e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Hailan (Ağaç)

Çizim ve Referanslar

Çizim 1

  1. Madde 1- AK’ın Partzuf Keter’inin Roş, Toh ve Sof’unu gösteriyor.
  2. Madde 2- AK’ın Partzuf AB’ını Roş, Toh, Sof’da ve AK’ın Partzuf Keter’ini Pe’inden aşağı nasıl kıyafetlendirdiğini gösteriyor.
  3. Madde 3- AK’ın Partzuf SAG’ını Roş, Toh, Sof’da ve AK’ın Partzuf AB’ını Pe’inden aşağı nasıl kıyafetlendirdiğini gösteriyor.

Çizim 1, Madde 1

Bu AK’ın Partzuf Keter’i, Tsimtsum’dan sonra Eyn Sof’dan boşluğa genişleyen ilk on Sefirot’udur. Roş’u Eyn Sof’a, Yukarıya, dokunur ve Sium Raglin’i ortada, merkez noktada, yani bu dünyadadır. On Sefirot’un üç Behinot’unu içerir: Roş’un on Sefirot’u, Toh’un on Sefirot’u ve Sof’un on Sefirot’u.

Roş’un on Sefirot’una “on Sefirot’un kökleri” denir, zira bu onların Or Yaşar’ın on Sefirot’unun Zivug de Hakaa vasıtasıyla Roş’un Malhut’unun Masah’ında karşılaşmasıyla yaratılışlarının başlangıcıdır. Bu Or Yaşar’ın on Sefirot’unu kıyafetlendiren Or Hozer’in on Sefirot’unu yükseltir ki bu Eyn Sof’dan uzanır (Hayat Ağacı, Kapı 47, Bölüm 1’de yazdığı gibi). Or Yaşar’ın on Sefirot’u Yukarıdan aşağıya doğru düzenlenmiştir ve karşılarında Or Hozer bulunur ki on Sefirot burada aşağıdan Yukarıya düzenlenmiştir. Roş’un on Sefirot’unun Malhut’una Pe denir.

AK’ın Partzufim’indeki Toh’un on Sefirot’una Partzuf Keter’de, AB’da ve de SAG’da Akudim denir. Ancak Partzuf Keter’de Üst Işık on Sefirot’un içinde henüz ayırt edilmemişti ve aralarındaki fark sadece izlenimlerdeydi (Ari’nin Hayat Ağacı, Kısım Var ve Yok, Bölüm 1’de yazdığı gibi). Ayrıca, Toh’un on Sefirot’unun Malhut’una Tabur denir.

Malhut boyunca Sof’un on Sefirot’u on Sefirot’un her Sefira’sının Sium’u kabul edilir. Partzuf Malhut’un Sefira’sında sonlanır bu nedenle Sium Raglin denilmiştir.

Çizim 1, Madde 2

Bu AK’ın Partzuf AB’ı, Tsimtsum’dan sonra Eyn Sof’dan boşluğa on Sefirot’un Hitpaştut’udur. Hohma’dan başlar ve Keter Işığından yoksundur. Meydana gelir ve Pe denilen Partzuf Keter’in Roş’unun Malhut’undan çıkar. Dolayısıyla, Partzuf Keter’i Pe’inden Partzuf Keter’in Tabur’una kadar kıyafetlendirir.

AK’ın Partzuf AB’ının on Sefirot’u AK’ın Partzuf Keter’inin Roş’unun on Sefirot’u gibidir, sadece Keter’i yoktur. Bu on Sefirot’un ortaya çıkışı Ari’nin sözlerinin ayrıntılarıyla açıklandığı Yaşam Ağacı, Kısım Var ve Yok Bölüm 1 ve 2’de, ayrıca Talmut Eser Sefirot Kısım 5’de detaylı olarak gösterilmiştir.

Burada Toh’un on Sefirot’u Partzuf Keter’deki Toh’un on Sefirot’undan daha belirgindir, zira burada Var ve Yok’un sırasında on giriş ve on çıkış vardır (Yaşam Ağacı, Kısım Var ve Yok ve Talmut Eser Sefirot Kısım 5’de yazıldığı gibi). Sefira Keter’in Toh’un on Sefirot’unda Yud-Hey denilen iki Kelim vardır. Bu onların Hohma’sında da böyledir ancak Sefira Bina’da Yud-Hey sadece bir Kli’dedir ve Vav Yesod’un Kli’sindedir ve alt Hey Malhut’dadır.

Sof’un on Sefirot’u AK’ın Partzuf Keter’indeki gibidir sadece Sium Raglin’i Partzuf Keter’in Tabur’unun yukarısındadır.

Çizim 1, Madde 3

Bu AK’ın Partzuf SAG’ı, Roş, Toh, Sof’da Tsimtsum’dan sonra Eyn Sof’dan on Sefirot’un boşluğa üçüncü genişlemesidir. Meydana gelir ve AK’ın Partzuf AB’ının Pe’inden dışarı çıkar. Bina’da başlar ve Keter ve Hohma Işıklarından yoksundur ve aşağısı kendisinden daha uzun olmasına rağmen AK’ın Partzuf AB’ının Pe’inden aşağıyı kıyafetlendirir, zira aşağı doğru AK’ın Partzuf Keter’inin Sium Raglin’iyle aynı seviyeye genişlemiştir.

Çizim 2, Madde 1

Bu AK’ın Partzuf SAG’ının Tsimtsum Alef sırasındaki koşuludur. Yukarıda Çizim 1 Madde 1’de gösterildi, ancak burada kendi Partzufim’inin ek iki farkı vardır: Pe’den Tabur’a Partzuf Taamim ve Tabur’dan aşağı Partzuf Nekudim. Bunların açıklamasını Talmud Eser Sefirot Bölüm 6 sayfa 390’da bulacaksınız.

Buraya kadar üç alt dünya Beria, Yetzira ve Asiya henüz var olmadı, zira AK’ın SAG’ı da bu dünyanın noktasına kadar genişledi. Yani bu dünyanın noktasına kadar Atzilut kabul edildiği sonucu çıkar.

Çizim 2, Madde 2

Bu Nekudim’in on Sefirot’unun meydana gelmesi için yapılan Nikvey Eynaim’den önce Tsimtsum Bet sırasında AK’ın SAG koşuludur. SAG’ın AK’ın iç MA ve BON’una inişinden dolayı Bina Behinat Malhut’u aldı. Dolayısıyla, bu dünyanın noktasında duran son Malhut Tabur’un olduğu yere yükseldi ve SAG’ın Roş’unun Pe’inde duran çiftleşmiş Malhut SAG’ın Roş’unun Nikvey Eynaim’inin olduğu yere yükseldi ve Roş’un Avzen, Hotem ve Pe’i SAG’ın Behinat Guf’una indi. Ayrıca, Işık Tabur’dan aşağısından çıktı ve bu genelde Partzuf SAG’dır.

Ve kendi SAG’ın Partzuf Nekudot’unda HBD, HGT, NHYM denilen ve tamamen Tabur’un altında duran Roş, Toh ve Sof vardır (yukarıda Çizim 2, Madde 1’e bakın). Bunda da genelde son Malhut’un Hazeh’inde Eyn Sof çizgisinin sonlandığı yerde Tiferet denilen Guf’un Bina’sına yükseldiği kabul edilir ve bunun altında Parsa oluştu, zira burası Behinat Atzilut’un son bulduğu yerdir.

Buradan aşağısı üç Beria, Yetzira ve Asiya dünyalarının yeri haline geldi. Beria dünyası Sium’una kadar Tiferet’in alt üçte ikisinden oluştu. Yetzira dünyası Netzah, Hod ve Yesod’dan oluştu ve Asiya dünyası da Malhut’dan. Bu detaylı bir şekilde Ari’nin sözlerinde, sayfa 8 ve Or Paşut’da açıklanmıştır.

Çizim 2, Madde 3

Bu Nikvey Eynaim’de yapılan Zivug sırasında AK’ın SAG’ındaki koşuldur: Roş’un Zivug’unun olduğu yerin altında Avzen, Hotem ve Pe Behinat Roş’dan çıkıp Guf’a girdiler. Ancak maneviyatta eksiklik olmadığından burada Avzen, Hotem ve Pe’in iki tür izlenimi vardır: ilki başlangıçta olduğu gibi Roş’daki çıkış yerlerindeki Avzen, Hotem ve Pe’dir. İkincisi SAG’ın Roş’unun Pe’inin altına inen asıl Behinat Guf olan Avzen, Hotem ve Pe’dir. Bunlara çıkış yerlerinde Avzen, Hotem ve Pe denilmez, “iç Avzen, Hotem ve Pe” denir.

Burada Tabur’a kadar Toh’un on Sefirot’una Tsimtsum Bet’den öncesi gibi Akudim denir, zira Nikvey Eynaim’in Zivug’undan çıkan on Sefirot sadece Tabur’un altında ortaya çıkabildi. Bunlara “Nekudim’in on Sefirot’u” denir ve bunların içselliği AK’ın kendisinde ortaya çıkmasına rağmen önce Partzuf SAG’ın dışında çıktılar.

Ayrıca bunlara AK’ın MA ve BON’u denir, zira Nekudim’in Üst üç Sefirot’unun içselliğine AK’ın MA’sı ve Nekudim’in alt yedi Sefirot’unun içselliğine AK’ın BON’u denir. Bunlar “Atzilut ve Beria arasındaki Parsa” denilen Tsimtsum Bet’in Sium noktasında sonlanır. Altında ise üç dünya, alt Beria, Yetzira ve Asiya bulunur.

Çizim 2, Madde 4

Bu Tabur’a kadar dışsal Partzuf Avzen, Hotem ve AK’ın SAG’ının Pe’yidir. Tabur’dan aşağıda Parsa’da sonlanan Nekudim’in on Sefirot’unun Partzuf’u bulunur. Parsa’nın aşağısında üç dünya, alt Beria, Yetzira ve Asiya durur.

İçte olanlarda Avzen, Hotem ve Pe, iki Behinot Avzen, Hotem ve Pe’e bölünür: Pe’in üzerinde meydana geldikleri yerde duran dış Avzen, Hotem ve Pe; ve Pe’in altından Tabur’a kadar meydan geldikleri yerde durmayan dış Avzen, Hotem ve Pe. Bunların Üst üçü alt dudağa tutunmuştur ve Şibolet ha Zakan (alt dudağın altındaki tüy) olarak adlandırılır ve Üst üçü önce Avzen Işığıdır ancak Behinot Hotem’i, Pe, de bunlara dâhildir. Bunlar Nekudim’in Üst üç Sefirot’unun kökleridir.

Alt yedi, asıl Hotem ve Pe, Şibolet ha Zakan’ın altında durur ve Tabur’a kadar yayılır. Bu dış Avzen, Hotem ve Pe’ye AK’ın SAG’ının Dikna’sı (sakal) da denir. Bunların detaylı açıklamasını Talmud Eser Sefirot, Bölüm 6 sayfa 409, Madde 20’de bulabilirsiniz.

Nekudim’in on Sefirot’u Tabur’dan aşağıdan itibaren durur. İlk üç Sefirot Tikun Kavim’in içindedir ve AK’ın MA’sını kıyafetlendirir ve alt yedi Sefirot Tsimtsum Alef’de olduğu gibi birbirinin altında durarak AK’ın BON’unu kıyafetlendirir. Bunların altında Parsa ve Parsa’nın altında üç dünya, Beria, Yetzira ve Asiya bulunur.

Çizim 3, Madde 1

Bu, “Atzilut’un beş sabit Partzufim’i” denilen yeni MA’nın beş Partzufim’inin ortaya çıktığı AK’ın Partzufim’inin sabit yeridir. Bir kez yapılandılar mı bir daha içlerinde asla azalma olmaz.

Bu ayrıca her Partzuf’un Keter, Atzilut, Beria, Yetzira ve Asiya’ya bölünmesini de açıklar. Bunlara ayrıca Keter, AB, SAG, MA ve BON ya da Yehida, Haya, Neşama, Ruah ve Nefeş de denir. Pe’ye kadar her Roş’a Keter ya da Yehida denir. Her birinin içine, Pe’den Hazeh’e kadar Atzilut ya da AB veya Haya denir. Ve Hazeh’den Tabur’a kadar her birinin içine Beria ya da Neşama veya SAG denir. Tabur’dan aşağı her birine Yetzira ve Asiya, ya da MA ve BON veya Ruah-Nefeş denir.

İlaveten, bu onların birbirlerinin içindeki kıyafetlenmesini de açıklar. Her biri Üstündekini Üstünün Pe’inden aşağı öyle bir kıyafetlendirir ki her alttakinin Roş’u Üst Derecenin AB ve Atzilut’unu kıyafetlendirir ve alttakinin AB ve Atzilut’u bir Üstündekinin SAG ve Beria’sını kıyafetlendirir.

Ayrıca, her bir alttakinin SAG ve Beria’sı MA ve BON’u kıyafetlendirir ki bu Üst Derecenin Yetzira ve Asiya’sıdır. Böylece Üst Derecenin Pe’yi alt derecenin Galgalta’sı kabul edilir ve Üst Derecenin Hazeh’i alt derecenin Pe’yi kabul edilir ve Üst Derecenin Tabur’u alt derecenin Hazeh’i kabul edilir.

Ayrıca bu Atzilut’un beş Partzufim’inin içindeki yeni MA’nın, AK’daki tekabül eden Partzuf’undaki MA’nın, ortaya çıkışını da açıklar.

Çizim 4

AK ve Atzilut’un sabit beş Partzufim’ine göre Neşama’yı edinmek içinki yükselişi sırasında ZA’nın koşulu ve AK’ın BON’unun Beria’sını – AK’da tekabül eden Partzuf’u, nasıl beslediğidir.

Çizim 5

AK ve Atzilut’un sabit beş Partzufim’ine göre ZA’nın Haya’yı edinmek içinki yükselişi sırasındaki koşulu ve AK’ın BON’unun Atzilut’unu – AK’daki tekabül eden Partzuf’u, nasıl alıp beslediğidir.

Çizim 6

AK ve Atzilut’un sabit beş Partzufim’ine göre ZA’nın Yehida’yı edinmek içinki yükselişi sırasındaki koşulu ve AK’ın BON’unun Roş’unu – AK’daki tekabül eden Partzuf’u, nasıl alıp beslediğidir.

Çizim 7

AK’ın sabit beş Partzufim’ine kıyasla Neşama’yı edinmek üzere yükselişleri sırasında Atzilut’un beş Partzufim’inin durumları ve her birinin AK’daki tekabül eden Partzuf’u nasıl alıp beslediğidir.

Çizim 8

AK’ın beş sabit Partzufim’ine göre Atzilut’un beş Partzufim’inin Haya’yı edinmek içinki koşulları ve AK’daki tekabül eden Partzuf’u nasıl alıp beslediğidir.

Çizim 9

AK’ın beş sabit Partzufim’ine göre Atzilut’un beş Partzufim’inin Yehida’yı edinmek içinki koşulları ve AK’daki tekabül eden Partzuf’u nasıl alıp beslediğidir.

Çizim 10, 11, 12

Bunlar dereceler merdivenin nasıl asla değişmediğini ve derecelerin sabit koşuldaki gibi yeni MA’nın meydana gelişi sırasında bütün olarak her zaman baştaki gibi kaldığını gösterir. Bunun nedeni ZA yükselip Neşama’yı edindiğinde tüm dereceler de – AK ve Atzilut’unbeş Partzufim’i – onunla birlikte yükselir ve her biri kendisiyle ilgili Behinat Neşama’yı edinir. Bu ZA’nın Haya’sını ve ZA’nın Yehida’sını edinirken de aynıdır.

Çizim 10 AK’ın beş Partzufim’inin Neşama’yı almak için yükselişlerinin koşuludur. Çizim 11 Haya’yı edindikleri koşulu ve Çizim 12 Yehida’yı edinirlerkenki koşulu gösterir.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,286