e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Kabala İlmine Giriş

Çalışırken Hailan makalesinin sonundaki çizimleri incelemekte fayda vardır.

YARATILIŞ DÜŞÜNCESİ VE DİREKT IŞIĞIN DÖRT SAFHASI

1. Akaşia’nın oğlu Kabalist Hanania şöyle diyor, “Yaradan İnsanı iyileştirmek istedi, dolayısıyla, onlara Manevi İlmi ve Islahları (emirler/sevaplar) verdi, şöyle yazıldığı gibi ‘Yaradan, O’nun erdemliliğinin hatırına, öğrenimi yüce ve muhteşem yaptığına memnundu’” (Makoot, 23b). “İyileştirmek” kelimesinin İbranicede “arındırmak” kelimesinden geldiği bilinir. Bilgelerimizin dediği gibi, “Islah sadece İnsanın arınması için verilmiştir” (Bereşit Rabba, Paraşa 44). Manevi çalışma ve kişinin ruhen ıslahları aracılığıyla yapılan bu iyileştirmeyi ve Maneviyat ve Islahları kullanarak iyileştireceğimiz içimizdeki Aviut’un (bayağılık/alma arzusu) ne olduğunu anlamamız lazım.

Bunu Panim Masbirot kitabında ve On Sefirot’un İncelenmesi’nde zaten anlattığım için Yaratılış Düşüncesi’nin O’nun büyük cömertliğine göre yaratılanlara haz vermek olduğunu pekiştireceğim. Bu nedenle, büyük bir arzu ve O’nun bolluğunu almanın özlemi ruhların içine monte edilmişti.

Böyle olmasının nedeni alma arzusunun bolluğun içindeki hazzın ölçüsünün Kli (kap) olmasıdır, zira bolluğu alma arzusunun ölçüsü ve gücü tamamen bolluğun haz ve zevk ölçüsüne tekabül eder. Ve o kadar bağlılar ki ilgili oldukları şey dışında bölünemezler: haz bollukla ilgilidir ve bolluğu almanın büyük arzusu alan varlığa bağlıdır.

Bu ikisi muhakkak Yaradan’a uzanır ve mutlaka Yaratılış Düşüncesi’ne geldi. Ancak, yukarıda bahsedildiği gibi ayrılmalılar: bolluk O’nun Özü’nden gelir ve orada dâhil edilen alma arzusu yaratılanların köküdür. Bu, başlangıcın kökü olduğu anlamına gelir, yani hiçlikten var oluş, zira elbette ki O’nun Özü’nde hiçbir şekilde alma arzusu yoktur.

Dolayısıyla, yukarıda bahsedilen alma arzusu başından sonuna Yaratılışın tüm maddesidir. Bu nedenle, ortaya çıkmış ve çıkacak tüm varlıklar, onların tüm anları ve işleyişleri alma arzusunun çeşitli ölçü ve birimleridir. Bu varlıklarda var olan her şey alma arzusunda alınan her şey onların içine yerleştirilmiştir ve O’nun Özü’nden var oluştan var oluşa uzanır.

2. Söylediğimiz gibi, alma arzusu tüm birimleriyle ve O’nun varlıklarına haz vermek için planladığı büyük bollukla birlikte Yaratılış Düşüncesi’ne dâhil edilmiştir. Ve bunların Üst Dünyalarda izlenimlerini edindiğimiz Or (Işık) ve Kli olduğunu bilin. Bunlar muhakkak birlikte gelir ve basamak basamak birlikte derecelenirler. Ve derecelerin O’nun Yüzü’nün Işığından inmesinin ve O’ndan ayrılmasının ölçüsü bollukta ihtiva olunan alma arzusunun maddeleştirilmesinin ölçüsüne bağlıdır.

Tam tersini de söyleyebiliriz: alma arzusunun bollukta maddeleşmesinin ölçüsüne göre, alma arzusu tamamen maddeleşene kadar tüm yerlerin en alt seviyesine kadar derece derece iner. Bu yere “Asiya dünyası” denir, alma arzusu “insan bedeni” olarak kabul edilir ve kişinin aldığı bolluk “o bedendeki yaşamsallık” ölçüsü olarak bilinir.

Bu, dünyadaki diğer varlıklara benzer. Bu nedenle, Üst Dünyalar ve bu dünya arasındaki tek fark O’nun bolluğundaki alma arzusu tamamen maddeleşmemiş ise manevi dünyalarda, bu dünyanın Yukarısında, olduğu kabul edilir. Ve alma arzusu tamamen maddeleşmiş ise bu dünyada olduğu kabul edilir.

3. Yukarıda bahsedilen, alma arzusunu bu dünyadaki son formuna getiren basamaklandırma, dört harfli HaVaYaH isminde var olan dört izlenim sırasını takip eder. Bunun nedeni O’nun İsmi’ndeki dört harfin HaVaYaH (Yud, Hey, Vav, Hey) hiçbir istisna olmaksızın realitenin tümünü kapsamasıdır.

Genel olarak, bu dört izlenim on Sefirot’da, Hohma, Bina, Tiferet, Malhut ve onların Şoreş’inde (Kök) tanımlanmıştır. Bunlar on Sefirot’tur çünkü Sefira Tiferet, HGT NHY (Hesed – Gevura – Tiferet – Netzah – Hod – Yesod) denilen altı iç Sefirot ve Keter denilen Kökü barındırır. Ancak, esas itibariyle bunlara HB TM (Hohma – Bina – Tiferet – Malhut) denilir.

Ve bunlar Atzilut, Beria, Yetzira ve Asiya denilen dört dünyadır. Asiya dünyası bu dünyayı barındırır. Dolayısıyla, bu dünyada hiçbir varlık yoktur ki Eyn Sof dünyasında, Yaratılış Düşüncesi’nde O’nun varlıklarına haz vermesi için yaratılmamış olsun. Bu nedenle doğal olarak Işık ve Kli’den oluşmuştur, yani belli ölçüde bolluk ve o bolluğu alacak alma arzusu.

Bolluğun ölçüsü var oluştan var oluşa O’nun Özü’nden uzanır ve bolluğu alma arzusu hiçlikten yaratılmıştır.

Ancak o alma arzusunun nihai niteliğini edinmesi için içindeki bollukla birlikte dört dünyadan – Atzilut – Beria – Yetzira – Asiya – geçerek basamaklandırılmalıdır. Bu, Yaratılışı Guf (beden) ve içindeki “Yaşam Işığı” denilen Işık ve Kli ile tamamlar.

4. Alma arzusunun yukarıda bahsedilen ABYA’da dört izlenim tarafından basamaklandırılmasının nedeni Kelim’le (Kli’nin çoğulu) ilgili büyük bir kural olmasıdır: Işığın genişlemesi ve ayrılması Kli’yi görevi için uygun hale getirir. Bu, Kli Işığından ayrılmadığı sürece Işığa dâhil olur ve fenerdeki bir mum gibi Işık tarafından geçersiz kılındığı anlamına gelir.

Bu geçersizlik birbirlerine tamamen zıt, ters uçlarda, olmalarından kaynaklanır. Bunun nedeni Işığın O’nun Özü’nden var oluştan var oluşa uzanmasıdır. Yaratılış Düşüncesi’nin perspektifinden Eyn Sof’da her şey ihsan etmeye yöneliktir ve içinde alma arzusunun en ufak izi yoktur. Tersi ise Kli’dir, o bulluğu almanın büyük arzusu ki bu içinde hiçbir şekilde ihsan etmenin olmadığı yaratılan varlığın köküdür.

Dolayısıyla, bu ikisi birbirlerine bağlandıklarında alma arzusu içindeki Işık tarafından geçersiz kılınır ve sadece Işık oradan ayrıldıktan sonra formunu belirleyebilir. Böyle olmasının nedeni Işığın oradan ayrılmasını müteakip ona özlem duymaya başlaması ve bu özlemin alma arzusunun şeklini doğru bir şekilde belirlemesi ve oluşturmasıdır. Sonrasında Işık alma arzusunun içine bir kez daha büründüğünde iki ayrı olgu olarak kabul edilir: Kli ve Işık, ya da Guf ve Yaşam. Bunu iyi gözlemleyin çünkü son derece derin bir konudur.

5. Dolayısıyla, Hohma, Bina, Tiferet ve Malhut denilen HaVaYaH ismindeki dört izlenim gereklidir. Hohma denilen Behina Alef (Safha 1) yaratılan varlığın, Işık ve Kli, bütünüdür. Behina Alef’in içinde büyük alma arzusuyla birlikte bunun içine dâhil edilmiş Or Hohma (Bilgelik Işığı) ya da Or Haya (Haya Işığı) denilen tüm Işık vardır, zira bu, Kli’sine bürünmüş yaratılmış varlığın içindeki tüm Hayim’dir (yaşam). Ancak, bu Behina Alef tüm Işık kabul edilir ve içindeki Kli neredeyse fark edilmez, zira Kli Işıkla karışmış ve onun içinde mumun fener içinde olduğu gibi geçersiz kılınmıştır.

Behina Alef’i müteakip Behina Bet (Safha 2) gelir, zira Behina Alef’in sonunda Hohma’nın Kli’si içindeki Üst Işıkla form eşitliği gerçekleştirir. Bu, içindeki Işığın tamamen ihsan etmek olan doğasına göre, içinde Yaratıcı’ya karşı ihsan etme arzusunun ortaya çıktığı anlamına gelir.

Sonra, içinde uyanan bu arzuyu kullanarak Yaratıcı’dan ona Or Hasadim (Merhamet Işığı) denilen yeni bir Işık uzanır. Sonuç olarak, Yaratıcı’nın ona monte ettiği Or Hohma’dan neredeyse tamamen ayrılır, zira Or Hohma sadece kendi Kli’sine – tam ölçüsüne ulaşmış alma arzusuna alınabilir.

Dolayısıyla, Behina Bet’deki Işık ve Kli Behina Alef’dekinden tamamen farklıdır, zira içindeki Kli ihsan etme arzusudur. Behina Bet’in içindeki Işık Or Hasadim, yaratılanın Yaratıcı’sıyla Dvekut’undan (tutunma) kaynaklanan Işık, olarak kabul edilir, zira ihsan etme arzusu Yaratıcı ile form eşitliğine neden olur ve maneviyatta form eşitliği Dvekut’dur.

Sonrasında Behina Gimel (Safha 3) gelir. Yaratılan varlıktaki Işık hiç Hohma olmaksızın Or Hasadim’e kısıldığında, Or Hohma’nın yaratılan varlığın özü olduğu bilinmesine rağmen, Behina Bet’in sonunda uyandı ve Or Hasadim’inin içinde parlamak için belli bir Or Hohma ölçüsüne küçüldü. Bu uyanış alma arzusunu belli bir ölçüde tekrar büyüttü ki Behina Gimel ya da Tiferet denilen yeni bir Kli oluştu. Ve bunun içindeki Işık “Hasadim (merhamet) Işığıyla kıyafetlenmiş Hohma (erdemlilik)” (ihsan etmek için alma koşulu) olarak adlandırılır, zira o Işığın çoğunluğu Or Hasadim’dir ve az bir kısmı Or Hohma’dır.

Bunu Behina Dalet (Safha 4) izler, zira Behina Gimel’in Kli’si de sonunda Or Hohma’nın tamamını çekmek için uyandı, tıpkı Behina Alef’deki gibi. Dolayısıyla, bu uyanış Behina Alef’deki ve Behina Alef’i aşan alma arzusunun ölçüsünün “özlemi” olarak kabul edilir, zira artık o Işıktan zaten ayrılmıştır çünkü Hohma Işığı bundan böyle ona bürünmemiştir, sadece özlem duyar. Bu nedenle, alma arzusunun formu tamamen belirlenmiştir, zira Kli Işığın genişlemesinin ve oradan ayrılmasını müteakip belirlenir. Daha sonra, döndüğünde, Işığı bir kez daha alacaktır. Buradan Kli’nin Işıktan önce geldiği sonucu çıkıyor ve bu nedenle Behina Dalet Kli’nin tamamlanması olarak kabul edilir ve Malhut (Krallık) olarak adlandırılır.

6. Yukarıdaki bu dört izlenim her yaratılan ve her varlıktaki hatta realitenin en küçük parçasındaki dört dünya olan on Sefirot’dur. Behina Alef’e Hohma denir ya da “Atzilut dünyası”; Behina Bet’e Bina ya da “Beria dünyası”; Behina Gimel’e Tiferet ya da “Yetzira dünyası” ve Behina Dalet’e Malhut ya da “Asiya dünyası” denir.

Her ruha uygulanan dört izlenimi açıklayalım. Ruh Eyn Sof’dan çıkıp Atzilut dünyasına geldiğinde bu ruhun Behina Alef’idir. Ancak, orada hâlâ o isimle anılmamaktadır, zira Neşama (ruh) ismi kendisi[1] ve Yaratıcı’sı arasında bir takım farklar olduğunu ima eder ve bu farktan dolayı Eyn Sof’dan ayrıldı ve kendi otoritesi olarak ifşa oldu.

Ancak, bir Kli formunda olmadığı sürece ruhu O’nun özünden ayıracak, kendi adını hak ettirecek hiçbir fark yoktur. Kli’nin Behina Alef’inin hiçbir şekilde Kli olarak kabul edilmediğini zaten biliyorsunuz ve Işığın içinde tamamen geçersiz kılınmıştır. Atzilut dünyasıyla ilgili tamamen Tanrısallık denilmesinin anlamı budur, “O, O’nun Yaşamı ve O’nun Kendisi Bir’dir” de yazıldığı gibi. Tüm yaşayan varlıkların ruhları bile Atzilut dünyasından geçerken hâlâ O’nun Özü’ne tutunmuş kabul edilirler.

7. Yukarıda bahsedilen Behina Bet Beria dünyasını – ihsan etme arzusunun Kli’si – yönetir. Dolayısıyla, ruh Beria dünyasına indiğinde ve orada var olan Kli’yi gerçekleştirdiğinde, Neşama (ruh) olarak kabul edilir. Bu, O’nun Özü’nden çoktan ayrıldığı ve kendi ismini – Neşama – hak ettiği anlamına gelir. Ancak, bu son derece arı ve üstün bir Kli’dir, zira Yaratıcı ile form eşitliğindedir. Bu nedenle tamamen maneviyat olarak kabul edilir.

8. Yukarıda bahsedilen Behina Gimel az bir miktar alma arzusu içeren Yetzira dünyasını yönetir. Dolayısıyla, ruh Yetzira dünyasına indiğinde ve oranın Kli’sini gerçekleştirdiğinde Neşama’nın maneviyatından çıkar ve o zaman Ruah olarak adlandırılır. Bunun nedeni ruhun Kli’sinin bir miktar Aviut ile karışmış olmasıdır, yani içinde bir miktar alma arzusu vardır. Ancak yine de maneviyat kabul edilir çünkü Aviut’un bu miktarı onu O’nun Özü’nden tamamen ayırmaya ve kendi başına duran “beden” ismini almasına yetmez.

9. Behina Dalet, büyük alma arzusunun Kli’si olan Asiya dünyasını yönetir. Dolayısıyla, burada tamamen ayrı ve kendi başına duran O’nun Özü’nden farklı bir beden edinir. Bu bedenin içindeki Işığa Nefeş (İbranicede “dinlenmek” kelimesinden gelir) denir ve bizatihi hareketsiz olduğuna işaret eder. Realitede tüm ABYA’dan oluşmayan hiçbir element olmadığını bilmelisiniz.

10. Dolayısıyla, bu Nefeş’in, bedene bürünmüş olan Yaşam Işığının, O’nun Tam Olarak Özü’nden, var oluştan var oluşa, uzandığını görüyorsunuz. Dört ABYA dünyasından geçtikçe O’nun Yüzü’nün Işığından gittikçe uzaklaşır, ta ki Guf (beden) denilen planlanmış Kabına ulaşana dek.

Ve Kli’nin içindeki Işık başlangıcını algılayamayacak kadar küçülse bile, Yaradan’ına mutluluk ihsan etmek için Maneviyat ve Sevapla iştigal ederek kişi Guf denilen Kab’ını arındırır ta ki O Yaratılış Düşüncesi’ni yarattığında buna ihtiva olan bolluğu almayı hak edene dek. Kabalist Hanania’nın “Yaradan İnsanı iyileştirmek istedi, dolayısıyla, onlara verimli Maneviyat ve Sevabı (emirler) verdi” sözlerinde ifade ettiği gibi.

11. Şimdi maneviyatla fiziksellik arasındaki gerçek farkı anlayabilirsiniz: Behina Dalet yani tüm yönleriyle, tamamen alma arzusunu içeren her şey “fiziksellik” olarak kabul edilir. Bu dünyada önümüze çıkan realitenin tüm elementlerinde var olan şey budur. Bunun tersine, bu büyük alma arzusu ölçüsünün üstündeki her şey “maneviyat” olarak kabul edilir. Bunlar ABYA dünyaları – bu dünyanın Yukarısı – ve içlerindeki tüm realitedir.

Şimdi Üst Dünyalarda tanımlanan yükseliş ve düşüşlerin tüm sonuçlarının hayali bir yerden bahsetmediğini sadece alma arzusunun dört izlenimiyle ilgili olduğunu görebilirsiniz. Behina Dalet’den ne kadar uzaksa o kadar Yukarıda kabul edilir. Ve tersine, Behina Dalet’e ne kadar yakınsa o kadar aşağıda kabul edilir.

12. Varlığın ve Yaratılışın özünün sadece alma arzusu olduğunu anlamamız lazım. Bunun ötesindeki hiç bir şey Yaratılışın parçası değildir. Bunun ötesindeki her şey Yaratılışın parçası değildir ancak O’nun Özü’nden var oluştan var oluş yoluyla uzanır. Öyleyse, bu alma arzusunu neden Aviut (bayağılık) ve bulanıklık olarak ayırıyoruz ve onu Maneviyat ve Islahlar vasıtasıyla arındırmamız emredildi, öyle ki bunu yapmadan Yaratılış Düşüncesi’nin yüce amacını gerçekleştiremeyeceğiz?

13. Konu şu ki, fiziksel nesnelerin birbirlerinden mesafeleriyle ayrıldığı gibi manevi nesneler de aralarındaki form eşitsizliğiyle birbirlerinden ayrılırlar. Bu, bizim dünyamızda da görülebilir. Örneğin, iki kişi benzer görüşleri paylaştığında birbirlerini seviyorlar ve bulundukları yerin mesafesi onların birbirlerinden uzaklaşmasına neden olmuyor.

Diğer taraftan, görüşleri farklı ise birbirlerinden nefret ediyorlar ve bulundukları yerin yakınlığı onları yakınlaştırmayacaktır. Dolayısıyla, görüşlerindeki form eşitsizliği onları birbirinden uzaklaştırır ve form yakınlığı birbirlerine yaklaştırır. Örneğin, kişinin doğası diğerine tamamen zıt ise bu kişiler birbirlerine doğu ile batı kadar uzaktırlar.

Benzer şekilde, tüm uzaklık ve yakınlık, maneviyatta ifşa olan çiftleşme ve birlik form eşitsizliğinin ölçüleridir. Birbirlerinden form eşitsizliğinin ölçüsüne göre uzaklaşırlar ve form eşitliğine göre yakınlaşırlar.

Ancak, alma arzusu varlıkta değişmez bir kural olmasına rağmen, zira varlığın özü ve Yaratılış Düşüncesi’nin amacını almak için doğru Kli’dir, yine de bu onu Yaratıcısı’ndan tamamen ayırır. Böyle olmasının nedeni, kendisi ve Yaratıcısı arasında zıtlık derecesine kadar form eşitsizliği bulunmasıdır. Çünkü Yaratıcısı ufacık alma olmaksızın tamamen ihsan etmedir ve varlık ufacık ihsan olmaksızın tamamen almadır. Bu nedenle, bundan daha zıt form yoktur. Dolayısıyla, bu form zıtlığı varlığı Yaratıcısı’ndan zoraki olarak ayırır.

14. Varlıkları bu muazzam ayrılıktan kurtarmak için Tsimtsum Alef (Birinci Kısıtlama) gerçekleşti. Bu doğal olarak Behina Dalet’i Kutsiliğin (kutsallık) geri kalan Partzufim’inden (yüzler, ön) öyle bir ayırdı ki büyük alma arzusu ölçüsü boşluk, Işıksız bir yer olarak kaldı.

Böyle olmasının nedeni Kutsiliğin tüm Partzufim’inin Kli Malhut’larında bir Masah (perde) yükselterek ortaya çıkmalarıdır böylece içlerine Behina Dalet’i almazlar. Sonra, Üst Işık uzanıp yaratılmış varlığa yayıldığında bu Masah onu reddetti. Bu, Üst Işığın on Sefirot’unu örterek aşağıdan Yukarıya Or Hozer’i (Yansıyan Işık) yükselten Üst Işık ve Masah arasındaki çarpışma olarak kabul edilir.

Reddedilip geri yansıtılan Işığın o kısmına Or Hozer (Yansıyan Işık) denir. Üst Işığa büründükçe Behina Dalet yerine Üst Işığı alacak bir Kli haline gelir, zira sonrasında Malhut’un Kli’si de yükselip Üst Işığı aşağıdan Yukarıya örten ve Yukarıdan aşağıya genişleyen Or Hozer’in – reddedilen Işık – ölçüsüne göre genişlemişti. Dolayısıyla, Işıklar Kelim’in (Kli’nin çoğulu), o Or Hozer’in içinde kıyafetlenmişlerdi.

Her derecedeki Roş (kafa, baş) ve Guf’un (beden) anlamı budur. Masah’daki Üst Işıktan Zivug de Hakaa (çarpışarak çiftleşme) Or Hozer’i aşağıdan Yukarıya yükseltir ve Üst Işığın on Sefirot’unu Roş’un on Sefirot’u yani Kelim’in (kaplar) kökleri olarak kıyafetlendirir. Bunun nedeni orada gerçekten kıyafetlenme olamamasıdır.

Sonuç olarak, Malhut o Or Hozer’le Yukarıdan aşağıya genişlediğinde, Or Hozer sonlanır ve Üst Işık için Kelim olur. Ancak o zaman Işıklar Kelim’de kıyafetlenir ve bu o derecenin Guf’u yani tam Kelim olarak adlandırılır.

15. Böylece, yeni Kelim Tsimtsum Alef’den (ilk kısıtlama) sonra Behina Dalet yerine Kutsiliğin Partzufim’inde oluştu. Bu Kelim Masah’daki Zivug de Hakaa’da Or Hozer’den oluştu.

Gerçekten de bu Or Hozer’i ve nasıl alma kabı haline geldiğini anlamalıyız, zira başlangıçta reddedilmiş Işıktan başka bir şey değildi. Dolayısıyla, şimdi kendi özünün zıttı rolünde hizmet ediyor.

Bunu hayattan bir benzetmeyle anlatacağım. İnsanın doğası ihsan etme niteliğine değer verme ve onu tercih etme ve dostundan almayı küçümseme ve nefret etme yönündedir. Dolayısıyla, kişi dostuna geldiğinde ve o (ev sahibi) onu yemeğe davet ettiğinde, kişi (misafir) onu reddeder, çok aç olsa bile, zira kişinin gözünde dostundan bir hediye almak küçümsetici bir şeydir.

Ancak, dostu kişiyi yemeği yiyerek kendisine büyük iyilik yapacağı konusunda yeterince ikna ederse, kişi yemeye razı olur, zira artık bir hediye alıyormuş ve dostu ona veriyormuş gibi hissetmez. Tersine, dostundan yemeği alarak ona iyilik yapan kişi (misafir) verendir.

Dolayısıyla, açlık ve iştah yemeye yönelik alma kapları olmasına ve kişi dostunun yemeğini almak için yeterince açlık ve iştaha sahip olmasına rağmen yine de utançtan dolayı bir şey tadamadı. Fakat dostu kişiye yalvardıkça ve kişi onu reddettikçe içinde yemek için yeni kaplar oluşmaya başladı, zira dostunun yakarışlarının gücü ve kendisinin reddinin gücü biriktikçe sonunda alma ölçüsünü ihsan etme ölçüsüne çeviren yeterli birikime ulaşır.

Sonunda, kişi yiyerek dostuna büyük bir iyilik yapacağı ve muazzam mutluluk getireceğini görür. Bu koşulda, kişinin içinde dostunun yemeğini almak için yeni alma kapları oluştu. Şimdi, genelde alma kapları olmasına rağmen açlık ve iştah değil kişinin reddedişinin gücü yemeği almak için gerekli bir kap oldu.

16. Yukarıdaki iki dostun benzetmesinden Zivug de Hakaa ve bundan yükselerek sonra Behina Dalet yerine Üst Işık için yeni alma kapları haline gelen Or Hozer’i anlayabiliriz. Masah’a çarpan ve Behina Dalet’e genişlemek isteyen Üst Işığı yemeği yemesini için yalvarışa benzetebiliriz, çünkü ev sahibi dostunun yemeği almasını arzular, Üst Işık alana (misafir) girmek ister. Ve Işığa çarpan ve onu reddeden Masah dostun yemeği almayı reddetmesine benzetilebilir, zira iyiliği reddeder.

Ve burada gördüğünüz gibi kişinin dostunun yemeğini alması için uygun kapların oluşması tam olarak bu reddediştir. Masah’ın çarpması ve Üst Işığı reddetmesi ile Or Hozer’in, ilk kısıtlamadan önce alma kabı olarak hizmet eden Behina Dalet yerine Üst Işığı almak için yeni kap haline geldiğini düşünebilirsiniz.

Ancak, bu sadece ABYA’nın Kutsiliğinin (kutsallık) Partzufim’ine (Partzuf’un çoğulu) yerleştirilmişti, Behina Dalet’in kendisinin alma kapları olarak kabul edildiği Klipot’un (kabuklar) Partzufim’ine ve bu dünyaya değil. Dolayısıyla, Üst Işık’tan ayrıldılar, zira Behina Dalet’deki form eşitsizliği onları ayırır. Bu nedenle, Klipot kötü ve ölü kabul edilir, zira içlerindeki alma arzusu nedeniyle Yaşamlar Yaşamı’ndan ayrılmışlardır.

MASAH’DAKİ BEŞ İZLENİM

17. Buraya kadar Kabala ilmindeki üç temel elemente açıklık getirdik. İlki Işığın O’nun Özü’nün direkt uzantısı olduğu Işık ve Kli’dir ve Kli o Işığa gerekli olarak dâhil edilmiş alma arzusudur. Kişi Yaratıcısı’ndan o arzunun ölçüsüne göre ayrılır ve yaratılan varlık haline gelir. Ayrıca, bu alma arzusu Üst Işıkta ayrılan Malhut olarak kabul edilir. Bu nedenle “O Bir’dir ve O’nun Adı Bir’dir” yoluyla Malhut olarak adlandırılmıştır, zira O’nun Adı Gimatria’da (numeroloji) Ratzon’dur (arzu).

İkinci konu on Sefirot ve her biri diğerinin altında olan dört ABYA dünyalarıdır. Alma arzusu bunlardan geçerek tamamlanana dek aşağıya uzanmak zorundadır – Kli ve içeriği.

Üçüncü konu Tsimtsum ve Behina Dalet denilen bu alma arzusu üzerine yerleştirilmiş Masah’dır. Behina Dalet’in karşılığında on Sefirot’da Or Hozer denilen yeni alma kapları yaratıldı. Bu üç olguyu ve bunların nedenlerini anlayıp ezberleyin zira bunlar karşınıza çıktı ve bunlar olmadan bu ilimde tek bir kelime anlaşılmaz.

18. Şimdi Üst Işıkta gerçekleşen Zivug de Hakaa sırasında seviyelerin değiştiği Masah’daki beş izlenimi açıklayacağız. Öncelikle, Behina Dalet’in Tsimtsum’dan sonra on Sefirot için alma kabı olmasının yasaklanmasına ve Zivug de Hakaa vasıtasıyla Masah’dan yükselen Or Hozer onun yerine alma kabı haline gelmesine rağmen, Behina Dalet’in yine de alma gücüyle Or Hozer’e eşlik etmesi gerektiğini iyice anlamalıyız. Eğer böyle olmasaydı Or Hozer alma kabı olmaya uygun olmazdı.

Bunu ayrıca Madde 15’deki benzetmeden de anlamalısınız. Orada yemeği reddetme ve geri çevirmenin gücünün açlık ve iştah yerine alma kabı haline geldiğini gösterdik. Bunun nedeni genelde alma kapları olan açlık ve iştahın bu durumda dostundan hediye almanın utanç ve küçük düşürücülüğünden dolayı alma kabı olmaktan menedilmesidir. Açlık ve iştahın yerine sadece reddetme ve geri çevirmenin gücü alma kabı oldular, alma ihsan etme oldu ve bunlar vasıtasıyla kişi dostunun yemeğini alabilmeye uygun alma kapları gerçekleştirdi.

Ancak, bu açlık ve iştah olarak adlandırılan kişinin genel alma kaplarına ihtiyacı olmadığı anlamına gelmez, zira yeme iştahı olmadan kişi dostunun arzusunu yerine getiremez ve onun evinde yiyerek dostuna mutluluk veremez. Fakat konu şu ki normal formları yasaklanan açlık ve iştah artık reddetme ve geri çevirme güçleri tarafından yeni bir forma dönüştürüldüler – ihsan etmek için almak. Dolayısıyla, aşağılanma onura dönüşmüş oldu.

Öyle görünüyor ki alma kapları hâlâ olabildiğince aktif ancak yeni bir form kazandılar. Ayrıca konumuzla ilgili şu sonuca da varacaksınız, Behina Dalet, Aviut’undan dolayı on Sefirot’u almak için bir Kli olmaktan menedildi, yani Veren’den ayıran Veren’le form farklılığından. Bununla beraber, Üst Işığa çarpıp onu reddeden Masah’ı Behina Dalet’de ıslah etmekle Masah önceki hatalı formundan dönüştü ve Or Hozer denilen yeni bir form edindi, alma formunun ihsan etme formuna dönüşmesi gibi.

Başlangıç formunun içeriği değişmedi, hâlâ iştah olmadan yiyemez. Benzer şekilde, Behina Dalet’deki alma gücü olan tüm Aviut Or Hozer’in içine yerleşti böylece Or Hozer alma kabı olmaya uygun hale geldi.

Dolayısıyla, Masah’da iki ayrım her zaman yapılmalı:

 • Kaşiut (sertlik), ki bu Masah’ın içindeki Üst Işığı reddeden güçtür;
 • Aviut, Masah’ın içerdiği Behina Dalet’den alma arzusunun ölçüsüdür. Masah’ın içindeki Kaşiut’un gücü vasıtasıyla Zivug de Hakaa ile Aviut arınmaya dönüşmüştür, yani almak ihsan etmeye dönüşmüştür.

Masah’daki bu iki güç beş izlenimde hareket eder: dört Behinot HB TM (Hohma, Bina, Tiferet, Malhut)ve bunların Keter denilen kökleri.

19. İlk üç izlenimin hâlâ Kli kabul edilmediğini sadece Behina Dalet’in Kli kabul edildiğini zaten açıklamıştık. Yine de ilk üç izlenim onun nedenleridir ve Behina Dalet’in tamamlanmasına sebep olurlar, Behina Dalet tamamlandığında dört ölçü onun alma niteliğinde kaydolur.

 1. İçindeki Behina Alef en az alma niteliğidir.
 2. Behina Bet alma niteliği söz konusu olduğunda Behina Alef’den biraz daha bayağıdır (daha fazla Aviut içerir).
 3. Behina Gimel alma niteliğinde Behina Bet’den daha bayağıdır.
 4. Ve en son Behina Dalet hepsinin en bayağı olanıdır ve alma niteliği her yönüyle mükemmeldir.
 5. Ayrıca dört Behinot’un (Behina’nın çoğulu) kökünün de -ki en arıları odur- alma niteliğinin içine dâhil olduğu ayrımını yapmalıyız.

Bunlar Behina Dalet’e dâhil olan almanın beş izlenimidir ve Behina Dalet’e dâhil olan on Sefirot KHB (Keter, Hohma, Bina) TM isimleriyle anılırlar, zira dört safha HB TM’dir ve köke Keter denir.

20. Behina Dalet içindeki beş alma niteliği, Sefirot KHB TM’in isimleriyle anılır, zira Tzimtzum öncesinde, Behina Dalet henüz, on Sefirot için alma kabıydı, “O birdir ve onun ismi birdir,” yoluyla üst ışığa dahil olmuştu, zira tüm dünyalar oraya dahil edilmişti. On Sefirot’un Çalışmasına Giriş Bölüm 1’de yazıldığı üzere, onun burada, on Sefirot’a kıyafetlenmesi şu beş Behinot’u izler. Kendi kıyafeti içinde, Beş Behinot’un her biri üst ışığın on Sefirot’u içindeki Behinot’a karşılık gelir. Behina Dalet içindeki Behinot Şoreş (kök safhası) on Sefirot içindeki Keter’in ışığını giyinir. Behina Dalet içindeki Behina Alef, on Sefirot içindeki Hohma ışığını giyinir. Behina Bet Bina ışığını giyinir, Behina Gimel Tifferet ışığını giyinir ve onun kendi Behina’sı da Malhut’un ışığını giyinir.

Bu nedenle, şimdi, kısıtlamadan sonra bile, Behina Dalet’in alma kabı olması yasaklandıktan sonra bile, Aviut’un beş Behinot’u KHB TM’nin beş Sefirot’u ile isimlendirilir.

21. Vea zaten biliyorsunuz genelde Masah’ın maddesine çok sert bir şey anlamına gelen ve sınırlarından içeri hiçbir şey sokmayan Kaşiut denir. Benzer şekilde, Masah Üst Işığın hiçbir şekilde kendisinden geçerek Malhut ve Behina Dalet’in içine girmesine izin vermez. Dolayısıyla, Masah’ın durduğu ve Malhut’un Kli’sini kıyafetlendirmesi gereken Işığın tüm ölçüsünü ittiği kabul edilir.

Behina Dalet’deki Aviut’un beş Behinot’unun da dâhil edildiği ve Masah’a gelerek Kaşiut’la birleştiği de açıklanmıştı. Dolayısıyla, Masah’da içindeki beş Aviut’un ölçüsüne tekabül eden beş tür Zivug de Hakaa izlenimi yapılır:

 1. Tam Masah üzerinde Aviut’un tüm seviyeleriyle yapılan bir Zivug de Hakaa Keter seviyesine kadar tüm on Sefirot’u kıyafetlendirecek yeterli Or Hozer yükseltir.
 2. Behina Dalet’in Aviut’undan yoksun olan ve sadece Behina Gimel’in Aviut’unu içeren bir Masah üzerinde yapılan Zivug de Hakaa on Sefirot’u Keter’den yoksun sadece Hohma seviyesine kadar kıyafetlendirecek Or Hozer yükseltir.
 3. Ve eğer sadece Behina Bet’in Aviut’una sahipse Or Hozer’i küçülür ve on Sefirot’u sadece Bina seviyesine kadar kıyafetlendirecek kadar yeterli gelir ve Keter ve Hohma’dan yoksundur.
 4. Eğer sadece Behina Alef’in Aviut’una sahipse Or Hozer’i daha da küçülür ve KHB’dan yoksun olarak sadece Tiferet seviyesine kadar kıyafetlendirmeye yeterli gelir.
 5. Ve eğer Masah Behina Alef’in Aviut’undan da yoksun ise ve sadece Behinat Şoreş’in Aviut’u ile kalmışsa çarpışması çok hafiftir ve sadece Malhut seviyesine kadar kıyafetlendirecek kadar yeterlidir, ilk dokuz Sefirot KHB ve Tiferet’den yoksundur.

22. Böylece on Sefirot’un beş seviyesinin Masah’ın içindeki beş Aviut ölçüsüne uygulanan beş tür Zivug de Hakaa’sı vasıtasıyla nasıl ortaya çıktığını görüyorsunuz. Ve şimdi size bunun nedenini aktaracağım zira Işığın Kli olmadan edinilemeyeceği biliniyor.

Ayrıca, bu beş Aviut ölçüsünün Behina Dalet’deki beş Aviut ölçüsünden geldiğini biliyorsunuz. Tsimtsum’dan önce Behina Dalet’de on Sefirot KHB TM’yi kıyafetlendiren beş Kelim vardı (Madde 18). Bunlar Tsimtsum Alef’den sonra Masah’ın beş ölçüsünde birleşmişlerdi ki on Sefirot KHB TM üzerindeki Or Hozer’e göre Tsimtsum’dan önce Behina Dalet’deki beş Kelim yerine Or Hozer’le birlikte beş Kelim olmaya geçerler.

Buna bağlı olarak, eğer Masah bu beş Aviut seviyesini içerirse on Sefirot’u kıyafetlendirecek beş Kelim’i içereceği açıktır. Ancak, tüm beş ölçüyü de içermiyorsa, zira Behina Dalet’in Aviut’undan yoksundur, o zaman sadece dört Kelim içerir. Dolayısıyla, sadece dört Işık kıyafetlendirebilir: HB TM ve bir Işıktan – Keter Işığı – yoksundur, tıpkı bir Kli’den – Behina Dalet’in Aviut’u – yoksun olduğu gibi.

Benzer şekilde, Behina Gimel’den de yoksun olduğunda ve Masah sadece Aviut’un üç ölçüsünü içerdiğinde sadece üç Kelim içerir. Böylece sadece üç Işık kıyafetlendirebilir: Bina, Tiferet ve Malhut. Bu koşulda, seviye iki Işıktan yoksundur, Keter ve Hohma, tıpkı iki Kelim’den – Behina Gimel ve Behina Dalet – yoksun olduğu gibi.

Ve Masah sadece Aviut’un iki ölçüsünü içerirse yani Behinat Şoreş ve Behina Alef, o zaman sadece iki Kelim içerir. Dolayısıyla, sadece iki Işık kıyafetlendirir: Tiferet Işığı ve Malhut Işığı. Böylece seviye üç Işık KHB’den yoksundur tıpkı üç Kelim’den – Behina Bet, Behina Gimel ve Behina Dalet – yoksun olduğu gibi.

Ve eğer Masah sadece bir Aviut seviyesine sahipse ki bu Aviut’un Behinat Şoreş’idir, o zaman sadece bir Kli’si vardır. Dolayısıyla, sadece bir Işık, Malhut’un Işığını kıyafetlendirebilir. Bu seviye dört Işık KHB ve Tiferet’den mahrumdur, tıpkı dört Kelim’den – Behina Dalet, Behina Gimel, Behina Bet ve Behina Alef’in Aviut’u – yoksun olduğu gibi.

Dolayısıyla, her Partzuf’un seviyesi Masah’daki Aviut’un ölçüsüne bağlıdır. Behina Dalet’in Masah’ı Keter seviyesini doğurur, Behina Gimel Hohma seviyesini doğurur, Behina Bet Bina seviyesini doğurur, Behina Alef Tiferet seviyesini doğurur ve Behinat Şoreş Malhut seviyesini doğurur.

23. Ancak yine de Malhut’un Kli’si – Behina DaletMasah’da yokken neden Keter Işığından yoksun olduğunu ve Tiferet Kli’si Masah’da yokken neden Hohma Işığından yoksun olduğunu vs. bulmamız lazım. Tam tersine olması beklenirdi, yani Malhut’un Kli’si Behina Dalet Masah’da yokken sadece Malhut’un Işığının olmaması beklenip dört Işık KHB ve Tiferet’in olması beklenirdi. Ayrıca iki Kelim’in – Behina Gimel ve Behina Dalet – yokluğunda Tiferet ve Malhut Işıklarından da yoksun olurdu ve o seviye üç Işığa KHB sahip olurdu vs.

24. Cevap şu ki, Işıklar ve kaplar arasında her zaman ters ilişki vardır. Kelim’de Üst Derecedekiler Partzuf’da önce büyür: önce Keter, sonra Hohma’nın Kli’si vs. ve Malhut’un Kli’si en son büyür. Bu nedenle Kelim’i KHB TM sırasıyla, Yukarıdan aşağıya adlandırırız çünkü büyüme sıraları budur.

Işıklarla tam tersidir. Işıklarda, alttaki Işıklar Partzuf’a önce girenlerdir. Önce Malhut’un Işığı olan Nefeş girer, sonra ZA’nın Işığı Ruah vs. ve Yehida Işığı sonuncusudur. Bu nedenle Işıkları NRNHY[2] aşağıdan Yukarıya doğru adlandırırız, zira aşağıdan Yukarıya girerkenki sıraları budur.

Dolayısıyla, Partzuf’da sadece bir Kli büyüdüğünde – ki bu gerektiği gibi o Kli’ye uygun en Üst Kli Keter’dir – o Kli’ye verilen Yehida Işığı Partzuf’a girmez, sadece en alt Işık – Nefeş Işığı girer. Böylece Nefeş Işığı Keter’in Kli’sinde kıyafetlenir.

Ve Partzuf’da iki Kelim büyüdüğünde ki bunlar en Üst ikidir – Keter ve HohmaRuah Işığı da ona girer. O zaman Nefeş Işığı Keter’in Kli’sinden Hohma’nın Kli’sine iner ve Ruah Işığı Keter’in Kli’sinde kıyafetlenir.

Benzer şekilde Partzuf’da üçüncü bir Kli büyüdüğünde – Bina’nın Kli’si – Neşama Işığı ona girer. O zaman Nefeş Işığı Hohma’nın Kli’sinden Bina’nın Kli’sine, Ruah Işığı Hohma’nın Kli’sine iner ve Neşama Işığı Keter’in Kli’sinde kıyafetlenir.

Ve dördüncü Kli Partzuf’da büyüdüğünde – Tiferet’in Kli’si – Haya Işığı Partzuf’a girer. O zaman Nefeş Işığı Bina’nın Kli’sinden Tiferet’in Kli’sine, Ruah Işığı Bina’nın Kli’sine, Neşama Işığı Hohma’nın Kli’sine ve Haya Işığı Keter’in Kli’sine iner.

Ve Partzuf’da beşinci Kli büyüdüğünde – Malhut’un Kli’si – Yehida Işığı ona girer. O zaman tüm Işıklar tekabül ettikleri Kelim’e girerler. Nefeş Işığı Tiferet’in Kli’sinden Malhut’un Kli’sine, Ruah Işığı Tiferet’in Kli’sine, Neşama Işığı Bina’nın Kli’sine, Haya Işığı Hohma’nın Kli’sine ve Yehida Işığı Keter’in Kli’sine iner.

25. Dolayısıyla, bir Partzuf’da tüm beş Kelim KHB TM büyümedikçe Işıklar tayin edilmiş yerlerinde değillerdir. Dahası, ters ilişkidedirler: Malhut’un Kli’sinin yokluğunda Yehida Işığı yoktur ve iki Kelim, TM yoksa Yehida ve Haya da orada yoktur vs. Bu böyledir çünkü Üst dereceler önce ortaya çıkar ve Işıklarda, son olanlar ilk girenlerdir.

Ayrıca, yeniden giren her yeni Işığın sadece Keter’in Kli’sinde kıyafetlendiğini göreceksiniz. Böyle olmasının nedeni alıcının Keter’in Kli’sini en arı Kli’sine alması gerektiğidir.

Bu nedenle, her yeni Işık alındığında hâlihazırda Partzuf’da kıyafetlenen Işıklar yerlerinden bir derece aşağı inmeliler. Örneğin, Ruah Işığı girdiğinde Nefeş Işığı yeni Ruah Işığını Keter’in Kli’sine almaya yer açmak için Keter’in Kli’sinden Hohma’nın Kli’sine inmelidir. Benzer şekilde, eğer yeni Işık Neşama ise Ruah da Keter’deki yerini yeni Neşama Işığına açmak için Keter’in Kli’sinden Hohma’nın Kli’sine inmelidir. Sonuç olarak, Hohma’nın Kli’sinde olan Nefeş Bina’nın Kli’sine inmelidir vs. Tüm bunlar Keter’in Kli’sinde yeni Işığa yer açmak içindir.

Bu kuralı aklınızda tutun böylece her zaman her bir konuda Kelim’den mi Işıklardan mı bahsediyor ayrımını yapabilirsiniz. O zaman kafanız karışmaz, çünkü aralarında her zaman ters ilişki vardır. Böylece, Masah’daki beş izlenim konusunu ve bunun vasıtasıyla seviyeler aşağıdan diğerine nasıl değişiyor açıkladık.

AK’NIN BEŞ PARTZUFİM’İ

26. Bu şekilde Malhut’un Kli’sine – kısıtlandıktan sonraki Behina Dalet – yerleştirilmiş olan Masah konusunu, bunun içindeki biri diğerinin altında bulunan on Sefirot’un beş seviyesini doğuran beş tür Zivug de Hakaa konusuna açıklık getirdik. Şimdi, ABYA dünyalarından önce gelen AK’nın beş Partzufim’ini açıklayacağız.

Zivug de Hakaa vasıtasıyla aşağıdan Yukarı çıkan ve Üst Işıkların on Sefirot’unu kıyafetlendiren Or Hozer’in sadece, “Partzuf’un Roş’unun on Sefirot’u” denilen Kelim’in köklerine yeterli geldiğini zaten biliyorsunuz. Kelim’i tamamlamak için Roş’un Malhut’u, Roş’un on Sefirot’unu kıyafetlendiren, oradan ve içinde Yukarıdan aşağıya Roş’un on Sefirot’unda olduğu gibi dağılan Or Hozer’in o on Sefirot’undan genişler. Bu yayılma “Partzuf’un Guf’u” denilen Kelim’i tamamlar. Dolayısıyla, her zaman her Partzuf’daki iki izlenimi ayırmalıyız: Roş ve Guf.

27. Başlangıçta AK’nın ilk Partzuf’u ortaya çıktı. Bunun nedeni, Behina Dalet Üst Işığı almaktan yasaklanıp Masah oluşturduğunda Tsimtsum Alef’in hemen akabinde Üst Işığın, öncesinde olduğu gibi, Malhut’un Kli’sinde kıyafetlenmek için çekilmiş olmasıdır. Ancak, Malhut’un Kli’sindeki Masah onu durdurdu ve Işığı geri çevirdi. Behina Dalet’in Masah’ındaki bu çarpışmayla Or Hozer’i Üst Işıktaki Keter seviyesine kadar yükseltti ve bu Or Hozer, “AK’nın ilk Partzuf’unun” “Roş’un on Sefirot’u” denilen Üst Işıktaki on Sefirot için bir örtü ve Kelim’in kökleri oldu.

Akabinde, Malhut Or Hozer’le kendisinden ve içindeki Roş’un on Sefirot’unun gücü ile Yukarıdan aşağıya on yeni Sefirot’a genişledi. Bu Guf’un Kelim’ini tamamladı. Ondan sonra Roş’un on Sefirot’unda ortaya çıkan tam ölçü Guf’un on Sefirot’unda da kıyafetlendi. Bu, AK’nın ilk Partzuf’unu, Roş ve Guf, tamamladı.

28. Akabinde, aynı Zivug de Hakaa Malhut’un Kli’sinde yükselen sadece Behina Gimel’in Aviut’u olan Masah üzerinde kendisini tekrarladı. Ve sonra, sadece Hohma seviyesi, Roş ve Guf, ortaya çıktı, zira Behina Dalet’in Aviut’undaki Masah’ın eksikliği onun sadece dört Kelim’e, KHB Tiferet, sahip olmasına neden oldu. Dolayısıyla, Or Hozer Yehida Işığından yoksun olarak sadece dört Işığı, HNRN (Haya, Neşama, Ruah, Nefeş) kıyafetlendirecek yere sahiptir. Buna AK’nın AB’ı denir.

Bunu müteakip, aynı Zivug de Hakaa sadece Behina Bet’in Aviut’unu içeren Malhut’un Kli’sindeki Masah’da kendisini tekrar etti. Böylece, Bina seviyesindeki on Sefirot, Roş ve Guf, ortaya çıktı. Buna AK’nın Partzuf SAG’ı denir. İki Kelim’i, ZA ve Malhut ve iki Işık, Haya ve Yehida, eksiktir.

Sonrasında, Zivug de Hakaa sadece Behina Alef’in Aviut’una sahip Masah üzerinde gerçekleşti. Böylece on Sefirot, Roş ve Guf, üç Kelim’den, Bina, ZA ve Malhut ve üç Işıktan, Neşama, Haya ve Yehida, yoksun olarak Tiferet seviyesinde ortaya çıktı. Sadece Keter ve Hohma Kelim’inde kıyafetlenmiş Ruah ve Nefeş Işıklarına sahip. Buna Partzuf MA ve AK’nın BON’u denir. Kelim ve Işıklar arasındaki ters ilişkiyi hatırlayın (Madde 24’de bahsedildiği gibi).

29. Böylece, her biri diğerinin altında olan Galgalta, AB, SAG, MA ve BON denilen AK’nın beş Partzufim’inin ortaya çıkışını açıkladık. Alttaki her Partzuf bir üstündekinin Üst Behina’sından yoksundur. Dolayısıyla, Partzuf AB Yehida Işığından yoksundur, Partzuf SAG üstündeki AB’ın sahip olduğu Haya Işığından da yoksundur. Partzuf MA ve BON üstündeki SAG’ın sahip olduğu Neşama Işığından yoksundur.

Nedeni, bunun Zivug de Hakaa’nın üzerinde ortaya çıktığı Masah’ın Aviut’unun ölçüsüne bağlı olmasıdır (Madde 18). Ancak, Masah’ın Behina’lar boyunca Aviut’unu yavaş yavaş azaltmasına ta ki bu beş tür Zivugim’de (Zivug’un çoğulu – çiftleşme) var olan beş seviyeye ayrılana dek kim ve neyin neden olduğunu anlamalıyız.

PARTZUF’UN ATZİLUT’UNA MASAH’IN HİZDAKHUT’U

30. Asiya’nın Malhut’una kadar AK’nın beş Partzufim’i ve dört ABYA dünyalarının her birindeki beş Partzufim’de ortaya çıkan tüm derecelerde de olduğu gibi yukarıda açıklanan her biri birbirinin altında olan beş seviyenin derecelerinin birbirlerine bağlantısı konusunu anlamak için AK’nın her Partzufim’inde, Nekudim dünyası ve Tikun (ıslah) dünyasında uygulanmış Guf’un Masah’ının Hizdakhut’u (arınma) konusunu iyice anlamalıyız.

31. İşin aslı şu ki, Or Makif (Saran Işık) ve Or Pinimi (İç Işık) denilen iki Işığı içermeyen hiçbir Partzuf ya da derece yoktur ve bunları AK’da açıklayacağız. AK’nın ilk Partzuf’unun Or Makif’i tüm realiteyi dolduran Eyn Sof Işığıdır. Tsimtsum Alef’i ve Malhut’da yükseltilen Masah’ı müteakip o Masah üzerinde Eyn Sof’dan bir Zivug de Hakaa vardı. Ve Masah’ın kullandığı Or Hozer’i kullanarak Roş’un on Sefirot’u ve Guf’un on Sefirot’u formunda Üst Işığı kısıtlanmış dünyaya tekrar çekti (Madde 25).

Ancak, Eyn Sof’dan bu uzanış Partzuf AK’da Tsimtsum’dan önce olduğu gibi realitenin tamamını doldurmaz. Daha ziyade, izlenimi Roş ve Sof olarak vardır:

 1. Yukarıdan aşağıya – Eyn Sof’un Işığı bu dünyanın seviyesinde yani Malhut’un olduğu yerde durur, şöyle denildiği gibi, “Ve O’nun ayakları Zeytin Dağı üzerinde duracak.”
 2. Ve içeriden dışarıya, zira Yukarıdan aşağıya on Sefirot KHB TM vardır ve Malhut’un AK’ı aşağıdan tamamladığı gibi, Moha, Atzamot, Gidin, Bassar ve Or denilen on Sefirot KHB TM vardır. Or, Partzuf’u dışarından sonlandıran Malhut’dur. Bu bağlamda, Partzuf AK, tüm realiteyi dolduran Eyn Sof’a kıyasla sadece ince bir çizgi kabul edilir. Böyle olmasının nedeni Partzuf AK’ı Partzuf Or’un sonlandırması ve tüm kenarlardan, dışarıdan kısıtlaması ve böylece genişleyip kısıtlanmış tüm alanı dolduramamasıdır. Dolayısıyla, alanın ortasında sadece ince bir çizgi kalır.

Ve AK’a alınan Işığın ölçüsü, ince çizgiye Or Pinimi denir. AK’daki Or Pinimi ile Tsimtsum’dan önceki Eyn Sof Işığına Or Makif denir, zira Partzuf’un içinde kıyafetlenemediği için AK’nın Partzuf’unun etrafında Or Makif olarak kalır.

32. Bu, sınırsızlığı ölçülemez olan AK’nın Or Makif’ini tüm yönleriyle açıklıyor. Ancak, bu tüm realiteyi dolduran Eyn Sof’un kendi içinde AK’nın Or Makif’i kabul edildiği anlamına gelmez. Daha ziyade, AK’nın Roş’unun Malhut’unda bir Zivug de Hakaa yapıldığı ve Eyn Sof’un oraya yerleştirilen Masah’a çarptığı anlamına gelir. Bir başka deyişle, Tsimtsum’dan öncesinde olduğu gibi AK’nın Behina Dalet’inde kıyafetlenmek istedi, fakat Masah AK’nın Roş’undaki Malhut’a çarptı. Bu, Masah’ın Eyn Sof’u Behina Dalet’in içinde yayılmaktan alıkoyduğu ve onu ittiği anlamına gelir (Madde 14). Işığın itilmesinden ortaya çıkan bu Or Hozer de Üst Işığın kıyafetlenmesi için Kelim oldu.

Bununla beraber, Işığın Tsimtsum’dan önce Behina Dalet’e alınmasıyla Tsimtsum’dan sonra Or Hozer’in alınması arasında büyük bir fark vardır, zira şimdi Roş ve Sof’da sadece ince bir çizgi kıyafetlendirdi. Masah’ın Üst Işığa çarparak yaptığı budur. Ve Masah tarafından AK’dan reddedilen ölçü, Behina Dalet’de kıyafetlenmek isteyen Eyn Sof’un Üst Işığının tamamı – onu durduran Masah olduğundan – AK’yı saran Or Makif oldu.

Bunun nedeni maneviyatta değişim ya da eksikliğin olmamasıdır. Ve Eyn Sof Işığı Behina Dalet’de kıyafetlenmek için AK’ya çekildiğinden bu böyle olmalı.

Dolayısıyla, Masah şimdi Eyn Sof Işığını alıkoyup itmesine rağmen Eyn Sof’un genişlemesini engellemez. Aksine, onun devamlılığını sağlar fakat farklı bir şekilde: ıslahın sonuna kadar Behina Dalet beş dünyadan geçerek tamamen ıslah olana dek beş dünya AK ve ABYA’da Zivugim’in (Zivug’un çoğulu) çoğalmasıyla. O zaman Eyn Sof Masah’ı başlangıçta olduğu gibi kıyafetlendirecektir.

Dolayısıyla, Masah’ın Üst Işıkta çarpışmasıyla orada değişim ya da eksiklik yaratılmadı. Zohar’da yazılan “Eyn Sof’un Zivug’u çifti ona verilene dek inmez” sözlerinin anlamı budur. Bu sürede yani o zamana kadar, Eyn Sof Işığının Or Makif olduğu kabul edilir, yani gelecekte Eyn Sof’a bürünecek anlamındadır. Şimdilik, Masah’ı sarar ve ona dışarıdan belli bir aydınlanma sağlar. Bu aydınlanma ilk başta Eyn Sof’un ona çekildiği ölçüde bu Or Makif’i almasını sağlayacak doğru yasalarla genişlemeye alıştırır.

33. Şimdi, Masah’ın Hizdakhut’unu (arınma) ve Aviut’un son Behina’sının kaybolmasını sağlayan Or Pinimi ve Or Makif’in birbiri üzerine Bituş’u konusunu açıklığa kavuşturacağız. Bu iki Işık birbirine zıt olduğundan, ancak AK’nın Roş’unun Malhut’unun Masah’ı vasıtasıyla bağlı olduklarından, birbirlerine çarpar ve vururlar.

Yorum: Yükselttiği Or Hozer’le AK’ın Or Pinimi’sini kıyafetlendirmesinin nedeni olan, Pe denilen Roş’un Malhut’unun Masah’ındaki AK’nın Roş’unun Pe’indeki Zivug de Hakaa AK’nın Or Makif’inin çıkışının da nedenidir. Eyn Sof Işığının Behina Dalet’de kıyafetlenmekten alıkoyduğundan Işık Or Makif formunda dışarı çıktı.

Bir başka deyişle, Işığın Or Hozer’in bürünemediği kısmı, tıpkı Behina Dalet gibi, dışarı çıktı ve Or Makif oldu. Dolayısıyla, Pe’deki Masah Or Pinimi’nin nedeni olduğu gibi Or Makif’in de sebebidir.

34. Or Pinimi’nin de Or Makif’in de Masah’a bağlı olduklarını öğrendik, ancak zıt aksiyonlarda. Masah Üst Işığın bir kısmını onu örten Or Hozer vasıtasıyla Partzuf’un içine genişlettiği gibi Or Makif’i de Masah’da kıyafetlenmekten uzaklaştırır.

Ve AK’da kıyafetlenmesini engelleyen Masah’dan dolayı Or Makif olarak dışarıda kalan Işığın kısmı çok büyük olduğundan onu uzaklaştıran Masah’a çarptığı kabul edilir, zira Partzuf’un içinde kıyafetlenmek istemektedir. Tersine, Masah’daki Aviut ve Kaşiut’u gücü ona bürünmek isteyen Or Makif’e çarpar ve Zivug esnasında Üst Işığa çarparken onu alıkoyar. Or Makif ve Masah’daki Aviut’un birbirine bu vuruşlarına Or Makif ve Or Pinimi’nin Bituş’u denir.

Bununla beraber, aralarındaki bu Bituş sadece Partzuf’un Guf’unda ortaya çıkar, zira Or Makif’i Kli’inin dışında bırakan Işığın Kelim’de kıyafetlenmesi orada belirgin. Ancak, bu Bituş Roş’un on Sefirot’u için geçerli değildir, zira Or Hozer orada sadece ince kökler olarak kabul edilir Kelim olarak değil. Bu nedenle, içlerindeki Işık bu ve Or Makif olarak dışarıda kalan Işık arasındaki fark noktasına kadar kısıtlanmış Or Pinimi olarak kabul edilmez. Ve aralarındaki bu fark olmadığından Roş’un on Sefirot’unda Or Pinimi ve Or Makif’in çarpışması yoktur.

Sadece Işıklar Pe’den aşağı Guf’un on Sefirot’una uzandığında, Pe’den aşağı Or Hozer’in on Sefirot’u olan Işıkların Kelim’de kıyafetlendiği yerde, Kelim’in içindeki Or Pinimi ile dışarıda kalan Or Makif arasında vuruş vardır.

35. Bu Bituş Or Makif, Masah’ı tüm Aviut’undan arındırıp Roş’un Pe’inde Üst Köküne yükseltene kadar devam eder. Bu, Masah ve Guf’un Aviut’u denilen tüm Aviut’u Yukarıdan aşağıya doğru onu sadece Guf’un Şoreş’i, Pe denilen Roş’un Malhut’unun Masah’ı ile bırakarak arındırdığı anlamına gelir. Bir başka deyişle, Or Pinimi ve Or Makif arasında ayırıcı olan Masah Yukarıdan aşağıya tüm Aviut’undan arınmış olur, böylece sadece aşağıdan Yukarıya, Or Pinimi ve Or Makif arasındaki farkın henüz ortaya çıkmadığı yerdeki Aviut kalır.

Form eşitliğinin manevileri bir olarak birleştirdiği bilinir. Dolayısıyla, Guf’un Masah’ı sadece Roş’un Pe’inin Masah’ına eşit olan Aviut’u bırakarak Guf’un Aviut’undan arınır arınmaz formu Roş’un Masah’ı ile eşitlenir. Bu şekilde entegre oldular ve kelime anlamıyla bir oldular, zira onları ikiye bölecek bir şey yoktur. Bu, Guf’un Masah’ının Roş’un Pe’yine yükselmesi olarak kabul edilir.

Ve Guf’un Masah Roş’un Masah’ına entegre olduğundan Roş’un Pe’inin Masah’ında tekrardan Zivug de Hakaa’ya dâhil olur ve üzerinde yeni bir Zivug de Hakaa yapılır. Sonuç olarak, yeni bir seviyede AK’ın AB’ı ya da AK’ın Hohma’sının Partzuf’u denilen on yeni Sefirot ortaya çıkar. Bu, AK’ın ilk Partzuf’unun “oğlu”, çocuğu olarak kabul edilir.

36. Ve Roş ve Guf ile tamamlanmış olarak AK’ın Partzuf AB’ı ortaya çıktıktan sonra Or Makif ve Or Pinimi’inin Bituş’u da kendisini tekrar eder, yukarıda AK’ın ilk Partzuf’u ile ilgili açıklandığı gibi. AK’ın Partzuf AB’ın Guf’un Masah’ı da tüm Guf’un Aviut’undan arınır ta ki formunu Roş’un Masah’ıyla eşitleyene dek ve sonra Roş’un Pe’inde Zivug’a dâhil olur.

Ardından, üzerinde Bina seviyesinde AK’ın SAG’ı denilen yeni bir on Sefirot seviyesini ortaya çıkaran yeni bir Zivug de Hakaa yapılır. Bu, AK’ın Partzuf AB’ının oğlu ve çocuğu olarak kabul edilir, zira Roş’un Pe’inde Zivug’undan ortaya çıkmıştır. Ve AK’ın SAG’ından Partzufim aşağıya doğru benzer bir şekilde ortaya çıkar.

37. Böylece, Roş’un Pe’inin Masah’ı koşuluna getirene dek Guf’un Masah’ını arındıran Or Makif ve Or Pinimi’nin Bituş’unun gücüyle biri diğerinin altında olan Partzufim’in ortaya çıkışını açıklamış olduk. O zaman, orada Roş’un Pe’inde açığa çıkan Zivug de Hakaa’ya dâhil olur ve bu Zivug vasıtasıyla yeni bir on Sefirot seviyesi ortaya çıkarır. Bu yeni seviye önceki Partzuf’un oğlu kabul edilir.

Bu şekilde, AB Partzuf Keter’den, SAG Partzuf AB’dan, MA Partzuf SAG’dan ortaya çıktı ve Nekudim ve ABYA’daki derecelerle de böyle devam eder. Ancak, yine de AB’ın on Sefirot’unun neden sadece Behina Gimel üzerinde ortaya çıkıp Behina Dalet üzerinde çıkmadığını ve neden SAG’ın sadece Behina Bet üzerinde olduğunu vs. anlamamız lazım, yani bir alttaki bir üsttekinden neden bir derece aşağı seviyede. Neden hepsi de birbirinden aynı seviyede ortaya çıkmadı?

38. Öncelikle, AB’ın on Sefirot’unun neden AK’ın ilk Partzuf’unun yan ürünü (çocuğu-oğlu) kabul edildiğini anlamalıyız, zira ilk Partzuf’un Roş’unun Pe’inde Zivug’dan ortaya çıktı, tıpkı Partzuf’un kendisinin Guf’unun on Sefirot’u gibi. Dolayısıyla, ilk Partzuf’dan hangi şekilde çıktı ki ikinci Partzuf ve onun ürünü olarak kabul ediliyor?

Burada, Roş’un Masah’ı ve Guf’un Masah’ı arasındaki büyük farkı anlamalısınız. Partzuf’da iki tür Malhut vardır:

 • İçinde yükseltilen Masah’ın gücüyle Üst Işık ile çiftleşen Malhut.
 • İçinde yükseltilen Masah’ın gücüyle Guf’un on Sefirot’undaki Üst Işığı sonlandıran Malhut.

Bu iki tür Malhut’un aralarındaki fark Yaratıcı ile yaratılan arasındaki fark kadar büyüktür. Üst Işıkla Zivug de Hakaa’da birleşen Roş’un Malhut’u “Guf’un Yaratıcısı” olarak kabul edilir, zira içinde yükselen Masah Üst Işık çarptığında onu itmedi. Diğer taraftan, yükselttiği Or Hozer vasıtasıyla Üst Işığı Roş’un On Sefirot’u formunda örttü ve genişletti. Dolayısıyla, Yukarıdan aşağıya uzanır ta ki Üst Işığın on Sefirot’u Guf denilen Or Hozer’in Kli’sine bürünene dek.

Bu nedenle, Masah ve Roş’un Malhut’u Guf’un on Sefirot’unun Kaynağı olarak kabul edilir, ve o Masah ve Malhut’da görünen hiçbir sınır ve reddediş yoktur. Ancak, on Sefirot Roş’un Pe’inden Yukarıdan aşağıya uzandıktan sonra Masah ve Guf’un Malhut’u sadece o on Sefirot’da Malhut’a kadar yayılır. Bunun nedeni şudur, oraya yerleşen Masah Malhut’a girişini engellediğinden dolayı Üst Işık Guf’un Malhut’una yayılamaz. Bu sebeple Partzuf orada durur ve Partzuf’un sonu ve sonucu ortaya çıkar.

Böylece, Tsimtsum’un tüm gücü ve sınırlaması sadece bu Masah’da ve Guf’un Malhut’unda ortaya çıkar. Bu nedenle, Or Makif’in ve Or Pinimi’nin tüm Bituş’u sadece Guf’un Masah’ında yapılır, zira Or Makif’i Partzuf’u aydınlatmaktan uzaklaştıran ve sınırlayan şey budur. Bu, Roş’un Masah’ında böyle değildir, zira Roş’un Masah’ı sadece genişleyerek Işıkları kıyafetlendirir, ancak sınırlamanın gücü hâlâ tamamen içinde saklıdır.

39. Buradan Or Makif ve Or Pinimi’inin Bituş’unun gücüyle son Malhut’un Masah’ının bir kez daha çiftleşen Malhut’un Masah ve Malhut’u olduğu sonucu çıkar (Madde 35). Bunun nedeni, Or Makif’in Bituş’unun Masah’ın sonunu Guf’un tüm Aviut’undan arındırmasıdır, böylece Guf’un Aviut’undan sadece Roş’un Masah’ının Aviut’una eşit üstün Reşimot’u (izlenimler) kalır.

Ayrıca form eşitliğinin manevi varlıkları birbirine bağladığı ve bütünleştirdiği bilinir. Dolayısıyla, Guf’un Masah’ı Aviut’unun formunu Roş’un Masah’ına eşitlediğinde anında ona dâhil oldu ve görünüşte bir Masah oldular. Bu koşulda Guf’un Masah’ı Roş’un Masah’ı gibi Zivug de Hakaa için yeterli gücü aldı ve yeni seviyenin on Sefirot’u üzerinde ortaya çıktı.

Bununla beraber, bu Zivug’la birlikte başından beri içinde olan Guf’un Aviut’unun Reşimot’u Guf’un Masah’ında yenilendi. Bu koşulda, kendisi ve içindeki Roş’un Masah’ı arasındaki form eşitsizliği bir ölçüye kadar yeniden ortaya çıktı. Bu farkın kabul edilmesi onu Üst Derecenin Roş’unun Pe’inden ayırır ve uzaklaştırır, zira döndükten sonra ve kökeni – Üst Derecenin Pe’inden aşağı doğru – bilinir hale geldiğinde Üst Derecenin Pe’inin yukarısında durmaya devam edemedi, zira form eşitsizliği manevi varlıkları birbirinden ayırır. Bundan, oradan, Üst derecenin Pe’inin bulunduğu yerden aşağı inmeye zorlandığı sonucu çıkar.

Dolayısıyla, Üst Dereceye göre zorunlu olarak ikinci bir varlık olarak kabul edilir, çünkü yeni seviyenin Roş’u bile yeni seviyenin sadece bedeni olarak kabul edilir, zira Guf’un Masah’ından uzanır. Dolayısıyla, bu form eşitsizliği onları iki ayrı varlık olarak ayırır. Ve yeni seviye tamamen bir önceki Partzuf’un Guf’unun Masah’ının sonucu olduğundan onun çocuğu olarak kabul edilir, tıpkı ondan uzanan bir dal gibi.

40. Ve alt ve Üst arasında bir fark daha vardır: Her alt derece Masah’daki beş Behinot’dan farklı bir seviye olarak ortaya çıkar (Madde 22). Ayrıca, her alt derece Üst Derecenin Işıklarının En Üst Behina’sından ve Üst Derecenin Kelim’inin en alt Behina’sından yoksundur. Bunun nedeni, Masah’daki Or Makif’in Bituş’unun doğası Aviut’unun son Behina’sını dışarıda bırakmaktır.

Örneğin, Masah’ı Behina Dalet’e kadar tüm beş Aviut seviyelerini kapsayan AK’ın ilk Partzuf’unda, Guf’un Masah’ındaki Or Makif’in Bituş’u o Aviut’dan bir tek Reşimo (Reşimot’un tekil hali) bile bırakmadan Behina Dalet’in Aviut’unu tamamen arındırır. Ve sadece Behina Gimel’in Aviut’unun ve Yukarısının Reşimot’u Masah’da kalır.

Dolayısıyla, o Masah Roş’a dâhil olduğunda ve Guf’un Reşimot’unda kalan Aviut üzerinde bir Zivug de Hakaa olduğunda Zivug sadece Masah’daki Aviut’un Behina Gimel’i üzerinde ortaya çıkar. Bunun nedeni, Behina Dalet’in Aviut’unun Reşimo’su oradan ayrılmıştır. Dolayısıyla, o Masah üzerinde ortaya çıkan seviye sadece AK’nın AB’ının HaVaYaH’ı ya da AK’ın AB’ının Partzuf’u denilen Hohma seviyesindedir.

Behina Gimel’in Masah’ı üzerinde ortaya çıkan Hohma seviyesinin Kelim’in Malhut’undan ve Keter’in Işığı olan Işıklardan Yehida Işığının izleniminden yoksun olduğunu Madde 22’de zaten öğrenmiştik. Dolayısıyla, Partzuf AB Üst Derecenin Kelim’inin son izleniminden ve Üst Derecenin Işıklarının en Üst izleniminden yoksundur. Ve bu büyük form eşitsizliğinden ötürü alt derece Üst Dereceden ayrı bir Partzuf olarak kabul edilir.

41. Benzer şekilde, Partzuf AB bir kez Roş ve Guf’da genişlediğinde ve Behina Gimel’in Masah’ı olan Or Makif’in AB’ın Guf’unun Masah’ı üzerindeki Bituş’u gerçekleştiğinde bu Bituş Behina Gimel olan Masah’daki son Behina’nın Aviut’unun Reşimo’sunu iptal eder ve hükümsüz kılar. Bundan Masah’ın Roş’un Pe’ine yükselişi ve Zivug de Hakaa’ya dâhil olması sırasında vuruşun sadece o Masah’da kalan Behina Bet’in Aviut’u üzerinde ortaya çıktığı sonucu çıkar, zira Behina Gimel yok olmuştur. Dolayısıyla, Bina seviyesinde sadece on Sefirot’u ortaya çıkartır, bunlara AK’ın SAG’ının HaVaYaH’ı ya da ZA’dan ve Kelim’deki Malhut’dan ve Işıklardaki Haya ve Yehida’dan yoksun Partzuf SAG denir.

Benzer şekilde, bu Partzuf SAG Roş ve Guf’da genişlediğinde Guf’un Masah’ında Or Makif’in Bituş’u ortaya çıktı ki bu Behina Bet’in Masah’ıdır. Bu Bituş Masah’daki Aviut’un son Behina’sını – Behina BetMasah’da sadece Behina Alef’den ve Yukarısından Aviut’un Reşimot’u kalacak şekilde iptal eder ve hükümsüz kılar.

Dolayısıyla, Masah’ın Roş’un Pe’ine yükselişi ve orada Zivug de Hakaa’ya dâhil edilmesi sırasında vuruş sadece Masah’da kalan Behina Alef’in Masah’ı üzerinde ortaya çıktı, zira Behina Bet zaten oradan yok olmuştu. Bu nedenle, Bina, ZA ve Kelim’deki Malhut’dan ve Neşama, Haya ve Işıklardaki Yehida’dan vs yoksun “ZA seviyesi” denilen Tiferet seviyesinde sadece on Sefirot’u ortaya çıkartır.

42. Bu, Partzufim’in birbirine zincirleme bağlanması sırasında seviyelerin birbiri ardına alçalmasının nedenini iyice açıklıyor. Bunun nedeni her Partzuf’da uygulanan Or Makif ve Or Pinimi’nin Bituş’unun her zaman oradaki Aviut’un Reşimo’sunun son Behina’sını geçersiz kılmasıdır. Ancak, Hizdakhut’undan (arınma) sonra Masah’da kalan Reşimot’un iki ayrımı olduğunu bilmemiz lazım:

            1. Aviut’un Reşimo’su

            2. Hitlabşut’un (kıyafetlenme) Reşimo’su

Örneğin, AK’daki ilk Partzuf’un Guf’unun Masah’ı arındığında, Aviut’un Reşimot’unun son Behina’sının, yani Behina Dalet’in Reşimo’sunun, kaybolduğunu ve Masah’da sadece Behina Gimel’in Aviut’unun Reşimo’sunun kaldığını söylemiştik. Ancak, daha önce belirttiğimiz gibi, Behina Dalet’in Reşimo’su sadece iki ayrım kapsamasına rağmen – Hitlabşut ve Aviut – o Hizdakhut vasıtasıyla Masah’dan sadece Behina Dalet’in Aviut’unun Reşimo’su kayboldu. Fakat Behina Dalet’in Hitlabşut’unun Reşimo’su o Masah’da kaldı ve yok olmadı.

Hitlabşut’un Reşimo’su Üst Işıkla Zivug de Hakaa için yeterli Aviut ihtiva etmeyen Behina Dalet’in Reşimosu’ndan çok zor bir Behina’yı (izlenim-ayrım) kastetmektedir. Bu Reşimo her Partzuf’da Hizdakhut’u esnasında son Behina’dan kalır. Ve Hizdakhut’u esnasında her Partzuf’un içindeki son Behina’nın yok olduğu söylemimiz sadece içindeki Aviut’un Reşimo’suyla ilgilidir.

43. Her Masah’da son Behina’dan kalan Hitlabşut’un Reşimo’sunun kalanı tüm Partzufim’in başlarında erkek ve dişil iki seviyenin ortaya çıkmasına neden oldu: AK’ın AB’ında, AK’ın SAG’ında, MA ve AK’ın BON’unda ve Atzilut’un tüm Partzufim’inde. Böyle olmasının nedeni Masah’da sadece Behina Gimel’in Aviut’unun Reşimo’sunun bulunduğu Hohma seviyesinde on Sefirot’u ortaya çıkaran ve orada Masah’da kalan Behina Dalet’den Hitlabşut’un Reşimo’su arılığından dolayı Üst Işıkla Zivug için uygun değildir. Ancak, Behina Gimel’in Aviut’una dâhildir ve tek bir Reşimo halini alır ki o zaman Hitlabşut’un Reşimo’su Üst Işıkla çiftleşme gücünü edinir. Bu nedenle, Üst Işıkla Zivug de Hakaa onun üzerinde ortaya çıkarak neredeyse Keter seviyesine yakın on Sefirot’u meydana çıkartır.

Böyle olmasının nedeni, Behina Dalet’in Hitlabşut’una sahip olmasıdır. Bu Hitkalelut (kaynaşma/birbirine entegre olma) dişinin erkekte Hitkalelut’u olarak adlandırılır, zira Behina Gimel’den Aviut’un Reşimo’suna “dişi” denir çünkü o Aviut’u taşır. Ve Behina Dalet’in Hitlabşut’unun Reşimo’suna “erkek” denir çünkü daha Üst bir yerden gelmektedir ve Aviut’dan arınmıştır. Dolayısıyla, erkeğin Reşimo’su kendi içinde bir Zivug de Hakaa için yetersiz olmasına karşın içindeki dişinin Hitkalelut’u vasıtasıyla Zivug de Hakaa için uygun hale gelir.

44. Sonuç olarak, dişide de erkeğin Hitkalelut’u vardır. Bu, Hitlabşut’un Reşimo’sunun Aviut’un Reşimo’su ile kaynaştığı anlamına gelir. Bu sadece dişinin seviyesinde, Behina Gimel seviyesinde bir Zivug de Hakaa ortaya çıkartır ki bu AB’ın HaVaYaH’ı denilen Hohma seviyesidir. Dişi erkeğe dâhil olduğunda Üst Zivug, neredeyse Keter seviyesine yakın olan erkeğin seviyesi olarak kabul edilir. Ve alt Zivug, erkek dişiye dâhil olduğunda, sadece Hohma seviyesi olan dişi seviye olarak kabul edilir.

Bununla beraber, erkek seviyesindeki Aviut kendisinden gelmez, dişi ile Hitkalelut vasıtasıyla gelir. Ve aşağıdan Yukarıya Roş denilen on Sefirot’un seviyesini meydana çıkarmak için yeterli olmasına rağmen bu seviye yine de Yukarıdan aşağıya bir Guf formunda yayılamaz ki bu Işıkların Kelim’de kıyafetlenmesi anlamına gelirdi. Böyle olmasının nedeni Hitkalelut’dan gelen Aviut üzerindeki bir Zivug de Hakaa Kelim’in genişlemesi için yetersizdir.

Dolayısıyla, erkek seviyesi Guf olmaksızın sadece Roş’un bir izlenimini içerir. Partzuf’un Guf’u kendi Aviut’u olan sadece dişi seviyeden genişler. Bu nedenle, Partzuf’u sadece dişi seviyeden sonra adlandırırız, yani Partzuf AB. Böyle olmasının nedeni Partzuf’un çekirdeği onun Guf’udur – Işıkların Kelim’de kıyafetlenmesi. Ve açıkladığımız gibi bu sadece dişil seviyeden ortaya çıkar. Bu nedenle Partzuf onun adıyla anılmaktadır.

45. Ve Partzuf AB’ın Roş’undaki iki seviyeyle – erkek ve dişi – ilgili olarak açıkladığımız gibi bu ikisi SAG’ın Roş’unda tamamen aynı şekilde ortaya çıkarlar. Ancak orada erkek seviyesi neredeyse Hohma seviyesidir zira Behina Bet’in Aviut’unun Hitkalelut’undaki Behina Gimel’in Hitlabşut’unun Reşimo’sundandır. Ve dişi seviye Behina Bet’in Aviut’undan Bina seviyesindedir. Ve orada da Partzuf sadece dişi seviyenin adıyla anılmaktadır zira erkek Guf’u olmayan bir Roş’dur.

Benzer şekilde, AK’ın Partzuf MA’sında erkek seviye “YEŞSUT seviyesi” denilen Bina seviyesine yakındır, zira Behina Alef’den Aviut’un Hitkalelut’u ile Hitlabşut’un Behina Bet’inin Reşimo’sundandır. Dişi seviye ise sadece ZA seviyesidir çünkü sadece Aviut’un Behina Alef’idir. Ve burada da Partzuf sadece dişinin adıyla anılır yani Partzuf MA ya da Partzuf VAK, zira erkek Guf’suz Roş’dur. Tüm Partzufim’de benzer şekilde olduğunu göreceksiniz.

TAAMİM, NEKUDOT, TAGİN VE OTİOT

46. Artık Partzuf’un Guf’a genişlemesinden sonra ortaya çıkan Or Makif ve Or Pinimi’nin Bituş’unu açıklamış olduk. Bu, Guf’un Masah’ının arınmasına, Guf’un tüm Işıklarının ayrılmasına neden olur ve içinde Reşimot’la kalan Masah Roş’un Pe’ine yükselir ki burada yeni bir Zivug de Hakaa ile yenilenir ve Reşimot’un içinde Aviut’un ölçüsünde yeni bir seviye ortaya çıkartır. Şimdi Or Makif’in Bituş’u ve Masah’ın Roş’un Pe’ine yükselişleriyle ortaya çıkan dört tür Işığı, TANTA’yı (Taamim, Nekudot, Tagin, Otiot) açıklayacağız.

47. Guf’un Masah’ındaki Or Makif’in Bituş’u vasıtasıyla Guf’un tüm Aviut’unun Masah’ının Roş’un Pe’inin Masah’ına eşitlenene dek arındığı açıklanmıştı. Bu form eşitliği onları tek olarak birleştirir ve içindeki Zivug de Hakaa’ya dâhil olur.

Ancak, Masah tek seferde değil yavaş yavaş arınır: önce Behina Dalet’den Behina Gimel’e, sonra Behina Gimel’den Behina Bet’e, sonra Behina Bet’den Behina Alef’e ve sonra Behina Alef’den Behinat Şoreş’e. Sonunda tüm Aviut’undan arınır ve Roş’un Pe’inin Masah’ı kadar arı olur.

Artık Üst Işık bir anlığına bile aydınlatmayı bırakmaz ve Hizdakhut’unun her aşamasında Masah ile çiftleşir. Bunun nedeni, Behina Dalet’den arınır arınmaz ve Keter seviyesi tamamen ortadan kaldırıldığında ve Masah Behina Gimel’in Aviut’una geldiğinde Üst Işık Masah’la geri kalan Behina Gimel’in Aviut’u üzerinde çiftleşir ve Hohma seviyesinde on Sefirot ortaya çıkartır.

Sonrasında, Masah Behina Gimel’den de ayrıldığında ve Masah’da sadece Behina Bet’i bırakarak Hohma seviyesi de ayrıldığında Üst Işık Masah’la Behina Bet üzerinde çiftleşir (birleşir) ve Bina seviyesinde on Sefirot doğurur. Sonra Masah Behina Bet’den arındığında ve bu seviye içinde sadece Behina Alef’in Aviut’unu bırakarak ayrıldığında Üst Işık geriye kalan Behina Alef’in Aviut’u üzerinde Masah’la çiftleşir ve ZA seviyesinde on Sefirot doğurur. Ve Masah Behina Alef’in Aviut’undan da arındığında sadece Aviut’un Şoreş’i (kök) ile kalır.

Bu koşulda, Üst Işık Masah’da kalan Aviut Şoreş üzerinde bir Zivug yapar ve Malhut seviyesinde on Sefirot meydana getirir. Ve Masah Aviut Şoreş’den de arındığında Malhut seviyesi de oradan ayrılır, zira orada Guf’un Aviut’u kalmaz. O koşulda, Masah ve Reşimot’unun yükselip Roş’un Masah’ı ile birleştiği ve orada bir Zivug de Hakaa’ya dâhil olduğu ve üzerinde ilk Partzuf’un “çocuk” ve “sonuç” denilen yeni on Sefirot’unu ortaya çıkardığı kabul edilir.

Dolayısıyla, açıkladığımız gibi AK’ın ilk Partzuf’unun Guf’unun Masah’ını arındıran ve onu Pe’inin Roş’una yükselten ve ikinci Partzuf AK’nın AB’ını ortaya çıkartan Or Makif ve Or Pinimi’nin Bituş’u tek seferde gerçekleşmez. Daha ziyade, yavaş yavaş ortaya çıkar, Üst Işık dört derecenin her koşulunda Bituş’la çiftleştikçe Hizdakhut’u esnasında Roş’un Pe’i ile eşitlenene dek geçiş yapar.

Ve AB’ın amacı için ilk dört seviyenin ilk Partzuf’un Guf’unun Hizdakhut’u esnasında ortaya çıkışıyla ilgili bahsettiğimiz gibi Partzuf AB’ın Guf’unun Masah’ının Hizdakhut sürecinde Partzuf SAG’ı oluşturdukça üç seviye ortaya çıkar ve tüm derecelerde benzer şekilde olur. Kural şudur: Masah bir seferde arınmaz, yavaş yavaş olur. Ve alt dereceye yayılmayı bırakmayan Üst Işık arınması boyunca her derecede onunla çiftleşir.

48. Ancak yavaş Hizdakhut’u sırasında Masah üzerinde ortaya çıkan bu seviyeler Hizdakhut’un başlangıcından önce ortaya çıkan ilk seviye gibi gerçek derecelerin Hitpaştut’u (yayılma-genişleme) kabul edilmezler. Tersine, Nekudot kabul edilirler ve Or Hozer ve Din (yargı) olarak adlandırılırlar, zira Işıkların ayrılışının Din gücü zaten içlerine karışmıştır. Bunun böyle olmasının nedeni ilk Partzuf’da Bituş ortaya çıkmaya başlayıp Behina Dalet’den Guf’un Masah’ını arındırdığında tamamen arınmış kabul edilir, zira maneviyatta “biraz” diye bir şey yoktur.

Ve Masah arınmaya başladığında tamamen arınması gerekiyordu. Ancak, Masah yavaş yavaş arındığından Üst Işığın Masah ile Masah’ın Hizdakhut’u sırasında üslendiği Aviut’un her derecesinde çiftleşme zamanı var ta ki Masah tamamen arınana dek. Dolayısıyla, ayrılma gücü ayrılma esnasında ortaya çıkan seviyelerle karışır ve bunlar sadece Nekudot ve Or Hozer ve Din olarak kabul edilir.

Bu nedenle bizler her Partzuf’da iki tür seviye ayırt ediyoruz: Taamim ve Nekudot. Böyle olmasının nedeni her Partzuf’da ortaya çıkan Guf’un ilk on Sefirot’unun Taamim olarak adlandırılmasıdır. Ve arındıkça Partzuf’da ortaya çıkan seviyeler, Masah Roş’un Pe’ine ulaşana dek çoktan arınmaya başladıktan sonra, Nekudot olarak adlandırılır.

49. Aşağıda, Taamim Işıklarının ayrılmasından sonra Guf’da kalan Reşimot Tagin olarak adlandırılır ve Nekudot seviyelerinden kalan Reşimot Otiot olarak adlandırılır ki bunlar Kelim’dir. Ayrıca, Taamim Işıklarının Reşimot’u olan Tagin Otiot ve Kelim üzerinde gezinirler ve onların devamlılığını sağlarlar.

Böylece, Taamim, Nekudot, Tagin ve Otiot olarak adlandırılan dört tür Işığı öğrendik. Beş Partzufim’in, Galgalta, AB, SAG, MA ve BON, her bir Partzuf’unda ortaya çıkan ilk seviyeye Taamim denir. Arınmaya başladığında her Partzuf’da ortaya çıkan seviyeler tamamen arınana dek Nekudot olarak adlandırılırlar. Her seviyede ayrıldıklarından sonra Taamim Işıklarından kalan Reşimot’a Tagin denir ve ayrıldıklarından sonra Nekudot seviyelerinin Işıklarından kalan Reşimot’a Otiot veya Kelim denir. Bunu Galgalta, AB, SAG, MA ve BON denilen tüm beş Partzufim için aklınızda tutun zira hepsinde Hizdakhut vardır ve hepsi de bu dört tür Işığa sahiptir.

HER PARTZUF’DAKİ ROŞ, TOH, SOF VE PARTZUFİM’İN BİRBİRİNİ KIYAFETLENDİRMESİ (HİTLABŞUT)

Her Partzuf’daki iki Malhut’u arasındaki farkı zaten biliyorsunuz – çiftleşen Malhut ve son Malhut. Or Hozer’in on Sefirot’u çiftleşen Malhut’un Masah’ından ortaya çıkar ve Üst Işığın on Sefirot’unu kıyafetlendirir, buna “Roş’un on Sefirot’u” denir ki sadece köklerdir. Buradan aşağı Partzuf’un Guf’unun on Sefirot’u tamamlanmış Kelim içinde Hitlabşut (kıyafetlenme) formunda genişler.

Guf’un bu on Sefirot’u on Sefirot’un iki izlenimine ayrılmıştır: Toh’un (içler) on Sefirot’u ve Sof’un (son, sonuç) on Sefirot’u. Toh’un on Sefirot’unun yeri Pe’den Tabur’a (göbek), Kelim’de Işıkların kıyafetlendirildikleri yere, kadardır. Partzuf’un sonunun on Sefirot’u Tabur’dan Sium Raglin’e (bacakların sonu/ayaklar) kadardır.

Bu, Malhut’un Işığı almaya uygun olmayan her Sefira’yı kendisine ulaşana dek sonlandırdığı anlamına gelir, böylece Partzuf orada sonlanır. Bu sona “Partzuf’un Etzbaot Raglin’inin (ayak parmakları) sonu” denir ve oradan aşağısı boşluktur, Işığın bulunmadığı boşluk.

Bu iki tür on Sefirot’un Roş denilen kök on Sefirot’dan uzandığını bilin, zira her ikisi de çiftleşen Malhut’a dâhildir. Böyle olmasının nedeni orada kıyafetlenmenin gücünün bulunmasıdır – Or Hozer yükselir ve Üst Işığı kıyafetlendirir. Orada ayrıca Masah’ın Or Hozer’in yükseltilmesine neden olan Zivug de Hakaa’nın yapıldığı Işığı almasın diye Malhut üzerinde alıkoyan gücü vardır. Roş’da bu iki güç sadece köklerdir.

Bununla beraber, Yukarıdan aşağıya uzandıklarında kıyafetlendiren ilk güç Pe’den Tabur’a kadar Toh’un on Sefirot’unda uygulanır. Ve Malhut’u Işığı almaktan alıkoyan ikinci güç Tabur’dan Etzbaot Raglin’in sonuna dek Sof ve Sium’un on Sefirot’unda uygulanır.

Bu iki tür on Sefirot her zaman HGT NHYM olarak adlandırılır. Pe’den Tabur’a kadar Toh’un tüm on Sefirot’una HGT denir ve Tabur’dan aşağı Sof’un tüm on Sefirot’una NHYM denir.

51. Ayrıca, Tsimtsum durumunun sadece Kli’sinin Tsimtsum ve Masah’ın ortaya çıktığı Behina Dalet’de biten alma arzusu olan Or Hohma üzerinde olduğunu bilmeliyiz. Ancak oradaki Hasadim’in Or’u üzerinde hiç Tsimtsum yoktu, zira onun Kli’si ihsan etmektir ki içinde hiç Aviut ya da hiçbir ıslaha ihtiyacı olmayan Kaynak ile form eşitsizliği yoktur.

Dolayısıyla, Üst Işığın on Sefirot’unda bu iki Işık, Hohma ve Hasadim, aralarında hiçbir fark olmaksızın birbirlerine bağlıdırlar, zira niteliğine göre genişleyen tek Işıktırlar. Bu nedenle, Tsimtsum’dan sonra Kelim’de kıyafetlenmeye geldiklerinde kısıtlanmamış olmasına rağmen Or Hasadim (Merhamet Işığı) de Malhut’da durur. Böyle olmasının nedeni şudur; eğer Or Hasadim Or Hohma’nın (Erdemlilik Işığı) birazcık bile genişleyemediği – Malhut’un sonu – bir yere genişleseydi Üst Işıkta kırılma olurdu zira Or Hasadim Or Hohma’dan tamamen ayrılmak zorunda olurdu. Dolayısıyla, Malhut’un sonu Or Hasadim’den de yoksun, boşluk haline geldi.

52. Şimdi Tabur’dan aşağı Partzuf’un Sof’unun on Sefirot’unun içeriğini anlayabiliriz. Bu on Sefirot’un içeriğinin hiç Hohma olmaksızın sadece Or Hasadim olarak kabul edildikleri söylenemez, zira Or Hasadim hiçbir zaman Or Hohma’dan tamamen ayrılmış değildir. Tersine, içlerinde zorunlu olarak küçük bir Or Hohma Işığı vardır. Bu küçük Işığa her zaman “Roş’u olmayan VAK” dediğimizi bilmelisiniz. Böylece, Partzuf’daki on Sefirot’un Roş, Toh ve Sof denilen üç izlenimini açıklamış olduk.

53. Ve şimdi Partzufim Galgalta, AB ve AK’ın SAG’ının birbiri üzerindeki kıyafetlenme sırasını açıklayacağız. Şunu bilin, alttaki her bir Partzuf arınıp formunu Malhut ve Roş’daki Masah’la eşitlediğinde Üst derecenin Guf’unun Masah’ında ortaya çıkar. Böyle olmasının nedeni o zaman içindeki Zivug de Hakaa ile Roş’daki Masah’a dâhil olmasıdır.

Ve Guf’un Masah’ında kalan iki Reşimot’da – Aviut ve HitlabşutZivug de Hakaa’dan geçince Partzuf’un Aviut’u Guf’un Aviut’u olarak tanınır. Bu tanınma ile seviyenin AK’ın ilk Partzuf’unun Roş’undan ortaya çıktığı, aşağı indiği ve kökünde Guf’unu kıyafetlendirdiği ayrımı yapılır, zira Partzuf Guf’un Masah’ındandır.

Gerçekten de, Masah yeni Partzuf’un çiftleşen Malhut’u ile ilk Partzuf’un Tabur’una inmek zorundaydı, zira ilk Partzuf’un Guf’unun son Malhut’daki Masah’ı burada başlar. Ayrıca, yeni Partzuf’un kökü ve tutunduğu yer oradadır. Bununla beraber, Aviut’un son Behina’sı Masah’dan Or Pinimi ve Or Makif’in Bituş’u (Madde 40) vasıtasıyla kaybolmuştur ve Masah’da sadece Behina Gimel’in Aviut’u kalmıştır. Bu Behina Gimel’in Aviut’una Hazeh (göğüs) denir. Bu nedenle, Masah ve yeni Partzuf’un çiftleşen Malhut’unun tutunacak yeri ve Üst Derecenin Tabur’unda kökü yoktur, sadece bir dal gibi köküne tutunduğu Hazeh’inde vardır.

54. Dolayısıyla, yeni Partzuf’un Masah’ı ilk Partzuf’un Hazeh’ine iner ve buradan Roş’un on Sefirot’u meydana gelir ve Hazeh’in yukarısında ise Üst Derecenin Pe’ine kadar Üst Işıkla Zivug de Hakaa vasıtasıyla ilk Partzuf’un Roş’unun Malhut’unu ortaya çıkartır. Ancak alt derece Üst Partzuf’un Roş’unun on Sefirot’unu hiçbir şekilde kıyafetlendiremez, zira sadece Üst Derecenin Guf’unun Masah’ı olarak kabul edilir. Sonuç olarak, Toh’daki “Guf’un on Sefirot’u” ve alt derecenin Sof’u denilen Yukarıdan aşağıya on Sefirot ortaya çıkartır.

Bu on Sefirot’un yeri Üst Partzuf’un Hazeh’inden aşağıya Tabur’a kadardır, zira Tabur’dan aşağısı Behina Dalet olan Üst Derecenin Sium’unun on Sefirot’unun yeridir. Alt derece Üst Derecenin son Behina’sına tutunamaz, zira onu Hizdakhut’u esnasında kaybeder (Madde 40). Bu nedenle, AK’ın Partzuf Hohma’sı denilen o alt Partzuf ya da AK’ın Partzuf AB’ı AK’ın ilk Partzuf’unun Tabur’unun üstünde sonlanmalıdır.

Böylece, AK’ın Partzuf AB’ının, ki bu AK’ın ilk Partzuf’unun altta olanıdır, her hangi bir Roş, Toh, Sof’unun ilk Partzuf’un Pe’inin altından Tabur’a kadar olan yeri kapladığı detaylı bir şekilde açıklandı. Böylece, ilk Partzuf’un Hazeh’i, Partzuf AB’ın Roş’unun Pe’inin, çiftleşen Malhut’un yeridir ve ilk Partzuf’un Tabur’u Partzuf AB’ın Sium Raglin’inin yeridir, yani son Malhut’un.

55. Partzuf AK’dan Partzuf AB’ın ortaya çıkış sırası açıklamış olduğumuz gibi Asiya dünyasının sonuna kadar tüm Partzufim’de aynıdır. Alttaki her Partzuf, arındıktan ve oradaki Zivug de Hakaa ile Üst Derecenin Roş’unun Malhut’unun Masah’ına dâhil olduktan sonra kendisinden Üstün olan Partzuf’un Guf’unun Masah’ından ortaya çıkar.

Sonrasında, oradan Üst Derecenin Guf’undaki tutunma noktasına çıkar ve Üst Işıkla Zivug de Hakaa ile aşağıdan Yukarıya doğru Roş’un on Sefirot’unu meydana getirir. Ayrıca, AK’ın Partzuf AB’ında açıklandığı gibi Partzuf Yukarıdan aşağıya Toh ve Sof’da Guf’un on Sefirot’una genişler. Ancak, başka yerde de yazıldığı gibi Partzuf’un sonuyla ilgili farklılıklar vardır.

AK’IN TSİMTSUM NHY’Sİ DENİLEN TSİMTSUM BET

56. Böylece, içindeki Üst Işığı almaması için Malhut’un Kli’si – Behina Dalet – üzerinde gerçekleşen Tsimtsum Alef (ilk kısıtlama) konusunu iyice açıklamış olduk. Ayrıca, Masah ve Or Hozer’i yükselten Üst Işıkla Zivug de Hakaa’sı konusunu da açıkladık. Bu Or Hozer Behina Dalet yerine yeni alma kapları oldu.

Ayrıca, her Partzuf’da, her bir Partzuf’un Guf’unun dört izlenimi TANTA’yı meydana getiren ve Guf’un Masah’ının Roş’un Masah’ı olarak kabul edilmesini sağlayan Or Makif ve Or Pinimi’nin Bituş’u ile Gufim’de (Guf’un çoğulu) yapılan Guf’un Masah’ının Hizdakhut’u da açıklandı. Bu onu Üst Işıkla Zivug de Hakaa yapmaya nitelikli kılar ki bundan bir önceki Partzuf’dan bir derece aşağıda başka bir Partzuf doğar. Sonuç olarak Galgalta, AB, SAG denilen AK’ın ilk üç Partzufim’inin ortaya çıkışını ve birbirleri üzerindeki kıyafetlenme sırasını açıklamış olduk.

57. Bu üç Partzufim’de, Galgalta, AB ve AK’ın SAG’ı, dört ABYA dünyası için bir kök bile yoktur, zira burada BYA dünyaları için yer bile yoktur. Bunun nedeni, AK’ın iç Partzuf’unun bu dünyaya kadar uzanmasıdır ve Tsimtsum’un nedeni olan arzulanan ıslahın kökü ifşa olmamıştır. Böyle olmasının nedeni Behina Dalet’de ortaya çıkan Tsimtsum’un amacının Partzuf’u ıslah etmesidir, böylece Üst Işığı alırken içinde form eşitsizliği olmayacaktır (Madde 14).

Bir başka deyişle, o Behina Dalet’den Âdem’in Guf’unu yaratmak için kişi Yaratıcısına mutluluk ihsan etmek için Maneviyat ve Islahlarla iştigal ederek Behina Dalet’deki alma gücünü ihsan etmeye çevirecektir. Bununla kişi alma formunu ihsan etme formuyla eşitleyecektir ve bu ıslahın sonu olacaktır, zira bu hiç bir form eşitsizliği olmaksızın Işıkla tam Dvekut içindeyken Behina Dalet’i Üst Işığı almak için bir kap olmaya geri getirecektir.

Ancak şimdiye kadar bu ıslahın kökü ifşa edilmedi, zira bu insanın (Âdem) Behina Dalet’in üzerinde daha üst Behinot’a dâhil olmasını gerektirir ki ihsan etmek için iyi işler gerçekleştirebilsin. Ve Âdem AK’ın Partzufim’i koşulundan ayrılmış olsaydı tamamen boşluk koşulunda olurdu. Çünkü o zaman Âdem’in Guf’unun kökü olması gereken Behina Dalet’in tümü boş ve karanlık boşluk olarak AK’ın Raglaim’inin altında (ayaklar) olurdu, zira Üst Işığın formunun zıttı olurdu. Dolayısıyla, ayrı ve ölü kabul edilirdi.

Ve eğer Âdem bundan yaratılsaydı eylemlerini hiçbir şekilde ıslah edemezdi, zira içinde hiç ihsan etme kıvılcımı olmazdı. İhsan etme formunun hiç bulunmadığı ve hayatının sadece kendisi için olduğu hayvan olmaya mahkûm olurdu. Bu tıpkı kendileri için alma ihtirasına batmış, “ve yaptıkları iyiliği bile kendileri için yapan”, günahkârlar gibi olurdu. Onlarla ilgili şöyle denir, “günahkârlar – yaşamları boyunca ‘ölü’ kabul edilirler”, zira onlar Yaşamların Yaşamı’yla form zıtlığındalardır.

58. Bilgelerimizin sözlerinin anlamı budur: “Başlangıçta, O dünyayı Din (yargı) niteliği ile yaratmayı düşündü. Dünyanın var olmadığını gördü ve Rahamim (merhamet) niteliği ile devam etti ve bu niteliği Din niteliği ile ilişkilendirdi (Bereşeet Rabba, 12). Bu maneviyatta her “ilk” ve “sonraki” nin sebep sonuç ile ilgili olduğu anlamına gelir.

Bu yüzden şöyle yazar, tüm dünyalar yaratılmadan önce, dünyaların yaratılmasına ilk neden olan AK dünyasının Partzufim‘i, Yargı niteliğinde yaratılmıştı, yani sadece Midat ha Din (yargı niteliği) olarak bilinen Malhut olarak. Bu kısıtlanmış ve boşluk olarak ayrılmış Behina Dalet ve AK’ın Raglaim’inin sonuçlanmasıyla ilgilidir, yani herhangi bir Işıktan mahrum, boşluk formunda AK’ın Raglaim’inin Sium’unun altında bu dünyanın noktası.

“Dünyanın var olmadığını gördü”, bu şekilde Behina Dalet’den yaratılacak olan Âdem’in kendisinin vasıtasıyla dünyanın arzulanan ölçüde ıslah olması için ihsan etme eylemleri edinmesinin imkânsız olduğu anlamına gelir. Bu nedenle “Rahamim niteliği Din niteliği ile ilişkilendirilmiştir.”

Açıklama: Sefira (Sefirot’un tekili) Bina, Midat ha Rahamim (merhamet niteliği) olarak adlandırılır ve Sefira Malhut’a Midat ha Din denir, zira Tsimtsum onun üzerinde yapılmıştır. Kaynak (Yaratıcı), Sefira Malhut’da yapılan sonuçlandırıcı güç olan Midat ha Din’i Bina’ya – Midat ha Rahamim’e – yükseltti. Onları birbirleriyle ilişkilendirdi ve bu yolla Behina Dalet – Midat ha Din – Bina Kli’sinde ihsan etme kıvılcımlarıyla birleşti.

Bu, Behina Dalet’den ortaya çıkan Âdem’in Guf’unun ihsan etme niteliği ile birbirine geçmesini de sağladı. Böylece Yaratıcısı’na mutluluk vermek için iyi işler yapabilir, ta ki içindeki alma arzusunu tamamen ihsan etmeye çevirene dek. Bu şekilde dünya arzulanan ıslaha dünyanın yaratılışı ile gelir.

59. Malhut’un Bina’da teşekkülü AK’ın Partzuf SAG’ında ortaya çıktı ve dünyalarda kendilerinden aşağıya doğru ikinci bir Tsimtsum’u harekete geçirdi. Bunun nedeni Bina’da Üst Işık üzerinde yeni bir Sium’un gerçekleşmesidir. Bu, dünyanın üzerinde AK’ın SAG’ının Sium Raglin’inde duran son Malhut’un yükselerek Üst Işığı AK’ın SAG’ının Guf’unun Bina’sının yarısında sonlandırması anlamına gelir. Buna Tiferet denir, zira Guf’un KHB’sine HGT denir. Dolayısıyla, Tiferet Guf’un Bina’sıdır.

Ayrıca, AK’ın SAG’ının Pe’in Roş’unda duran çiftleşen Malhut AK’ın Nikvey Eynaim’ine (gözbebekleri) yükseldi ki bu Roş’un Bina’sının yarısıdır. Sonra, orada, Nikvey Eynaim’de “Nekudim dünyası” denilen AK’ın MA’sı için bir Zivug yapıldı.

60. Buna ayrıca AK’ın Tsimtsum NHY’si denir. Bunun nedeni şudur; bu dünyanın üzerinde AK’ın Partzuf Galgalta’sıyla eşit olarak sonlanan AK’ın SAG’ı Malhut’un birleşmesi ve Bina’ya yükselişi vasıtasıyla iç AK’ın Guf’unun Bina’sının yarısı olan Tiferet’in yarısında, iç AK’ın Tabur’unun üstünde sonlanır. Böyle olmasının nedeni son Malhut’un oraya yükselmesi ve Üst Işığın oradan aşağıya yayılmasını durdurmuş olmasıdır.

Bu nedenle, orada Işıktan yoksun bir boşluk oluştu. Dolayısıyla, SAG’ın TNHY’si (Tiferet, Netzah, Hod, Yesod) kısıtlandı ve Üst Işıktan mahrum kaldı. Bu nedenle Tsimtsum Bet (ikinci kısıtlama) AK’ın Tsimtsum NHY’si olarak adlandırılır, zira Tabur’un olduğu yerdeki yeni Sium vasıtasıyla AK’ın SAG’ının NHY’sinin Işıkları boşaldı.

Bunun yanı sıra SAG’ın Roş’unun AHP’ının SAG’ın Roş’u derecesinden ayrıldığı ve onun Guf’u haline geldiği kabul edilir, zira çiftleşen Malhut Nikvey Eynaim’e yükseldi ve Roş’un on Sefirot’u Nikvey Eynaim ve Yukarısında Masah’dan ortaya çıktı. Ayrıca, Nikvey Eynaim’den aşağısı Partzuf’un Guf’u kabul edilir, zira sadece Nikvey Eynaim ve aşağısından aydınlanma alabilir ki bu Guf kabul edilir.

AK’ın SAG’ının Nikvey Eynaim’inde ortaya çıkan bu on Sefirot’un seviyesi “Nekudim dünyası” denilen on Sefirot’dur. Bu on Sefirot SAG’ın Nikvey Eynaim’inden aşağı iç AK’ın Tabur’unun altındaki yerlerine geldiler ki burada Roş ve Guf ile genişlediler. Guf’un Bina’sında yapılan bu yeni Sium’a Parsa denildiğini bilmelisiniz. Burada ayrıca içsellik ve dışsallık vardır ve sadece on dış Sefirot’a “Nekudim dünyası” denir, on iç Sefirot’a ise MA ve AK’ın kendisinin BON’u denir.

61. Bununla beraber, şunu anlamalıyız, Nekudim’in on Sefirot’u ve AK’ın MA’sı SAG’ın Roş’unun Nikvey Eynaim’inden kaynaklanıp ortaya çıktığından SAG’ı Roş’un Pe’inden aşağıya kıyafetlendirmiş olmaları gerekirdi, alttaki her Partzuf’un kendisinin üstündekini Roş’un Pe’inden aşağıya kıyafetlendirdiği diğer Partzufim’lerdeki gibi. Peki, neden böyle olmadı? Neden aşağı indiler ve AK’ın Tabur’unun aşağısını kıyafetlendirdiler? Bunu anlamak için Malhut ve Bina bir olarak bağ kurduklarında bu birleşmenin nasıl gerçekleştiğini tam olarak anlamalıyız.

62. İşin aslı, Partzuf SAG’ın ortaya çıkışı sırasında tamamen bu iç AK’ın Tabur’unun yukarısında sonlandı, AK’ın Partzuf AB’ıyla ilgili açıklandığı gibi. Tabur’dan aşağı yayılamadılar, zira iç AK’ın Behina Dalet’inin yönetimi orada, Sium’unun on Sefirot’unda başlar ve Partzufim AB ve SAG’da Behina Dalet’den hiçbir şey yoktur (Madde 54).

Ancak, Aviut’un Behina Dalet’i olan SAG’ın Masah’ından sonra AK’ın SAG’ının Nekudot’u ortaya çıkmaya başladığında içindeki Or Makif’in Bituş’u vasıtasıyla arındı ve Hitlabşut’un Behina Bet’ine ve Aviut’un Behina Alef’ine geldi, SAG’ın Taamim’i ayrıldı. Sonra, Masah’ın içinde kalan Aviut üzerinde Nekudot seviyesi VAK’ın içinde Roş olmaksızın ortaya çıktı.

Bunun böyle olmasının nedeni Aviut’un Behina Alef’i üzerinde ortaya çıkan on Sefirot’un GAR’dan yoksun ZA seviyesidir. Ayrıca, Hitlabşut’un Behina Bet’i olan erkek seviyede Bina yoktur. Bu Bina’nın VAK’ı olarak kabul edilir.

Dolayısıyla, SAG’ın Nekudot’unun seviyesinin bu formu AK’ın Tabur’unun altında Sium’un on Sefirot’u ile eşitlendi, bu da Roş’suz VAK olarak kabul edilir (Madde 52). Form eşitliğinin manevi nesneleri bir olarak bütünleştirdiği bilinir. Dolayısıyla, sonuç olarak bu seviye AK’ın Tabur’unun altına indi ve orada bir oldukları yerde AK’ın ZON’u ile karıştı, zira seviyeleri eşittir.

63. Yine de Aviut’larıyla ilgili olarak aralarında büyük mesafe olduğu gerçeğini merak edebiliriz, zira SAG’ın Nekudot’u Behina Bet’in Aviut’undan gelir ve Behina Dalet’den hiçbir şeyi yoktur. Ve ZA seviyesi olmalarına rağmen bu Behina Dalet’in ZA’sı olan AK’ın Tabur’unun altındaki ZA seviyesi gibi değildir. Böylece, aralarında büyük bir fark vardır.

Cevap şudur; Işığın kıyafetlenmesi sırasında Partzuf’un içindeki Aviut belirgin değildir, sadece Işığın ayrılmasından sonra belirgin olur. Dolayısıyla, SAG’ın Partzuf Nekudot’u ZA seviyesinde ortaya çıkıp aşağı indiğinde ve AK’ın Tabur’undan aşağı doğru ZON seviyesinde kıyafetlendiğinde Behina Bet Behina Dalet’le karıştı ve Tsimtsum Bet’e neden oldu. Bu, o Partzuf’un Guf’unun Bina’sında yeni bir Sium yarattı ve ayrıca Zivug’un olduğu yerde bir değişime sebep olarak orayı Nikvey Eynaim değil Roş’un Pe’i yaptı.

64. Böylece, Tsimtsum Bet denilen Malhut’un Bina’daki ilişkisinin sadece AK’ın Tabur’unun altında SAG’ın Partzuf Nekudot’unun genişlemesi vasıtasıyla orada ortaya çıkmasının kaynağını görüyorsunuz. Dolayısıyla, Tsimtsum Bet’den gelen Nekudim’in on Sefirot’unun seviyesi AK’ın Tabur’unun yukarısına yayılamadı, zira kaynağının yukarısında görünebilecek bir güç ve yönetim yoktur. Ve Tsimtsum Bet’in yaratıldığı yer Tabur’un altında olduğundan Nekudim seviyesi de orada genişlemek zorundaydı.

DÖRT ABYA DÜNYALARININ YERİ VE ATZİLUT VE BYA ARASINDAKİ PARSA

65. Böylece Tsimtsum Bet’in sadece SAG’ın Partzuf Nekudot’unda, AK’ın Tabur’unun altında yer alarak Sium Raglin’inden geçerek, yani bu dünyanın seviyesinin yukarısında, ortaya çıktığını öğrendik. İkinci kısıtlamayı izleyen tüm değişimlerin sadece SAG’ın o Partzuf Nekudot’unda olduğunu ve Yukarısında olmadığını bilin.

Yukarısı dediğimizde, yani Malhut’un Partzuf’u sonlandırdığı AK’ın Tiferet’inin yarısına yükselmesiyle Tiferet’in alt yarısı ve AK’ın NHYM’si boşluk formunda ortaya çıktı. Bu, AK’ın kendisinin TNHY’sinde değil sadece AK’ın SAG’ının Partzuf Nekudot’unun TBHY’sinde ortaya çıktı. Ancak, bu değişimler sadece AK’ın kendisini içinde MAN yükseltmek olarak kabul edilir. Bir başka deyişle AK kendisinde bir değişim sağlamamakla birlikte bu değişimlere Nekudim’in on Sefirot’unu yaymak için büründü.

66. Ve Malhut’un Bina’ya yükselmesi sırasında Tsimtsum ortaya çıkar çıkmaz, hatta MAN’ın yükselmesi ve AK’ın Nikvey Eynaim’inde gerçekleşen Zivug’dan bile önce, AK’ın SAG’ının Partzuf Nekudot’unun dörde bölünmesine neden oldu:

            1. KHB HGT, Hazeh’ine kadar Atzilut’un yeri kabul edilir;

            2. Tiferet’in alt üçte ikisi, Hazeh’den Tiferet’in Sium’una kadar, Beria dünyasının yeri oldu;

            3. Üç Sefirot’u, NHY, Yetzira dünyasının yeri oldu;

            4. İçindeki Malhut Asiya dünyasının yeri oldu.

67. Bunun nedeni şudur; Atzilut dünyasının yeri Üst Işığın genişlemesine değer yer anlamındadır. Ve Malhut’un sonunun Tiferet denilen Guf’un Bina’sına yükselmesinden dolayı Partzuf orada sonlanır ve Işık oradan aşağıya geçemez. Bu yüzden Atzilut dünyası orada, Hazeh üzerinde Tiferet’in yarısında sonlanır.

Ve burada yapılan yeni Sium’a “Atzilut dünyasının altındaki Parsa” denildiğini biliyorsunuz. Ve Parsa’nın altındaki Sefirot’da üç kısım olduğunu biliyorsunuz. Bunun nedeni aslında Atzilut’un altında NHYM denilen iki Sefirot’un, Guf’un ZON’u, ortaya çıkması gerekiyordu. Böyle olmasının nedeni şudur; Sium Guf’un Bina’sında yapıldığından -ki bu Tiferet’dir- Tiferet’in alt yarısının Sium’un altına gitmesine rağmen sadece Tiferet’in altındaki ZON Sium’un altındadır Tiferet’in değil.

Bunun nedeni Guf’un Bina’sı da on KHB ZON Sefirot’unu içermektedir. Ve Bina’nın bu ZON’ları Bina’ya dâhil edilen Guf’un ZON’unun kökleri olduğundan onlar gibi kabul edilirler. Dolayısıyla, Bina’nın ZON’u da ZON gibi Atzilut’un Parsa’sının altına geldi. Bu nedenle, Sefira Tiferet onun karşısında Hazeh’in olduğu yerde çatladı, zira Bina’ya yükselen Malhut orada durur ve Bina’nın ZON’unu yani Tiferet’in üçte ikisini Hazeh’den Sium’una çıkartır.

Ancak, yine de Tiferet’in üçte ikisi ile NHYM arasında bir fark var, zira Tiferet’in üçte ikisi gerçekten Guf’un Bina’sına ait ve hiçbir zaman kendilerinden dolayı Atzilut’un Sium’unun altında ortaya çıkmadılar sadece ZON’un kökleri olduklarından ortaya çıktılar. Dolayısıyla, eksiklikleri o kadar büyük değil, çünkü kendilerinden dolayı meydana gelmediler. Dolayısıyla, NHYM’den ayrıldılar ve “Beria dünyası” denilen kendi başlarına bir dünya oldular.

68. NHYM denilen Guf’un ZON’u da ikiye ayrılır: Malhut Nukva (dişi) kabul edildiğinden onun eksikliği daha fazladır ve Asiya dünyası olur. NHY olan ZA, Asiya dünyasının üzerinde Yetzira dünyası oldu.

Böylece, SAG’ın Partzuf Nekudot’u nasıl Tsimtsum Bet ile bölündü ve Atzilut, Beria, Yetzira ve Asiya dünyalarının yeri haline geldi açıklamış olduk. KHB HGT, Hazeh’ine kadar Atzilut dünyası oldu. Tiferet’in alt yarısı, Hazeh’den Tiferet’in Sium’una kadar Beria dünyasının – içindeki NHY Yetzira dünyasının ve Malhut’u da Asiya dünyasının yeri oldu. Yerleri AK’ın Tabur’unun noktasından başlar ve AK’ın Partzuf Galgalta’sının üstünde SAG’ın Partzuf Nekudot’unun kıyafetlenmesinin sonu olan AK’ın Sium Raglin’inden geçerek bu dünyanın noktasının üzerinde biter.

NEKUDİM DÜNYASINDA BAŞLATILAN KATNUT VE GADLUT

69. Artık SAG’ın Partzuf Nekudot’unda AK’ın dördüncü Partzuf’u olan Nekudim dünyasının on Sefirot’unu yaymak amacıyla ortaya çıkan Tsimtsum Bet hakkında bilginiz olduğuna göre Nekudim’in özel on Sefirot’unun ortaya çıkışını açıklamaya geri dönelim. Bir Partzuf’un bir sonrakinden ortaya çıkışını zaten açıklamıştık. Her alt Partzuf, Hizdakhut’undan ve Üst Derecenin Pe’inde Zivug’u yenilemek için yükseldikten sonra bir Üst Derecenin Guf’unun Masah’ından doğar ve kaynaklanır. Ve bu Hizdakhut’un nedeni Üst Partzuf’un Masah’ındaki Or Makif’in Bituş’udur ki bu Masah’ı Guf’unun Aviut’undan arındırır ve Roş’un Aviut’u ile eşitler (Madde 35).

Bu şekilde, AK’ın Partzuf AB’ı AK’ın Partzuf Keter’inden, AK’ın Partzuf SAG’ı AK’ın Partzuf AB’ından ortaya çıktı ve “Nekudim dünyasının on Sefirot’u” denilen AK’ın dördüncü Partzuf’u üstü olan AK’ın SAG’ından aynı şekilde doğdu ve ortaya çıktı.

70. Ancak burada başka bir konu var. Önceki Partzufim’de Masah sadece Üst Derecenin Guf’unun Aviut’unun Reşimot’undan Masah’ın Üst derecenin Roş’unun Pe’ine Hizdakhut’u sırasında yaratılmıştı. Ancak burada Nekudim için AK’ın SAG’ının Masah’ının Hizdakhut’unda bu Masah iki tür Reşimot’dan yaratıldı. AK’ın SAG’ının Guf’unun Sefirot’una kıyasla kendi Aviut’unun Reşimot’undan yaratılmanın dışında aynı zamanda Tabur’un altında AK’ın ZON’unun Aviut’unun Reşimot’unda da dâhil edilmiştir. Bunun sebebi onların AK’ın Tabur’unun altındaki karışımlarıdır, şöyle yazıldığı gibi (Madde 61), SAG’ın Nekudot’u AK’ın Tabur’unun altına indi ve orada AK’ın ZON’u ile karıştı.

71. Böylece, Katnut (küçüklük-çocukluk) ve Gadlut (yetişkinlik) burada Partzuf Nekudim’de başlamış oldu. Masah’daki Aviut’un Reşimot’una kıyasla Katnut Nekudim’in on Sefirot’u bunların üzerinde ortaya çıktı. Ve Masah’ın Reşimot’uyla karışan ve birleşen Tabur’un altındaki AK’ın ZON’unun Reşimot’una kıyasla Nekudim’in Gadlut’unun on Sefirot’u bunların üzerinde ortaya çıktı.

72. Ayrıca Masah üzerinde ortaya çıkan Katnut Nekudim’in on Sefirot’unun Partzuf Nekudim’in özü olduğunu bilmelisiniz, zira bu on Sefirot yavaş yavaş ortaya çıktı, yani Üst Derecenin Guf’unun Masah’ının özünden tıpkı AK’ın önceki üç Partzufim’inin ortaya çıkışı gibi. Fakat Nekudim’in Gadlut’unun on Sefirot’u sadece Partzuf Nekudim’e ekleme olarak kabul edilir. Bunun nedeni sadece Tabur’un altındaki AK’ın ZON’unun Reşimot’u üzerindeki Zivug’dan ortaya çıkmalarıdır ki bu yavaş yavaş olmadı, bu on Sefirot Masah’a AK’ın Tabur’unun altında SAG’ın Partzuf Nekudot’unun geri çevrilmesinden dolayı eklenip bağlandılar (Madde 70).

73. Önce Katnut Nekudim’in on Sefirot’unu açıklayacağız. AK’ın SAG’ının Hitpaştut’unu (yayılma-genişleme) müteakip Masah’ında onu arındıran Or Makif ve Or Pinimi’nin Bituş’undan geçtiğini zaten biliyorsunuz. Arındıkça ortaya çıkan seviyelere SAG’ın Nekudot’u denir ve bunlar AK’ın Tabur’unun altına indiler ve orada Behina Dalet’le karıştılar (Madde 62). Masah’daki Guf’un tüm Aviut’unun arınmasını tamamladıktan ve sadece Roş’un Aviut’uyla kaldıktan sonra SAG’ın Roş’una yükseldiği kabul edilir ki burada Masah’daki Reşimot’da kalan Aviut’un ölçüsüne göre yeni bir Zivug gerçekleşir (Madde 35).

74. Ve burada da Aviut’un son Behina’sı, Masah’daki Behina Bet’in Aviut’u, tamamen yok oldu ve geriye sadece Hitlabşut’un Reşimo’su kaldı. Böylece, Behina Alef hariç Aviut’dan başka bir şey kalmadı. Dolayısıyla (Madde 43), Masah SAG’ın Roş’unda iki tür Zivugim (Zivug’un çoğulu) aldı:

   1. Hitlabşut’un (kıyafetlenme) Behina Bet’i içindeki Aviut’un Behina Alef’inin Hitkalelut’u. Buna “erkek Reşimo’nun içindeki dişi Reşimo’nun Hitkaleleut’u” denir ve bu neredeyse Bina’ya yakın bir seviye ortaya çıkardı ki buna Bina’nın VAK’ı seviyesidir. Bu seviye “Nekudim’in Sefira Keter’i” olarak adlandırılır.

   2. Dişinin Reşimo’suyla birlikte erkeğin Hitkalelut’u, Aviut’un Behina Alef’indeki Hitlabşut’un Behina Bet’inin Reşimo’su, Roş’suz VAK olarak kabul edilen ZA seviyesini ortaya çıkardı ki buna “Nekudim’in İma ve Aba’sı sırt sırta” denir.

Bu iki seviyeye Nekudim’in GAR’ı denir, yani Roş Nekudim’in on Sefirot’u kabul edilirler, zira her Roş GAR ya da KHB olarak adlandırılır. Ancak aralarında bir fark vardır: erkek seviyede olan Nekudim’in Keter’i Guf’un içine yayılmaz sadece Roş’da parlar. Sadece dişi seviye olan Nekudim’in AVİ’si, ki buna “Nekudim’in yedi alt Sefirot’u” ya da “Nekudim’in HGT NHY’si” denir, Guf’a genişler.

75. Dolayısıyla, biri diğerinin altında üç seviye vardır:

            1. Bina’nın VAK’ı seviyesiyle Nekudim’in Keter’i.

            2. Nekudim’in AVİ (Aba ve İma) seviyesi ki bu ZA seviyesine sahiptir. Bunların her ikisi de Roş kabul edilirler.

            3. Nekudim’in Guf’u kabul edilen Nekudim’in ZAT’ı, HGT NHYM.

76. Malhut’un Bina’ya yükselişi ile Nekudim’in bu iki derecesi çıkışları üzerine iki yarıya ayrılırlar, bunlara Panim (yüz) ve Ahoraim (sırt) denir. Böyle olmasının nedeni şudur; Zivug Nikvey Eynaim’de yapıldığından Roş’da sadece iki buçuk Sefirot vardır – Galgalta, Eynaim (gözler) ve Nikvey Eynaim yani Keter, Hohma ve Bina’nın Üst yarısı. Bunlara Panim’in Kelim’i (yüzün Kelim’i) denir.

Bina’nın alt yarısı olan AHP’ın Kelim’i ZA ve Nukva Roş’un on Sefirot’undan ortaya çıktı ve Roş’un altındaki derece kabul edilmişlerdi. Dolayısıyla, Roş’dan ayrılan Roş’un Kelim’i Ahoraim’in Kelim’i (sırtın Kelim’i) kabul edilir. Her derece bu şekilde bölünmüştü.

77. Bundan Panim ve Ahoraim’i olmayan bir tek derecenin bile olmadığı sonucu çıkar. Bunun nedeni, erkek seviyenin AHP’ının, Nekudim’in Keter’inin Keter seviyesinden ortaya çıkması ve Nekudim’in AVİ’sinin derecesine, dişi seviyeye inmesidir. Ve dişi seviyenin AHP’ı – Nekudim’in AVİ’si – indiler ve Guf derecelerine, Nekudim’in yedi alt HGT NHY Sefirot’una düştüler.

Bundan AVİ’nin iki Behinot, Panim ve Ahoraim’i içerdiği sonucu çıkar: Bunların içinde Keter derecesinin Ahoraim’i vardır, yani Keter’in AHP’ı ve bunların üstünde AVİ’nin Panim’inin Kelim’i kendilerini kıyafetlendirirler, yani kendi Galgalta, Eynaim ve Nikvey Eynaim’i. Ayrıca, Nekudim’in ZAT’ı Panim ve Ahoraim içerir: AHP’ları olan AVİ’nin Ahoraim’inin Kelim’i ZAT’ın içindedirler ve ZAT’ın Panim’inin Kelim’i onları kıyafetlendirir.

78. İki yarıya ayrılma durumu Nekudim’in derecelerinin Behinat Nefeş Ruah’dan fazlasını, yani GAR’ı olmayan VAK’ı içeremeyecek duruma getirdi. Bunun nedeni her derecenin üç Kelim, Bina ve ZON’dan yoksun olmasıdır, dolayısıyla da orada GAR Işıklarının, Neşama, Haya, Yehida (Madde 24), yokluğu söz konusudur. Böylece, Nekudim’in Katnut’unun on Sefirot’unu, ki bunlar Keter, AVİ ve ZAT denilen üç derecedir, detaylı olarak açıklamış olduk. Her derece Kelim’de sadece Keter Hohma ve Işıklarda Nefeş Ruah içerir, zira her derecenin Bina ve ZON’u kendi altındaki dereceye düşmüştür.

MAN YÜKSELTMEK VE NEKUDİM’İN GADLUT’UNUN ORTAYA ÇIKIŞI

79. Şimdi, Tabur’unun altındaki (Madde 71) AK’ın ZON’unun Reşimot’unun MAN’ı üzerinde ortaya çıkan Nekudim’in Gadlut’unun (yetişkinlik-büyüklük-yücelik) on Sefirot’unu açıklayacağız. Öncelikle MAN yükseltmeyi anlamalıyız. Şimdiye kadar sadece arınır arınmaz Guf’un Masah’ının Üst Derecenin Roş’unun Pe’ine yükselişini açıkladık. Ayrıca, buna dâhil olan bir Zivug de Hakaa da vardı ki bu alt derecenin ihtiyacı için on Sefirot seviyesini meydana getirir. Fakat şimdi Mayin Nukvin (MAN/dişil su) yükseltme konusu “MAN yükseltmek” olarak adlandırılan AK’ın Guf’unun ZON’unun Reşimot’u olan AK’ın Tabur’unun altından SAG’ın Roş’una yükselen bu Işıklar için yenilendi.

80. MAN yükseltmenin kökünün Or Yaşar’ın (Direkt Işık) (Madde 5) on Sefirot’unun ZA ve Bina’sından olduğunu bilin. Or Hasadim olarak kabul edilen Bina’nın Behina Gimel olarak bilinen Sefira Tiferet’i meydana getirdiğinde Hohma ile tekrar birleştiği ve oradan ZA olan Tiferet için Hohma ışığını genişlettiği açıklanmıştı. ZA’nın büyük bir kısmı Bina’nın Or Hasadim’inden ve az bir kısmı Hohma ışığıyla ortaya çıktı.

ZA ve Bina arasındaki bağın yapıldığı yer burasıdır, her zamanki gibi ZA’nın Reşimot’u Bina’ya yükselir, Bina Hohma’yla birleşir ve oradan ZA için Hohma ışığını genişletir. Onu Hohma’yla birleştiren ZA’nın Bina’ya bu yükselişi her zaman “MAN yükseltmek” olarak adlandırılır. ZA’nın Bina’ya bu yükselişi olmadan Bina Hohma’ya Nukva kabul edilmez, çünkü kendisi sadece Or Hasadim’dir ve Or Hohma almaya ihtiyacı yoktur.

Bina Hohma’yla her zaman sırt-sırta kabul edilir ki bu Hohma’dan almak istemediği anlamına gelir. Sadece ZA Bina’ya yükseldiğinde Bina Hohma için bir kez daha Nukva olur ki bu ZA için Hohma ışığı almak amacıyladır. Böylece ZA’nın yükselişi Bina’yı Nukva yapar ve bu nedenle yükselişi Mayin Nukvin olarak adlandırılır zira ZA’nın yükselişi bir kez daha onu yüz-yüze getirir. Bu Bina’nın Hohma’dan Nukva’nın erkekten aldığı gibi aldığı anlamına gelir. Böylece MAN yükseltmeyi detaylı olarak açıkladık.

81. AK’ın Partzuf AB’ının Partzuf Hohma ve AK’ın Partzuf SAG’ının Partzuf Bina olduğunu zaten biliyorsunuz. Bu, seviyelerinin en Üst Behina’larına göre ayrıldıkları anlamına gelir. En Üst Behina’sı Hohma olan AB Hohma’nın tümü olarak kabul edilir. En Üst Behina’sı Bina olarak kabul edilen SAG Bina’nın tümü olarak kabul edilir.

Dolayısıyla, AK’ın Tabur’unun altındaki Guf’un ZON’unun Reşimot’u SAG’ın Roş’una yükseldiğinde oradaki SAG’a MAN oldular ki Bina olan SAG bunun için Hohma olan Partzuf AB ile çiftleşti. Sonuç olarak AB SAG’a oraya yükselen Tabur’un altında ZON’un ihtiyaçları için yeni bir Işık verdi.

AK’ın ZON’u bu yeni Işığı alır almaz AK’ın Tabur’unun altındaki yerlerine Nekudim’in on Sefirot’unun olduğu yere tekrar indiler ve burada yeni Işığı Nekudim’in on Sefirot’unun içinde aydınlattılar. Bu, Nekudim’in on Sefirot’unun Gadlut’un Mohin’idir (Işık). Böylece, ikinci tür Reşimot üzerinde ortaya çıkan ve AK’ın Tabur’unun altındaki ZON’un Reşimot’u olan Gadlut’un on Sefirot’unu açıklamış olduk (Madde 71). Aslında, aşağıda da yazıldığı gibi kapların kırılmasına neden olan şey bu Gadlut’un Mohin’leridir.

82. Yukarıda (Madde 74) açıklandığı gibi Nekudim’in Roş’unda Keter ve AVİ denilen iki derece vardır. Dolayısıyla, AK’ın ZON’u Nekudim’in on Sefirot’una yeni AB SAG Işığını yansıttığında öncelikle Keter’in kıyafetlendiği AK’ın Tabur’undan geçerek Nekudim’in Keter’ine yansıdı ve onu GAR olarak Işıklarla ve Kelim olarak da Bina ve ZON’da tamamladı. Sonuç olarak, Nekudim’in Keter’i AVİ’nin kıyafetlendiği AK’ın Yesod’undan geçerek Nekudim’in AVİ’sini aydınlattı ve onları Işıklarla ve Kelim olarak da Bina ve ZON’da tamamladı.

83. Öncelikle, Nekudim’in on Sefirot’unda bu yeni Işığın neden olduğu Gadlut’u açıklayalım. Konu şu ki Madde 74’de ne yazdığını sormamız lazım, yani Keter seviyesi ve Nekudim’in AVİ’si VAK kabul edilmişlerdi çünkü Behina Alef’in Aviut’u üzerinde ortaya çıktılar. Ancak, SAG’ın Nekudot’unun AK’ın Tabur’unun altına inmesiyle Behina Dalet’in Bina olan SAG’ın Nekudot’u ile birleştiğini söylemiştik. Dolayısıyla, bu Masah Aviut’un Behina Dalet’inin Reşimo’sunu da içerir. Bu durumda, SAG’ın Roş’unda Masah’ın Hitkalelut’u sırasında on Sefirot Keter ve Yehida Işıkları seviyesinde ortaya çıkmalıydı Sefira Keter’deki Bina’nın VAK’ında ve AVİ’deki Roş’suz VAK seviyesinde değil.

Cevap şu ki yer sebeptir. Behina Dalet Nikvey Eynaim olan Bina’ya dâhil olduğuna göre Aviut Dalet orada Bina’nın içselliğinde yok oldu sanki hiç orada olmamış gibi. Dolayısıyla, Zivug sadece Hitlabşut’un Behina Bet’inin Reşimo’sunda ve Aviut’un Behina Alef’inde gerçekleşti ki bunlar zorunlu olarak sadece Bina’nın Masah’ındandırlar (Madde 74) ve orada sadece iki seviye ortaya çıktı: Bina’nın VAK’ı ve tamamlanmış VAK.

84. Dolayısıyla, şimdi Tabur’un altındaki AK’ın ZON’u yeni Işığı AK’ın AB SAG’ından MAN’ları ile genişlettiler ve Nekudim’in Roş’una kadar aydınlattılar (Madde 81). Ve AK’ın Partzuf AB’ının Behina Dalet’i Nikvey Eynaim’in olduğu yere yükselten bu Tsimtsum Bet ile bir bağı olmadığından Işığı Nekudim’in Roş’una çekildiği zaman Zivug’un yerini Nikvey Eynaim’e yükselten içindeki Tsimtsum Bet’i tekrar iptal etti. Ayrıca, Behina Dalet’i de Tsimtsum Alef’den önceki Pe’deki yerine, Roş’un Pe’inin olduğu yere geri indirdi.

Böylece, Tsimtsum Bet’den (Madde 76) dolayı derecelerinden düşen üç KelimAvzen (kulak), Hotem (burun) ve Pe (ağız) – şimdi yerlerine – önceki derecelerine geri döndüler. O zaman Zivug’un yeri bir kez daha Nikvey Eynaim’den Roş’un Pe’indeki Behina Dalet’in yerine indi. Ve Behina Dalet zaten yerinde olduğundan on Sefirot orada Keter seviyesinde ortaya çıktı.

Böylece, AK’ın ZON’u Nekudim’in Roş’una genişlettiği yeni Işık vasıtasıyla üç yeni Işık, Neşama, Haya, Yehida ve ilk ortaya çıktığında olmayan Bina ve ZON olan üç Kelim AHP’ı edindi.

85. Şimdi Nekudim’in Katnut ve Gadlut’unu detaylı biçimde açıklamış olduk. Alt Hey’i – Behina Dalet – gizlenmiş olduğu Nikvey Eynaim’in olduğu yere yükselten Tsimtsum Bet Nekudim’in Katnut seviyesine – VAK seviyesi ya da Nefeş Ruah Işıklarında ZA – neden oldu. Orada Kelim’de Bina ve ZON’dan ve Işıklarda Neşama, Haya ve Yehida’dan yoksundular. Ve Nekudim’e AK’ın AB SAG’ının yeni bir Işığının yaklaşımıyla Tsimtsum Alef yerine döndü.

Kelim’in Bina ve ZON’u Roş’a geri döndü, zira alttaki Hey Nikvey Eynaim’den aşağı indi ve Pe denilen yerine – Malhut – geri döndü. Sonra yerine geri dönen Behina Dalet’de bir Zivug oldu ve Keter ve Yehida seviyesinde on Sefirot ortaya çıktı. Bu, Işıkların NRNHY’sini ve Kelim’in KHB ZON’unu tamamladı.

Kısacası, buradan itibaren Tsimtsum Bet ve Katnut’a “alttaki Hey’in Nikvey Eynaim’e yükselişi ve AHP’ın aşağı inişi” diyeceğiz. Ayrıca, Gadlut’u “alttaki Hey’i Nikvey Eynaim’den indiren ve AHP’ı yerlerine geri getiren AB SAG Işığının yaklaşması” ismiyle anacağız. Bu açıklamayı aklınızda tutun.

Ayrıca, GE (Galgalta Eynaim) ve AHP’ın Roş’un KHB ZON on Sefirot’unun isimleri olduğunu ve Guf’un on Sefirot’unun HGT NHYM olarak adlandırıldığını da aklınızda tutmalısınız. Bunlar da GE ve AHP’a bölünmüşlerdir, zira Hesed ve Gevura ve Tiferet’in Üst üçte biri – Hazeh’den geçerek – Galgalta ve (ve) Eynaim ve Nikvey Eynaim’dir ve Tiferet’in üçte ikisi ve NHYM AHP’dır, yukarıda yazılmış olduğu gibi.

Ayrıca, Galgalta, Eynaim ve Nikvey Eynaim ya da HGT Hazeh’e kadar Panim’in Kelim’i (yüzün Kelim’i) olarak adlandırılır. Ve AHP ya da Tiferet’in üçte ikisi ve Hazeh’den aşağı NHYM Ahoraim’in Kelim’i (sırtın Kelim’i) olarak adlandılır, Madde 76’da yazdığı gibi. Ve ayrıca Tsimtsum Bet ile ortaya çıkan ve tüm derecede sadece Panim’in Kelim’ini bırakan derecenin parçalanmasını da aklınızda tutmalısınız. Ve son olarak, her alttaki derece içinde Üst Derecenin Ahoraim’inin Kelim’ini içerir (Madde 77).

ÜÇ NEKUDOT, HOLAM, ŞURUK, HİRİK’İN AÇIKLANMASI

86. Nekudot’un (noktalar) üç Behinot’a – Roş, Toh ve Sof – ayrıldığını bilin, bunlar

 • Üst Nekudot, Otiot’un (harfler) yukarısında, Holam ismine dâhil edilmiş;
 • Orta Nekudot, Otiot’un içinde, Şuruk ya da Melafom ismine dâhil edilmiş, Vav ve içinde bir nokta anlamında;
 • Alt Nekudot, Otiot’un altında, Hirik ismine dâhil edilmiş.

87. Bunların açıklaması şöyledir: Otiot Kelim’dir, yani Guf’un Sefirot’u. Bunun nedeni Roş’un on Sefirot’unun asıl Kelim değil Kelim’in kökleri olmasıdır. Nekudot Kelim’in devamlılığını sağlayan ve onları hareket ettiren Işıklar demektir yani Or Haya[3] denilen Or Hohma’dır. Bu AK’ın ZON’unun AB SAG’dan aldığı ve Nekudim’in Kelim’ini aydınlatan yeni bir Işık olarak kabul edilir, alt Hey’i her derecenin Pe’ine geri getirir ve Kelim’in AHP’ını ve Işıkların GAR’ını her dereceye geri getirir.

Böylece bu Işık AHP’ın Kelim’ini hareket ettirir ve onları alt dereceden yükseltir, başlangıçta olduğu gibi Üst Derece ile birleştirir. Otiot’u hareket ettiren Nekudot’un anlamı budur. Ve bu Işık Or Haya olan AK’ın AB’ından uzandığı için içlerinde kıyafetlenerek AHP’ın o Kelim’ini yeniden canlandırır.

88. AK’ın ZON’unun bu yeni Işığı Nekudim’in on Sefirot’una iki yerden geçerek yansıttığını artık biliyorsunuz: AK’ın ZON’u Nekudim’in Keter’ini Tabur’dan geçerek aydınlattı ve Nekudim’in AVİ’sini Yesod’dan geçerek aydınlattı.

Tabur’dan geçen bu ışığa Holam denildiğini bilin. Holam onların yukarısındaki Otiot için ışık saçar. Böyle olmasının nedeni şudur; Tabur’un aydınlanması sadece Nekudim’in Keter’ine, Nekudim’in Roş’unun erkek seviyesine, ulaşır (Madde 74). Ve erkek seviye Guf’un Kelim’i olan ve Otiot olarak adlandırılan Nekudim’in alt yedi seviyesine genişlemez, dolayısıyla, Otiot’un kendilerinin içine genişlemeden onları sadece yukarıdaki yerinden aydınlattığı kabul edilir.

Yesod’dan geçen ışığa Şuruk denir, yani Otiot’un çizgisinin içinde, ortasında nokta olan Vav. Bunun nedeni şudur; bu aydınlanma Nekudim’in Roş’unun dişi seviyesi olan Nekudim’in AVİ’sine gelir ki bunların Işıkları da Guf’un içine genişler, bunlar Otiot denilen Nekudim’in ZAT’ıdır. Bu nedenle Şuruk noktasını Otiot çizgisinin içinde görürsünüz.

89. Böylece Holam ve Şuruk detaylı bir şekilde açıklanmış oldu. Alt Hey’i Keter’in Nikvey Eynaim’inden Pe’e indiren ve Keter’in AHP’ını bir kez daha yükselten, Tabur’dan geçerek yeni bir Işığın aydınlatması Otiot’un yukarısında Holam noktasıdır. Alt Hey’i AVİ’nin Nikvey Eynaim’inden onların Pe’ine indiren ve AHP’lerini geri döndürerek Yesod’dan geçen yeni bir Işığın aydınlatması Otiot’un içinde Şuruk noktasıdır. Bunun nedeni bu Mohin’in de Otiot denilen Nekudim’in ZAT’ına gelmeleridir.

90. Hirik, ZAT’ın kendilerinin Hazeh’lerinde duran son alt Hey’i aşağı AK’ın Sium Raglin’ine getirmek için AVİ’den aldıkları yeni Işık kabul edilir. Böylece AHP’ları yani BYA’nın yeri olmuş olan Hazeh’den aşağıdaki Kelim onlara geri döner. O zaman BYA bir kez daha Atzilut gibi olabilir.

Ancak Nekudim’in ZAT’ı alt Hey’i Hazeh’den aşağı getiremedi ve Tsimtsum Bet, Parsa ve BYA’nın yerini tamamen iptal edemedi. Tersine, Işığı BYA’nın içine genişlettiklerinde ZAT’ın tüm Kelim’i anında kırıldı, zira Parsa’da duran son alt Hey’in gücü bu Kelim’le karışmıştı.

Dolayısıyla Işık oradan anında ayrılmak zorunda kaldı ve Kelim kırıldı, öldü ve BYA’nın içine düştü. Ayrıca, Parsa’nın yukarısındaki Kelim, Hazeh’in yukarısında bulunan Kelim, Panim’in Kelim’i de kırıldı, zira Işık oradan da ayrıldı. Böylece kırıldılar ve Ahoraim’in Kelim’i ile tek Guf’da birleşmekten dolayı BYA’ya düştüler.

91. Böylece görüyorsunuz ki Hirik’in noktası ortaya çıkamadı ve Nekudim dünyasını kontrol edemedi, zira dahası, kapların kırılmasına neden oldu. Bunun nedeni Hirik’in Otiot’un içinde, BYA olmuş olan Atzilut’un Parsa’sının altındaki TBHYM’in içinde kıyafetlenmek istemesiydi.

Bununla beraber, daha sonra Tikun dünyasında Hirik noktası bu ıslahı aldı, zira Otiot’un altında aydınlanarak ıslah olmuştu. Bu, son alt Hey’i Hazeh’den AK’ın Sium Raglin’ine indirmesi ve TNHYM’nin Kelim’ini Atzilut’a bağlaması gereken Atzilut’un ZAT’ı AVİ’den Gadlut’un Işığını aldığında Işıklar AK’ın Sium Raglin’ine yayılacak anlamına gelir. Ancak böyle yapmazlar, bu TNHY’i Parsa’nın yukarısına BYA’nın yerinden Atzilut’un yerine yükseltirler ve Işıkları Atzilut’un Parsa’sının yukarısındayken alırlar ki içinde Nekudim dünyasında olduğu gibi kapların kırılması ortaya çıkmasın.

Bu, Atzilut’un ZAT’ının TNHYM’sinin Kelim’ini yükselten Hirik noktasının yükselttiği TNHYM’nin Kelim’inin altında durduğu şeklinde kabul edilir, yani Hirik noktası Atzilut’un Parsa’sında durur. Böylece, Hirik noktası Otiot’un altında hizmet eder. Bu, üç noktayı, Holam, Şuruk, Hirik’i genel olarak açıklar.

NEKUDİM’İN ZAT’ININ MAN’ININ AVİ’YE YÜKSELİŞİ VE SEFİRA DAAT’IN AÇIKLANMASI

92. Nekudim’in on Sefirot’unun Katnut’u ortaya çıktığında Tsimtsum Bet’de meydana gelen alt Hey’in Nikvey Eynaim’e yükselişinden dolayı her derecenin iki parçaya ayrıldığı zaten açıklanmıştı.

 • Galgalta ve Eynaim derecenin içinde kaldı; dolayısıyla bunlar Panim’in Kelim’i (yüzün Kelim’i) olarak adlandırılır.
 • Derecelerinden bir alta düşen Avzen, Hotem ve Pe de dolayısıyla Ahoraim’in Kelim’i (sırtın Kelim’i) olarak adlandırılır.

Dolayısıyla, şimdi her derece içsellik ve dışsallıktan oluşuyor, zira Üst Derecenin Ahoraim’in Kelim’i kendi Yüzün Kelim’inin içselliğine düştü. Ve düşen Keter Nekudim’in AHP’ı AVİ’nin Galgalta ve Eynaim’inin içinde kıyafetlendi ve düşen AVİ’nin AHP’ı Nekudim’in ZAT’ının Galgalta ve Eynaim’inin içinde kıyafetlendi (Madde 76).

93. Sonuç olarak AK’ın AB SAG’ının yeni Işığı dereceye geldiğinde ve Nekudim’in Gadlut’u sırasında alttaki Hey’i Pe’deki yerine indirdiğinde derece onun AHP’ını geri getirir ve Hey’in Kelim’inin on Sefirot’u ve Işıkların on Sefirot’u tamamlanmış olur. O zaman Üst Derecenin AHP’ına bağlı olan alt derecenin de onlarla birlikte Üst Dereceye yükseldiği kabul edilir.

Böyle olmasının nedeni bir kurala bağlıdır, “maneviyatta eksiklik yoktur”. Ve Katnut sırasında alt derece Üst Derecenin AHP’ına bağlanmış olduğundan Üst Derecenin AHP’ı derecelerine döndüğü zaman, Gadlut sırasında da birbirlerinden ayrı değillerdir. Bundan alt derecenin artık bir Üst derece haline geldiği sonucu çıkar, zira Üst Dereceye çıkan alt derece O’nun gibi olduğu sonucu çıkar.

94. Böylece AVİ AB SAG’ın yeni Işığını alıp alt Hey’i Nikvey Eynaim’den tekrar Pe’lerine indirdiğinde ve AHP’larını tekrar onlara yükselttiğinde Katnut sırasında bu AHP’ı kıyafetlendiren ZAT da şimdi onlarla birlikte AVİ’ye yükseldi. Böylece, ZAT AVİ ile tek bir derece oldu. ZAT’ın bu AVİ’ye yükselişine “MAN yükseltmek” denir. Ve AVİ ile aynı derecede olduklarında AVİ’nin de Işığını alırlar.

95. Ve MAN olarak adlandırılır çünkü ZA’nın Bina’ya yükselişi onu Hohma ile yine yüz-yüze olmaya getirir (Madde 80). Her ZAT’ın ZON olduğu bilinir. Dolayısıyla, ZAT AVİ’nin AHP’ı ile AVİ derecesine yükseldiğinde AVİ’nin on Sefirot’unun Bina’sına MAN oldular. O zaman ZA AVİ’nin Hohma’sıyla yüz-yüze olmaya geri gelir ve Hohma aydınlanması ile yükselen Nekudim’in ZAT’ı olan ZON’u sağlar.

96. ZAT’ın AVİ’ye yukarıda bahsedilen yükselişine rağmen bu yerlerinden tamamen yoksun oldukları ve AVİ’ye yükseldikleri anlamına gelmez, zira maneviyatta eksiklik yoktur. Ayrıca, maneviyatta her hangi bir “yer değişikliği” kişinin fiziksellikte yer değiştirmesi gibi önceki yerden ayrılıp yeni bir yere geçmiş olmak anlamına gelmez. Tersine burada sadece bir ekleme vardır: eski yerlerinde dururken yeni yerlerine geldiler. Dolayısıyla, ZAT AVİ’ye MAN için geldiğinde hâlâ önceki gibi eski yerlerinde, önceki alt seviyelerinde kaldılar.

97. Benzer şekilde, ZON’un AVİ’ye MAN için yükseldiğini ve orada Işıklarını aldıklarını, oradan ayrıldıklarını ve aşağıdaki yerlerine geri döndüklerini söylememize rağmen bu yukarıdaki yerlerinden ayrıldıkları ve aşağıdaki yere geçtikleri anlamına gelmez. ZON yukarıda AVİ’deki yerinde olmasaydı AVİ’nin yüz-yüze Zivug’u anında dururdu ve önceki gibi sırt-sırta olmaya geri dönerlerdi. Bu onların bolluğunu durdururdu ve ZON, aşağıda Mohin’inin de kaybederdi.

Bina’nın doğal olarak Or Hasadim’e özlem duyduğu yukarıda açıklanmıştı, şöyle denildiği gibi, “zira o merhametten haz alır”. Bina’nın Or Hohma almak gibi bir ilgisi yoktur; çünkü Hohma ile sırt-sırtadır. Sadece ZON onlara MAN için yükseldiğinde Bina ZA’ya Hohma ışığını yansıtmak için Hohma ile yüz-yüze Zivug’a döner (Madde).

Dolayısıyla, ZON’un AVİ’nin yüz-yüze Zivug’una süreklilik ve mevcudiyet verebilmesi için orada kalması gerekmektedir. Bu nedenle, ZON’un aşağıdaki yerlerine geldiğinde AVİ’nin yerinde olmadığı söylenemez. Tersine, daha önce söylediğimiz gibi her hangi bir “yer değişikliği” sadece eklemedir. Dolayısıyla, ZON yerlerinden inmelerine rağmen yine de yukarıda kaldılar.

98-99. Şimdi Nekudim dünyasında başlangıç yapan Sefira Daat’ı anlayabilirsiniz. AK’ın tüm Partzufim’inde, Nekudim’e kadar, sadece on Sefirot KHB ZON vardır. Ancak Nekudim’den ötesinde KHBD ZON olarak addettiğimiz Sefira Daat vardır.

Konu şu ki AK’ın Partzufim’inde hiç MAN yükselmemişti, sadece Masah’ın Roş’un Pe’ine yükselişi vardı (Madde 79). Ancak, Sefira Daat’ın ZON’un MAN’ından AVİ’ye yükseldiğini bilmelisiniz, zira Hohma ve Bina’ya MAN için yükselen ZON’un oradan çıkıp aşağıdaki yerlerine dönmelerine rağmen AVİ’nin yüz-yüze Zivug’una süreklilik ve mevcudiyet sağlamak için orada kaldıkları açıklandı. AVİ’de kalan bu ZONSefira Daat” olarak adlandırılır. Dolayısıyla, şimdi HB onlara yüz-yüze Zivug’da devamlılık sağlayan ve yerleştiren Sefira Daat’a sahiptir. Bunlar oraya MAN için yükselen ve ZON’un yerlerine geçmelerinden sonra da orada kalan ZON’dur.

Dolayısıyla, buradan itibaren on Sefirot’a KHBD ZON isimleriyle hitap edeceğiz. Ancak, AK’ın Partzufim’inde, Nekudim dünyasının öncesinde, MAN’ın yükselmesinden önce, Sefira Daat yoktu. Sefira Daat’a her zaman “beş Hasadim ve beş Gevurot” denildiğini bilmelisiniz, zira orada kalan ZA beş Hasadim olarak kabul edilir ve yine orada kalan Nukva beş Gevurot olarak kabul edilir.

100. Yaratılış Kitabı’nda ne yazıldığını yani on Sefirot’un “on dokuz değildir, on on bir değildir” olduğunu sorabiliriz. Sefira Daat’ın Nekudim dünyasında başladığı söylenir; dolayısıyla on bir Sefirot KHBD ZON vardır.

Bunun cevabı şudur ki bu hiçbir şekilde on Sefirot’a bir ekleme değildir, zira şunu öğrendik, Sefira Daat MAN’a yükselen ve orada kalan ZON’dur. Dolayısıyla, burada bir ekleme yoktur, tersine ZON’da iki ayrım vardır:

   1. Aşağıda kendi yerlerindeki ZON ki bunlar Guf kabul edilir.

   2. AVİ’nin Roş’unda kalan ZON, zira MAN’ın yükseltilmesi sırasında zaten oradaydılar ve maneviyatta eksiklik yoktur. Dolayısıyla, burada hiçbir şekilde on Sefirot’a ekleme yoktur, çünkü sonuçta burada sadece on Sefirot KHB ZON vardır. Ve ZON’un izlenimi AVİ’deki Roş’da kalırsa bu on Sefirot’a bir şey eklemez.

KAPLARIN KIRILMASI VE BYA’YA DÜŞÜŞLERİ

101. Şimdi genişleyip AVİ’ye yükselen Nekudim’in ZAT’ının Panim’inin Kelim’i kabul edilen MAN yükseltmeyi ve Sefira Daat’ı detaylıca açıkladık. Bunun nedeni AVİ’nin AK’ın AB SAG yeni Işığını AK’ın ZON’undan Şuruk noktası formunda almasıdır. Alt Hey’i Nikvey Eynaim’lerinden Pe’e indirdiler ve Nekudim’in ZAT’ında düşen Ahoraim’in Kelim’ini yükselttiler. Sonuç olarak, AVİ’nin Ahoraim’inin Kelim’ine bağlı olan ZAT’ın Panim’inin Kelim’i (Madde 89-94) de yükseldi ve Nekudim’in ZAT’ı orada MAN oldu ve AVİ’yi yüz-yüze olmaya döndürdü.

Ve Behina Dalet olan alt Hey zaten Pe’deki yerine dönmüş olduğundan Behina Dalet’in Masah’ı üzerinde yapılan Zivug de Hakaa Yehida Işığında Keter seviyesinde on tamamlanmış Sefirot üretti (Madde 84). Dolayısıyla, orada MAN olarak dâhil olan ZAT AVİ’nin muhteşem Işıklarını da aldılar. Bununla beraber, bunların hepsinin Yukarıdan aşağıya olduğu kabul edilir, zira AVİ Yukarıdan aşağıya on Sefirot’un üretildiği yer olan Nekudim’in Roş’u kabul edilir.

Sonuç olarak, bunlar da Yukarıdan aşağıya bir Guf’a genişlerler (Madde 50). O zaman ZAT AVİ’de aldığı tüm Işıklarla birlikte aşağıdaki yerlerine genişler ve Nekudim’in Partzuf Gadlut’unun Roş ve Guf’u sonlanır. Bu Hitpaştut Nekudim’in Partzuf Gadlut’unun Taamim’i kabul edilir (Madde 26).

102. Dört Behinot Taamim, Nekudot, Tagin, Otiot – da Partzuf Nekudim’de fark edilirler (Madde 47). Bunun nedeni Üst Derecelerde var olan tüm güçlerin alt derecelerde de var olmak zorunda olmasıdır. Ancak alt derecelerde Üst Dereceye göre ek konular vardır. Her Partzuf’un Hitpaştut’unun kalbine Taamim denildiği açıklanmıştı. Tamim genişledikten sonra içinde Or Makif ve Or Pinimi’inin Bituş’u ortaya çıkar ve bu Bituş vasıtasıyla Masah yavaş yavaş arınır ta ki Roş’un Pe’i ile eşitlenene dek.

Ve Üst Işık durmadığından arınması boyunca Aviut’un her seviyesinde Üst Işık Masah’la çiftleşir. Bu, Masah’ın Behina Dalet’den Behina Gimel’e arınmasıyla üzerinde Hohma seviyesinin ortaya çıkması anlamına gelir. Ve Behina Bet’e geldiğinde (arındığında) üzerinde Bina seviyesi ortaya çıkar. Behina Alef’e geldiğinde üzerinde ZA seviyesi ortaya çıkar ve Behina Şoreş’e geldiğinde Malhut seviyesi ortaya çıkar. Arınmasıyla Masah’ın üzerinde ortaya çıkan tüm seviyelere Nekudot denir.

Ayrıldıklarında Işıklardan kalan Reşimot’a Tagin denir. Işıklar ayrıldıktan sonra kalan Kelim’e Otiot denir ve Masah Guf’un Aviut’undan tamamen arındığında oradaki Roş’un Pe’inin Masah’ına dâhil olurlar ve Masah üzerinde ikinci Partzuf ortaya çıkar.

103. Ve burada Partzuf Nekudim’de de tamamen aynı şekilde olur. Burada da biri diğerinin altında iki Partzufim ortaya çıkar – AB ve SAG. Ve her biri Taamim, Nekudot, Tagin ve Otiot’dur.

Tek fark Masah’ın Hizdakhut’unun Or Makif ve Or Pinimi’nin Bituş’undan dolayı değil son Malhut’daki Din’in gücünden dolayı yapılmış olmasıdır (Madde 90). Bu nedenle, boş Kelim üç Partzufim AK’ın Galgalta, AB ve SAG’ında olduğu gibi Işıklar ayrıldıktan sonra Partzuf’da kalmadı, kırıldı ve öldü ve BYA dünyalarına düştü.

104. Nekudim dünyasında Keter seviyesinde ortaya çıkan Nekudim’in ilk Partzuf’u Partzuf Taamim Roş ve Guf ile ortaya çıktı. Roş AVİ’de çıktı ve Guf AVİ’nin Pe’inden aşağı doğru ZAT’ın Hitpaştut’udur (Madde 101). AVİ’nin Pe’inden aşağı bu Hitpaştut’a Meleh ha Daat (Kral Daat) denir.

Ve bu aslında MAN’ın yükselmesinden sonra yerlerine tekrar genişleyen Nekudim’in ZAT’ının tümüdür. Ancak, AVİ ile çiftleşen ve Moah ha Daat denilen kökleri sürekliliği ve yüz-yüze mevcudiyeti sağlamak için AVİ’de kaldığından (Madde 98) bunları Yukarıdan aşağıya Guf’a genişlemesi Meleh ha Daat ismiyle anılır. Bu Nekudim’in ilk Meleh’idir (kral).

105. Roş’un on Sefirot’unda tüm miktar ve niteliğin Yukarıdan aşağıya Guf’a kadar Hitpaştut’da ortaya çıktığı bilinir. Dolayısıyla, Roş’un Işıklarında olduğu gibi çiftleşen Malhut geri döndü ve Nikvey Eynaim’den Pe’e indi. Sonra Panim’in Kelim’i olan GE (Galgalta Eynaim) ve Nikvey Eynaim, Ahoraim’in Kelim’ini ve AHP’larını tekrar birleştirdiler ve Işıklar içlerinde genişledi. Benzer şekilde, Yukarıdan aşağıya genişledikçe Işıklar da Ahoraim’in Kelim’ine çekildi ki bunlar Atzilut’un Parsa’sının altındaki BYA’daki TNHYM’dir.

Bununla beraber, Atzilut’un Parsa’sındaki son Malhut’un gücü o Kelim’in içine karıştığından Meleh ha Daat’ın Işıkları bu güçle karşılaşır karşılaşmaz hepsi Kelim’den ayrıldılar ve köklerine döndüler. Sonra Meleh ha Daat’ın tüm Kelim’i yüz ve sırta kırıldı, öldü ve BYA’ya düştü, zira Işıkların Kelim’den ayrılmaları “ölüm” denilen fiziksel bedenden yaşamsallığın ayrılması gibidir. O zaman Masah Behina Dalet’in Aviut’undan arınmıştı, zira bu Kelim zaten kırılmış ve ölmüştü ve içinde sadece Behina Gimel’in Aviut’u kalmıştı.

106. Ve Behina Dalet’in Aviut’u kırılma ile Guf’un Masah’ından geri çevrildiğinden o Aviut da AVİ’deki Roş’un çiftleşen Malhut’unda iptal edilmişti. Böyle olmasının nedeni Roş’un Aviut’u ile Guf’un Aviut’unun aynı şeyler olmasıdır, fark sadece birinin potansiyel birinin gerçek olmasıdır (Madde 50). Dolayısıyla, Keter seviyesindeki Zivug da AVİ’nin içindeki Roş’da durdu ve Ahoraim’in Kelim’i, Keter seviyesini tamamlayan AHP, bir kez daha altındaki seviyeye – ZAT – düştü. Buna “AVİ’den Keter seviyesinin Ahoraim’ini iptal etmek” denir. Böylece, tüm Nekudim’in Taamim’i seviyesi, Roş ve Guf ayrıldılar.

107. Ve Üst Işık yansımayı bırakmadığından tekrar AVİ’nin içindeki Roş’un Masah’ında kalan Behina Gimel’in Aviut’u ile çiftleşti ve Hohma seviyesinde on Sefirot meydana getirdi. Guf Yukarıdan aşağıya Sefira Hesed’e genişledi ve bu Nekudim’in ikinci Meleh’idir. Bu da BYA’ya genişledi, kırıldı ve öldü ki aynı zamanda Behina Gimel’in Aviut’u da Guf ve Roş’un Masah’ından iptal edilmişti. Ayrıca, AVİ’nin Hohma seviyesini tamamlayan Ahoraim’in Kelim’i, AHP bir kez daha iptal oldular ve alttaki seviyeye, ZAT’a düştüler, Keter seviyesinde olduğu gibi.

Sonrasında, Masah’da kalan Behina Bet’in Aviut’u üzerindeki Zivug yapıldı ve Bina seviyesinde on Sefirot meydana getirdi. Yukarıdan aşağıya Guf Sefira Gevura’nın içine genişledi ve bu Nekudim’in üçüncü Meleh’idir.

Bu da BYA’ya genişledi, kırıldı ve öldü ve Roş ve Guf’daki Behina Bet’in Aviut’unu iptal ederek Roş’daki Bina seviyesindeki Zivug’u da sonlandırdı. Roş’un Bina seviyesinin Ahoraim’i ZAT’da altındaki dereceye düştü ve sonra Masah’da kalan Behina Alef’in Aviut’u üzerinde Zivug yapılarak ZA seviyesinde on Sefirot meydan getirildi. Ayrıca Guf’u da Yukarıdan aşağıya Tiferet’in Üst üçte biri içinde yayıldı. Böylece, Behina Alef’in Aviut’u Guf ve Roş’la arınmış oldu ve ZA seviyesinin Ahoraim’i altındaki seviyeye ZAT’a düştü.

108. Bu AVİ’nin tüm Ahoraim’inin, AHP, inişini tamamlıyor. Bunun nedeni Meleh ha Daat’ın kırılmasıyla sadece Keter seviyesine ait olan AVİ’nin içindeki AHP iptal olmuştu. Ve Meleh ha Hesed’in kırılmasıyla AVİ’de sadece Hohma seviyesine ait AHP iptal edilmişti. Ve Meleh ha Gevura’nın kırılmasıyla Bina seviyesine ait AHP iptal oldu; ve Tiferet’in Üst üçte birinin ayrılmasıyla ZA seviyesinin AHP’ı iptal oldu.

Böylece, AVİ’nin tüm Gadlut’u iptal oldu ve içlerinde sadece Katnut’un GE’si kaldı ve Masah’da sadece Aviut Şoreş kaldı. Sonrasında, Guf’un Masah’ı tüm Aviut’undan arındı ve Roş’un Masah’ı ile eşitlendi. O zaman Roş’un Zivug de Hakaa’sına dâhil oldu ve son Behina hariç içindeki Reşimot yenilendi (Madde 41). Bu yenilenme ile üzerinde YEŞSUT denilen yeni bir seviye ortaya çıktı.

109. Ve son Behina kaybolduğundan kalan tek şey üzerinde Hohma seviyesinde on Sefirot’un ortaya çıktığı Behina Gimel’di. Ve Guf’un Aviut’u tanındığında AVİ’nin Roş’undan ayrıldı, indi ve Nekudim’in Guf’unun Hazeh’ini kıyafetlendirdi (Madde 55). Bu Hazeh’den yukarı doğru Roş’un on Sefirot’unu meydana getirdi Bu Roş YEŞSUT olarak adlandırılır. Guf’unu Hazeh’den aşağı Tiferet’in Sium’undan geçerek Tiferet’in üçte ikisinden meydana getirdi. Bu Nekudim’in dördüncü Meleh’idir ve bu da BYA’ya genişledi, kırıldı ve öldü. Böylece Behina Gimel’in Aviut’u Roş ve Guf’un içinde arınmış oldu. Roş’unun Ahoraim’inin Kelim’i altındaki dereceye Guf’larının olduğu yere düştü.

Sonuç olarak Zivug Behina Bet’in içinde kalan Aviut’u üzerinde yapıldı ve bina seviyesini meydana getirdi. Guf’u, Yukarıdan aşağıya iki Kelim’e, Netzah ve Hod, genişledi ki bunların ikisi tek Meleh’dir, Nekudim’in beşinci Meleh’i. Ve bunlar da BYA’ya genişledi, kırıldı ve öldü. Böylece Behina Bet’in Aviut’u Roş ve Guf’un içinde arınmış oldu ve bu seviyenin Ahoraim’in Kelim’i altındaki dereceye düştü: Guf.

Sonrasında, Zivug Behina Alef’in içinde kalan Aviut’u üzerinde yapıldı ve ZA seviyesini meydana getirdi. Guf’u, Yukarıdan aşağıya Yesod Kli’sinde genişledi ve bu Nekudim’in altıncı Meleh’idir. Bu da BYA’nın içine genişledi, kırıldı ve öldü. Böylece Behina Alef’in Aviut’u Roş ve Guf’un içinde arınmış oldu ve Roş’daki Ahoraim’in Kelim’i altlarındaki dereceye, Guf’a düştüler.

Sonra Masah’da kalan Behinat Şoreş’in Aviut’u üzerinde Malhut seviyesini ortaya çıkaran bir Zivug oldu. Guf’u Yukarıdan aşağıya Malhut’un Kli’sine uzandı ve bu Nekudim’in yedinci Meleh’idir. Bu da BYA’ya uzandı, kırıldı ve öldü. Dolayısıyla, Aviut Şoreş Roş ve Guf’da da arınmış oldu. Ve Roş’un Ahoraim’i altındaki dereceye, Guf’a düştü. Şimdi “yedi Melahim” (krallar) denilen Nekudim’in ZAT’ının tümünün kaplarının kırılmasıyla birlikte YEŞSUT’un Ahoraim’in Kelim’i de iptal edilmiş oldu.

110. Böylece AB SAG denilen iki Partzufim AVİ ve YEŞSUT içinde ortaya çıkan Taamim ve Nekudot’u açıklamış oldu. AVİ’de dört seviye biri diğerinin altında ortaya çıktı:

 • Keter seviyesine “AVİ’nin Eynaim’inin bakışı” denir.
 • Hohma seviyesine Aba’nın Guf’u denir.
 • Bina seviyesine İma’nın Guf’u denir.
 • ZA seviyesine AVİ’nin Yesodot’u (temelleri) denir.

Bunlardan dört beden genişledi:

 1. Meleh ha (…’ın kralı) Daat;
 2. Meleh ha Hesed;
 3. Meleh ha Gevura;
 4. Hazeh’den geçerek Tiferet’in Üst üçte biri.

Bu dört Gufim (Guf’un çoğulu) hem Panim hem de Ahoraim’e kırıldı. Ancak Roşim’lerine göre (Roş’un çoğulu), yani AVİ’nin içindeki dört seviye, tüm Panim’in Kelim’i seviyelerde, yani her seviyenin GE ve Nikvey Eynaim’inde kaldı ki bunlar Nekudim’in Katnut’undan beri onların içindeydi. Sadece bunlara Gadlut sırasında katılmış olan her derecedeki Ahoraim’in Kelim’i kırılma ile tekrar iptal oldular, altlarındaki seviyeye düştüler ve Nekudim’in Gadlut’unun ortaya çıkışından önce oldukları gibi kaldılar (Madde 76-77).

111. Biri diğerinin altında Partzuf YEŞSUT’da dört seviyenin ortaya çıkışı tamamen aynı şekilde oldu. İlk seviye Hohma seviyesidir ki buna “YEŞSUT ‘un Ennaim’in birbirine bakışı’” denir. Bina’nin seviyesinden ve ZA’nın seviyesinden ve Malhut’un seviyesinden, dört Gufim genişedi; Tifferet’in alt üçte ikisi’nin Meleh’i, Netzah ve Hod’un Meleh’i, Yesod ve Malhut’un Meleh’i.

Bunların dört Gufim’i hem Panim hem de Ahor’a kırıldı. Ancak Roşim’de, yani YEŞSUT’un dört seviyesinde Panim’in Kelim’i bunların içinde kaldı ve kırılma ile sadece Ahoraim’i iptal oldu ve altlarındaki dereceye düştü. İki Partzufim AVİ ve YEŞSUT’un iptal olmasından sonra Nekudim’in MA seviyesi ortaya çıktı. Ve bundan Guf’a genişleyen her şey sadece Kelim’in ıslahlarıydı, burada detaya girmeyeceğim. Bunlar On Sefirot Çalışmasının 7. Bölümünde, Madde 70 de açıklanmıştır.

TİKUN DÜNYASI VE AK’IN METSAH’INDAN ORTAYA ÇIKAN YENİ MA

112. Önsözün başından buraya kadar ilk dört Partzufim AK’ı açıkladık:

 1. AK’ın ilk Partzuf’una Partzuf Galgalta denir ki bunun Zivug de Hakaa’sı Behina Dalet üzerinde gerçekleşir ve on Sefirot’u Keter seviyesindedir.
 2. AK’ın ikinci Partzuf’una AK’ın AB’ı denir. Bunun Zivug de Hakaa’sı Behina Gimel’in Aviut’unun üzerinde gerçekleşir ve on Sefirot’u Hohma seviyesindedir. Partzuf Galgalta’dan aşağı doğru kıyafetlenir.
 3. AK’ın üçüncü Partzuf’una AK’ın SAG’ı denir. Zivug de Hakaa’sı Behina Bet’in Aviut’u üzeinde gerçekleşir ve on Sefirot’u da Bina seviyesindedir. AK’ın Partzuf AB’ını Pe’den aşağı kıyafetlendirir.
 4. AK’ın dördüncü Partzuf’una AK’ın MA’sı denir. İçindeki Zivug de Hakaa Behina Alef’in Aviut’u üzerinde ortaya çıkar ve on Sefirot’u ZA seviyesindedir. Bu Partzuf Tabur’dan aşağı AK’ın SAG’ını kıyafetlendirir ve içsellik ve dışsallığa ayrılır. İçselliğe MA ve AK’ın BON’u denir ve dışsallığa da “Nekudim dünyası” denir. Burası Tsimtsum Bet denilen Bina’daki Malhut’un ilişkilendirilmesiyle birlikte Katnut, Gadlut, MAN’ın yükselmesi ve HB ile yüz-yüze çiftleşen ve aynı zamanda kapların kırılmasını belirleyen Daat’ın da gerçekleştiği yerdir. Böyle olmasının nedeni tüm bunların MA ya da “Nekudim dünyası” denilen AK’ın dördüncü Partzuf’unda başlamış olmasıdır.

113. Masah’daki Aviut’un bu dört izlenimi Roş’daki Sefirot’un ismiyle yani Galgalta Eynaim ve AHP olarak anılırlar:

 1. Üzerinde AK’ın ilk Partzuf’unun ortaya çıktığı Behina Dalet’in Aviut’una Pe denir.
 2. Üzerinde AK’ın Partzuf AB’ının ortaya çıktığı Behina Gimel’in Aviut’una Hotem denir.
 3. Üzerinde AK’ın Partzuf SAG’ının ortaya çıktığı Behina Bet’in Aviut’una Avzen denir.
 4. Üzerinde AK’ın Partzuf MA’sı ve Nekudim dünyasının ortaya çıktığı Behina Alef’in Aviut’una Nikvey Eynaim denir.
 5. Üzerinde Tikun (ıslah) dünyasının ortaya çıktığı “yeni MA” denilen Behinat Şoreş’in Aviut’una Galgalta ya da Metzah denir, zira AK’ın dördüncü Partzuf’u MA’nın HaVaYaH’ı denilen ZA seviyesinde Nikvey Eynaim’den dallanırken (çıkarken) AK’ın Partzuf MA’sının özüdür.

Ancak Metzah’dan çıkan AK’ın beşinci parçası, yani Aviut Şoreş olarak kabul edilen Behinat Galgalta’nın aslında sadece BON denilen Malhut seviyesi vardır. Ancak, ZA olarak kabul edilen Hitlabşut’un Behina Alef’i orada kalır ve buna da MA denir. Bununla beraber buna AK’ın Metzah’ından ortaya çıkan MA denir ki bu Metzah denilen Aviut Şoreş’in Hitkalelut’undan olduğu anlamına gelir. AK’ın Nikvey Eynaim’inden ortaya çıkan MA’dan ayırt etmek için buna ayrıca “yeni MA” da denir. Ve bu yeni Partzuf MA’ya “Tikun dünyası” ya da “Atzilut dünyası” denir.

114. Bununla beraber Galgalta, AB ve SAG denilen AK’ın ilk üç seviyesinin neden dünya değil de üç Partzufim kabul edildiğini ve AK’ın dördüncü Partzuf’unun “dünya” ismine nasıl layık olduğunu anlamamız lazım. Bu ayrıca AK’ın beşinci Partzuf’u ile de ilgilidir, zira dördüncü Partzuf’a “Nekudim dünyası” ve beşinci Partzuf’a “Atzilut dünyası” ya da “Tikun dünyası” denir.

115. Bir Partzuf’la dünya arasındaki farkı bilmemiz lazım. Bir Üst derecenin Guf’unun Masah’ı üzerinde ortaya çıkan on Sefirot’un her hangi bir seviyesi arındıktan ve Üst Derecenin (Madde 50) Roş’unun Pe’ine dâhil olduktan sonra Partzuf olarak adlandırılır. Üst Derecenin Roş’undan ayrıldıktan sonra kendi Roş, Toh ve Sof’una genişler ve biri diğerinin altında beş seviye içerir, bunlara tamim ve Nekudot denir (Madde 47). Ancak sadece içindeki Taamim seviyesi ile anılır. Ve AK’ın ilk üç Partzufim’i – Galgalta, AB, SAG (Madde 47) – bu şekilde ortaya çıktı. Dünya ise Yukarısındaki dünyada var olan her şeyi içerir anlamına gelir, tıpkı mühür ve damgası gibi, mühürde var olan her şey tamamıyla damgasına geçer.

116. Böylece ilk üç Partzufim olan AK’ın Galgalta, AB ve SAG’ının ilk kısıtlamada ortaya çıkan bir dünya, AK dünyası kabul edildiğini görüyorsunuz. Ancak Tsimtsum Bet’in ortaya çıktığı AK’ın dördüncü Partzuf’u SAG’ın Nekudot’unun Masah’ında AK’ın Tabur’undan aşağı inerken ortaya çıkan dualiteden dolayı kendi başına bir dünya oldu. Bunun nedeni Eynaim’de alt Hey formunda Behina Dalet’in Aviut’u tarafından ikiye katlanmasıdır (Madde 63).

Gadlut sırasında Behina Dalet Pe’deki yerine döndü ve Keter seviyesini meydana getirdi (Madde 84) ve bu seviye AK’ın ilk Partzuf’u ile eşitlendi. Ve Taamim ve Nekudot’da Roş, Tof ve Sof’a yayıldıktan sonra üzerinde Hohma seviyesinde YEŞSUT denilen benzer ikinci Partzuf ortaya çıktı ki buna da AK’ın AB’ı denir. Ve bunun Taamim ve Nekudot’un içine Hitpaştut’unu müteakip Nekudim’in MA’sı denilen üçüncü bir Partzuf ortaya çıktı ki bu da AK’ın üçüncü Partzuf’una benzer.

Dolayısıyla, AK dünyasında var olan her şey burada Nekudim dünyasında da ortaya çıktı yani birbirinin altında üç Partzuf. Her biri Taamim ve Nekudot’u ve bunların aşamalarını içerir tıpkı AK dünyasındaki AK’ın üç Partzufim’i Galgalta, AB ve SAG gibi. Bu nedenle Nekudim dünyası AK dünyasının damgası gibi kabul edilir.

Ayrıca, bu nedenden dolayı da kendi başına tam bir dünya kabul edilir. (Ve Nekudim’in üç dünyasına Galgalta, AB, SAG değil de AB, SAG, MA denilmesinin nedeni SAG’ın Masah’ı ile birleşen Behina Dalet’in Aviut’unun AK’ın ilk Partzuf’unda ortaya çıkan Hizdakhut’undan dolayı tamamlanmış olmamasıdır. Bu nedenle AB, SAG ve MA olarak aşağı indiler.)

117. Böylece Nekudim dünyasının nasıl AK dünyasından damgalandığını öğrenmiş olduk. Benzer şekilde AK’ın beşinci Partzuf’u, yani MA, tamamen Nekudim dünyasından damgalanmıştı. Dolayısıyla, Nekudim’de hizmet eden tüm izlenimlerin kırılmasına ve orada iptal olmasına rağmen bunlar yeni MA’da yenilendiler. Bu nedenle ayrı bir dünya olarak kabul edilir.

Ayrıca, “Atzilut dünyası” olarak da adlandırılır çünkü ikinci kısıtlamada yaratılan Parsa’nın tamamen üzerinde sonlanır. Bunun yanında “Tikun dünyası” olarak da adlandırılır çünkü Nekudim dünyası içinde gerçekleşen kırılma ve iptal edilmeye karşı koyamadı. Sadece sonrasında, yeni MA’da, Nekudim dünyasındaki tüm Behinot dönüp yeni MA’ya gelince burada oluştular ve devam ettiler.

Bu nedenle “Tikun dünyası” denir ki aslında Nekudim dünyasıdır, ancak burada yeni MA’nın içinde ıslahını Bütün’den alır. Bunun nedeni şudur, yeni MA vasıtasıyla AVİ ve YEŞSUT’dan Guf’a düşen tüm Ahoraim ile BYA’ya düşen ve ölen ZAT’ın tüm Panim ve Ahoraim’i tekrar birleşir ve MA’dan geçerek Atzilut’a yükselirler.

118. Bunun olmasının nedeni her alt Partzuf’un Masah’ın Hizdakhut’u sırasında Işıklarının ayrılmasından sonra dönüp Üst Derece’nin Kelim’ini doldurmasıdır. Çünkü Masah’ın Hizdakhut’undan dolayı AK’ın ilk Partzuf’unun Guf’unun Işıkların ayrılmasından sonra Masah AB seviyesinde yeni bir Zivug aldı ki bu da Üst Derecenin Guf’unun boş Kelim’ini, ilk Partzuf, tekrar doldurdu.

Ayrıca, Masah’ın Hizdakhut’undan dolayı AB’ın Guf’unun Işıklarının ayrılmasını müteakip Masah SAG seviyesinde AB denilen Üst Derecenin boş Kelim’ini dolduran yeni bir Zivug aldı. İlaveten, Masah’ın Hizdakhut’undan dolayı SAG’ın Işıklarının ayrılmasından sonra Masah MA seviyesinde yeni bir Zivug aldı ki bu Nekudim olarak Nikvey Eynaim’den ortaya çıktı ve SAG’ın Nekudot’u olarak Üst Derecenin boş Kelim’ini tekrar doldurdu.

Ve bunun gibi, Ahoraim’in iptal olması ve kapların kırılmasından dolayı Nekudim’in Işıklarının ayrılmasını müteakip Masah MA seviyesinde AK’ın Partzuf SAG’ının Metzah’ından ortaya çıkan yeni bir Zivug aldı. Bu Üst Derecenin Guf’unun boş Kelim’inin doldurur ki bunlar iptal edilmiş ve kırılmış Nekudim’in Kelim’idir.

119. Ancak burada yeni MA’da önemli bir fark vardır: Hem erkek olmuştur hem de ıslah ettiği Nekudim’in Kelim’ine bir Üst Derece olmuştur. Diğer taraftan, önceki Partzufim’de alt derece erkek olmaz ve kendi seviyesinden geçerek onları doldurmasına rağmen Üst Derecenin Guf’unun Kelim’ine bir Üst Derece olmaz. Ve bu değişimin nedeni önceki Partzufim’de Işıkların ayrılmasında bir eksiklik yoktu zira sadece Masah’ın ayrılması onların da ayrılmasına neden olmuştu.

Ancak burada, Nekudim dünyasında Kelim’de bir eksiklik vardı çünkü son Malhut’un gücü ZAT’ın Ahoraim’inin Kelim’i ile birleşmiş ve onları Işıkları almaya yetersiz kılmıştı. Bu nedenle kırılıp BYA’ya düştüler. Dolayısıyla, onları canlandırmak, ayırmak ve Atzilut’a yükseltmek için tamamen yeni MA’ya bağımlılar. Sonuç olarak, yeni MA erkek ve veren olarak kabul edilir.

Ve yeni MA tarafından ayrıştırılan Nekudim’in bu Kelim’i MA’ya Nukva (dişi) olurlar. Bu nedenle isimleri BON’a değişmiştir yani yeni MA’ya üstün olmalarına rağmen MA’ya Tahton (alt derece) olmuşlardır, zira Nekudim dünyasından Kelim’dir ve En Üst Behina’sı AK’ın SAG’ının VAK’ı olan MA ve Nikvey Eynaim kabul edilirler (Madde 74). Buna rağmen şimdi yeni MA’ya Tahton (alt derece) olurlar ki bu nedenden dolayı BON denilirler.

ATZİLUT’UN BEŞ PARTZUFİM’İ VE HER PARTZUF’DAKİ MA VE BON

120. Yeni MA’nın seviyesinin Nekudim dünyası gibi kendi içinde bütün bir dünyaya genişlediği açıklandı. Bunun nedeni, Nekudim dünyasıyla ilgili açıklanmış olduğu gibi, Behina Dalet’den Masah’ın da ikilemesidir (Madde 116). Bunun nedeni şudur; Tabur ve Yesod’dan geçerek Nekudim’in GAR’ını aydınlatan AK’ın ZON’u Tsimtsum Alef’i kendi yerine geri getirdi ve alt Hey Nikvey Eynaim’inden Pe’e indi ki bu Nekudim’in Gadlut’unun tüm bu seviyelerinin ortaya çıkmasına neden oldu (Madde 101). Ancak, tüm bu seviyeler iptal olup bir kez daha kırıldılar ve tüm Işıklar onlardan ayrıldı. Bu nedenle Tsimtsum Bet yerine döndü ve Behina Dalet Masah’la tekrar birleşti.

121. Dolayısıyla, Metzah’dan ortaya çıkan yeni MA’da da Nekudim dünyasında olduğu gibi iki Katnut ve Gadlut Behinot’u da vardır. HGT denilen ve Hitlabşut’un ZA seviyesi olan Masah’daki Aviut’un ve Malhut’da yapılan üç çizgisinden dolayı NHY denilen Aviut’un Malhut seviyesinin ifşasına göre Katnut önce ortaya çıkar. Sağ çizgiye Netzah, sol çizgiye Hod ve orta çizgiye Yesod denir.

Ancak, Behina Alef’de Aviut’suz sadece Hitlabşut olduğundan Kelim’i yoktur. Dolayısıyla, NHY’nin Kelim’inde kıyafetlenen HGT Kelim’den yoksundur ve bu seviyeye Ubar (embriyo) denir. Bu, burada sadece Üst Derecenin Metzah’ının Zivug’u için yükselişi sırasında Hizdakhut’undan sonra Masah’da kalan Şoreş’in Aviut’u olduğu anlamına gelir. Ve oradan ortaya çıkan seviye sadece Malhut seviyesidir.

Bununla beraber, bu seviyenin içinde “Metzah’daki alt Hey” olarak kabul edilen gizli alt Hey vardır. Ubar Üst Derecenin Zivug’unu alınca oradan kendi yerine iner (Madde 54) ve Üst Dereceden Yenika’nın (emzirme) Mohin’ini alır ki bunlar “Nikvey Eynaim’deki alt Hey” kabul edilen Behina Alef’in Aviut’udur. Böylece, HGT için Kelim’i de edinir ve HGT NHY’den yayılır ve ZA seviyesine sahip olur.

122. Sonrasında, Üst Dereceye MAN için bir kez daha yükselir. Buna İbur Bet (ikinci gebe kalma/döllenme) denir ki burada AK’ın AB SAG’ından Mohin alır. Bu anda Behina Dalet Nikvey Eynaim’den Pe’deki yerine iner (Madde 101) ve Behina Dalet üzerinde bir Zivug yapılarak Keter seviyesinde on Sefirot ortaya çıkartılır. Dolayısıyla, AHP’ın Kelim’i Roş’daki yerlerine geri çıkar ve Partzuf Işıkların on Sefirot’u ve kaplarla tamamlanır. Ve bu Mohin’e Partzuf’un Gadlut’unun Mohin’i denir. Bu seviye Partzuf Keter ya da Atzilut’un Partzuf Atik’i denilen Atzilut’un ilk Partzuf’unun seviyesidir.

123. Ve zaten biliyorsunuz ki kapların kırılmasından sonra tüm AHP seviyelerinden düştüler, her biri altındaki seviyeye (Madde 77, 106). Dolayısıyla, Nekudim’in Keter’inin seviyesinin AHP’ı Hohma seviyesinin GE’sinin içindedir ve Hohma seviyesinin AHP’ı Bina seviyesinin AHP’ının içindedir, vs. Dolayısıyla, AHP’ını bir kez daha yükselten Atik denilen Atzilut’un ilk Partzuf’unun Gadlut’unun İbur Bet’i sırasında Hohma seviyesinin GE’si onlarla birlikte yükseldi. Atik seviyesinin AHP’ı ile birlikte ıslah oldular ve ilk İbur’u orada aldılar.

124. Ve Hohma’nın GE’si İbur ve Yenika (emzirme) (Madde 121) seviyelerini aldıklarında bir kez daha Atik’in Roş’una yükseldiler ve burada Gadlut’un Mohin’i için ikinci İbur’u aldılar. Behina Gimel Pe’deki yerine indi ve orada, Hohma seviyesinde on Sefirot meydan getirdi ve AHP’ının Kelim’i Roş’daki yerlerine geri yükseldi. Böylece Partzuf Hohma Işığın on Sefirot’u ve Kelim ile tamamlanmış oldu. Bu Partzuf’a Atzilut’un Arih Anpin’i denir.

125. Bina seviyesinin GE’si AA’nın bu AHP’ıyla beraber yükseldi ve burada ilk İbur ve Yenika’sını aldı. Sonrasında ikinci bir İbur için AA’nın Roş’una yükseldiler, AHP’ı yükselttiler, Gadlut’un Mohin’ini aldılar ve Partzuf Bina on Sefirot, Işıklar ve kaplarla tamamlanmış oldu. Bu Partzuf’a AVİ ve YEŞSUT denir, zira GAR’a AVİ ve ZAT’a YEŞSUT denir.

126. Ve ZON’un GE’si AVİ’nin bu AHP’ı ile yükseldi ve burada ilk İbur ve Yenika’larını aldılar. Bu koşul ZON‘u ZA‘nın VAK‘ı ve Nukva‘yı da Nekuda (nokta) olarak yapılandırır. Böylece Atzilut dünyasında ortaya çıkan yeni MA’nın beş Partzufim’ini Atik, AA, Avi ve ZON denilen sabit koşulda açıklamış olduk.

 1. Atik Keter seviyesinde ortaya çıktı;
 2. AA, Hohma seviyesinde;
 3. AVİ, Bina seviyesinde;
 4. Ve ZON, ZA seviyesi olan VAK ve Nekuda seviyesinde.

Ayrıca, bu beş seviyede asla alçalma olamaz, zira alttaki seviyelerin aksiyonları bunları bozabilecek şekilde asla GAR’a ulaşamazlar. Alt derecelerin aksiyonları ZA ve Nukva’ya ulaşır, yani Gadlut sırasında edindikleri Ahoraim’in Kelim’i. Ancak, alt derecelerdekilerin aksiyonları VAK ve Nekuda’nın Işıklarının içindeki GE olan Panim’in Kelim’ine ulaşamaz. Dolayısıyla, bu beş seviye Atzilut’da sabit Mohin kabul edilir.

127. Bunların birbirlerini kıyafetlendirme ve Partzuf AK üzerindeki sırası AK’ın SAG’ının Roş’undan (Madde 118) ortaya çıkmasına rağmen Atzilut’un Partzuf Atik’i yine de AK’ın SAG’ının Pe’inden aşağı değil sadece Tabur’dan aşağı kıyafetlenebilir. Bunun nedeni, AK’ın Tabur’unun yukarısının Tsimtsum Alef, Akudim kabul edilmesidir.

Partzuf Atik Atzilut’un ilk Roş’u olduğundan Tsimtsum Bet onu kontrol etmez bu yüzden AK’ın Tabur’unun yukarısında kıyafetlenmeyi hak etmiş olması gerekirdi. Ancak Roş’unun Pe’inde Tsimtsum Bet zaten oluştuğundan Atzilut’un geri kalan Partzufim’i için buradan aşağıya, sadece AK’ın Tabur’undan aşağıya doğru kıyafetlenebilir.

Böylece Atik seviyesi AK’ın Tabur’unda başlar ve AK’ın Raglaim’i ile eşit biter, yani bu dünyanın üzerinde. Bu kendi Partzuf’undan kaynaklanır. Ancak, Atzilut’un kalan Partzufim’le bağlantısından dolayı, ki bu açıdan Tsimtsum Bet’e de dâhil edilmiş kabul edilir ki bu bakımdan Raglaim’inin Atzilut’un Parsa’sının yukarısında sonlandığı kabul edilir zira Parsa Tsimtsum Bet’in (Madde 68) yeni Sium’udur (son).

128. Roş Atik’in Pe’inden kaynaklanan ve çıkan yeni MA’daki AA denilen ikinci Partzuf ortaya çıktığı yerden, Atik’in Roş’unun Pe’inden, başlar ve Atzilut’un Parsa’sının yukarısında sonlanan Atik’in ZAT’ını kıyafetlendirir. AVİ denilen ve AA’nın Roş’unun Pe’inde ortaya çıkan üçüncü Partzuf AA’nın Roş’unun Pe’inde başlar ve AA’nın Tabur’unun yukarısında sonlanır. Ve ZON da AA’nın Tabur’unda başlar ve AA’nın Sium’unda yani Atzilut’un Parsa’sının yukarısında eşit olarak sonlanır.

129. Yeni MA’nın beş Partzufim’inin her seviyesinin Nekudim’in Kelim’inin bir parçasını, ki bu onun Nukva’sı olur, ayıklayıp kendisine bağladığını bilmelisiniz. Böylece Partzuf Atik ortaya çıktığında kapların kırılması sırasında bütün kalmış Nekudim’in GAR’ının tümünü kendisine bağladı. Bu Panim’in Kelim’i (Madde 76) denilen ve Katnut’ları sırasında ortaya çıkan içlerindeki GE ile ilgilidir. Nekudim’in Katnut’unda her derecenin sadece Üst yarısı yani GE ve Nikvey Eynaim onlarla geldi. AHP denilen alt yarı alttaki dereceye indi.

Dolayısıyla, yeni MA’nın Partzuf Atik’inin Nekudim’in Kelim’inden HB’nin Üst yarısıyla birlikte Keter’in Üst yarısını ve Nekudim’in GAR’ına dâhil olan ZAT’ın yedi kökünü aldığı kabul edilir. Ve bunlar yeni MA’nın Atik’ine bir Partzuf Nukva oldular ve birbirleriyle birleştiler. Bunlara Atzilut’un Atik’inin MA ve BON’u denir, zira Atik’in erkeğine MA ve onunla birleşen Nekudim’in Kelim’ine BON (Madde 119) denir. Bunlar yüz ve sırt olarak düzenlenmişlerdir: Panim’de MA’nın Atik’i ve Ahor’unda BON’nun Atik’i.

130. Hohma seviyesinde ortaya çıkan yeni MA’nın Partzuf AA’sı Nekudim’in Keter’inin – Keter’in AHP’ı – alt yarısını ayıklayıp kendisine bağladı ki bunlar Katnut esnasında Keter seviyesinin altında, yani Nekudim’in Bina ve Hohma seviyelerindeydiler (Madde77). Yeni MA’nın AA’sına bir Nukva haline geldi ve birleştiler. Bunların duruşları sağ ve soldur: erkek olan MA’nın AA’sı sağda durur ve Nukva olan BON’un AA’sı solda durur.

Ve MA’nın Partzuf Atik’inin Nekudim’in Keter’inin alt yarısını almama nedeni de Atik’in seviyesi yüksek olan Atzilut’un ilk Roş’u olmasından dolayı kırılma sırasında sadece hiç eksikliğin oluşmadığı Nekudim’in GAR’ının Panim’inin Kelim’ini kendisine bağlamasıdır. Bu Keter’in alt yarısında, Katnut sırasında HB’ye düşen AHP’da böyle değildir. Sonrasında bunlar Gadlut esnasında HB’den yükseldiler ve Nekudim’in Keter’inde birleştiler (Madde 84). Sonrasında, kapların kırılmasından sonra Nekudim’in Keter’inden bir kez daha düştüler ve iptal oldular. Dolayısıyla, düşmeleri ve iptal edilmeleriyle eksiklikleri oluştu ve dolayısıyla Atik’e layık değillerdi. Bu nedenle MA’nın AA’sı onları aldı.

131. Ve yeni Partzuf AVİ, Bina seviyesinde ayrım yaptı ve kendilerine Nekudim’in HB’sinin alt yarısını bağladı ki bunlar Katnut sırasında Nekudim’in ZAT’ına düşen HB’nin AHP’sidirler.

Ancak sonra Nekudim’in Gadlut’u sırasında tekrar yükseldiler ve Nekudim’in HB’si ile birleştiler (Madde 94). Kapların kırılması esnasında Nekudim’in ZAT’ına bir kez daha düştüler ve iptal oldular (Madde 107) ve MA’nın AVİ’si bunları kendi Nukva’ları olarak ayırdı. Bunlara Hohma’nın ZAT’ı ve BON’un Bina’sının VAT’ı denir zira Bina’nın Hesed’i Partzuf Atik’de BON’un HB’sinin GAR’ı ile kaldı ve Gevura’dan aşağı sadece alt Vav Bina’nın alt yarısında kaldı. Bundan AVİ’nin erkeğinin MA’nın Bina seviyesi ve AVİ’nin Nukva’sının BON’un HB’sinin ZAT’ı olduğu sonucu çıkar. Bunlar sağda ve solda dururlar: MA’nın AVİ’si sağda ve BON’un AVİ’si solda. Ve AVİ’nin ZAT’ı olan MA’nın YEŞSUT’u BON’un HB’sinin Malhut’larını alır.

132. Ve VAK ve Nekuda seviyesinde yeni MA’nın Partzuf ZON’u BYA’daki kırılmadan Nekudim’in ZAT’ının Panim’inin Kelim’ini yani Nekudim’in ZAT’ının Behinat GE’sini ayırıp kendilerine bağladılar (Madde 78). Ve MA’nın ZON’una Nukva oldular ve sağda ve solda dururlar: MA’nın ZON’u sağda ve BON’un ZON’u solda.

133. Böylece Atzilut’un beş Partzufim’indeki MA ve BON’u açıklamış olduk. Atzilut seviyesinde ortaya çıkan yeni MA’nın beş seviyesi Nekudim’de işleyen eski Kelim’i ayırdı ve onları BON denilen Nukvas’a (dişiler) çevirdi.

 1. Atik’in BON’u ayıklandı ve Nekudim’in GAR’ının Üst yarısından meydana geldi.
 2. AA’nın BON’u ve AVİ ayıklandı ve Nekudim’in Gadlut’u sırasında hizmet eden ve bir kez daha iptal olan Nekudim’in GAR’ının alt yarısından meydana geldi.
 3. ZON’un BON’u ayıklandı ve Gadlut’u sırasında Ahoraim’in Kelim’i ile kırılıp düşen Nekudim’in Kelim’i sırasında ortaya çıkan Panim’in Kelim’inden meydana geldi.

SABİT MOHİN VE ALTI BİN YIL BOYUNCA PARTZUFİM VE DÜNYALARIN YÜKSELİŞİYLE İLGİLİ BÜYÜK KURAL

134. GAR’ın Gadlut’unun ve Nekudim’in ZAT’ının ortaya çıkışının üç nokta yoluyla, Holam, Şuruk, Hirik (Madde 86), üç sıralamada geldiği zaten açıklanmıştı. Bundan Gadlut’un Mohin’inin alınması için on Sefirot’un iki şekilde tamamlandığını anlayabilirsiniz.

İlki yükselme ve Üst Dereceye entegre olmak yoluyladır, yani AK’ın ZON’u Tabur’dan geçerek yeni Işığı Nekudim’in Kelim’ine aydınlatıp alt Hey’i Keter’in Nikvey Eynaim’inden Pe’ine alçalttığında olur. Böylece AVİ’de bulunan Keter’in AHP’ı yükseldi ve Keter’deki derecelerine dönerek on Sefirot’unu tamamladı.

Bu koşulda Keter’in AHP’ına bağlı olan AVİ’nin GE’sinin bunlarla birlikte yükseldiği kabul edilir. Dolayısıyla, AVİ de Keter’in on tamamlanmış Sefirot’una dâhil oldu, zira Üst Dereceye yükselen alt derece onun gibi olur (Madde 93). Bu nedenle AVİ’nin de on Sefirot’unu tamamlamak için eksik olan AHP’ı Keter’e entegrasyonları ile edindiği kabul edilir. Bu Gadlut’un ilk tür Mohin’idir.

135. İkinci tür ise “Şuruk noktası” denilen AK’ın Yesod’undan geçerek ZON’un AK’ının yeni Işığı AVİ’ye aydınlattığında kendi kendine on Sefirot’a tamamlanan ve alt Hey’i AVİ’nin Nikvey Eynaim’inin kendisinden Pe’lerine indiren bir derecedir. Bununla AVİ’nin AHP’ının Kelim’ini ZAT’da düştükleri yerden AVİ’nin Roş’una yükselttiler ve on Sefirot’unu tamamladılar. Böylece AVİ artık kendi kendine tamamlandı zira şimdi eksiklikleri olan asıl AHP’ın Kelim’ini edindiler.

Bununla beraber ilk türde on Sefirot Keter’den Dvekut yoluyla AHP’ı ile tamamlandıklarında aslında hâlâ AHP’larından yoksundular. Keter’deki Hitkalelut’larından dolayı AHP’larından aydınlanma aldılar ki bu onların kendi yerlerine ayrıldıklarında değil sadece hâlâ Keter’deyken on Sefirot’a tamamlanmaları için yeterliydi.

136. Benzer şekilde ZAT’da da iki tür tamamlanma söz konusudur:

   1. Şuruk’un aydınlanması ve AVİ’nin AHP’ının yükselişi sırasında ki aynı anda onlara bağlı olan ZAT’ın GE’si de on Sefirot’unu tamamlamak için bir AHP aldıkları yerde onlarla beraber AVİ’ye yükseldi. Bu AHP artık onların gerçek AHP’ı değil sadece AVİ’deyken on Sefirot’u tamamlamalarına yetecek AHP’ın aydınlanmasıdır ve kesinlikle kendi yerlerine inmelerinden dolayı değildir.

   2. On Sefirot tamamlanırken AVİ’den ZAT’a Mohin’in Hitpaştut’u sırasında ZAT’ı edindi ve bununla son alt Hey’i Hazeh’den AK’ın Sium Raglin’ine indirdiler ve TNHY’lerini BYA’dan yükselttiler ve onları derecelerine, Atzilut’a bağladılar.Ve eğer kırılıp ölmeselerdi on tamamlanmış Sefirot ile kendileri tamamlanmış olurlardı, zira artık yoksun oldukları asıl AHP’ı edindiler.

137. YEŞSUT’dan TNHYM’nin Kelim’ine ortaya çıkan dört Partzufim’de olduğu gibi AVİ’den HGT’nin Kelim’ine ortaya çıkan dört Partzufim’de de on Sefirot’un iki tür tamamlanması vardır. Bunun nedeni öncelikle her bir Sefirot’un hâlâ Roş’da iken AVİ’nin AHP’ı ve YEŞSUT ile tamamlanmasıdır. On Sefirot’un tamamlanmasının ilk şekli budur. Sonrasında, BYA’ya genişlediklerinde on Sefirot’un ikinci şeklini tamamlayarak tamamlanmak istediler. Bu Sefirot içindeki Sefirot için de geçerlidir.

138. Atzilut, Atik, AA, AVİ ve ZON’un bu beş Partzufim’inin kalıcılık[4] içinde oluşturulduğunu bilmelisiniz ve bunlarda azalma söz konusu değildir (Madde 126). Atik Keter seviyesinde, AA Hohma seviyesinde, AVİ Bina seviyesinde ve ZON ZA, Roş’u olmayan VAK, seviyesinde ortaya çıktı.

Dolayısıyla, bunlar için Gadlut döneminden düzenlenen AHP’ın Kelim’i, Nekudim’in Keter’inde gösterilen Holam noktası yoluyla, on Sefirot’un tamamlanmasının ilk şekli olarak kabul edildiler. Aynı zamanda AVİ de Keter tarafından tamamlandı ve AHP’ın Kelim’inin aydınlanmasını aldı (Madde 134). Dolayısıyla, Atik, AA ve AVİ’nin hepsi Roş’da on tamamlanmış Sefirot’a sahip olmalarına rağmen GAR Roş’dan Gufim’e genişlemedi. Partzuf Atik’in Guf’da sadece Roş’dan yoksun VAK’ı olmasına rağmen AA ve AVİ’de de böyleydi.

Bunun böyle olmasının nedeni arı olanın önce düzenlenmesidir. Dolayısıyla, Üst Dereceye yükselişi yani Roş’da on Sefirot’u tamamlamaya yeterli olan AHP’ın Kelim’inin aydınlatması açısından sadece içlerindeki ilk tür on Sefirot’un tamamlanması düzenlenmişti. Ancak hâlâ Roş’dan Guf’a Hitpaştut yoktur, zira AVİ Nekudim’in Keter’ine dâhil olduğunda Nekudim’in Keter’inin Pe’inden aşağı kendi yerlerine Hitpaştut’larına değil (Madde 135) Keter’in gücü ile AHP’ın aydınlanmasına razı oldular. Ve Atik, AA ve AVİ’nin bedenleri VAK’da Roş’suz olduklarından VAK’da Roş’suz ortaya çıkan Atzilut’un genel Guf’u kabul edilen ZON’un kendisiyle de aşağı yukarı aynıdır.

139. Ancak, AK’da böyle değildi. Tersine, AK’ın Partzufim’inin Roşim’inde ortaya çıkan tüm nitelik Gufim’ine de genişledi. Dolayısıyla, Atzilut’un tüm Partzufim’i sadece AK’ın Partzufim’inin VAK’ı olarak kabul edilirler. Bu nedenle “yeni MA” ya da “AK’ın beş Partzufim’inin MA’sı” yani GAR’sız MA olan ZA seviyesi olarak adlandırılırlar. GAR, Galgalta, AB, SAG’dır, zira derecenin kalbi Pe’den aşağı Guf’a genişlemesine göre ölçülür. Ve ilk üç Partzufim Guf’a yayılmadığından, sadece Roş’suz VAK yayıldığından, bunlar AK’ın beş Partzufim’ine göre Roş’u olmayan VAK seviyesi olan MA kabul edilirler.

140. Dolayısıyla, Atzilut’un Atik’i Roş’da Keter seviyesiyle AK’ın Keter’inin Partzuf’una VAK kabul edilir ve AK’ın Keter’inin Neşama, Haya ve Yehida’sından yoksundur. Roş’da Hohma seviyesine sahip olan Atzilut’un AA’sı, AK’ın AB’ının Neşama, Haya ve Yehida’sından yoksun Hohma olan AK’ın Partzuf AB’ına VAK kabul edilir.

Atzilut’un AVİ’si, Roş’da Bina seviyesiyle AK’ın Partzuf SAG’ının VAK’ı kabul edilir ve AK’ın SAG’ının Neşama, Haya ve Yehida’sından yoksundur. Atzilut’un ZON’u Partzuf MA’nın VAK’ı ve AK’ın BON’u kabul edilir ve AK’ın MA ve BON’unun Neşama, Haya ve Yehida’sından yoksundur. Ve YEŞSUT ve ZON her zaman aynı seviyededirler – biri Roş diğeri Guf olarak.

141. On Sefirot’un AHP’ının tamamlanmasının ikinci şekli alt derecelerdekilerin iyi işlerden MAN yükseltmeleriyle düzenlenir. Bu, kendilerine göre Şuruk noktasında olduğu gibi AVİ’yi tamamladıkları anlamına gelir. O zaman AVİ’nin kendisi alt Hey’i Nikvey Eynaim’lerinden indirirler ve AHP’larını bunlara yükseltirler. O zaman ZON olan ZAT’a ihsan etme güçleri olur yani Yukarıdan aşağıya Gufim’e. Bunun nedeni AVİ’nin AHP’ına bağlı olan ZON’un GE’sinin onlarla birlikte AVİ’ye çekilmeleri ve onlardan on Sefirot’un tamamlanmasını almalarıdır (Madde 94).

O zaman, AVİ’deki Mohin’in tüm ölçüsü onlarla birlikte AHP’larına yükselen ZON’a da verilir. Dolayısıyla, Atzilut’un beş Partzufim’i ikinci tür tamamlanmayı aldıklarında ilk üç Partzuf’inin – Atzilut’un Atik, AA ve AVİ’si – Gufim’ine GAR vardır, Atzilut’un ZON’una, Atzilut’un genel Guf’una olduğu gibi.

Aynı zamanda Atzilut’un beş Partzufim’i yükselir ve AK’ın beş Partzufim’ini kıyafetlendirir. Bunun nedeni Atzilut’un beş Partzufim’inin Gufim’e GAR’ın Hitpaştut’u sırasında AK’ın beş Partzufim’i ile eşitlenmeleridir:

 • Atzilut’un Atik’i yükselir ve AK’ın Partzuf Keter’ini kıyafetlendirir
 • AA AK’ın AB’ını kıyafetlendirir
 • AVİ AK’ın SAG’ını kıyafetlendirir
 • Ve ZON, MA ve AK’ın BON’unu kıyafetlendirir.
 • Ve sonra her biri AK’daki tekabül eden Behina’sından Neşama, Haya ve Yehida alırlar.

142. Ancak, Atzilut’un ZON’una göre bu Mohin sadece on Sefirot’un tamamlanmasının ilk türü olarak kabul edilirler. Bunun nedeni bu AHP’ın tamamlanmış AHP olmamaları sadece AHP’ın yansıması olmalarıdır ki bunu da AVİ’de bulunurken AVİ’den alırlar. Ancak kendi yerlerine genişlemelerken hâlâ kendi AHP’larından yoksundurlar (Madde 136).

Bu nedenle, ZON’un 6.000 yıl boyunca edindiği tüm Mohin “yükselişin Mohin’i” olarak kabul edilir, zira GAR’ın Mohin’ini sadece GAR’a yükseldiklerinde edinebilirler çünkü o zaman tamamen onlar tarafından tamamlanmışlardır. Ancak GAR’a yükselmezlerse Mohin’leri olmaz, zira ZON hala ikinci tür Mohin’i düzenlemek zorundadır ve bu sadece ıslahın sonunda olur.

143. Böylece Atzilut’daki beş sabit Partzufim’in Mohin’inin AVİ’nin Kelim’inin ilk tür düzenlenmesinden olduğunu açıklamış olduk. Nekudim dünyasında bu aydınlanmaya “Tabur’un aydınlanması” ya da “Holam noktası” denir. AVİ’nin bile sadece ilk tür tamamlanması vardır; dolayısıyla, GAR’ın hiçbir ışığı (yansıması) Atik, AA ve AVİ’nin Roşim’inden kendi Gufim’ine ve ZON’a yayılmaz çünkü Nekudim’in ZAT’ı da Holam’dan hiçbir aydınlanma (yansıma) almadı (Madde 88).

Ve 6.000 yılım Mohin’i alt derecelerin MAN yükseltmesiyle gelen ıslahın sonuna dek AVİ’nin ikinci tür on Sefirot’unu tamamlamak için Kelim’in düzenlenmesi olarak kabul edilir. Nekudim dünyasında bu yansımaya “Yesod’un aydınlatması” ya da “Şuruk noktası” denir, zira o zaman AVİ kendi AHP’ını yükseltir ki bunlara ZAT’ın GE’si de bağlanmıştır. Dolayısıyla, ZAT da AVİ’de GAR’ın Mohin’ini alır. Böylece bu Mohin Atzilut’un beş Partzufim’inin Gufim’ine ve ortak ZON’a ulaşır, sadece yukarıda GAR’ın olduğu yerde olmaları ve onları kıyafetlendirmeleri gerekmektedir.

Gelecekte, ıslahın sonunda ZON on Sefirot’un ikinci tür tamamlanmasını alacak ve son alt Hey’i Atzilut’un Parsa’sı olan Hazeh’den aşağı AK’ın Sium Raglin’ine indirecek (Madde 136). O zaman BYA’daki ZON’un TNHY’si Atzilut’un ZON derecesine bağlanacak ve Atzilut’un Sium Raglin’i AK’ın Sium Raglin’i ile eşitlenecek. O zaman Kral Mesih görünecek, şöyle yazıldığı gibi “Ve ayakları Zeytin dağının üzerine basacak.” Böylece yükseliş haricinde 6.000 yıl boyunca dünyalara ıslah olmayacağını açıklığa kavuşturduk.

BERİA, YETZİRA VE ASİYA – ÜÇ DÜNYANIN AÇIKLANMASI

144. Üç BYA dünyasında incelenmesi gereken yedi temel nokta vardır:

            1. Bu üç dünyanın yeri nereden yapıldı?

            2. Partzufim BYA’nın seviyeleri ve dünyaların yaratıldığında ve Atzilut’un Nukva’sından meydana geldikleri ilk koşulu.

            3. Eklenen Mohin’in tüm seviyeleri ve Adam HaRişon’un günahından önce edindikleri koşul.

            4. Partzufim BYA’da kalan Mohin ve Adam HaRişon’un günahı ile kusurlaşan dünyaların düştüğü yer.

            5. Atzilut’un Parsa’sının altına düştükten sonra Parzufim BYA’nın aldığı İma’nın Mohin’i.

            6. Partzufim BYA’dan inen ve onu kıyafetlendiren, ve onlar için Neşama’nın Neşama’sı olarak ayırt edilen Atzilut’un beş Partzufim’inin Ahor’unun Partzufim’i.

            7. İnen ve Partzufim BYA’ya Atik olan Atzilut’un Malhut’u.

145. İlk ayrım (izlenim) zaten açıklanmıştı (Madde 66): AK’ın Sium Raglin’inin altında olan son Malhut’un Tsimtsum Bet esnasında ortaya çıkan SAG’ın Nekudot’unun ZAT’ının Hazeh’ine yükselişinden dolayı Tiferet’in alt üçte ikisi ve NHYM, Nekudot’un Hazeh’inde Sium’un yeni noktasının altına düştüler. Dolayısıyla, artık Üst Işığı almaya layık değiller ve üç BYA dünyalarının yeri bunlardan yapıldı:

 • Beria dünyasının yeri Tiferet’in alt üçte ikisinden yapılmıştı;
 • Yetzira dünyasının yeri üç NHY Sefirot’undan;
 • Asiya dünyasının yeri Malhut’dan.

146. İkinci izlenim Partzufim BYA seviyeleri ve bunların çıkışlarındaki ve Atzilut’un Nukva’sından doğumlarının durumudur. Bu koşulda ZA’nın Aba’dan Behinat Haya’yı ve Nukva’nın İma’dan Behinat Neşama’yı zaten edinmiş olduğunu bilin.

Ve ZON’un da AVİ’den Mohin’i sadece yükseliş ve kıyafetlenme ile aldığını biliyorsunuz (Madde 142). Dolayısıyla, ZA Üst AVİ denilen Atzilut’un Aba’sını kıyafetlendirir, Nukva YEŞSUT denilen Atzilut’un İma’sını kıyafetlendirir ve Atzilut’un Nukva’sı beş Partzufim’i ile Beria dünyasını düzenledi ve meydana getirdi.

147. Ve Nukva İma’nın bulunduğu yerde durduğundan İma’nın derecesine sahip olduğu kabul edilir, zira Üst Dereceye yükselen alt derece onun gibi olur. Dolayısıyla, Nukva tarafından düzenlenmiş olan Beria dünyası ZA derecesi kabul edilir, zira bu Nukva’nın alt derecesidir ve İma olarak kabul edilir ve İma’nın bir alt derecesi ZA’dır. Sonra, Atzilut’un ZA’sında duran Beria dünyası Atzilut’un Nukva’sının altındadır ki o zaman Atzilut’un İma’sı kabul edilir.

148. Dolayısıyla, Beria dünyası tarafından düzenlenen ve meydana getirilen Yetzira dünyasının artık Atzilut’un Nukva’sının derecesinde olduğu kabul edilir. Bunun nedeni Atzilut’un ZA’sı sayılan Beria dünyasının derecesinin altında olmasıdır. Ve ZA’nın altındaki de Nukva kabul edilir. Bununla beraber, Yetzira dünyasının tüm on Sefirot’u Atzilut’un Nukva’sı değil sadece Yetzira’nın ilk dördü kabul edilir. Bunun nedeni Nukva’nın iki koşulunun olmasıdır: yüz-yüze ve sırt-sırta:

 • ZA ile yüz-yüze olduğunda Nukva’nın seviyesi ZA’nınkine eşittir;
 • Ve sırt-sırta olduğunda ise sadece ZA’nın dört TNHY Sefirot’unu işgal eder.

Ve o zaman tüm dünyaların koşulu sadece sırt-sırta olduğundan Nukva’da sadece dört Sefirot bulunmaktadır. Dolayısıyla, Yetzira dünyasının da Atzilut’un Nukva’sında sadece ilk dört Sefirot’u bulunmaktadır. Ve Yetzira’nın alt altı Sefirot’u ilk izlenimdeki BYA’nın yerindeki niteliklere göre mevcut Beria dünyasının ilk altı Sefirot’unun olduğu yerdedir (Madde 145) ki burası Adam HaRişon’un günahtan sonra düştüğü BYA dünyalarıdır ve şimdi burası onların sabit yerleridir.

149. Yetzira dünyası tarafından düzenlenen Asiya dünyası Beria’nın mevcut derecesi kabul edilir. Yetzira dünyası daha önce Atzilut’un Nukva’sının derecesinde olduğundan, altındaki derece – Asiya dünyası – mevcut Beria dünyası kabul edilir. Ancak, Yetzira’nın sadece ilk dört Sefirot’u Atzilut’un Nukva’sı kabul edildiğinden ve alt altısı da Beria dünyasındaydı, sadece bunun altındaki Asiya dünyasının ilk dört Sefirot’u Beria dünyasının alt dört Sefirot’u kabul edilir. Ve Asiya dünyasının alt altı Sefirot’u mevcut Yetzira dünyasının ilk altı Sefirot’unun olduğu yerdeydi.

O zamanda on dört Sefirot – mevcut Yetzira’nın NHYM’si ve mevcut Asiya dünyasının tüm on Sefirot’u – her hangi bir Kutsallık’dan (kutsallık) yoksundu ve Mador ha Klipot (kabuklar kısmı) halini aldılar. Bunun nedeni on dört Sefirot’un olduğu yerde sadece Klipot’un (kabuklar) olmasıydı, zira Kutsallık dünyaları mevcut Yetzira dünyasının Hazeh’inde son buldular. Böylece Partzufim BYA’nın seviyelerini ve ilk ortaya çıktıklarındaki durumlarının yerini öğrenmiş olduk.

150. Şimdi üçüncü izlenimi – Partzufim BYA’nın seviyelerini ve Adam HaRişon’un günahından önce eklenmiş olan Mohin’den edindikleri koşullarını açıklayacağız. Bunun nedeni Şabat’ın eklenmesinin aydınlanmasıyla iki yükselişleri oldu.

1. Şabat arifesinin beşinci saatinde Adam HaRişon doğmuştu. O zaman Şabat’ın aydınlanması altıncı günün beşincisi formunda yansımaya başlar. O zaman:

 • ZA Behinat Yehida’yı edindi ve yükselerek Atzilut’un AA’sını kıyafetlendirdi;
 • Nukva Behinat Haya’yı edindi, yükseldi ve Atzilut’un AVİ’sini kıyafetlendirdi;
 • Beria YEŞSUT’a yükseldi;
 • Yetzira’nın tümü ZA’ya yükseldi;
 • Asiya’nın ilk dört Sefirot’u Atzilut’un Nukva’sının olduğu yere yükseldi;
 • Ve Asiya’nın alt altı Sefirot’u Beria’nın ilk altı Sefirot’unun olduğu yere yükseldi.

2. Şabat arifesinde şafakta. Şabat’ın eklenmesiyle Asiya’nın alt altı Sefirot’u da Atzilut’un Nukva’sının olduğu yere yükseldi ve Asiya ve Yetzira dünyaları Atzilut dünyasında, Atzilut’un ZON’unun olduğu yerde yüz-yüze formunda durdu.

151. Ve şimdi dördüncü izlenimi – BYA’da kalan Mohin seviyesini ve günahtan sonra düştükleri yeri açıklayacağız. Bilgi Ağacı’nın günahının yanlışından dolayı iki yükseliş vasıtasıyla eklenmiş olan tüm Mohin dünyalardan ayrıldı ve ZON tekrar VAK ve Nekuda oldu. Ve üç BYA dünyası sadece ilk ortaya çıktıkları Mohin’le kalmış oldu. Beria dünyası VAK anlamına gelen ZA ve yukarıda bahsedilen ölçüde Yetzira ve Asiya derecesindeydi (Madde 148).

İlaveten, Atzilut’un izlenimi bunlardan tamamen ayrıldı ve Atzilut’un Parsa’sının altına, Tsimtsum Bet tarafından hazırlanan BYA’nın bulunduğu yerin niteliğine düştü (Madde 145). Dolayısıyla, Yetzira’nın alt altı Sefirot’u ve Asiya dünyasının on Sefirot’u düştü ve Mador ha Klipot denilen Klipot’un on dört Sefirot’unun (Madde 149) bulunduğu yerde durdu.

152. Beşinci izlenim düştükleri yerde BYA’nın aldığı İma’nın Mohin’idir. BYA Atzilut’dan ayrıldıktan ve Atzilut’un Parsa’sının altına düştükten sonra sadece VAK’a sahipti (Madde 151). O zaman YEŞSUT Atzilut’un ZON’unda kıyafetlendi ve YEŞSUT ZON’da kıyafetlenmek amacıyla çiftleşti ve Neşama’nın Mohin’ini Partzufim BYA’ya verdi:

   34. Beria dünyası Bina seviyesinde bunlardan on tam Sefirot aldı;

   35. Yetzira dünyası VAK’ı aldı;

   36. Ve Asiya dünyası bunlardan sadece sırt-sırta izlenimi aldı.

153. Altıncı izlenim Partzufim BYA’nın Atzilut’un beş Partzufim’inin Ahor’un Partzufim’inden aldığı Neşama’dan Neşama’yadır. Bunun nedeni ayın küçülmesi sırasında Atzilut’un Nukva’sının Ahor’unun Partzuf’u düştü ve Partzufim BYA’da kıyafetlendi. Bu İbur, Yenika, Mohin denilen üç Partzufim içerir.

   37. Behinat Mohin (izlenimi) Beria’ya düştü;

   38. Behinat Yenika Yetzira’ya düştü;

   39. Ve Benihat İbur Asiya’ya düştü.

Bunlar kendilerine göre Haya kabul edilen tüm Partzufim BYA’ya Behinat Neşama’dan Neşama’ya oldular.

154. Yedinci izlenim RADLA (Atik’in Roş’unun on Sefirot’u – Rişa Dela) ve BYA’daki Yehida ışığı olan Atzilut’un Nukva’sıdır. Bunun nedeni açıklandı, ayın küçülmesi sırasında Atzilut’un Nukva’sının Partzuf Ahor’unun üç izlenimi – İbur, Yenika, Mohin – düştü ve BYA’da kıyafetlendi. Bunlar İbur, Yenika ve Mohin olan Nukva’nın alt dokuzunun Ahoraim’i olarak kabul edilirler.

   40. NHY’ye İbur denir;

   41. HGT’ye Yenika denir;

   42. HBD’ye Mohin denir.

Bununla beraber, Nukva’nın Behinat Keter’inin Ahor’u Partzufim BYA’nın Atik’i oldu, öyle ki mevcut Partzufim BYA’nın Işıkları Adam ha Rişon’un günahından sonra geriye kalanlardır ki bu her birinin VAK’ıdır (Madde 151).

   43. İma’nın Mohin’inden Behinat Neşama’yı aldılar (Madde 152);
   44. Nukva’nın Partzuf Ahor’unun alt dokuzundan Behinat Haya olan Behinat Neşama’dan Neşama’yı aldılar;
   45. Atzilut’un Nukva’sının Keter’inin Behinat Ahor’undan Behinat Yehida’yı aldılar.

DÜNYALARIN YÜKSELİŞİNİN AÇIKLANMASI

155. AK’ın Partzufim’i ile Atzilut dünyasının Partzufim’i arasındaki temel fark AK’ın Partzufim’inin Tsimtsum Alef’den olmasıdır ki burada her derece on tam Sefirot içerir. Ayrıca, on Sefirot’un içinde sadece bir KliMalhut’un Kli’si – vardır, ancak dokuz Sefirot sadece Işıklar olarak kabul edilir.

Bununla beraber, Atzilut’un Partzufim’i Tsimtsum Bet’dendir, şöyle yazıldığı gibi “Yaradan’ın yeri ve cenneti yarattığı günde”, O’nun Rahamim (merhamet) ile Din’i (yargı) ilişkilendirdiği gün (Madde 59). Malhut olan Midat ha Din (yargı niteliği) yükseldi ve Midat ha Rahamim (merhamet niteliği) olan Bina’ya bağlandı ve böylece birleştiler. Böylece, Bina’da Üst Işığın üzerine yeni bir Sium yerleşmiş oldu. Guf’u sonlandıran Malhut Hazeh’de Tiferet olan Guf’un Bina’sına yükseldi ve Roş’un Pe’inde çiftleşen Malhut Nikvey Eynaim denilen Roş’un Bina’sına yükseldi.

Böylece Partzufim seviyesi Roş’suz VAK seviyesi olan Işıklardaki Nefeş Ruah yani Kelim’deki Keter Hohma’ya, GE’ye azaldı (Madde 74). Dolayısıyla, Bina ve ZON olan Kelim’in AHP’ından ve Neşama, Haya ve Yehida Işıklarından yoksundurlar.

156. İkinci İbur için MAN yükselterek (Madde 124) Atzilut’un Partzufim’inin Tsimtsum Alef’de olduğu gibi alt Hey’i Nikvey Eynaim’den Pe’deki yerine geri indiren AK’ın AB SAG’ından Mohin ışığı edindiği açıklanmıştı. Böylece, Kelim’in AHP’ını ve Neşama, Haya ve Yehida Işıklarını tekrar alırlar. Ancak, bu sadece Partzufim’in Roş’unun on Sefirot’una yardımcı oldu onların Gufim’ine değil, zira bu Mohin Pe’den aşağıya Gufim’e yayılmadı (Madde 138).

Dolayısıyla, Gadlut’un Mohin’inden sonra bile Gufim Tsimtsum Bet’in içinde kaldı, Katnut’da esnasında olduğu gibi. Bu nedenle, Atzilut’un beş Partzufim’inin sadece Behina Alef’in Aviut’u, ZA seviyesi, “MA seviyesi” denilen Roş’suz VAK üzerinde ortaya çıktığı kabul edilir. Bunlar AK’ın beş Partzufim’inin MA seviyesini kıyafetlendirirler, yani AK’ın beş Partzufim’ininTabur’undan aşağı.

157. Böylece Atzilut’un Partzuf Atik’i AK’ın Partzuf Keter’ini Tabur’undan aşağı kıyafetlendirir ve Işığını orada olan AK’ın Partzuf Keter’inin MA seviyesinden alır. Atzilut’un Partzuf AA’sı AK’ın Partzuf AB’ını Tabur’dan aşağı kıyafetlendirir ve Işığını orada bulunan AK’ın AB’ının MA’sından alır. Atzilut’un AVİ’si AK’ın Partzuf SAG’ını Tabur’dan aşağı kıyafetlendirir ve Işığını orada bulunan SAG’ın MA’sının seviyesinden alır. Atzilut’un ZON’u AK’ın Partzuf MA ve BON’unu Tabur’dan aşağı kıyafetlendirir ve Işığını Partzuf MA’nın ve AK’ın BON’unun MA seviyesinden alır.

Böylece, Atzilut’un beş Partzufim’inin her biri AK’daki tekabül eden Partzuf’undan sadece “MA seviyesi” denilen Roş’suz VAK alır. Ve Atzilut’un beş Partzufim’inin Roşim’inde GAR olmasına rağmen sadece Pe’den Gufim’lerine genişleyen Roş’suz VAK olan Mohin dikkate alınır (Madde 139).

158. Bu Atzilut’un her bir Partzufim’inin AK’daki tekabül eden Behina’sını (izlenim) kıyafetlendirdiği anlamına gelmez. Bu mümkün değildir zira Atzilut’un beş Partzufim’i biri diğerinin üzerinde kıyafetlenir ki bu da Atzilut’un Partzufim’inin her Partzuf’unun seviyesinin AK’ın beş Partzufim’indeki Işığını aldığı tekabül eden Behina’sını hedeflediği anlamına gelir (HaIlan, Resim no.3).

159. Mohin’in Atzilut’un beş Partzufim’inin Pe’inden Gufim’ine akması için alt derecelerden MAN yükseltilmesi gerektiği açıklanmıştı (Madde 141). Bunun nedeni o zaman onlara ikinci tür on Sefirot’un tamamlanmasının verilmiş olmasıdır ki bu da Gufim için yeterlidir.

Ve alt derecedekilerin yükselttiği bu MAN’da üç izlenim vardır:

   46. Behina Bet’in Aviut’undan MAN yükselttiklerinde Bina seviyesindeki on Sefirot ortaya çıkar, bunlara “SAG seviyesi” denir ve bunlar Neşama Işığının Mohin’idir.
   47. Behina Gimel’in Aviut’undan MAN yükselttiklerinde “AB seviyesi” denilen Hohma seviyesindeki on Sefirot ortaya çıkar. Bunlar Haya Işığının Mohin’idirler.
   48. Behina Dalet’in Aviut’undan MAN yükselttiklerinde “Galgalta seviyesi denilen Keter seviyesinde on Sefirot ortaya çıkar. Bunlar Yehida Işığının Mohin’idirler (Madde 29).

160. Şunu bilin ki MAN yükseltmeye uygun olanlar sadece Tsadikim’in (erdemli) NRN’si (Nefeş, Ruah, Neşama) olarak kabul edilirler ki bunlar BYA’ya dâhildirler ve Üst Dereceleri kabul edilen Atzilut’un ZON’una MAN yükseltebilirler. O zamanda ZON, AVİ olan Üst Derecelerine ve AVİ’nin de Yukarısına AK’ın Partzufim’ine ulaşana dek MAN yükseltir. Sonra Üst Işık orada yükselen MAN üzerinde Eyn Sof’dan AK’ın Partzufim’ine iner ve on Sefirot’un seviyesi yükselttikleri MAN’ın Aviut ölçüsüne göre ortaya çıkar.

   49. Eğer Behina Bet’den ise Neşama seviyesindedir;
   50. Behina Gimel’den ise Haya seviyesindedir.

Ve buradan Mohin AK’ın Partzufim’inden geçerek Atzilut’un Partzufim’ine gelene dek derece derece iner. Ve ayrıca Atzilut’un tüm Partzufim’inden geçerek derece derece BYA’dan bu MAN’ı yükselten Tsadikim’in NRN’si üzerine bu Mohin’i ayıran Atzilut’un Partzufim ZON’una varana dek gezerler.

Ve kural şudur: Mohin’in her başlangıcı sadece Eyn Sof’dan gelir ve hiçbir derece MAN yükseltemez ya da yanındaki Üst Derece hariç Işık alamaz.

161. Bu size alt derecelerin Atzilut dünyasındaki ve AK dünyasındaki tüm Üst Partzufim’in bunlar tarafından Gadlut’a getirilmeden Atzilut’un ZON’undan her hangi bir şey almasının mümkün olmadığını söyler. Bunun nedeni şöyle açıklanmıştı, Mohin’in Eyn Sof haricinde başlangıcı yoktur.

Bununla beraber, Tsadikim’in NRN’si sadece Atzilut’un ZON’u olan yanlarındaki Üst Dereceden alabilirler. Dolayısıyla Mohin Üst Dünyalardan ve Partzufim’den daha sonra Tsadikim’in NRN’sine veren ZON’a ulaşana dek basamaklanmalılar.

Maneviyatta eksiklik olmadığını ve bir yerden başka bir yere geçiş yapmanın ilk yerden eksilmek anlamına gelmediğini zaten biliyorsunuz. Tersine, bir sonraki yere varmış olsalar bile ilk yerlerinde kalırlar, tıpkı bir mumdan başka bir mumu yakarken ilk mumun eksilmediği gibi.

Dahası, kural şudur; Işığın kökü ve özü ilk yerde kalır ve bir sonraki yere sadece bir dal uzanır. Şimdi Üst Derecelere Tsadikim’in NRN’sine ulaşana dek geçiş yapan Işığın geçtiği her derecede kaldığını görebilirsiniz. Dolayısıyla, tüm dereceler Tsadikim’in NRN’sine geçirdikleri Işıktan dolayı büyürler.

162. Artık alt derecelerin aksiyonlarının Üst Partzufim ve dünyalarda nasıl yükseliş ve düşüşlere neden olduğunu anlayabilirsiniz. Bunun nedeni hareketlerini iyileştirdikleri ve MAN yükseltip Işığı genişlettikleri zaman Işığın geçtiği tüm dünyalar ve dereceler bolluktan ötürü büyür ve daha Yukarı yükselir. Ve aksiyonlarını bir kez daha bozduklarında MAN da bozulur ve Mohin de Üst derecelerden ayrılır zira bolluğun kendilerinden alt derecelere geçişi durur ve başlangıçtaki gibi sabit yerlerine bir kez daha dönerler.

163. Ve şimdi Atzilut’un beş Partzufim’inin AK’ın beş Partzufim’ine ve üç BYA dünyasının YEŞSUT ve Atzilut’un ZON’una yükseliş sırasını sabit koşullarından başlayarak ıslahın sonundan önceki 6.000 yıl boyunca ulaşılabilecek seviyeye kadar açıklayacağız. Genelinde üç yükseliş vardır ancak bunlar pek çok detaya bölünmüştür.

AK ve ABYA dünyalarının sabit koşulları zaten yukarıda açıklanmıştı: Tsimtsum Alef’den sonra ortaya çıkan ilk Partzuf AK’ın dört Partzufim’i, AB, SAG, MA ve BON tarafından kıyafetlendirilen AK’ın Partzuf Galgalta’sıdır ve AK’ın Sium Raglin’i bu dünyanın bulunduğu noktanın üzerindedir (Madde 27, 31). Ve büyüklüğü sonsuz ve ölçülemez olan Eyn Sof’un AK’ı tarafından sonsuz bir şekilde sarılmıştır (Madde 32). Böylece, Eyn Sof’un kuşatmasıyla onun içinde kıyafetlenir ve “Eyn Sof çizgisi” olarak adlandırılır.

164. Ve AK’ın MA ve BON’ununun içinde AK’ın SAG’ının Nekudot’u denilen AK’ın Partzuf TNHYM’si bulunur (Madde 63, 66). Tsimtsum Bet sırasında bu dünyanın noktasının üzerinde duran son Malhut yükseldi ve Tiferet’in Üst üçte birinin altında bu Partzuf’un Hazeh’indeki yerini belirledi ki burada Üst Işık üzerinde yeni bir Sium yarattı böylece oradan aşağı yayılmasın diye. Bu yeni SiumAtzilut’un altındaki Parsa” olarak adlandırılır (Madde 68).

Ayrıca, AK’ın SAG’ının Partzuf Nekudot’unun Hazeh’inden aşağı Parsa’nın altında kalan bu on Sefirot BYA dünyaları için bir yer haline geldi:

   51. Hazeh’den geçerek Tiferet’in üçte ikisi Beria dünyasının yeri oldu;
   52. NHY, Yetzira dünyasının yeri oldu;
   53. Ve Malhut Asiya dünyasının yeri oldu (Madde 67).

Böylece üç BYA dünyasının yeri Parsa’nın altında başlar ve bu dünyanın noktasının yukarısında biter.

165. Böylece dört dünya, Atzilut, Beria, Yetzira ve Asiya, AK’ın Tabur’unun altındaki yerden başlar ve bu dünyanın yukarısında biter. Bunun nedeni Atzilut’un beş Partzufim’inin AK’ın Tabur’unun altından başlaması ve Parsa’nın yukarısında sonlanmasıdır. Ve Parsa’dan aşağı bu dünyaya kadar üç BYA dünyası bulunmaktadır. Bu AK ve ABYA dünyalarının sabit koşuludur ve bunların içinde asla hiçbir eksiklik olmayacaktır.

Ve zaten açıklandığı gibi (Madde 138) bu koşulda tüm Partzufim ve dünyalarda sadece Roş’u olmayan Behinat VAK vardır. Böyle olmasının nedeni Roşim’inin içinde GAR olan Atzilut’un ilk üç Partzufim’inde hâlâ Pe’lerinden aşağı ayrılmamışlardır ve tüm Gufim Roş’suz VAK’dır, Partzufim BYA’da da aynı şekildedir.

AK’ın Partzufim’i bile, çevresinde bulunanlara rağmen, GAR’dan yoksun kabul edilir (Madde 32).

166. Dolayısıyla, tamamında üç seviyedeki dünyaları tamamlamak için yoksun oldukları üç yükseliş bulunmaktadır, Neşama, Haya ve Yehida. Tüm bu yükselişler alt derecedekinin MAN yükseltişine bağlıdır.

İlk yükseliş alt derecedekiler Behina Bet’in Behinat Aviut’undan MAN yükselttikleri zaman olur. Aynı zamanda, ikinci türün on Sefirot’una kıyasla Bina ve Neşama’nın AHP seviyesi Şuruk noktasının aydınlanmasından düzenlenirler (Madde 135). Bu Mohin ZAT ve Gufim’e de yansırlar Partzufim AK’ın Roşim’indeki on Sefirot’unda var olan tam miktar geçip Gufim’e yayıldığında AK’ın Partzufim’inde olduğu gibi.

167. Bundan bu Mohim’in Atzilut’un Partzufim’inden geçtiğinde Atzilut’un beş Partzufim’inin her birinin SAG’ın Mohin’i denilen ve AK’da olduğu gibi Partzufim’ine GAR’ı yansıtan Bina ve Neşama’nın Mohin’ini aldığı anlamına gelir. Dolayısıyla, büyüdükleri ve yükseldikleri ve AK’ın Partzufim’ini gerçekleştirdikleri Mohin’in ölçüsüne göre kıyaftelendirdikleri kabul edilir.

168. Böylece, Atzilut’un Partzuf Atik’i bu Bina’nın Mohin’ini edindiğinde yükselir ve ZAT’ı için de ışıyan AK’ın Yehida’sının Behinat Neşama’sını aldığı AK’ın Partzuf Galgalta’sının SAG’ının seviyesinin karşısında AK’ın Partzuf Bina’sını kıyafetlendirir.

Ve Mohin Atzilut’un Partzuf AA’sına geldiğinde yükselir ve ZAT’ı için ışıyan AK’ın Haya’sının Behinat Neşama’sını aldığı AK’ın Partzuf AB’ının SAG seviyesinin karşısında sabit koşulun Atik’inin Roş’unu kıyafetlendirir. Ve Mohin Atzilut’un Partzuf AVİ’sine geldiğinde yükselir ve ZAT’ına ışıyan AK’ın Neşama’sının Behinat Neşama’sını aldığı AK’ın SAG’ının Bina seviyesinin karşısında AA’nın sabit GAR’ını kıyafetlendirir. Ve bu Mohin Atzilut’un YEŞSUT ve ZON’una geldiğinde yükselir ve AK’ın Nefeş Ruah’ının Behinat Neşama’sını aldıkları AK’ın Partzuf MA ve BON’unun Bina seviyesinin karşısında sabit AVİ’yi kıyafetlendirir. Sonra Tsadikim’in NRN’si Atzilut’un Neşama’sının Mohin’ini alır.

Ve Mohin Beria dünyasının Partzufim’ine geldiğinde Beria dünyası yükselir ve Atzilut’un Behinat Nefeş’ini aldığı Atzilut’un Nukva’sını kıyafetlendirir. Ve Mohin Yetzira dünyasına geldiğinde yükselir ve Beria’nın GAR’ını ve Behinat Neşama’yı aldığı sabit Beria dünyasını kıyafetlendirir. Ve Mohin Asiya Asiya dünyasına geldiğinde yükselir ve Yetzira’da olan VAK’ın Behinat Mohin’ini aldığı Yetzira dünyasını kıyafetlendirir. Böylece yükseltilmiş olanları yükselten Behina Bet’in MAN’ı vasıtasıyla ABYA’daki her Partzuf’un ilk yükselişini açıklamış olduk. (HaIlan Resim no:7).

169. İkinci yükseliş alt dereceler Behina Gimel’in Aviut’undan MAN yükselttiğinde ortaya çıkar. O zamanda Hohma ve Haya seviyelerinin AHP’ı on Sefirot’un ikinci çeşit tamamlanmasına göre düzenlenir. Bu Mohim de AK’ın Partzufim’inde olduğu gibi ZAT ve Gufim için yansırlar. Ve Mohin Partzufim ABYA’dan geçtiğinde her Partzuf yükselir ve edindiği Mohin’e göre onların içinden geçerek büyür.

170. Böylece, Mohin Atzilut’un Partzuf Atik’ine geldiğinde yükseldi ve AK’ın Galgalta’sının AB seviyesinin karşısında Yehida’nın Haya Işığını aldığı AK’ın Partzuf Hohma’sının GAR’ını kıyafetlendirdi. Ve Mohin Atzilut’un Partzuf AA’sına ulaştığında yükselir ve AK’ın Haya’sının Haya Işığını aldığı AK’ın Partzuf AB’ının AB seviyesinin karşısında AK’ın SAG’ının GAR’ını kıyafetlendirir. Ve Mohin Atzilut’un Partzuf AVİ’sine ulaştığında yükselir ve ZAT ve Gufim’e ışıyan AK’ın Neşama’sının Haya Işığını aldığı Atik’in sabit GAR’ını AK’ın Partzuf SAG’ının AB seviyesinin karşısında kıyafetlendirir. Ve Mohin Atzilut’un YEŞSUT’una ulaştığında yükselir ve AA’nın sabit GAR’ını AK’ın MA’sının Haya Işığını aldığı AK’ın MA’sının AB seviyesinin karşısında kıyafetlendirir. Ve Mohin Atzilut’un ZON’una ulaştığında AVİ’nin GAR’ına yükselir ve AK’ın BON’undan Haya Işığını aldığı AK’ın BON’unun AB seviyesinin karşısında kıyafetlendirir. Ayrıca, ZON’dan erdemlilerin ruhlarını alırlar.

Ve Mohin Beria dünyasına ulaştığında yükselir ve Atzilut’un Behinat Ruah’ını aldığı Atzilut’un ZA’sını kıyaftelendirir. Ve Mohin Yetzira dünyasına ulaştığında Yetzira yükselir ve Atzilut’un Nukva’sını kıyafetlendirir ve ondan Atzilut’un Nefeş Işığını alır. Ve Mohin Asiya dünyasına ulaştığında yükselir ve Beria dünyasını kıyafetlendirir ve ondan Behinat GAR ve Beria’nın Neşama’sını alır. Aynı zamanda Asiya dünyası BYA’nın tam NRN’si ile tamamlanır. Böylece Tsadikim’in NRN’sinin yükselttiği Behina Gimel’in MAN’ı vasıtasıyla büyüyen Partzufim ABYA’nın yükselmiş olan her Partzuf’unun ikinci yükselişini açıklamış olduk (HaIlan, Resim no.8).

171. Üçüncü yükseliş alt derecelerin Behina Dalet’in Aviut’undan MAN yükseltmesiyle olur. Aynı zamanda Yehida’nın Keter seviyesinin AHP’ı on Sefirot’un ikinci tür tamamlanmasına göre ayıklanırlar. Bu Mohin ZAT ve onların Gufim’ini de aydınlatır AK’ın Partzufim’inde olduğu gibi. Ve bu Mohin Partzufim ABYA’ya geçiş yaptığında her Partzuf yükselir, büyür ve o Mohin’in ölçüsüne göre Üst derecesini kıyafetlendirir.

172. Böylece Mohin Atzilut’un Partzuf Atik’ine ulaştığında yükselir ve AK’ın Partzuf Galgalta’sının GAR’ını kıyafetlendirir ve oradan Yehida’nın Yehida Işığını alır. Ve Mohin Atzilut’un Partzuf AA’sına ulaştığında yükselir ve AK’ın Partzuf AB’ının GAR’ını kıyafetlendirir ve oradan AK’ın Haya’sının Yehida Işığını alır. Ve Mohin Atzilut’un Partzuf AVİ’sine ulaştığında yükselir ve AK’ın SAG’ının GAR’ını kıyafetlendirir ve oradan AK’ın Neşama’sının Yehida Işığını alır. Ve Mohin Partzuf YEŞSUT’a ulaştığında yükselir ve AK’ın MA’sının GAR’ını kıyafetlendirir ve oradan AK’ın MA’sının Yehida Işığını alır. Ve Mohin Atzilut’un ZON’una ulaştığında yükselir ve AK’ın BON’unun GAR’ını kıyafetlendirir ve oradan AK’ın BON’unun Yehida Işığını alır. Ve sonra Tsadikim’in NRN’si Atzilut’un ZON’unun Yehida Işığını alır.

Ve Mohin Beria dünyasına ulaştığında yükselir ve Atzilut’un Partzuf YEŞSUT’unu kıyafetlendirir ve oradan Atzilut’un Neşama’sını alır. Ve Mohin Yetzira dünyasına ulaştığında yükselir ve Atzilut’un Partzuf ZA’sını kıyafetlendirir ve oradan Atzilut’un Behinat Ruah’ını alır. Ve Mohin Asiya dünyasına ulaştığında yükselir ve Atzilut’un Nukva’sını kıyafetlendirir ve ondan Atzilut’un Nefeş Işığının Behinat’ını alır (HaIlan, Resim no.9).

173. Şimdi öyle görünüyor ki üçüncü yükseliş sırasında Atzilut’un beş Partzufim’inin her biri sabit koşulda yoksun oldukları AK’ın Neşama, Haya ve Yehida seviyelerini tamamladılar. Bu nedenle bu beş Partzufim’in yükselip her biri AK’ın Partzufim’inde tekabül ettiği Behina’sında AK’ın beş Partzufim’ini kıyafetlendirdiği kabul edilir.

Ayrıca, Tsadikim’in NRN’si yoksun oldukları GAR’ı aldılar. Atzilut’un Parsa’sının altındaki üç BYA dünyası sabit koşulda sadece Hasadim Işığının NRN’sine sahipti ve üzerlerindeki Parsa’nın gücüyle Hohma’dan ayrıldılar. Şimdi ise Parsa’nın yukarısına yükseldiler ve Atzilut’un ZON ve YEŞSUT’unu kıyafetlendirdiler ve Hasadim’lerinde Hohma Işığı yansıdığında Atzilut’un NRN’sine sahipler.

174. Tsadikim’in NRN’sinin Parsa’nın altında sabit olarak sadece Partzufim BYA’yı kıyafetlendirdiğini bilmemiz lazım:

   54. Nefeş Asiya’nın on Sefirot’unu kıyafetlendirir;
   55. Ruah Yetzira’nın on Sefirot’unu;
   56. Ve Neşama Beria’nın on Sefirot’unu kıyafetlendirir.

Bundan şu sonuç çıkıyor; Atzilut’un ZON’undan almalarına rağmen bu onlara sadece onları kıyafetlendiren Partzufim BYA’dan geçerek ulaşır. Dolayısıyla, Tsadikim’in NRN’si de üç BYA dünyasının yükselişiyle beraber yükselir. Böylece BYA dünyaları da sadece Tsadikim’in NRN’sinin bolluğu alma ölçüsüne göre büyürler, yani kendileri tarafından düzenlenen MAN’a göre.

175. Böylece sabit koşulda tüm dünyalarda ve Partzufim’de her birinde Behina’sına göre sadece Roş’dan yoksun VAK vardır. Tsadikim’in NRN’si bile sadece VAK kabul edilir zira Beria dünyasından Neşama’nın GAR’ına sahip olmalarına rağmen bu GAR Atzilut dünyasına kıyasla VAK olarak kabul edilir çünkü Hohma’dan ayrılmış olarak Hasadim Işığı kabul edilirler.

Ayrıca, Atzilut’un Partzufim’i Roşim’inde GAR olmasına rağmen sadece VAK olarak kabul edilirler zira Gufim’i aydınlatmazlar. Ve dünyalara ulaşan tüm Mohin ki bunlar VAK’dan fazladır, sadece Tsadikim’in (erdemliler) yükselttiği sayesinde gelirler.

Ancak, bu Mohin sadece alt derecenin Üst Dereceye yükselişi sayesinde Partzufim’e kabul edilirler. Böyle olmasının nedeni şudur; Gufim ve ZAT’ın kendisine göre on Sefirot’un ikinci tür tamamlanması kabul edilmelerine rağmen hâlâ kendi yerlerinde tamamlanmamış ancak Üst Derecedeyken tamamlanmış sayılan (Madde 142) ilk türün AHP’ının düzenlenmesi olarak kabul edilirler. Dolayısıyla, Atzilut’un beş Partzufim’i yükselip kıyafetlendirmeden AK’ın Neşama, Haya ve Yehida’sını alamaz.

Ayrıca, NRN ve üç dünyalar yükselip Atzilut’un ZON ve YEŞSUT’unu kıyafetlendirmeden Atzilut’un NRN’sini alamaz. Bunun nedeni ZAT’a ait olan ve Yukarıdan aşağıya ZAT’ın olduğu yere genişleyen ikinci türün bu AHP’leri sadece ıslahın sonunda düzenlenecekler. Dolayısıyla, üç BYA dünyaları yükseldiğinde ve Atzilut’un ZON ve YEŞSUT’unu kıyafetlendirdiğinde Parsa’dan aşağı sabit yerleri Kutsallık Işığından tamamen yoksun kalır.

Ve Yetzira’nın Hazeh’den yukarısı ile Hazeh’den aşağısı arasında bir fark vardır. Bunun nedeni yukarıda da açıklandığı gibi Yetzira dünyasının Hazeh’inden aşağıya doğru olan yer Klipot’un sabit yeridir (Madde 149). Ancak, Adam ha Rişon’un günahından dolayı Kutsiliğin alt dört Yetzira’sı ve Kutsiliğin Asiya’sının on Sefirot’u indiler ve onları kıyafetlendirdiler (Madde 156). Dolayısıyla, BYA’nın Atzilut’a yükselişi sırasında Yetzira’nın Hazeh’inden yukarı doğru ne Kutsallık ne de Klipot vardır. Ancak Yetzira’nın Hazeh’inden aşağı doğru Klipot vardır çünkü burası onların yeridir.

176. Ve VAK seviyesinden ek Mohin sadece alt derecelerin MAN’ı vasıtasıyla geldiğinden Partzufim’de sürekli bulunmazlar çünkü alt derecelerin aksiyonlarına bağlıdırlar. Aksiyonlarını bozduklarında Mohin ayrılır (Madde 162). Bununla beraber, Kaynağın Kendisinin gücü tarafından oluşturulan Partzufim’deki sabit Mohin asla değişime uğramaz, zira alt dereceler tarafından büyütülmezler ve onlar tarafından bozulmazlar

177. BON’un AA’sının Atzilut’un Keter’i olarak ve AVİ’nin AB olarak kabul edildiğine şaşırmayın (Madde 130). Bunun nedeni AA’nın BON’un Keter’inin alt yarısı olması ve AVİ’nin de Nekudim’in HB’sinin alt yarısı olmasıdır. Dolayısıyla, AK’daki AA’nın tekabül eden Behina’sı AK’ın Partzuf Keter’i olmalıydı ve AK’daki AVİ’nin tekabül eden Behina’sı AK’ın AB’ı olmalıydı.

Bunun cevabı şudur; BON’un Partzufim’i dişidir ve erkeklerin – MA’nın Partzufim’i – verdikleri dışında kendileri için alamazlar. Bu nedenle, Üst Dereceden Mohin almak anlamına gelen yükselişlerindeki tüm bu izlenimler sadece MA’nın Partzufim’i olan erkeklerde ayrıştırılabilir. Ve MA’nın AA’sı Behinat Keter’den Hohma seviyesi hariç her hangi bir şeye sahip olmadığından ve MA’nın AVİ’sinde Behinat Hohma bulunmadığından ve sadece Bina seviyesi olduğundan (Madde 126) AK’daki tekabül eden Behina’sı AA’ya AK’ın AB’ı ve AVİ’ye AK’ın SAG’ı kabül edilir. Ve AK’ın Partzuf Keter’i sadece MA’nın Keter seviyesinin tamamını alan Atik’le ilgilidir.

178. Ayrıca şu söylenenlere de dikkat etmelisiniz; derecelerin merdiveni, sabit Mohin’de olduğundan tüm bu çıkışlarla değişmezler. Sonuçta BYA’da duran Tsadikim’in NRN’sinin tüm Üst Partzufim onu Eyn Sof’unkilere geçirmeden hiçbir şey almayacağı açıklanmıştı. Buna göre Üst derecelerin kendileri de Eyn Sof’dan geçerek her biri kendisinin Üst Derecesine büyür ve yükselir (Madde 161).

Bundan şu sonuç çıkar; bir derecenin yükselmesinin ölçüsüne göre tüm dereceler Eyn Sof’dan geçerek yükselmeliler. Örneğin, ZON AA’nın Hazeh’inden aşağısını kıyafetlendirerek AA’nın Tabur’unun altındaki sabit yerlerinden yükseldiğinde AA da kendi sabit koşulundan bir derece yukarısına Atik’in Pe’inden aşağı doğru Atik’in GAR’ını kıyafetlendirerek yükseldi. Bunu müteakip tüm içsel dereceleri de yükseldi: HGT’si sabit GAR’ın yerine yükseldi ve Hazeh’inden Tabur’a HGT’nin sabit yerine yükseldi ve Tabur’undan aşağı Tabur’dan geçerek Hazeh’in yerine yükseldi.

Benzer şekilde, Tabur’dan geçerek Hazeh’den AA’nın sabit yerine yükselen ZON hâlâ AA’nın Tabur’unun altındadır. Bunun nedeni aynı zamanda AA’nın Tabur’unun altında olan ZON’un zaten Hazeh’den Tabur’a yükselmiş olmasıdır. (HaIlan Resim no:4) ZON’un yükselip YEŞSUT’un GAR’ının Neşama’sının edinimi sırasında AVİ’nin Pe’inden aşağı, AA’nın Hazeh’inden aşağı doğru kıyafetlenen Atzilut’un beş Partzufim’inin sabit koşulundaki yükselişi.)

Bununla beraber, Atzilut’un tüm Partzufim’i aynı zamanda yükselir (HaIlan Resim no:7). Bu nedenle, göreceksiniz ki ZON orada hâlâ YEŞSUT’u Pe’den aşağı, AVİ’nin Hazeh’inin aşağısının üstünde, AA’nın Tabur’undan aşağısının üstünde kıyafetlendirir. Dolayısıyla, dereceler merdiveninin yükselişlerle değişmemiştir. Ve tüm yükselişlerde de benzer şekildedir (HaIlan Resim no: 3-son).

179. Şunu da bilmeliyiz ki Partzufim yükselişinden sonra bile derecesinin tamamını sabit yerde bırakır ya da başlangıçta oldukları yerde, zira maneviyatta eksiklik yoktur (Madde 96). Dolayısıyla, AVİ’nin GAR’ı AA’nın GAR’ına yükseldiğinde AVİ’nin GAR’ı hâlâ AA’nın Pe’inden aşağıdaki sabit yerde kalır. Ve YEŞSUT yükselmiş olan AVİ’nin HGT’sinin üzerine yükselir ve yükselişten önce orada bulunan AVİ’nin gerçek GAR’ından alır.

Dahası, orada üç derecenin birlikte olduğu kabul edilir. Yükselmiş olan AVİ’nin GAR’ı AA’nın GAR’ının sabit yerinde şimdi YEŞSUT’un olduğu yerde durur. Dolayısıyla, AA ve AVİ’nin GAR’ı ve YEŞSUT aynı yerde aynı anda aydınlatır.

Yükselişler sırasında AK ve ABYA’nın tüm Partzufim’i için de böyledir. Bu nedenle, bir Partzuf yükselirken her zaman yükselişlerin anlamını Üst Derecelerin sabit koşullarına ve aynı zamanda bir derece yükselen Üst Derecelerin değerine göre dikkate almalıyız. (HaIlan kitabındaki her şeyi inceleyin. Resim no:3’de Partzufim’i sabit koşullarında göreceksiniz. Ve resim 4-6’da ZA’nın üç yükselişini Atzilut’un beş sabit Partzufim’inin değeriyle bulacaksınız. Resim 7-9’da Atzilut’un tüm beş Partzufim’inin üç yükselişini AK’ın beş sabit Partzufim’i ile bulacaksınız. Ve resim 10-12’de AK’ın tüm beş Partzufim’inin üç yükselişinin Eyn Sof’un sabit çizgisiyle ilişkisini göreceksiniz.)

HER PARTZUF’UN KETER VE ABYA’YA BÖLÜNMESİ

180. Genel ve parçanın eşit olduğunu bilmemiz lazım. Ayrıca, genelden edinilen izlenim detaylarında da mevcuttur hatta olabilecek en küçük detayında bile. Ayrıca genel realite, AK dünyasının dünyaların Keter’i ve ABYA’nın dört dünyasının HB ZON (Madde 3) olarak kabul edildiği beş dünyada, AK ve ABYA, fark edilmektedir. Benzer şekilde, tüm dört ABYA dünyasında beş şeyi içermeyen tek bir madde yoktur: her Partzuf’un Roş’u onun Keter’i kabul edilir ve AK dünyasına tekabül eder; ve Pe’den Hazeh’e Guf içindeki Atzilut kabul edilir. Hazeh’den Tabur’a kadar Beria’sı ve Tabur’dan aşağı Sium Raglin’ine kadar Yetzira ve Asiya’sı kabul edilir.

181. Ve on Sefirot KHB, HGT, NHYM’nin pek çok ismi olduğunu bilmelisiniz. Bunlara bazen GE ve AHP, ya da NRNHY, ya da Yud’un ucu ve her harf Yud, Hey, Vav, Hey, ya da basitçe HaVaYah ve HaVaYah’ın dört içeriği (dolgu maddesi) AB, SAG, MA ve BON denir:

   57. AB’ın içeriği Yud, Hey, Viv, Hey (Vav’daki Alef’in yerini Yud almıştır);
   58. SAG’ın içeriği Yud, Hey, Vav, Hey’dir;
   59. MA’nın içeriği Yud, He (Alef Yud’un yerini alır), Vav, He’dir;
   60. BON’un içeriği Yud, Heh (Hey Yud’un yerini alır), Vav, Heh’dir;

Bunlara aynı zamanda AA, AVİ ve ZON denir. AA Keter’dir, Aba Hohma’dır, İma Bina’dır, ZA HGT NHY’dir ve ZA’nın Nukva’sı Malhut’dur.

Ayrıca, AK ve ABYA ya da Keter ve ABYA olarak da adlandırılırlar. Keter’in Malhut’una Pe denir, Atzilut’un Malhut’una Hazeh denir, Beria’nın Malhut’una Tabur denir, Yetzira’nın Malhut’una Ateret Yesod denir ve genel Malhut Sium Raglin olarak adlandırılır.

182. On Sefirot’un bu farklı isimlerinde iki açıklamayı ayırt etmelisiniz:

            1. Tekabül ettiği Sefira’ya eşitliği;

            2. Spesifik adının değiştiği ve tekabül ettiği Sefira’dan nasıl ayrılır.

Örneğin, Direkt Işığın on Sefirot’unun Keter’i Eyn Sof’dur ve bir Partzuf’un her Roş’u da aynı zamanda Keter olarak adlandırılır. Benzer şekilde, AK’ın tüm beş Partzufim’ine de Keter denir. Partzuf Atik’de Keter olarak adlandırılır. Dolayısıyla, şunu dikkate almalıyız: eğer hepsine Keter deniyorsa neden bu farklı isimlerle anılıyorlar? Ve ayrıca, eğer hepsi Keter’le ilişkilendiriliyorsa Keter’e eşit olmaları gerekmez mi?

Gerçektende bir bakıma hepsi Keter’e eşittir çünkü Eyn Sof kabul edilirler, zira kural şudur; Üst Işık bir Kli’ye bürünmediyse Eyn Sof olarak kabul edilir. Dolayısıyla, AK’ın tüm beş Partzufim’i Tikun dünyasına göre Kli’siz Işık olarak kabul edilir, zira Tsimtsum Alef’in Kelim’inde algımız yoktur. Bu nedenle, bizim için Keter’in Işıkları Eyn Sof kabul edilir.

Ayrıca, Atzilut’un Atik ve AA’sı Nekudim’in Keter’i kabul edilir. Ancak farklı bir açıdan; bunlar birbirinden ayrıdır, çünkü Or Yaşar’ın Keter’i bir Sefira’dır, fakat AK’da ve tamamlanmış Partzufim içerir ki bunların her biri Roş, Toh, Sof’a sahiptir (Madde 142). Ayrıca, Partzuf Atik, Nekudim’in Keter’inin Üst yarısının sadece yarısıdır ve Partzuf AA, Nekudim’in Keter’inin alt yarısının yarısıdır (Madde 129). Benzer şekilde bu iki açıklama Sefirot’un tüm adlarında ayırt edilmelidir.

183. Keter ve ABYA olarak adlandırılan on Sefirot’un bu isimlerindeki özel açıklamanın Tsimtsum Bet’den (Madde 60) dolayı yapılan on Sefirot’un Panim’in Kelim’i ve Ahoraim’in Kelim’ine ayrılmasını göstermek içindir. Aynı anda son Malhut Hazeh’deki Tiferet” olarak bilinen Guf’un Bina’sının olduğu yere yükseldi ki burada dereceyi sonlandırdı ve “Atzilut’un altındaki Parsa” denilen yeni bir Sium yarattı (Madde 68).

Ve Hazeh’den aşağıdaki Kelim Atzilut’un dışına çıktı ve bunlar BYA olarak adlandırılır. Hazeh’den Sium’a kadar Tiferet’in üçte ikisine Beria denir; NHY’ye Yetzira; ve Malhut’a da Asiya denir. Bu nedenle her derecenin Panim’in Kelim’ine ve Ahoraim’in Kelim’ine ayrıldığı açıklanmıştı: Hazeh’den yukarısına Panim’in Kelim’i ve Hazeh’den aşağısına Ahoraim’in Kelim’i denir.

184. Dolayısıyla, Hazeh’in olduğu yerdeki Parsa’nın bu izlenimi dereceyi ABYA denilen dört özel Behinot’a ayırır: AtzilutHazeh’e kadar ve BYAHazeh’den aşağı. Ve farkın başlangıcı AK’ın kendisinin içindedir. Ancak orada Parsa Tabur’undan geçerek alçaldı (Madde 68); dolayısıyla, içindeki Atzilut, Tabur’unun yukarısında sonlanan AB SAG’dır.

Tabur’undan aşağısı BYA’sı yani içindeki iki Partzufim MA ve BON’un yeridir. AK’ın beş Partzufim’inin Parsa denilen Tsimtsum Bet’in Sium’unun gücüyle ABYA’ya bölünmesi bu şekildedir: Galgalta Roş’dur; Tabur’una kadar AB SAG, Atzilut’dur ve Tabur’undan aşağı MA ve BON, BYA’dır.

185. Benzer şekilde, Atzilut’un tüm beş Partzufim’i kendi Keter ve ABYA’larına bölünmüştür:

   61. AA, Atzilut’un tümünün Roş’udur.
   62. AA’nın Pe’inden Hazeh’e kadar kıyafetlendiren ve AB olan Üst AVİ, Atzilut’dur. Ve orada Hazeh noktasında Parsa durur ki bu Atzilut dünyasının Behinat Atzilut’unu sonlandırır.
   63. AA’nın Hazeh’inden Tabur’una kıyafetlendiren SAG olan YEŞSUTAtzilut’un Beria’sıdır.
   64. AA’nın Tabur’undan Atzilut’un Sium’una kadar kıyafetlendiren MA ve BON olan ZON,Atzilut’un Yetzira ve Asiya’sıdır.

Dolayısıyla, Atzilut dünyası da beş Partzufim’i ile Roş ve ABYA’ya bölünmüştür, AK’ın beş Partzufim’inde olduğu gibi. Ancak burada Parsa AA’nın Hazeh’indeki yerinde durmaktadır ki gerçek yeri burasıdır (Madde 127).

186. Bununla beraber, genel olarak dünyalarda tüm üç Partzufim Galgalta, AB, AK’ın SAG’ı genel Roş olarak kabul edilir. Ve SAG’ın Nekudot’unun Hazeh’inde yapılan Parsa olan (Madde 66) ve AK’ın Tabur’undan aşağı genel Parsa’ya kadar kıyafetlendiren Atzilut dünyasının beş Partzufim’i genel Atzilut’dur. Ve üç genel dünya BYA, Parsa’dan aşağıda durur (Madde 67-68).

187. Bu şekilde ABYA dünyalarındaki her bir derece, Asiya’nın Malhut’unun Malhut’u bile, Roş ve ABYA’ya bölünür çünkü bir Roş ve Guf içerir.

   65. Guf, Hazeh, Tabur ve Sium Raglin’e bölünür.
   66. O derecenin Atzilut’unun altındaki Parsa, Hazeh’inde durur ve Atzilut’u sonlandırır.
   67. Hazeh’den Tabur’a kadar derecenin Beria’sı kabul edilir ki bu Tabur noktasının sonuçlandırdığı yerdir.
   68. Tabur’dan aşağı Sium Raglin’e kadar derecenin Yetzira ve Asiya’sı kabul edilir.

Ve Sefirot’la ilgili olarak Hazeh’e kadar HGT Atzilut kabul edilir; Hazeh’den Tabur’a kadar Tiferet’in alt üçte ikisi Beria kabul edilir; NHY, Yetzira’dır ve Malhut, Asiya’dır.

188. Bu nedenle her derecenin Roş’u Behinat Keter ya da Yehida, ya da Partzuf Galgalta’ya bağlanır. Pe’den Hazeh’e içindeki Atzilut, Hohma’ya, Or Haya ya da Partzuf AB’a bağlanır. Hazeh’den Tabur’a içindeki Beria, Bina’ya, Or Neşama ya da Partzuf SAG’a bağlanır. Ve Tabur’dan aşağı içindeki Yetzira ve Asiya, ZON’a, Ruah Nefeş Işığına ya da Partzuf MA ve BON’a bağlanır. (HaIlan kitabını resim 3’den aşağıya bu Behinot tarafından her Partzuf’un nasıl bölündüğünü inceleyin.)

[1] Çevirmenin notu: İbranicede Neşama dişi olarak anılır. Genelde her nesne ve varlık bir cins alır fakat Kabalada her terim (Partzuf, dünya vs.) o andaki fonksiyonuna göre cins değiştirebilir: aktif/veren erkek, ve pasif/alan dişidir.

[2] Çevirmenin notu: Nefeş, Ruah, Neşama, Haya, Yehida NaRaNHay olarak okunur.

[3]Çevirmenin notu: Haya, Hayim (yaşam) kelimesinden gelir.

[4] Çevirmenin notu: “kalıcılık içinde” aynı zamanda “sabit koşulda” olarak da kabul edilir.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,448