e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Dört Dünya

Edinim tam olarak başlangıcı varlık olan madde ve form ile mümkün olur. Ayrıca edinilmiş olan, madde ve formdan yoksun “varlığı” devam ettirir. Bu var olan her şeyde algılanan (yani veren ve alan dünya) “dört dünya” olarak kabul edilir ve tüm yükümlülüğümüz madde ve form, yaratma ve yerine getirmedir.

Bu böyledir, çünkü yaratılış hepsinin bütünüdür ve aklın algısıyla genişlemez. Ayrıca form, yapılan işi her biri kendi benzersiz formunda olacak şekilde pek çok detaya böler. Akıl buna tutunur ve bir şeyi bir şeyden ayırmak, bölmek, farkını bulmak için bunun vasıtasıyla genişler. Çalışmanın amacı budur: var olan her detaydaki karanlığın üzerine Işığın avantajını bilmek, şöyle yazdığı gibi, “Her şey düşünce ile belirlenir.”

DÖRT FORM: NOKTA, ÇİZGİ, YÜZEY, KÜP

Dünyadaki tüm formlar nokta, çizgi, yüzey ve küp formundadır. Bu dört form dünyadaki tüm şekilleri içerir, yeryüzünde var olan her şey ilim okyanusunda yani Üst dünyalarda var olur. Bu dünya, yukarı dünyalardan kademe kademe inen manevi dünyaların yansımasından başka bir şey değildir.

Ancak bu dünyadaki varlığımızın, dünyasal giysilerle kıyafetlenmekten başka hiçbir edinimi yoktur.

Böylece bu dünyadaki tüm nokta, çizgi (Yod, Vav) formlarını içeren HaVaYaH isminin, tüm Vav’larını ediniriz ve geri kalan iki Hey,yüzey ve küptür. Sonuncu Hey ilk Hey’in ifşasıdır fakat daha maddeleşmiştir yani bir alan kaplayan formdur. Hiç alan kaplayamayan diğer üç form için bu böyle değildir.

Bu demektir ki, bu dünyada yaratılan varlıkların bir parçası karanlıktadır, bu O’nun arzusuna karşı gibi görünse de, O’ndan gelen bir şeydir. Fakat genel olarak biliyoruz ki, O’nun krallığı her şeye hükmeder ve insan bunu çalıştığında O’nun bereketi gelir. Bu nedenle çalışma O’nun adını kutsar ve Klipa’dan kutsal kıvılcımı yükseltir.

Özümseme ve insanın düşüncesindeki farkındalık ölçüsünde, “Ad” büyür ve günahtan arınır.

Genel olarak tüm İsrail buna tutunur ve O’nun adıyla her gün sevgiyle iki kez birleşir. Fakat birlik insanın düşüncesinde tam bir bilinirlik içinde olmalıdır. MAD olan çalışma sürekli yükselip kişinin farkındalığına her sefer eklemeler yaptığından, buna Mayin Nukva yükseltmek ve Mayin Duhrin düşürmek denir. Ve bu şekilde insan yaratılış eyleminde Yaradan’ın ortağı olur. Yaradan’ın dünyaları yarattığı gibi o da dünyalar yaratır.

Bu bütün dünya —verme ve alma— cennet ve yeryüzüdür. Erdemlinin daima yeni bir cennet ve yeryüzü yaratır sözünün anlamı budur.

MİTZVOT EYLEMİ

Gerçekte her şey düşüncede belirlenmesine rağmen, aşağı dünyada iyi ameller uyandırılmalıdır. Bu böyledir çünkü O’nun krallığının ifşasıAssiya ile yayıldığından ve “herkes Ben’i bilecek,” olduğundan, her şey Assiya’nın (eylem) eylemsel dünyası vasıtasıyla genişler. Bu nedenle tam ıslah Yaradan’ın eşsizliğini her şeyde uyandırmaktır ve bu tüm Mitzva eyleminin özüdür.

ÜÇ TAAHHÜT

Şimdi üç taahhüdün ne olduğunu anlayabilirsiniz: gözün, dilin ve sünnetin (kesilip atılmak). Bu demektir ki, birleşme ve Mayin Nukvinyükselmesi öncelikle insanın düşüncesinde yerine getirilir. Yine de bilme kişinin içsel bilişi dışsal olarak belirmeden önce tamamlanmış olmaz. Efendi’nin Yüzü arzulanır ve üç yerde belirir: a) gözün, b) dilin ve c) sünnetin (kesip atma) taahhüdü. Bazı şeyler kişinin görüp tutunduğu şeyle, bazı şeyler söz ya da gerçek eylemlerle tamamlanır.

Sünnette azı karardır. Bunun delili şudur ki, ister kendi ister dostu için olsun gözle çalışmak iyidir. Fakat sünnetle böyle olmamalıdır; bu büyük hatadır. Karısıyla ilgili olarak da, şöyle denir, “sanki istemeyerek.” Bunun sebebi erkeğin, kutsallığın son derecesi olmasıdır. Bu nedenle Klipa onun NHY’sini kılıflar. Bu ısınmanın, ateş olmanın anlamıdır.

Muhtemelen bu “Gözleri olmayan yakışıklı bir hizmetkar,” sözünün anlamıdır. Bu böyledir çünkü bilinir ki, her Partzuf, Üst Partzuf’unNHY’sini kılıflar ve bu aşağıda olanın Peh’i (ağız), Üst Olanın Yesod’u (temel, yapı) olarak kabul edilir. Bu nedenle şunu söyleyebiliriz ki, aşağıda olanın Eynaim’i (gözler) Üst Olanın Yesod’unun yerindedir. Öyle görünür ki Üst Olanın Eynaim’i tamamen kayıptır.

Bunu takiben Keduşa’yı (kutsallık) sadece göz ve ağız formunda kıyafetlendiririz. Bu nedenle tüm birliğimiz sadece bu iki taahhüttür: ağızve göz. Bilinir ki Yaradan bu iki taahhütte güç aşılamıştır—dünyanın tüm şekillerini birbiri ardına vermek için—yani öğretmen ve öğrenci, yazı ya da söz gibi. Öyle anlaşılıyor ki, dünyadaki tüm öğretileri edinme çalışmasında, ağzın olduğu kadar yazının da gücü vardır.

Dünyaların yaratımı sadece Tora içindir…İsrail’e verilen yüce ilim. Bu sebeple insan bu üç taahhüdü kullanır. Bu yazılı Tora ve sözel Tora’nın anlamıdır.

OTIOT VE NEKUDOT (HARFLER VE NOKTALAR)

Göz sadece kalbin bildiği harfleri ve noktaları algılar. Benzer şekilde ağız sadece harflerden etkilenir. Bu sebeple ağıza, Hohma’yı (ilim) ihsanın otuz iki yolu vasıtasıyla aldığından, “Lev” (kalp, aynı zamanda Gematria’da 32) denir.

Harflerin yapısı noktalar ve çizgilerden oluştuğundan -her nokta bir Tzimtzum (kısıtlama), her çizgi bir genişlemedir- konuşma ve yazıdaki her şekli içeren dört harfli isim HaVaYah’ın anlamı budur.

ATZMUT (BENLİK/ÖZ) VE KELİM (KAPLAR)

Atzmut (benlik/öz) iki çeşit Işığın etrafında döner: 1) İşleten ile ilgili, 2) İşletilen ile ilgili. Dişi ve eril, çizgi ve Reşimo, ruh ve beden, kral ve krallık, Yaradan ve ilahilik, merhamet ve yargının anlamı budur. Çalışma doğru bağlantıyla tamamlanır.

Atzmut, Kli’ nin ve onun hazırlığının uyanması ölçüsünde Kli’de belirir ve ona hükmeder. Tüm Nukva konusu çalışmasındaki hazırlığa göre edinenlerle ilgili olduğundan, ZON evrelerinin anlamı budur.

Bu iki taahhüt tüm yaratılanlarda kendini gösterir. Atzmut’un doğası şudur ki, o göze sadece içinde kıyafetlendiği Kli vasıtasıyla belirir. Klivasıtasıyla tanınır, Atzmut’un her parçası değil, sadece Atzmut’u kılıflayan Kli algılanır.

Ve Yaradan’ın yarattıklarına yakınlığı Tora ile bilindiğinden, kişi O’nda kesinlikle ne düşünce ne de algı olmasa bile, O’nu bildiğini söyleyebilir, çünkü eğer ikizinizi bildiğinizi söylerseniz, ikizinizin Atzmut’u içinizde kılıflandığından, onun Kli’sinden daha fazlasını bilmiyorsunuz demektir. Ve elbette Tora’nın tüm sözleri ve O’nun rehberliğinin delili olan dua, Tanrısallığın gerçek ifşasıdır. Bu “Tora, Yaradan ve İsrail birdir,” sözünün anlamıdır.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,281