e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Sulam Tefsirine Önsöz

ON SEFİROT

1. Öncelikle on Sefirot’un isimlerini bilmeliyiz: KHB, HGT, NHYM. Bunlar, Keter, Hohma, Bina, Hesed, Gevura, Tiferet, Netzah, Hod, Yesod, Malhut’un kısaltmalarıdır. Bunlar ayrıca alt derecelerin O’nun Işığını alabilmeleri için oluşturulmuş O’nun Işığının on örtüsüdür.

Bu güneşin ışığı gibidir, gözün görmesine imkân tanıyacak ışığı azaltan karartılmış gözlük olmadan bakmak mümkün değildir. Benzer şekilde O’nun Işığı da içinde her alt derecenin O’nun Işığını daha da örten ve “on Sefirot” denilen bu örtülerle kıyafetlenmiş olmasaydı alt dereceler bunu edinemezdi.

2. Bu on Sefirot Musa Peygamberin yazılarındaki On Kutsal İsimdir: Ehvey (Ekvey okunur), Sefira Keter’dir; Yah (Koh okunur) Sefira Hohma’dır; ve HaVaYaH adı Elokim’in noktalama işaretiyle olduğunda Bina’dır. El (Kel okunur) ismi Hesed’dir; Elohim (Elokim okunur) Gevura’dır; HaVaYaH adı Shvah, Holam, Kamatz’ın noktalama işaretiyle olduğunda Tiferet’dir. Tzvaot ismi Netzah ve Hod’dur; Shadai (Şadi okunur) Yesdo’dur; Adonay ismi (Adni okunur) Malhut’dur (Zohar, VaYikra, Madde 157-163, 166-177).

3. Ve on Sefirot saymamıza rağmen içlerinde Keter, Hohma, Bina, Tiferet ve Malhut denilen beş Behinot’dan (ayrım, izlenim) fazla yoktur. On Sefirot saymamızın nedeni Sefira Tiferet’in bunları on yapan Hesed, Gevura, Tiferet, Netzah, Hod ve Yesod denilen altı Sefirot içermesidir. (Zohar Kitabına Giriş, “Sulam’ın Aynaları” sayfa 5).

Ve bu beş Behinot, KHB TM – beş Behinot KHB TM’ye tekabül eden, Adam Kadmon, Atzilut, Beria, Yetzira ve Asiya denilen beş dünyanın tümündeki her yaratılan ve her varlıkta – realitenin en küçük maddesinde bile – görülür. Bu beş Behinot’un içindeki Roş (kafa) Keter’dir; Roş’dan Hazeh’e (göğüs) Hohma’dır; Hazeh’den Tabur’a (göbek) Bina’dır, Tabur’dan aşağısı Tiferet ve Malhut’dur.

TİFERET NEDEN HGT NHY’Yİ İÇERİR

4. Beş Behinot KHB TM ortaya çıktığında birbirleriyle öyle bir birleşmişlerdi ki her biri KHB TM içeriyordu. Ancak, Sefira Tiferet’de Sefirot seviyesi GAR olmaktan indi, dolayısıyla içinde olan KHB TM HGT NH’ye ve onları içeren Yesod’a döndü. Bu yüzden Tiferet altı Sefirot içerir dediğimiz zaman ilk üç Sefirot’a üstünlüğü olduğundan değil tersine içindeki beş Behinot KHB TM’nin farklı isimler – HGT NH – almasına neden olan GAR Işığının eksikliğidir.

Böylece, Hesed, Keter’dir, Gevura, Hohma’dır ve Tiferet, Bina’dır, Netzah, Tiferet’dir ve Hod, Malhut’dur. Sefira Yesod onlara eklenmiştir, ancak ek bir Behina (Behinot’un tekili) değildir. Daha ziyade, Sefirot HGT NH’nin tümünü içeren bir kaptır. Ayrıca, bunlara her zaman altı Sefirot HGT NHY olan Vav (altı) Kıtzavot’un (sonlar/kenarlar) kısaltılmışı VAK denir. Ve beş Behinot’un HGT NHY’ye inişi sadece ZA’da ortaya çıktığından beş değişmiş Behinot’u sadece ZA’ya atfederiz.

IŞIK VE KLİ

5. Dünyaların hiç birinde Kli olmaksızın Işığın olması mümkün değildir. Başlangıçta, on Sefirot’da sadece bir Kli Malhut – vardı. Beş Behinot KHB TM vardır dememizin nedeni bunların hepsinin Behina Dalet denilen Malhut’un parçası olmalarıdır. Bu, onların Behina Dalet olarak adlandırılan ve Malhut olan tamamlanmış Kli’ye yakınlıklarına göre düzenlenmiş olmaları anlamına gelir.

Ancak, Tsimtsum Alef’den (ilk kısıtlama) sonra, Malhut’un Kli’sinde bir Masah yükseldi ki bu Masah Üst Işığın Kli’nin içinde kıyafetlenmesini durdurur. Dolayısıyla, Üst Işık Masah’a ulaştığında Masah ona çarpar ve iter. Bu çarpmaya Malhut’un Kli’sinde Üst Işığın Masah’la Zivug de Hakaa’sı (çarpışarak çiftleşme) ve geri çevrilen Işığa “Or Hozer’in on Sefirot’u (Yansıyan Işık)” denir.

Böyle olmasının nedeni geri çevrilen Işığın aşağıdan Yukarıya doğru yükselerek Üst Işıktaki “Or Yaşar’ın (Direkt Işık) on Sefirot’u” denilen on Sefirot’u kıyafetlendirmesidir. Ve yeni Kelim Işığı almamak üzere kısıtlanmış olan Malhut yerine Üst Işığı kıyafetlendirmek için bu Or Hozer’den ortaya çıkar.

ROŞ-TOF-SOF, PE-TABUR-SİUM RAGLİN

6. Or Hozer’in yeni Kelim’inden (kaplar) dolayı her Partzuf Roş, Toh, Sof (Kafa, İç, Son) denilen üç kısma ayrılır. Işığın Malhut’a ulaşmasını durduran Masah’ın gücüyle Işıkla bir Zivug de Hakaa gerçekleştiği, bunun Or Hozer’in on Sefirot’unu meydana getirdiği ve Üst Işıkta Or Yaşar’ın on Sefirot’unu kıyafetlendirdiği açıklanmıştı.

Or Yaşar’ın bu on Sefirot’u ve Or Hozer’e “Roş’un on Sefirot’u” denir. Ancak, Masah’dan yukarıda ortaya çıkan ve Or Yaşar’ın on Sefirot’unu kıyafetlendiren Or Hozer’in bu on Sefirot’u hâlâ asıl Kelim değildir. Bunun nedeni Kli isminin onun içindeki Aviut’a yani Işığın Malhut’da kıyafetlenmesini önleyen Masah’daki Din’in (yargı, kısıtlama) gücüne işaret etmesidir.

Şöyle bir kural vardır; Din’in gücü sadece Din’in ortaya çıktığı yerden aşağıya doğru işler, Din’in ortaya çıktığı yerden Yukarı doğru değil. Ve Or Hozer’in on Sefirot’u Masah’dan Yukarı doğru meydana geldiğinden Din’in gücü Or Hozer’de belirgin değildir ve Kli olmak için yeterli değildir. Bu nedenle, Or Hozer’in bu on Sefirot’una Roş, yani Kelim’in kökü ancak asıl Kelim denilmez.

Ve dolayısıyla içinde Zivug de Hakaa için Masah oluşan Malhut’a Pe (ağız) denir. Bu, fiziksel ağızda ağzın beş çıkışından Zivug de Hakaa vasıtasıyla Otiot’un (harfler) meydana gelmesinde olduğu gibi manevi Pe de beş Behinot KHB TM olan Or Hozer’in on Sefirot’unu yani Or Yaşar’ın on Sefirot’una Kelim’i meydana getirmek için Zivug de Hakaa içerir ve Kelim’e Otiot denir. Böylece Roş’un on Sefirot’u açıklanmış oldu.

7. Dolayısıyla, Or Yaşar’ın on Sefirot’u ve Or Hozer’in on Sefirot’u Masah’dan aşağı genişlemek zorundaydı ki bu zamanda Or Hozer’in on Sefirot’u Or Yaşar’ın on Sefirot’unu alan ve kıyafetlendiren Kelim oldu. Bunun nedeni artık Or Hozer’in on Sefirot’unun üzerinde bir Masah olmasıdır. Bu sebeple Masah’ın kalınlığı Or Hozer’in on Sefirot’unu kontrol eder ve bununla Kelim meydana geldi.

Ayrıca, asıl Kelim olan on Sefirot, Toh ve Guf (beden) olarak adlandırılır, yani bunlar Partzuf’un tam olarak içidir. Ve Toh’un Malhut’una Tabur denir, “toprakların Tabur’u (göbek, merkez)” sözlerinde merkez ve orta anlamında denildiği gibi. Bu, Toh’un Malhut’unun Malhut’un merkezi olduğuna işaret eder ve Guf’un asıl Kelim’i bunun Or Hozer’inden yapılmıştır.

Tabur’un Tov Or (İyi Işık) kelimelerinden geldiği de söylenir, bu buraya kadar Işığı iyi olduğu anlamına gelir zira onu almaya uygun Kelim’e bürünmüştür.

8. Böylece Roş’un Malhut’unda iki ayrım görüyoruz:

9. Son Malhut: Masah’ın Üst Işığın Malhut’un Kli’sinde kıyafetlenmesini engellemesi.

10. Çiftleşen Malhut: Üst Işığın Masah’la Zivug de Hakaa vasıtasıyla Üst Işığı kıyafetlendirmek için Or Hozer yükselten Zivug’u olmamış olsaydı realitede Işık olmazdı zira Kli olmadan Işık da yoktur.

Ancak, Roş’un Malhut’unda bu iki ayrım sadece iki köktür. Son Malhut, dereceyi sonlandıran Malhut’un köküdür ve çiftleşen Malhut Işığın Kelim’de kıyafetlenmesinin köküdür

Her iki aksiyon da Partzuf’un Guf’unda ortaya çıktı ve belirgin oldu:

11. Pe’den Tabur’a çiftleşen Malhut orada gücünü gösterir ve Üst Işık Kelim’de kıyafetlenir.

12. Ve Tabur’dan aşağı son Malhut gücünü gösterir ve Sium’un (son) on Sefirot’unu meydana getirir. Her Sefira Üst Işık olmaksızın sadece Or Hozer’in aydınlatması ile ortaya çıkar. Ve Sium’on bu on Sefirot’unun Malhut’una ulaştığında tüm Partzuf sonlanır. Böyle olmasının nedeni bu Malhut’un hiçbir şey almayan son Malhut olmasıdır ve dolayısıyla, Partzuf’un genişlemesini sonlandırır.

Ve biz bu Malhut’a Işığı kesen ve Partzuf’u sonlandıran Sium Raglin’in Malhut’u diyoruz. Ve Tabur’dan aşağı doğru Sium Raglin’ine kadar genişleyen bu on Sefirot’a “Sof’un (son) on Sefirot’u” denir ve bunların hepsi Sof ve Sium’un Malhut’unun parçalarıdır. Ayrıca, bunların içinde sadece Or Hozer olduğunu söylediğimizde bu içlerinde hiç Or Yaşar olmadığı anlamına gelmez. Tersine, bir miktar Or Yaşar’a sahip oldukları anlamına gelir, ancak bu Roş’suz VAK kabul edilir.

HAZEH

13. Buraya kadar Adam Kadmon’un Partzufim’inden (Partzuf’un çoğulu) bahsettik. Ancak, Atzilut dünyasının Partzufim’inde Toh’un on Sefirot’una başka bir Sium eklendi: Tabur denilen Malhut’un Toh’u, Toh’un on Sefirot’unun Bina’sına yükseldi ve orada Toh derecesinin on Sefirot’unu sonlandırdı. Bu Sium’a Hazeh denir ve Parsa şimdi Hazeh’in olduğu yere yerleşir.

Bu, Hazeh’in olduğu yerde Malhut’un Bina’ya yükselmesiyle oluşan yeni Sium’a Parsa (diyafram, karın zarı) denildiği anlamına gelir, tıpkı Toh derecesinde kalan Yüksek Suları – Keter ve HohmaToh’un on Sefirot’unun derecesinden ayrılan ve Sof’un on Sefirot’u olan Bina ve TM’den ayıran gök kubbede olduğu gibi.

Bu nedenle, Toh’un on Sefirot’u iki dereceye ayrılmıştır:

14. Pe’den Hazeh’e, Toh’un on Sefirot’u, Atzilut, Guf’un GAR’ı kabul edilir.

15. Hazeh’den aşağı Tabur’a kadar Sof’un on Sefirot’u gibi Sof’un on Sefirot’u, Beria, Roş’suz VAK kabul edilir.

KELİM VE IŞIKLARIN TERS İLİŞKİSİ

10. Işıklar ve Kelim arasında her zaman ters ilişki vardır. Kelim’deki sıra Üst Derecelerin bir Partzuf’da önce büyümesidir. Partzuf’a önce Kelim gelir, sonra Hohma, sonra Bina, sonra Tiferet ve sonra Malhut. Bu nedenle Kelim KHB TM ismini veririz, yani Yukarıdan aşağıya, çünkü bunların Partzuf’da ortaya çıkış sırası budur.

Ancak Işıklar bunun tersidir. Işıkların sırasında alt dereceler Partzuf’a önce girer. Partzuf’a ilk giren Nefeş Işığıdır, sonra Neşama Işığı, sonra Haya Işığı ve sonra Yehida Işığı.

Böylece, başlangıçta Nefeş Işığı vardı ki bu Malhut’un Işığı, tüm Işıkların en küçüğüdür. Ve son gelen Yehida Işığı Işıkların en büyüğüdür. Bu nedenle bunlara NRNHY ışıkları deriz, yani aşağıdan Yukarıya doğru, çünkü bu onların Partzuf’a giriş sırasıdır.

11. Dolayısıyla bu, zorunlu olarak ortaya çıkan En Üst Kli, Keter olan Partzuf’da sadece bir Kli olmasına rağmen Keter’e tekabül eden büyük Işık, Yehida Işığı Partzuf’a girmez. Tersine, Keter’in Kli’sine giren ve kıyafetlenen Işık en küçük Işık, Nefeş Işığıdır.

Ve Partzuf’da iki Kelim, yani daha büyük Kelim olan – Keter ve Hohma – büyüdüğünde Ruah Işığı da Partzuf’a girer. Bu koşulda Nefeş Işığı Keter’in Kli’sinden Hohma’nın Kli’sine iner ve Ruah Işığı Keter’in Kli’sinde kıyafetlenir. Benzer şekilde, Partzuf’da üçüncü Kli – Bina’nın Kli’si – büyüdüğünde Neşama Işığı Partzuf’a girer. Bu koşulda Nefeş Işığı Hohma’nın Kli’sinden Bina’nın Kli’sine iner, Ruah Işığı Keter’in Kli’sinden ayrılır ve Hohma’nın Kli’sine girer ve Neşama Işığı Keter’in Kli’sinde kıyafetlenir.

Ve Partzuf’da dördüncü bir Kli, Tiferet Kli’si, büyüdüğünde Haya Işığı Partzuf’a girer. Bu koşulda Nefeş Işığı Bina Kli’sinden Tiferet Kli’sine, Ruah Işığı Bina Kli’sine, Neşama Işığı Hohma Kli’sine ve Haya Işığı Keter Kli’sine iner.

Ve Partzuf’da beşinci bir Kli, Malhut Kli’si, büyüdüğünde tüm Işıklar tekabül ettikleri Kelim’e girerler. Bunun nedeni Yehida Işığı Partzuf’a çekildiğinde: Nefeş Işığı Tiferet’in Kli’sinden Malhut’un Kli’sine girer; Ruah Işığı Bina’nın Kli’sinden iner ve Tiferet’in Kli’sine girer; Neşama Işığı Hohma Kli’sinden iner ve Bina’nın Kli’sine girer; Haya Işığı Keter’in Kli’sinden Hohma’nın Kli’sine gelir ve Yehida Işığı gelir ve Keter’in Kli’sinde kıyafetlenir.

12. Tüm beş Kelim KHB TM Partzuf’da büyümediği sürece Işıkların planlanmış yerlerinde olmadığını görürsünüz. Dahası, ters orandadırlar, zira Malhut’un Kli’si, en küçük Kli, Partzuf’da yoksa, Yehida Işığı, en büyük Işık da olmayacaktır. Ve eğer alt iki Kelim, Tiferet ve Malhut, yoksa iki büyük Işık, Haya ve Yehida, da olmayacaktır. Ve eğer alt üç Kelim – Bina, Tiferet ve Malhut – yoksa üç büyük Işık – Neşama, Haya ve Yehida – da olmayacaktır, vs.

Dolayısıyla, bir Partzuf’da tüm beş Kelim KHB TM büyümediği sürece Kelim ve Işıklar arasında ters ilişki vardır. Eğer bir Işık ve bir Kli yoksa o zaman büyük Işık, Yehida Işığı, da olmayacaktır ve bu, Kelim’de bunun tersidir: en küçük Kli, Malhut’un Kli’si olmayacaktır.

13. Ve şimdi neden Malhut’un yükselişi ile derecenin Hohma’nın altında sonlandığını görebiliriz. Ve bu nedenle, sadece iki SefirotKeter ve Hohma – derecede kaldı, Bina ve derecenin TM’si iptal oldu ve dereceden indi. Ancak, bu sadece Kelim’le ilgilidir. Işıklarda ise bunun tersidir: Nefeş ve Ruah Işıkları derecede kaldılar ve Neşama, Haya ve Yehida Işıkları dereceden iptal oldular.

14. Şimdi Zohar’ın neden bazen Malhut’un Bina’ya yükselişiyle Elokim isminin beş Otiot’u (harfler) iki Otiot Mİ (Mem, Yud) derecede kalacak ve üç Otiot ELEH (Alef, Lamed, Hey) dereceden ayrılıp iptal olacak şekilde bölündüğünü anlayabilirsiniz.

Fakat bazen, Zohar bunun tersini söyler, yani Malhut Bina’ya yükseldiğinde iki Otiot EL (Alef, Lamed) derecede kaldı ve üç Otiot HYM (Hey, Yud, Mem) iptal oldu ve dereceye indi. Konu şu ki beş Otiot Elokim, Sefirot KHB TM ya da beş NRNHY Işığıdır. Ve Malhut Bina’ya yükseldiğinde sadece iki Otiot EL olan Keter ve Hohma Kelim’i derecede kalır ve üç Otiot HYM dereceden iner.

Işıklarda bunun tersi söz konusudur: en alt iki Işık, Nefeş-Ruah, anlamına gelen iki alt Otiot Mİ derecede kalır ve Yehida, Haya, Neşama anlamına gelen üç Üst Otiot, ELEH, ayrılır ve dereceden iptal olur.

Dolayısıyla, Zohar Kitabı’na Giriş’de Zohar Otiot Elokim’de bahsedilen beş Işık NRNHY’den söz etmektedir. Bu nedenle ’nin derecede kaldığını ve ELEH’in ayrıldığını söyler. Ayrıca, Zohar’da (Bereşeet, 1) beş Otiot Elokim’de belirtilen beş Kelim KHB TM’den bahseder.

Bu nedenle tersini söyler: EL derecede kaldı ve üç Otiot HYM dereceden ayrıldı. Bu kelimeleri aklımızda tutmalı ve her yerde Işıklardan mı yoksa Kelim’den mi bahsettiğini incelemeliyiz. Bu pek çok açıkça görülen çelişkiyi açıklığa kavuşturacaktır.

MALHUT’UN BİNA’YA YÜKSELİŞİ

15. Malhut’un Bina ile tatlandırılması konusunu iyice anlamalıyız zira bu tüm ilmin köküdür. Malhut, içinde dünyanın var olmayacağı Midat ha Din’dir (yargılama niteliği). Bu nedenle, Kaynak (Yaradan) onu Bina’nın Sefira’sına yükseltti ki bu Midat ha Rahamim’dir (merhamet niteliği). Bilgelerimiz bundan bahsettiler: “Başlangıçta, O dünyayı Midat ha Din’de yaratmayı düşündü”, yani sadece Midat ha Din olan Malhut’da. “O dünyanın var olmadığını gördü, Midat ha Rahamim önce geldi ve onu Midat ha Din’le ilişkilendirdi” (Bereşit Rabba, 12).

Malhut’un Bina’ya yükselişiyle Malhut Bina’nın formunu alır ki bu Midat ha Rahamim’dir, ve sonra Malhut dünyayı Midat ha Rahamim’de ilerletir. Malhut’un Bina’ya yükselişi konusu Atzilut dünyasının tepesinden Asiya dünyasının altına kadar her derecede ortaya çıkar, zira on Sefirot KHB, HGT, NHYM’nin olmadığı derece yoktur.

HER DERECENİN İKİ YARIYA AYRILMASI

16. Malhut’un her Sefira’yı ve her dereceyi sonlandırdığı biliniyor. Bunun anlamı şudur, üzerinde gerçekleşen Üst Işığı almamakla ilgili Tsimtsum’la (kısıtlama) Malhut derecedeki Işığın içine yayılmasını durdurur. Dolayısıyla, o derecenin Işığı sadece Malhut’dan geçer ve Malhut’daki Masah’a ulaştığında ve Malhut’da Masah üzerinde bir Zivug de Hakaa gerçekleştiğinde durur.

Dolayısıyla, derecenin Malhut’u o derecedeki Bina’ya yükseldiğinden Malhut tırmandığı yerdeki yani Bina’nın ortasındaki Işığı sonlandırır. Böylece son Malhut’un altında olan Bina’nın yarısı, Tiferet ve Malhut, derecelerinden çıkar ve Malhut’un altında başka bir derece olur.

Dolayısıyla, Malhut’un Bina’ya yükselmesiyle her derece ikiye ayrılır: Keter, Hohma ve Malhut’un yukarısındaki Bina’nın yarısı derecede kalır ve Bina’nın yarısı, Tiferet (HGT NHY dâhil) ve Malhut dereceden çıkar ve altında bir derece olur. Malhut’un Bina’nın ortasında yarattığı bu sona Parsa denir.

17. Her derece beş Kelim’de – Keter, Hohma, Bina, Tiferet (HGT NHY dâhil) ve Malhut – kıyafetlenen beş Işığa – Yehida, Haya, Neşama, Ruah ve Nefeş – sahip olmalıdır. Ve Malhut’un Bina’ya yükselmesinden dolayı sadece iki tamamlanmış KelimKeter ve Hohma – derecede kalır ve üç KelimBina, Tiferet ve Hohma – derecede yoktur, kıyafetlenecek Kelim’leri olmadığından sadece iki Işık – Neşama, Ruah – vardır.

Bundan şu sonuç çıkar; derece ilk üç Sefirot’dan yoksundur, zira Malhut’un Bina’ya yükselişinden dolayı derece iki yarıya ayrılmıştı: yarısı derecede kaldı –Kelim’de Keter-Hohma ve Işıklarda Nefeş-Ruah – ve yarısı dereceden ayrıldı Kelim’de Bina ve TM ve Işıklarda Neşama, Haya, Yehida. Bu nedenle, Malhut’un Bina’ya bu yükselişi derecenin Işığına giren Yud ile ifade edilir ve Or (Işık) Avir (hava) olur. Malhut’un Bina’ya yükselişinin sonucu olarak derece ilk üç Sefirot’unun Işığını kaybetti ve Avir denilen Ruah-Nefeş seviyesinde kaldı. Bu konu iki yarıya ayrılan Elokim isminin beş harfinde de ifade edilir: ME-LEH. İki harf, Mİ, derecede kalan iki Kelim, Keter-Hohma’nın içinde kıyafetlenen Ruah-Nefeş Işıklarını ifade eder ve üç harf, ELEH, dereceden ayrılan üç Kelim, Bina, Tiferet ve Malhut’u ifade eder.

MALHUT’UN BİNA’DAN YERİNE İNMESİ

18. Bununla beraber Işıktan Mayin Nukvin ve alt derecelerin dualarının yükseltilmesiyle Hohma ve AK’ın Bina’sından Daha Üst Işık çekilir ki bu tüm derecelerde Malhut’u Bina’dan çıkartır ve yerine indirir (Zohar, VaYikahel sayfa 41). Malhut olan Yud’un derecenin Işığına girişinden dolayı üç Kelim Bina, Tiferet ve Malhut dereceden daha önce ayrıldılar böylece Hohma’nın altındaki dereceyi sonlandırıp Or’u (Işık) Avir’e (hava) çevirdiler.

Ancak şimdi, Malhut oradan indi ve Avir’den çıktıktan sonra Kelim derecelerine dönerler. Böylece, derecede yine beş Kelim KHB TM vardır. Ve beş Kelim olduğundan dolayı beş Işığın tümü, Yehida, Haya, Neşama, Ruah, Nefeş, geri gelip bunların içinde kıyafetlenirler ve Avi bir kez daha Or olur, zira Or denilen ilk üçün seviyesi dereceye dönmüştür.

BİR KATNUT ZAMANI VE BİR GADLUT ZAMANI

19. Böylece, Malhut’un Bina’ya yükselmesinden dolayı her derecede iki zaman gerçekleşti: Katnut (küçüklük, çocukluk) zamanı ve Gadlut (yücelik, yetişkinlik) zamanı. Malhut’un Bina’ya yükselişi ile Hohma’nın altındaki derece sonlanır ve derecenin Bina, Tiferet ve Malhut’u dereceden ayrılır ve altındaki dereceye gelir. Dolayısıyla, sadece Kelim’deki Keter Hohma ve Işıklardaki Ruah Nefeş GAR’dan yoksun olarak (ilk üç) derecede kalır. Bu Katnut zamanıdır.

Ancak, alt dereceler Mayin Nukvin yükseltip Malhut’u Bina’nın dışına çıkaran AK’ın Hohma Bina’sının ışığını genişlettiğinde bunun altındaki dereceye düşen üç Kelim Bina ve TM geri döner ve oradan ilk derecelerine dönerler. Ve artık derecede beş Kelim olduğundan beş Işık geri döner ve bunların içinde kıyafetlenir: Nefeş, Ruah, Neşama, Haya ve Yehida. Bu derecenin Gadlut zamanıdır. Böylece derecenin Bina ve TM’sinin altındaki dereceye düşüşünden dolayı derece Katnut’dadır ve GAR’dan yoksundur. Ve Bina ve TM’nin dereceye dönmesiyle derece Gadlut’dadır yani GAR’la doludur.

ALT DERECE ÜST DERECEYE NASIL ÇIKAR

20. Malhut’un Bina’ya bu çıkışı ile bağ ve her alt derecenin Üst Derecesine çıkma ihtimali hazırlanmış oldu. Bunun nedeni şu kuraldan kaynaklanır;
Üst Derece alt dereceye indiğinde onun gibi olur. Ve ayrıca, alt derece Üst Dereceye yükseldiğinde onun gibi olur.

Dolayısıyla, derecenin Katnut koşulunda, Malhut Bina’ya yükseldiğinde Bina ve TM’yi derecenin dışına çıkartarak altındaki dereceye sokar. Sonra, bu Bina ve TM alttaki derece ile bir derece olurlar, zira alttaki dereceye inen Üst Derece onun gibi olur. Bu nedenle, derecenin Gadlut koşulunda Malhut dönüp Bina’dan çıkarak yerine geldiğinde, Bina’dan düşen Bina ve TM derecelerine dönerler ve düştükleri zaman içinde bulundukları dereceyi kendileriyle birlikte götürürler.

Şimdi, alt dereceyle bir (tek) derece olduklarından, düştüklerinde ve alt dereceyle tek derece gibi olduklarında kendi derecelerine dönerken alt dereceyi de birlikte götürerek Üst Dereceye çıkartırlar. Üst Derecenin yerine çıkan alt derece onun gibi olur kuralına göre şimdi alt derece Üst Derecede var olan tüm Işığı ve Mohin’i alır.

Böylece, her derecenin yukarısındaki dereceye yükselebilmesi için Malhut’un Bina’ya yükselişinin dereceler arasında nasıl bağa neden olduğu açıklığa kavuşmuş oldu. Bu şekilde en alt derece bile Bina ve TM’nin her dereceden altındaki dereceye düşmesiyle kurulan bağ ile En Üst Seviyeye çıkabilir (Zohar, VaYikahel, sayfa 41).

YEŞSUT VE ZON’UN KATNUT VE GADLUT’U

21. Dört ABYA dünyasındaki her bir derecede Malhut’un Bina’ya yükselişi konusu genel olarak uygulandıktan sonra şimdi bunları detaylı açıklayacağım. İki derece alalım, örneğin Atzilut dünyasında YEŞSUT ve ZON. Katnut koşulunda YEŞSUT’un Malhut’unun YEŞSUT’un Bina’sına yükselmesiyle üç Sefirot YEŞSUT’un Bina ve TM’si ayrıldı ve YEŞSUT derecesinin altına ZON’a düştü. Ve bu Bina ve TM düşüşleri sırasında ZON derecesine tutunurlar.

Dolayısıyla, Gadlut zamanı geldiğinde Malhut YEŞSUT’un Bina’sından kendi yerine ayrıldı. Böylece, YEŞSUT’un Bina ve TM’si düşüşlerinden yükseldi ve YEŞSUT seviyesine geldi. Ve kendileriyle birlikte ZON’u da getirdiler, yükseldiler ve YEŞSUT’un derecesi olarak YEŞSUT için uygun olan aynı Işıkları ve Mohin’i aldılar.

MALHUT’UN BİNA’YA YÜKSELİŞİ OLMASAYDI ZON MOHİN’İ HAK EDEMEZDİ

22. Ve burada bilmeliyiz ki kendileri için ZON Mohin’i almayı hiç hak etmemektedir, zira ZON’un başlangıcı AK’ın Tabur’unun altıdır ki burada Tsimtsum’un gücüyle yönetilen Midat ha Din’in Malhut’u hâkimdir ve bu Üst Işığı almaya uygun değildir. Ancak şimdi YEŞSUT’un Bina ve TM’si ZON’u YEŞSUT’a yükseltti, ZON YEŞSUT’un derecesi gibi oldu ve onlar gibi Üst Işığı alabilir.

23. Şimdi bilgelerimizin (Bereşeet Rabba, Paraşa 12) neden “Başlangıçta, dünyayı Midat ha Din içinde yaratmayı düşündü,” yani Midat ha Din olan ilk kısıtlamanın Malhut’u ile dediğini açıkça anlayabilirsiniz. Ve “dünya” kelimesi “dünya” denilen Atzilut’un ZON’u gibi anlaşılmalıdır. Ayrıca, Atzilut’un ZON’undan alan “bu dünya” gibi de anlaşılmalıdır. Bunun nedeni Atzilut’un ZON’unda alınabilen her şeyin bu dünyadaki insanlar tarafından da alınabilmesidir ve ZON’da alınamayan her şey bu dünyadaki insanlar tarafından da alınamaz zira ZON’un derecesinin üstünü alamayız.

Dolayısıyla, ZON’un kökü AK’ın Tabur’unun altında Midat ha Din’in Malhut’unun idare ettiği yerde olduğundan Üst Işığı alıp var olamazlar, zira Malhut’da Tsimtsum altındadırlar. Dahası bu dünya da var olamaz.

“Gördü ki Midat ha Rahamim’den önce bu dünya var olmadı ve onu Midat ha Din ile ilişkilendirdi” sözlerinin anlamı budur. Bunun anlamı şudur, O Midat ha Din olan her derecenin Malhut’unu derecenin Midat ha Rahamim olan Bina’sına yükseltti. Bundan YEŞSUT’un Malhut’unun YEŞSUT’un Bina’sına yükseldiği ve bununla YEŞSUT’un Bina ve TM’sinin ZON olan alttaki dereceye düştüğü ve onlara tutunduğu sonucu çıkar.

Bu nedenle, YEŞSUT’un Gadlut’u sırasında Malhut YEŞSUT’un Bina’sından indiğinde ve kendi yerine döndüğünde ve üç Kelim YEŞSUT’un Bina ve TM’si başlangıçtaki gibi YEŞSUT’a kendi yerlerine döndüğünde kendilerine tutunmuş ZON’u da birlikte aldılar ve onları YEŞSUT derecesine yükselttiler. Böylece ZON, YEŞSUT derecesi gibi oldu, yani YEŞSUT gibi Üst Işığı almaya layık oldular. Bu nedenle, YEŞSUT’un Üst Işığını alırlar ve bu dünyaya verirler ve şimdi dünya var olabilir.

Ancak, Midat ha Din, Midat ha Rahamim’le ilişkilendirilmemiş olsaydı yani YEŞSUT’un Malhut’u YEŞSUT’un Bina’sına yükselmeseydi YEŞSUT’un Bina ve TM’si ZON’a düşmezdi ve ZON’un YEŞSUT’a yükselme imkânı olmazdı. O koşulda dünya için Üst Işığı alamazlardı ve dünya var olamazdı. Böylece Malhut’un Bina’ya yükselmesi konusunu açıklamış olduk.

TİKUN KAVİM

24. AK’ın Galgata, AB, SAG’ı denilen ilk üç Partzufim’de Sefirot birbirinin altında tek bir çizgi halindeydiler. Ancak, AK’ın Tabur’undan aşağı kıyafetlenen Nekudim dünyasında bunların GAR’larında Tikun Kavim (ıslah çizgileri) vardı fakat alt yedi Sefirot’da yoktu. Ve Atzilut dünyasında alt yedi Sefirot’da da Tikun Kavim vardı.

TİKUN KAVİM’DE İKİ İZLENİM

25. Bunun nedeni on Sefirot’da gerçekleşen Tikun Kavim, Hohma’ya Nukva (dişi) olan Malhut’un Bina’ya çıkışından genişler. Sonuç olarak on Sefirot’da iki kenar meydana geldi:

   16. Her Sefira’ya karışan Malhut Sefira’nın sol tarafı oldu;

   17. Sefira’nın kendi Sefira’da sağ çizgi kabul edilir.

Ayrıca, sol çizgi sağ çizgiyi bozdu. O koşulda, Üst Işık bu Malhut’da Masah’ın Dinim’i (Din’in çoğulu) üzerinde çiftleşti ve o Malhut’un Masah’ı üzerindeki Zivug de Hakaa’da meydana gelen Hasadim seviyesi iki çizgiyi birleştiren ve birbiriyle eşitleyen orta çizgi oldu. Malhut’daki Dinim olmasaydı ne Zivug de Hakaa olurdu ne de pek çok Hasadim. Dolayısıyla, sol olan Malhut sağ olan Sefira’nın kendisi kadar önemli hale geldi.

AK’ın Partzuf SAG’ından sonra ortaya çıkan Malhut’un Bina’ya yükselişinin Tikun’unun başlangıcının Nekudim dünyasında olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla, üç Kavim’in Tikun’u da Nekudim dünyasında başlar zira biri diğerine bağlıdır. Ancak, Nekudim dünyasından önce gelen ilk üç Partzufim Galgalta, AB, SAG’da Malhut’un Bina’ya yükselişi durumu yoktu, dolayısıyla, bunların içinde üç çizgi değil sadece bir çizgi vardı.

26. Ve bunların hepsi sadece Hasadim’i GAR olan ve Bina’nın GAR’ı kabul edilen Nekudim dünyasının GAR’ında mümkündür, zira özleriyle Or Hasadim’lerdir çünkü asla Or Hohma almazlar. Bu nedenle, Malhut’un Masah’ında ortaya çıkan Hasadim seviyesi iki çizgi olan sağ ve solu birbiriyle birleştirmeye ve GAR’ı Sefirot’a geri göndermeye yeterlidir.

Ancak, bu ZA kabul edilen Nekudim dünyasındaki Hohma’ya ihtiyaçlarından dolayı özü Hasadim’deki Hohma ışığı olan alt yedi Sefirot’da böyle değildir. Ve Malhut tüm Sefirot’u içine aldığından bunlar Hohma alamazlar. Bu nedenle, Hohma onların içini aydınlatmadığı sürece eksik ve bozukturlar.

Dolayısıyla, Malhut’un Masah’ı üzerinde ortaya çıkan Hasadim seviyesi sağ ve sol iki çizgiyi birbiriyle eşitlemekte onlara hiç yardım etmez. Bunun nedeni, Bina’ya yükselen Malhut’un Dinim’i olan soldaki Dinim sağ çizgiyi bozar ve ondan GAR Işığını ayırır. Dolayısıyla, GAR’ın Tikun Kavim’i VAK’daki sağ ve sol iki çizgiyi ıslah etmeye hiç yardım etmez, zira bütün Sefirot’daki VAK oradaki ZA’nın Hitkalelut’undandır (karışım, entegre olma). Ve Hohma ışığını almadığı sürece eksik ve bozuktur.

ZAT’DA VE YEŞSUT’DA TİKUN KAVİM

27. Dolayısıyla, alt yedi Sefirot’un ihtiyacı olan ilk Tikun, Sefirot’a karışmış olan Malhut’daki Dinim’i ayırmaktır, yani Malhut’u Bina’dan aşağı indiren ve kendi yerine döndüren AK’ın Hohma Bina’sından gelen ışığı tamamen genişletmektir. O zaman üç Kelim, Bina ve TM Sefira’ya döner ve sol çizgi olur ve kalan Keter ve Hohma sağ çizgi olurlar. Ve derece beş Kelim, KHB TM ile tamamlandığında tüm NRNHY Işıkları ona geri dönerler ve Hohma Işığı da dereceye geri döner. Sonra orta çizgi iki çizgiyi birbiriyle birleştirebilir ve dereceyi tüm ıslahlarıyla tamamlayabilir.

28. İkinci Tikun Bina’ya yükselen Malhut’un son gücü olan Parsa’yı güçlendirmektir ki asla sonlandırılmasın (iptal edilmesin). Ve Malhut Bina’dan indiğinde onun son gücü Bina’da kalır. Sonra dereceyle birleşen Bina ve TM Parsa’nın üstüne çıkıp orada dereceyle birleşmelidir. Ancak, Parsa’nın altındayken Malhut oradan çoktan inmiş olmasına rağmen dereceye bağlanamazlar, zira Malhut’un son gücü onun inişinden sonra da orada kalır.

29. Ve Bina ve TM Parsa’nın üzerine çıktıklarında ve dereceye bağlandıklarında iki Kelim, Keter ve Hohma’yla bir derece olmazlar. Bunun nedeni derecelerinden hiç ayrılmadıkları için asla bozulmamış olan iki Kelim, Keter ve Hohma ile derecelerinden ayrılan ve Katnut sırasında bozulan ve geri dönen üç Kelim Bina ve TM arasında bir fark kalmasıdır. Ve bu fark onları sağ ve sol iki çizgiye ayırır. Burada derecenin Keter ve Hohma’sı sağ çizgi olur ve derecenin Bina ve TM’si sol çizgi olur.

30. Bu fark ve sağ ve sol bir yerden bahsetmemektedir çünkü maneviyat yer ve zamanın üstündedir. Tersine, farkın anlamı birbirleriyle bağ kurmak istemiyorlar demektir. Ayrıca, sağ Or Hasadim’i ve sol Or Hohma’yı kastetmektedir.

Konu şu ki derecenin Katnut sırasında Or Hasadim’le içinde kalan Keter ve Hohma’sı Malhut Bina’dan indikten sonra Gadlut sırasında da bu Or Hasadim’e razı olur. Bunun nedeni bu Işığın bozulmamış olmasıdır. Bina ve TM’nin dereceye dönmeleriyle birlikte artık derecelerine dönmüş olan Or Hohma ve GAR’ı almak istemezler. Bu nedenle, Keter ve Hohma sağ çizgi yani Or Hasadim kabul edilirler.

Ayrıca, geri dönüşlerinde dereceye Or Hohma ve GAR’ı tanıştıran bu Bina ve TM Keter ve Hohma ile birleşmek istemezler zira Katnut sırasında edindikleri Or Hasadim’e bağlıdırlar. Bina ve TM şimdi derecelerine gelmiş olan Or Hohma’yı daha çok önemsemektedirler; dolayısıyla Or Hohma’ya bağlı kaldıklarından sol çizgi kabul edilirler.

31. Ve sağ ve sol çizgi arasındaki bu fark ayrıca sağın soldan ayrılması olarak kabul edilir. Sağ çizgi Hasadim’e tutunur ve sol çizgideki Or Hohma’yı iptal etmek ve sadece Or Hasadim’i hâkim kılmak ister. Aynı şekilde Or Hohma’ya bağlı olan sol çizgi, sağ çizgideki Or Hasadim’i iptal etmek ve sadece Or Hohma’yı hâkim kılmak ister. Bu anlaşmazlıktan ötürü ikisi de ışıyamaz zira sağ çizgideki Or Hasadim Roş’u olmayan bir Guf gibi eksiktir, ve sol çizgideki Or Hohma tamamen karanlıktır çünkü Or Hohma, Hasadim olmadan ışıyamaz.

32. Ve bu anlaşmazlığın alt derece tarafından orta çizgi formunda yaratılan MAN için oraya yükselen orta çizgi hariç ıslahı yoktur. Alt derecenin Masah’ında Üst Işıktan bir Zivug gerçekleştirilir, buna Hirik’in Masah’ı denir ve Hasadim seviyesi bunun üzerinde ortaya çıkar ve bu orta çizgidir. Bir tarafta bu Masah sol çizginin GAR’ını küçültür ve diğer taraftan Or Hasadim’i çoğaltır. Bu ikisi ile Masah sol çizgiyi sağ çizgi ile birleşmeye zorlar.

Böylece, sol çizginin Hohma’sının VAK’ının Işığı sağ çizgideki Hasadim’i kıyafetlendirir ve artık ışıyabilir. Ayrıca, bu sol çizgiyi de zorlar ve sağ çizgideki Or Hasadim sol çizgideki Hohma ile birleşir, böylece GAR’ın Işığını alır ki bu sağ çizgiyi tamamlar. Böylece orta çizginin sağ ve sol çizgiyi nasıl tamamladığını görüyorsunuz. Bu, alt yedi Sefirot’da oluşturulan üç çizginin Tikun’unu genel anlamıyla açıklıyor.

YEŞSUT’DA ÜÇ ÇİZGİNİN ORTAYA ÇIKIŞI

33. Şimdi belli bir derecede üç çizginin ortaya çıkışının sırasını açıklayacağız. Ve bundan tüm dereceleri çıkarabileceksiniz.

YEŞSUT derecesini yani Bina’nın yedi alt Sefirot’unu örnek olarak alalım. AA’nın Bina’sının GAR’ı Üst AVİ’de ve AA’nın Bina’sının ZAT’ı YEŞSUT’da oluşmuştu. İlk ortaya çıkan YEŞSUT’un sağ çizgisiydi – YEŞSUT’un Keter ve Hohma’sı. Sağ çizgi YEŞSUT’un Malhut’unun YEŞSUT’un Bina’sına yükselişi sırasında ortaya çıkmıştı ki bu Hohma etkisi altında dereceyi sonlandırdı ve YEŞSUT’un Bina ve TM’si aşağı ZA’nın derecesine düştü.

Sonra, bu iki Kelim, Keter ve Hohma, YEŞSUT derecesinde kaldı ve sağ çizgi oldu. Ve orada sadece iki Kelim, Keter ve Hohma, olduğundan GAR’dan yoksun olarak sadece iki Işığa, Nefeş Ruah sahiptirler.

34. Dönüp düşüşlerinden çıktıktan sonra sol çizgi – YEŞSUT’un üç Kelim’i Bina ve TM ortaya çıktı. Bu, son Malhut’u YEŞSUT’un Bina’sından getiren ve yerine götüren Hohma’nın ve AK’ın Bina’sının aydınlığı ile oluştu. Aynı zamanda YEŞSUT’un Bina ve TM’si derecelerine yükselirler.

Ve Partzuf’daki beş Kelim artık tamamlanmış olduğundan NRNHY’nin tümü bunların içinde kıyafetlenir. Aynı zamanda YEŞSUT’un sol çizgisi olurlar. Ayrıca sol çizginin ortaya çıkmasıyla sağ ve sol arasında bir bölünme olur: sağ solu iptal edip kendi yönetmek ister ve sol da sağı iptal edip kendisi yönetmek ister. Bu nedenle, onları birleştiren orta çizgi yükselmedikçe her ikisi de ışıyamaz.

35. Sonrasında orta çizgi ortaya çıktı. Orta çizgi, MAN olarak YEŞSUT’a yükselen en alt derecenin Masah’ı sayesinde YEŞSUT’da, ZA, ortaya çıktı. Orta çizgi YEŞSUT’a üç Kelim, Bina ve TM ile onlar derecelerine yükseldiğinde yükseldi.

Bu Masah üzerinde ortaya çıkan Işığı seviyesi YEŞSUT’da sağ ve solu bir (tek) olarak birleştirir. Ancak, sağ Yukarıdan aşağıya ışır ve sol aşağıdan Yukarıya ışır. Bu koşulda Hohma Hasadim’le kıyafetlenir ve ışıyabilir, Hasadim ise Hohma’nın ışığına dâhil olur ve GAR’la tamamlanırlar.

Böylece görüyorsunuz ki orta çizgi oluşmadan önce sağ çizgi ve sol çizgi mücadelededirler. Birbirlerini hükümsüz kılmak isterler: bozulmamış ve derecenin kökü olan sağ çizgi solun hâkimiyetini iptal edip onu kökün dalına bağıntısı gibi kontrolüne almak ister. Ve sol çizgi, sağ çizgideki Or Hasadim’den daha büyük olan Or Hohma’yı tuttuğundan gücü Or Hasadim’i sağ çizgide hükümsüz kılmak için daha büyüktür. Bu nedenle ikisi de ışıyamadı, zira Hohma Hasadim’in kıyafetlenmesi olmadan ışıyamaz ve Hohma ışığı olmadan da Hasadim Roş’u olmayan VAK’dır.

36. Hohma’nın Or Hasadim olmadan ışıyamamasının nedeni YEŞSUTBina’nın yedi alt Sefirot’u – Bina’nın HGT NHYM’si olmasıdır. Ve Bina’nın bu HGT NHYM’si Bina’nın aslı değildir, Bina’daki ZA’nın Hitkalelut’undandır. Çünkü on Sefirot’un tümü birbirine dâhildir ve her Sefira on Sefirot içerir.

Örneğin, Sefira Bina, tüm on Sefirot KHB TM’den oluşur ve Bina’sı kendisi olarak ayırt edilmiştir. İçindeki Keter ve Hohma, içine dâhil edilmiş olan Keter ve Hohma’dır ve HGT NHYM’si olan Tiferet ve Malhut içindeki ZON’un Hitkalelut’undandır. Ve şu bilinir ki, Or Yaşar’ın on Sefirot’undaki kaynağından olan Sefira ZA önce Or Hasadim’di ancak bunun Hasadim’inde Or Hohma ışır. Dolayısıyla, Hohma’nın Hasadim olmaksızın tüm alt yedi Sefirot’da ışıması mümkün değildir, zira özden ve Hohma ışığının taşıyıcısından – Hasadim – tüm derecelerin içerdiği her alt yedi Sefirot’un kökü olan Or Yaşar’ın on Sefirot’unun ZA’sının özünden, yoksundurlar.

Dolayısıyla, kural şu ki, Hohma, Hasadim’siz sadece ilk üç Sefirot’da ışıyabilir. Ancak alt yedi Sefirot’da, her neredelerse, ZA kabul edilirler ve Hohma, Hasadim olmaksızın ışıyamaz zira Hasadim onun asıl özüdür. Bu nedenle, eğer Hohma, Hasadim’den yoksunsa Işık değil karanlık vardır.

37. Ancak, solun tuttuğu Hohma’nın yüksekliğinden dolayı sol çizgi sağ çizgide Hasadim’le birleşmek için feragat etmez. Dahası, onunla savaşır ve onu iptal etmek ister. Orta çizgiden yükselen iki güç onun üzerinde etki edip onu hükümsüz kılmadığı sürece sağa teslim olmaz:

   1. Behina Alef’in orta çizgideki Masah’ı, ZA. Bu Masah Hohma’nın seviyesini sol çizgide Hohma’nın GAR’ından Hohma’nın VAK’ına küçültür. Bunun böyle olmasının sebebi Hohma’nın Yukarı’dan aşağıya değil aşağıdan Yukarıya genişlemesi içindir. Bu ışıma sadece Hohma’nın VAK’ı olarak kabul edilir.

   2. Or Haasadim seviyesini genişleten Behina Alef’in Masah’ı üzerinde Üst Işığın Zivug’u. Sonra, bir taraftan Masah’ın gücüyle soldaki Hohma seviyesi Hohma’nın VAK’ına indi, diğer taraftan soldaki Hasadim iki kenardan çoğaldı: sağ çizginin kenarından ve orta çizgideki Masah üzerinde Üst Işığın Zivug’unun kenarından. Aynı zamanda, sol çizgi teslim olur ve sağ çizgide ve orta çizgide Hasadim’le birleşir. Ancak, orta çizgideki Masah, Hohma’nın GAR seviyesini küçültmediği sürece dünyada sağ çizgi ile birleşecek güç yoktur.

38. Şunu bilmemiz lazım ki, orta çizginin bu Masah’ında sol çizgideki Hohma’nın GAR seviyesini küçültmek için iki güç işler. Bunun nedeni kendi içlerinde ZON Mohin almaya uygun değildir çünkü Hohma ışığını almamak için Tsimtsum’un gücüyle hareket eden Midat ha Din’in Malhut’u tarafından kontrol edilirler. Buna Midat ha Din’in Malhut’u, Man’ula (kilit) deriz. Ancak sonrasında, Malhut, Midat ha Rahamim (merhamet ölçüsü), Bina ile ilişkilendi ve Bina ile ilişkilenen Behinat Malhut’la, bu durumda Mohin – Hohma Işığı almaya layık olurlar. Ve biz Bina ile ilişkilenmiş bu Malhut’a Miftaha (anahtar) deriz.

Dolayısıyla, orta çizgileri olan ZA’nın Masah’ında da Miftaha ve Man’ula’nın iki gücü vardır. Başlangıçta, sol çizginin GAR’ını küçültmesi gerektiğinde Man’ula’nın bu Masah’ında yani Midat ha Din’in Malhut’unda çalışır. Ortaya çıktığı yerde Üst Işık gözden kaybolur. Ancak, Hohma’nın VAK’ının kalmasını istediğinden, hemen sonra Man’ula’nın bu Masah’ını ayırır ve Bina’yla ilişkilenmiş olan Miftaha’nın Masah’ı ile çalışır. Ve bu güç sayesinde Hohma’nın VAK’ının ışığı yine de kalır.

Böylece, ZA’nın nasıl Bina’yla birlikte yükseldiğini ve Masah vasıtasıyla birleştiğini ve orta çizgi haline geldiği iki çizgiyi YEŞSUT’da tamamladığını açıklamış olduk. Ve YEŞSUT’daki bu üç çizgiye Hohma, Bina ve YEŞSUT’un Daat’ı denir. Sağ ve sol iki çizgiye HB denir ve onların arasında karar veren ZA’ya Daat denir.

HOLAM, ŞURUK, HİRİK

39. Bu üç çizgiye ayrıca “üç nokta, Holam, Şuruk, Hirik” denir. Sağ çizgi Holam noktasıdır, sol çizgi Şuruk, ortasında nokta olan bir Vav, Melafom ve orta çizgi Hirik noktasıdır. Bunun nedeni noktaların Kelim olan Otiot’u (harfler) canlandıran ve harekete geçiren Hohma ışığını kastetmesidir.

Dolayısıyla, Malhut’un Bina’ya yükselişi sırasında dikilen ve Hohma’dan yoksun sağ çizgi Otiot’un yukarısında duran Holam noktasıyla belirtilir. Bu, Hohma olan noktanın Otiot olan Kelim’de kıyafetlenmediğini Kelim’in yukarısında olduğunu gösterir.

Ve sol çizgi Or Hohma’ya sahip derecelerine dönmüş olan Bina ve TM’den yapılmıştır. Bu nedenle, içinde noktalı bir Vav olan Şuruk noktasıyla belirtilir. Bu Hohma olan noktanın Otiot denilen Kelim’in içinde kıyafetlendiğini gösterir. Ve orta çizgi karar vererek iki çizgisini tamamlayan ve Üst Dereceye çıkmış olan altındaki derece ile yapılmıştır.

Eğer orta çizgi olmasaydı Hohma asla ışıyamazdı. Ve bu Tikun altındaki dereceden geldiğinden alt derecesi olan Otiot’un – Kelim – altında duran Hirik noktası ile gösterilir. Ve bundan dolayı orta çizginin Masah’ından her zaman Hirik’in Masah’ı olarak bahsederiz.

İKİ ÇİZGİNİN YUKARISINDA ORTA ÇİZGİ

40. Aslında, iki çizginin yukarısında Reişa de lo Etyada’nın karar verdiği ve altında bulunan iki Roşim, Keter ve AA’nın Hohma Stimaa’sı olan sağ ve sol iki çizgiyi birleştirdiği Atik’in ilk Roşim’inde (kafalar) bir orta çizgi vardır. Ancak bunlar üç çizgi için kök olarak dikilmiş olmaların rağmen üç çizginin içinden orta çizgi bunlar haricinde aşağıdan gelir.

Ve bunların Tikun Kavim’in Behinot’u (izlenim) olduğunu görürsünüz:

   18. Orta çizginin iki çizginin yukarısında olduğu Atik’in üç Roşim’indeki Tikun Kavim.

   19. Sol çizgide bile Hohma’nın ortaya çıkmadığı GAR’ın Tikun Kavim’i (Madde 26).

   20. Sol çizgide Hohma’nın göründüğü alt yedi Sefirot’daki Tikun Kavim (Madde 27-39).

ATZİLUT’DA ÜÇ TÜR HOHMA

41. Atzilut’da üç Hohma vardır:

   1. Partzufim’de AA’nın Hohma Stimaa’sı olan Or Yaşar’ın on Sefirot’undaki Hohma;

   2. Partzufim’de AVİ olan ve “sağın Hohma’sı” denilen Bina’nın GAR’ı;

   3. Partzufim’de YEŞSUT olan ve “solun Hohma’sı” denilen Bina’nın ZAT’ı.

İlk iki Hohma engellenmiştir ve alt dereceleri aydınlatmazlar. Sadece üçüncü Hohma, solun Hohma’sı, Malhut’un olduğu yerde barizdir ve ZON ve alttaki derecelere ışır.

42. AA’nın Atzilut’un Hohma’sı ve AVİ’nin Atzilut’un Bina’sının GAR’ı ve YEŞSUT’un Atzilut’un Bina’sının alt yedi Sefirot’u olduğunu zaten biliyorsunuz. Ve AA’nın Roş’unda Kitra ve Hohma Stimaa[1] denilen sadece iki Sefirot, Keter ve Hohma olduğu da bilinir. Bina’sı Roş’undan ayrıldı ve son Malhut’un yükselip Hohma’sının altında Roş’u sonlandırmasından dolayı Roş’suz Guf oldu.

Bu nedenle, Bina ve TM Roş’daki son Malhut’un altındadır (Madde 33) ve dolayısıyla Guf olarak ayrılmıştı. Ayrıca, bu Bina ve TM’nin tümü içlerindeki En Üst Behina’nın adıyla anılırlar ki bu Bina’dır. Ve Roş’dan ayrılıp Roş’suz bir Guf oluşturmak istediğinden AA’nın Roş’una dönene dek Hohma almaya layık değildir.

43. Bu Bina iki Behinot, GAR ve ZAT’a ayrılmıştır, zira AA’nın Roş’undan çıkmasıyla içinde medya gelen Hohma’nın eksikliği Bina’nın GAR’ını falan etkilemez, çünkü sürekli “zira merhamet içinde haz verir” koşulundadırlar. Böylece Bina sadece Or Haasadim’e özlem duyar, Or Hohma’ya değil. Hatta AA’nın Roş’undayken bile GAR’ı Hohma almadı sadece Hasadim aldı.

Bu ona özü Hohma olmaksızın Hasadim olan Or Yaşar’ın Bina’sından uzandı. Bu nedenle Bina’nın GAR’ı Roş’dan çıkmakla her hangi bir şekilde bozulmazlar ve hâlâ AA’nın Roş’undalarken tamamen mükemmel kabul edilirler. Dolayısıyla, Bina’nın GAR’ı kendi içinden fakat ayrı bir dereceye ayrıldılar. Ayrıca, AA’nın Pe’inden aşağı kıyafetlenen ve her zaman GAR kabul edilen Üst AVİ AA’nın Roş’unun altında olmalarına rağmen bunlardan meydana gelir.

Ancak yedi alt Sefirot Bina’nın özü değildir, bunlar Bina’daki ZON’un Hitkalelut’undandır. Ve ZA’nın özü Hasadim’in içindeki Hohma ışığıdır. Dolayısıyla, ZON’a vermek için Hohma ışığına ihtiyaçları vardır. Ve AA’nın Roş’undan çıkışları üzerine ZON’a vermek için Hohma’yı hak etmediklerinden kusurlu sayılırlar.

Bu nedenle, Bina’nın GAR’ından ayrıldılar ve kendi içinde bir derece oldular ki bundan da AA’nın Hazeh’inden aşağısını kıyafetlendiren Atzilut’un Partzuf YEŞSUT’u yaratıldı. Ayrıca, bunlar Roş’u olmayan VAK kabul edilir, ta ki GAR’ı edindikleri Bina AA’nın Roş’unu edinene dek.

44. Böylece görüyorsunuz ki Hohma önce Hohma Stimaa denilen AA’nın Roş’undadır, zira bu ilk Hohma AA’nın Roş’unda engellenmişti ve AA’nın Roş’unun altındaki dereceleri aydınlatmaz. Ve AVİ ve YEŞSSUT orijinal Atzilut’un Bina’sıdır, buna özü Hohma değil Hasadim olan “MA’nın SAG seviyesi” denir.

Ve Bina’nın AA’nın Roş’undan çıkışı üzerine sadece Bina’nın ZAT’ı – YEŞSUT –kusurlu olmuştur ve böylece sadece GAR kalmıştır. Bunlar sadece Bina’nın AA’nın Roş’una dönüşü ile tamamlanırlar ki o zaman Hohma ZON için alır.

Bunlar aynı anda sol çizginin Hohma’sı olarak kabul edilirler. Bu, Hohma’nın sadece YEŞSUT’da ortaya çıkan üç çizgi sayesinde göründüğü anlamına gelir ki burada Hohma bu üç çizginin sol çizgisinde (Madde 34) ortaya çıkar.

AVİ ve YEŞSUT olan GAR ve Bina’nın ZAT’ı AA’nın Roş’una dönmesine rağmen YEŞSUT, AA’nın Roş’undaki Hohma Stimaa’dan Hohma’yı direk almaz, zira her derece sadece yanındaki Üstün derecesinden alır. Böylece, AVİ Hohma’yı AA’nın Roş’unda Hohma Stimaa’dan alır ve YEŞSUT’a verir.

45. AVİ, sağın Hohma’sı kabul edilir. Bunun nedeni Roş’un altında olmalarına rağmen Roş’daki gibi tam olmalarıdır. Her zaman AA’nın Roş’unda Hohma Stimaa ile bütünleşirler, ancak ondan almazlar, zira sürekli “merhamet içinde haz verir” koşulundadırlar.

Bu Hohma’nın özünün AA’nın Roş’unda olduğunu etraflıca açıklar, ancak engellenmiştir ve Roş’unun altına hiçbir şekilde ışımaz. Ayrıca, AVİ’ye dâhil olan Hohma Stimaa ışığı aslında onu almamalarına rağmen sağın Hohma’sı olarak kabul edilir. Ve Roş’a dönüşlerinde Hohma Ilaa (Üst Hohma) denilirler.

Ve onu almamalarına rağmen Hohma kabul edilmelerinin nedeni Hohma’yla birleşmeleri AVİ’deki Hasadim’i tam GAR’a çevirir. Ayrıca, YEŞSUT’da ışıyan Hohma solun Hohma’sıdır zira sadece sol çizgiyi aydınlatır. Solun Hohma’sına “Hohma’nın (ilim) otuz iki yolu” denir ve bu ZON’a ve alt derecelere görünen Hohma’dır.

Ancak, sağın Hohma’sı hiç Hohma yansıtmaz, sadece Hasadim yansıtır, zira AVİ Hohma’yı almaz tıpkı Roş’unun altında ışımayan AA’nın Roş’undaki Or Yaşar’ın Hohma’sı gibi. Bu nedenle Hohma Stimaa olarak adlandırılır. Böylece bu asıl Hohma olmamasına, sadece ZON için Hohma alan Bina olmasına rağmen Hohma’nın ışığı görünmez sadece solun Hohma’sı görünür.

ÜÇ OTİOT, TSELEM’DEKİ MEM, LAMED, TSADİK

46. Gadlut’un Mohin’i – Malhut, Bina’nın olduğu yerden kendi yerine döndüğünde ve Bina ve TM kendi derecelerine döndüğünde ve derece beş Kelim KHB TM ve beş Işık NRNHY ile tamamlandıktan sonra. Or’ a (Işık) giren Yud ve onu Avir’e (hava) döndüren Malhut’un dönüp Avir’den çıkması ve Avir’in Or olmaya geri dönmesi olarak kabul edilir. Bu Mohin’de Tselem olan üç Otiot’la (harfler) – Mem, Lamed, Tsadik – gösterilen ve ayırt edilmesi gereken üç derece vardır.

Birinci derece: Bunlar Üst AVİ’de oluşturulan Bina’nın GAR’ıdır. Bunlar “merhamet içinde haz verir” koşulundadırlar ve asla Hohma almazlar. Bu nedenle, içlerinde Yud’un Avir’inden ayrılmadığı fark edilir. Bunun nedeni, AVİ’nin Ruah, Hasadim seviyesini göstermesidir ve AVİ’de bu Hasadim asıl GAR olarak kabul edilir ve Avir’den Yud’u ayırmakla ilgilenmezler.

Ayrıca, bunlara Tselem’in Mem’i denir, zira bu harf dört Mohin içerdiğini gösterir: Hohma, Bina, Daat’ın sağı ve Daat’ın solu. Her Moah (Mohin’in tekili) on Sefirot’dan oluşur, dolayısıyla, kırk Sefirot’durlar. Bu ayrıca Hohma almamak için Mohin’in bir yüzük gibi kapalı olduğunu da gösterir ki bu Mem formundadır.

47. İkinci Derece: Bu YEŞSUT’da yükseltilen Bina’nın alt yedi Sefirot’udur ve ZON’a vermek için Hohma’yı talep ederler. Dolayısıyla, Gadlut sırasında Yud Avir’ini bırakır ve Or Hohma onlara ZON’a vermek için döner. Ancak, onlar da kendileri için Hohma almazlar, zira Bina’danlardır ve GAR ya da ZAT olsun her Bina Or Hasadim’dendir. Tek fark ZON’a vermek için Hohma alan ZAT’dadır.

Dereceye Tselem’in Lamed’i denir. Bu harf içlerinde üç Mohin olduğunun göstergesidir: Hohma, Bina ve Daat. Her Mohin on Sefirot içerir dolayısıyla, otuz Sefirot’durlar. Bunun nedeni Daat’daki sağ ve Daat’daki sol burada bir sayılırlar, zira Hohma ve Bina’yı birleştiren orta çizgi kabul edilir.

48. Üçüncü derece ZON’dur ki burada Hohma Hazeh’den aşağıda görünür, zira Hohma’nın ortaya çıktığı yer içlerindedir. Bu ZON’daki dokuz Sefirot’dan Tselem’in Tsadik adını alır. Doksan[2] olduklarından her biri on Sefirot içerir. Böylece Partsufim AVİ ve YEŞSUT’da üç Otiot’u – Mem, Lamed, Tsadik (MLTz) – ve genel olarak Atzilut’da ZON’u açıklamış olduk. Bununla beraber, her detayda da böyledir, zira bu üç Behinot MLTz’nin fark edilmediği hiçbir derece yoktur çünkü her biri MLTz içerir.

49. Ancak, Hohma’nın ortaya çıktığı yer ZA’da değil Malhut’dadır. Hohma’nın ZA’nın Hazeh’inden aşağıya doğru ortaya çıktığını söylediğimiz zaman bunun nedeni ZA’nın Hazeh’inden aşağısının Malhut kabul edilmesidir. Böylece Hohma ilk dokuz Sefirot’da değil sadece Malhut’da ortaya çıkar. Bu nedenle Malhut Hohma Tataa (alt Hohma) olarak adlandırılır.

MAN YÜKSELTMEDE İKİ AYIRIM

50. ZA’nın MAN’ını yükseltmede iki Behinot (izlenim) vardır: Birincisi, Üst AVİ olan Bina’nın GAR’ı Hohma’ya her zaman Ahoraim’dir. Bu Hohma değil Hasadim almak istedikleri anlamına gelir, şöyle yazıldığı gibi, “zira merhamet içinde haz verir”. Ayrıca YEŞSUT AA’dan Hohma alamaz, sadece AVİ vasıtasıyla alabilir (Madde 44). Dolayısıyla, ZA MAN için YEŞSUT’a yükselmediği sürece YEŞSUT AVİ’den Hohma alamaz. O zamanda AVİ, Hohma’dan Ahoraim’ini ayırır ve Hohma AVİ’den YEŞSUT’a geçer.

Bu uyanış Or Yaşar’ın Bina’sından genişler ki bu da Or Yaşar’ın ZA’sı için Hasadim’de Hohma ışığını genişletir. Ve dolayısıyla, ZA ne zaman MAN için yükselse AVİ onun için Hohma’yı genişletmek üzere uyanır.

51. ZA tarafından MAN yükseltmenin ikinci izlenimi sağ ve sol iki çizgiyi YEŞSUT’da birleştirmektir (Madde 35). Bunun nedeni YEŞSUT’da sol çizgi ortaya çıktığında sağ ve sol arasında bir bölünme olmasıdır. Bu nedenle ZA her ikisini de birbiriyle birleştirene dek ikisi de ışımaz, sonra ikisi de yansır.

BİRDEN ÜÇ ÇIKAR, BİR ÜÇÜNDE VAR OLUR

52. Böylece ZA’nın MAN’ını YEŞSUT’a yükseltmekteki ikinci izlenimin YEŞSUT’un sağ ve sol iki çizgisini birleştirmek olduğu açıklanmış oldu. Sadece ZA’da Hirik’in Masah’ından geçerek yansırlar (Madde 39) ki bu onların içindeki orta çizgiyi tamamlar ve Bina’nın iki çizgisini belirler. Bu, ZA’nın Masah’ından geçerek Bina’da Hohma, Bina ve Daat denilen üç çizginin ortaya çıkışı olarak kabul edilir.

Kural şudur, alt derece Üst Derecenin sebep olduğu tam aydınlanma ile ödüllendirilir. Dolayısıyla, ZA Masah’ı ile birlikte YEŞSUT’da üç çizgi Hohma, Bina ve Daat’ın ortaya çıkmasına neden olduğundan kendisi de üç çizgi Hohma, Bina ve Daat ile ödüllendirilir. Zohar’da yazılan “Birden üç çıkar, bir üçünde var olur” (Bereşit, 1, Madde 363) sözlerinin anlamı budur.

ZA’NIN NUKVA’SININ KÖKÜ, YANİ MALHUT

53. Nekudim dünyasının Katnut’u sırasında, ZA, yani Nekudim’in HGT NHY’si, altı Kelim’e HBD HGT’ye sahipti. Bunun nedeni Işıkları dikkate aldığımızda küçüklerin önce büyümesidir, bunlara HGT NHY denir ve GAR’dan yoksundurlar. Ve Üst Derecelerin önce büyüdüğü Kelim açısından baktığımızda bunlara HBD HGT denir ve bunlar Kelim’in NHY’sinden yoksundur.

Bu nedenle, Malhut’un Sefira Tiferet olarak adlandırılan ZA’nın Bina’sının olduğu yere yükselişinden dolayı Kelim’in NHY’sinden yoksundu zira ZA’nın HGT’si KHB’dir (Madde 9), yani Hazeh’in olduğu yerde Tiferet’in Üst üçte biri üzerindedir. Ve ZA’daki üçte iki Tiferet ve NHY denilen üçte iki, Bina ve TM, derecesinden altındaki dereceye, Atzilut’un ZA’sının altında Beria, Yetzira ve Asiya dünyalarına düştü.

Bu nedenle, sadece Kelim’in HBD HGT’si Hazeh’den geçerek orada kaldı. Ve Hazeh’in olduğu yer Malhut’un Bina’nın olduğu yerde dereceyi sonlandırdığı ve TNHY denilen Bina ve TM’yi altındaki dereceye indirdiği yerdir (Madde 16). Bu nedenle Katnut’daki ZON’a her zaman VAK ve Nekuda denir zira içindeki altı Kelim HBD HGT’ye VAK yani Vav Kıtzavot (altı son) ve Hazeh noktası denir ki bu derecesini sonlandıran Malhut’dur ve Nekuda (nokta) olarak adlandırılır. Küçük olanların önce büyüdüğü Işıklar açısından bunlar HGT NHY olarak adlandırılır ve son Malhut’a “Yesod’un altındaki Nekuda” denir.

54. Bu nedenle, Malhut BYA’daki tüm Kelim’i kendi hâkimiyeti altına aldı ki bu Hazeh noktasıdır. Bunun nedeni bu noktanın ZA’nın TNHY Kelim’ini BYA’ya götürmesidir. Hazeh noktası ayrıca bu Kelim’i kırılmadan önce Nekudim’in Gadlut’u ortaya çıktığında Atzilut derecesine geri götürdü. Bunun nedeni Gadlut sırasında son Malhut’un Hazeh noktasından kendi yerine ZA’nın NHY Kelim’inin altına inmesidir. Sonra BYA’ya düşen Bina ve TM’nin Kelim’i yani TNHY Atzilut’a geri yükseldi. Ve ZA, Kelim TNHY’sinin tamamını edindiğinden GAR Işıklarına sahip oldu.

Ve maneviyatta eksiklik olmadığından artık Malhut’un bile önceki gibi ZA’nın Hazeh’inde kaldığı ve sadece içindeki Din ve Sium’un (son) gücünün bu dünyaya indiği kabul edilir. Dolayısıyla, Katnut esnasında Malhut’un otoritesi altında olan ve artık geri dönüp ZA ile birleşen ZA’nın Kelim TNHY’si birleşip ZA’nın TNHY’sini tamamladıktan sonra onunla Gadlut sırasında da birleşir.

Ayrıca, Malhut’un alt dokuz Sefirot’u da olurlar zira Katnut zamanından beri Malhut’un kökü olan Hazeh noktası Keter olur. Ve ZA’nın üç NHY Kelim’inde her Kli üçte bire bölünür. ZA’nın Netzah’ının üçte üçü Malhut, Hohma, Hesed, Netzah olur. Ve ZA’nın Hod’unun üçte üçü Malhut, Bina, Gevura, Hod, ve ZA’nın Yesod’unun üçte üçü Malhut, Daat, Tiferet, Yesod olur. Dolayısıyla, Gadlut sırasında BYA’dan yükselen ve derecesiyle birleşerek Işıkların GAR’ına neden olan ZA’nın bu TNHY’si de Malhut’la birleşir ve Kelim’de alt dokuz Sefirot’u ve Işıklarda ilk dokuz Sefirot’u olur.

55. Ve görüyorsunuz ki ZA’nın Nukva’sının kökü Katnut sırasında bile içinde eksik olmayan Hazeh noktasıdır. Ve bu Malhut’un Keter’i olarak anılır. Katnut sırasında BYA’ya düşen ve Gadlut sırasında Atzilut’a dönen ZA’nın bu Kelim TNHY’si iki Partzufim’e ayrılır: ZA ve Malhut. Bunun nedeni ZA’ya Kelim’in TNHY’si ve Malhut’a Kelim HBD HGT NHY olarak hizmet etmeleridir.

ZA’NIN HAZEH’İNDEN AŞAĞI, NUKVA’YA AİTTİR

56. Bu, ZA’nın Hazeh’inden aşağı yani ZA’nın Kelim TNHY’si Malhut olarak kabul edilir sonucunu çıkarır, buna “ZA’nın ayrılmış Nukva’sı” denir. Bunun nedeni, Malhut’un tüm alt dokuz Sefirot’unun Gadlut sırasında onunla birleştikten sonra ZA’nın bu TNHY’sinden yapılmış olmasıdır. Ayrıca, ne dediğimizi çok iyi anlıyoruz yani Katnut’da ZA ve Malhut Vav ve Nekuda formundadırlar yani Kelim HBD HGT ve Hazeh’in Nekuda’sı. ZA, Kelim’in NHY’sinden dolayı Işıkların GAR’ından yoksundur ve Malhut, Kelim’de alt dokuz Sefirot’un eksikliğinden dolayı Işıkların ilk dokuz Sefirot’undan yoksundur.

Böylece, Katnut ve Gadlut’daki ZA’nın Nukva’sının kökünün Nekudim dünyasının Katnut ve Gadlut’undan olduğu detaylı bir şekilde açıklanmış oldu. Ve Nekudim’in Kelim’i kırılmasına rağmen yine de geri döndüler ve Atzilut dünyasında her iki Katnut ve Gadlut sürecinde ıslah oldular. Böylece, hem ZA hem de Atzilut’un Malhut’u VAK ve Katnut’da Nekuda’dırlar, Nekudim’in on Sefirot’unun Katnut’unda olduğu gibi.

Aynı anda, Atzilut’un ZA’sının TNHY’si BYA’ya düşmüştür ve bu nokta Nukva’nın köküdür. Bunlar Gadlut sırasında ZA’daki derecelerine dönerler ve Kelim’in NHY’sini ZA’ya ve Kelim’in alt dokuzunu Nukva’sına tamamlarlar ki bu Malhut’dur, Nekudim dünyasının Katnut ve Gadlut’unda olduğu gibi. Dolayısıyla, Hazeh’den aşağı ZA’nın bu TNHY’si Nukva’nın Gadlut’unun kökleridir.

ATZİLUT’DA ONİKİ PARTZUFİM

57. Üç çarpı on SefirotRoş’un on Sefirot’u, Toh’un on Sefirot’u ve Sof’un on Sefirot’u – içeren her dereceye Partzuf denir. Partzuf En Üst Behina’sına göre ayrılır. Eğer En Üst Behina’sı Keter ise içindeki tüm otuz Sefirot Keter olarak adlandırılır ve eğer En Üst Behina’sı Hohma ise bunlara Hohma denir, vs.

Ayrıca, Masah’daki beş Behinot üzerinde seviyesi Zivug de Hakaa tarafından ölçülen beş Partzufim vardır. Behina Dalet’in Masah’ı üzerindeki bir Zivug de Hakaa, Keter seviyesini genişletir; Behina Gimel’in Masah’ı Hohma seviyesini genişletir; Behina Bet’in Masah’ı Bina seviyesini genişletir; Behina Alef’in Masah’ı ZA seviyesini genişletir; ve Behinat (Behina’sı) Şoreş’in Masah’ı Malhut seviyesini genişletir.

58. Bununla beraber Atzilut’da on iki Partzufim vardır: Atik ve Nukva ve Arih ve Nukva denilen Keter’in dört Partzufim’i; Üst AVİ ve YEŞSUT denilen Bina’nın dört Partzufim’i; ve “büyük ZON” ve “küçük ZON” denilen ZON’un dört Partzufim’i. Partzufim’in bu şekilde bölünmesinin nedeni Atzilut’daki her Partzuf’un iki çeşit Kelim içermesidir:

   21. Atzilut dünyasındaki Zivugim de Hakaa’da (Zivug de Hakaa’nın çoğulu) ortaya çıkan Kelim. Bunlara MA’nın Kelim’i denir.

   22. BON’un Kelim’i denilen, Nekudim dünyasında kırılan Kelim. Bunlar ıslah olmuştur ve BYA’dan yükselirler ve MA denilen Atzilut dünyasındaki Zivug de Hakaa’da ortaya çıkan seviyelere bağlanırlar. Ayrıca, MA’nın Kelim’i “erkek” kabul edilir ve BON’un Kelim’i “dişi” kabul edilir. Dolayısıyla, her Partzuf erkek ve dişi içerir.

59. Ek olarak her Partzuf GAR ve ZAT’a bölünmüştür. Bundan Partzuf’un GAR’ında erkek ve dişi ve Partzuf’un ZAT’ında erkek ve dişi olduğu sonucu çıkar. Bu nedenle, her Partzuf’da dört Partzufim ortaya çıktı.

Keter’in GAR’ının iki Partzufim’ine Atik ve Nukva denir ki burada Atik MA ve Nukva BON’dur. Keter’in ZAT’ının iki Partzufim’ine Arih Anpin ve Nukva denir ve burada Arih Anpin MA ve Nukva BON’dur. Bina’nın GAR’ının iki Partzufim’ine Üst AVİ denir ve Bina’nın ZAT’ının iki Partzufim’ine YEŞSUT denir, ZON’un GAR’ının iki Partzufim’ine “büyük ZON” ve ZON’daki ZAT’ın iki Partzufim’ine “küçük ZON” denir.

60. Hohma’da iki Partzufim saymamamızın nedeni AA’nın MA’nın Hohma seviyesi olmasıdır, ancak içindeki Hohma “biri diğerinin içinde” şekliyle Keter’inin içinde engellenmiştir. Ayrıca, Hohma Atzilut’da hiç ışımaz. Bunun yerine Atzilut’da ışıyan tüm Hohma AA’nın Roş’undan dönen ve Hohma olan Bina’dır. Bu Bina AVİ ve YEŞSUT’da kıyafetlenmiştir. Ve AVİ sağın Hohma’sı sayılır ve YEŞSUT solun Hohma’sı sayılır (Madde 41). Dolayısıyla, Hohma’da dört Partzufim saymıyoruz ancak tüm dünyaların ZA ve Malhut’unda yansıyan ve Hohma kabul edilen Bina’da yapıyoruz.

ZAMAN VE YERDE YÜCE BİR KURAL

61. Kabala ilmindeki zaman ve yerle ilgili tüm ifadelerin fiziksellikteki hayali zaman ve yerle ilgili olmadığını bilin zira burada her şey zaman ve yerin üzerindedir. Tersine “önce” ve “sonra” neden ve sonuçla ilgilidir. Sebebi “önce” ve sonucu “sonra” olarak ifade ederiz çünkü her sebep sonuçtan önce gelir.

Ayrıca, “yukarı”, “aşağı” ve “iniş” Aviut ve Zakkut’un (saflık, arılık)[3] ölçüleridir. Bunun nedeni “yükseliş” kelimesi Hizdakhut ve “iniş” kelimesi Hit’abbut (Aviut’u arttırmak) anlamına gelir. Ve alt derecenin yükseldiğini söylediğimizde bu onun arındığını ve Üst Derece kadar arı (saf) hale geldiği anlamındadır. Dolayısıyla, form eşitliğinin manevi varlıkları birbirine tutundurmasından dolayı alt derecenin Üst Dereceye tutunduğu kabul edilir.

Ayrıca, alt derecenin Üst Dereceyi kıyafetlendirdiğini söylediğimizde alt derecenin içinde Üst Derecenin dışsallığı ile form eşitliğinin gerçekleştiği anlamına gelir. Bunun nedeni Üst Derecenin dışsallığını “Üst Dereceyi kıyafetlendirmek” olarak adlandırmamızdır. Ve zaman ve yerde algılanan her şeyde bu böyledir. Onları bu bakış açısıyla yani konuya göre manevi anlamlarıyla çalışın.

GAR’IN PARTZUFİM’İ İLE VAK’IN PARTZUFİM’İ ARASINDAKİ İKİ FARK

62. Her Partzuf sebep ve sonuç yoluyla Üst Partzuf’un Guf’unun Masah’ından kaynaklanır ve doğar. Bu, ilk kısıtlamadan sonra ortaya çıkan AK’ın Partzuf Keter’inden Asiya’nın Partzufim’inin sonuna dek tüm Partzufim’lerde böyledir. Ayrıca, birbirlerini kıyafetlendirirler yani her alt derece Üst Derecesinin Guf’unu kıyafetlendirir.

63. Partzufim, GAR’ın Partzufim’ine – Partzuf Keter, Partzuf Hohma ve Partzuf Bina – ve VAK’ın Partzufim’ine – YEŞSUT denilen Bina’nın Partzuf ZAT’ı, Partzuf ZA ve Partzuf Malhut – bölünmüştür. Bu üç Partzufim her zaman VAK’ın Partzufim’i olarak kabul edilir. Ve GAR aldıklarında bile VAK olmayı bırakmazlar, zira köklerinde KHB’den yoksundurlar. Ve GAR’ın Partzufim’i ile VAK’ın Partzufim’i arasında hem ortaya çıkış ve doğuşlarında hem de Üst Derecenin Guf’unu nasıl kıyafetlendirdiklerinde bir fark vardır.

GAR’ın Partzufim’i yanındaki Üst Derecenin Roş’unun Pe’inden çıkar. Bu AK’ın Partzuf Keter’inde başlar zira AK’ın Partzuf Keter’i Roş ve Guf’da ortaya çıktığında Guf’un on Sefirot’unda Or Makif (Saran Işık) ve Or Pinimi’nin (İç Işık) Bituş’u vardı.

Bu, Masah’ın Aviut’unun Partzuf’un Guf’una girmesini engellediği o Işığa Or Makif denildiği anlamına gelir. Or Pinimi’si Or Hozer’inin (Yansıyan Işık) içinde kıyafetlenmiş Masah’ın Aviut’una çarpar ve Masah üzerindeki Aviut’undaki Or Makif’in bu çarpışmasıyla Guf’daki Masah arınır ve Partzuf’un Roş’undaki çiftleşen Masah ile form eşitliği sağlanır. Bu, Guf’un Masah’ının yükselmesi ve oradaki Zivug içinde Roş’un Pe’indeki Masah’a dâhil olması olarak kabul edilir zira form eşitliği Dvekut (yapışma-tutunma) kabul edilir.

Dolayısıyla, Roş’un Zivug’undaki Hitkalelut’u (dâhil olma-karışım) vasıtasıyla son Behina hariç Masah’daki Aviut’un tüm Behinot’u (izlenimler) yenilenir. Sonra, Masah’da kalan Aviut’un ölçüsünde – Behina Gimel’in Aviut’u – Roş’daki Üst Işıktan bir Zivug de Hakaa meydana gelir ve Partzuf Hohma seviyesi ortaya çıkar.

Aynı zamanda Masah’ın başka bir Behina’dan olduğu görülür zira Üst Derece Partzuf Keter’dir ve Masah üzerinde yenilenen bu seviye Hohma seviyesidir çünkü son Behina kaybolmuştur. Ve bu farkındalık “doğum” yani Keter seviyesinden ayrılması ve sadece Hohma seviyesine sahip belirgin bir Partzuf olması anlamına gelir. Dolayısıyla, yeni doğmuş Partzuf Hohma’nın kaynağı arınıp Roş’un Pe’ine yükselen Keter seviyesinin Guf’unun Masah’ıdır ve çıkış, doğum yeri Partzuf Keter’in Roş’unun Pe’idir.

Ve Partzuf Hohma doğduktan ve Partzuf Keter’in Roş’unun Pe’inden ortaya çıktıktan sonra sadece Partzuf Keter’in Guf’unu kıyafetlendiriyor yani HGT olan Guf’un GAR’ı kabul edilir. Bunun nedeni Guf’un Masah’ının Partzuf Hohma’nın doğduğu kök kabul edilmesidir. Ayrıca, sadece Partzuf Keter’in Guf’unun dışsallığını kıyafetlendirir zira Behina Gimel seviyesi Partzuf Keter’e dışsallıktır ki bunun seviyesi Behina Dalet’in Or Hozer’indendir. Dolayısıyla, bu, dışsallıkta Dvekut’u gösteren kıyafetlenme olarak kabul edilir.

64. AK’ın Partzuf Keter’inin Roş’unun Pe’inden AK’ın Partzuf Hohma’sının doğuşuyla ilgili olarak Partzuf Bina’nın, Partzuf Hohma’nın Pe ve Roş’undan ortaya çıktığı açıklanmıştı. Partzuf Hohma, Roş ve Guf ile tamamlandıktan sonra Masah’ın Aviut’unu arındıran ve formunu Roş’un Malhut’unun Masah’ı ile eşitleyen Or Makif ve Or Pinimi’nin bir başka Bituş’u oldu. Ve bu Roş’un Zivug’una dâhil olduğundan kaybolan son Behina hariç içindeki Behinat Aviut yenilendi.

Sonra, Bina seviyesinde içinde kalan Aviut, Behina Bet’in Aviut’u, üzerinde on Sefirot ortaya çıktı. Ve Partzuf Hohma’dan daha alt bir seviye olduğu kabul edilince ondan ayrılmış ve kendi hâkimiyeti içinde doğmuş olarak görüldü. Ancak, kökü olan Üst Derecenin Guf’unu kıyafetlendirir, ayrıca HGT’nin olduğu yerde Guf’un GAR’ını da kıyafetlendirir.

65. VAK’ın üç Partzufim’i – YEŞSUT, ZA ve Malhut – aynı bu şekilde ortaya çıktı, sadece aralarında iki fark vardır:

   1. Bunların alt derecesi yanlarındaki Üst Derecenin Roş’unun Pe’inden değil Üst Derecesinin bir Yukarısının Roş’unun Pe’inden meydana gelir. Örneğin, ZA YEŞSUT’un Roş’unun Pe’inden değil sadece YEŞSUT Üst derecesinin Üstü olan AVİ ile bir Partzuf olduktan sonra meydana gelir. Benzer şekilde, Nukva ZA’nın Roş’unun Pe’inden değil sadece ZA AVİ’ye yükseldikten sonra ortaya çıkar. Aynı şekilde Atzilut’un Partzuf Atik’i Nekudim’in ilk Roş’undan değil AK’ın SAG’ının Roş’undan meydana geldi. Bunun nedeni köklerinin VAK’ı kabul edilen bu Roşim’in (Roş’un çoğulu) bir alt Partzuf kaynaklandıracak şekilde Üst Işıkla Zivug yapmaya yetersiz olmalarıdır.

   2. Bu kıyafetlenmeyle ilgilidir: VAK’ın Partzufim’i Üst Derecelerinin, HGT, Guf’unun GAR’ını değil Hazeh’den aşağı NHY olan Üst Derecenin Guf’unun VAK’ını kıyafetlendirir. Köklerinde VAK olduklarından Üst Derecenin Guf’unun GAR’ına tutunamazlar. Böylece, GAR’ın Partzufim’i ile VAK’ın Partzufim’i arasındaki iki fark detaylı olarak açıklanmış oldu.

23. Biri, sadece yanlarındaki Üst Derecenin Pe’inden ortaya çıkan GAR’ın Partzufim’inin ortaya çıkışıyla ilgilidir. Bu, Üst Derecelerinin Üstünden ortaya çıkan VAK’ın Partzufim’inde böyle değildir.

24. Diğeri ise kıyafetlenmeyle ilgilidir, yani sadece Guf’un GAR’ı olan GAR’ın Partzufim’i Üst Derecenin HGT’sine tutunabilir, Guf’un VAK’ında sadece Hazeh’den aşağıya tutunan VAK’ın Partzufim’i değil.

ALT PARTZUF’UN ORTAYA ÇIKIŞINDA ÜÇ KOŞUL

66. Zivug’un bir alt Partzuf doğurabilmesi için üç koşul vardır:

İlk koşul Üst Işıkla Zivug de Hakaa’da çiftleşerek Üst Işığı kıyafetlendiren Or Hozer yükselten Masah’dır. Alt derecenin seviyesi Or Hozer’in kıyafetlendirmesinin ölçüsüne göredir. Benzer şekilde Masah tüm Partzufim’i ve Nekudim dünyasındaki dereceleri ortaya çıkardıktan sonra bunlar kalmayıp kırıldılar ve iptal oldular ve Masah içindeki tüm beş Behinot Aviut’dan arındı, SAG’ın Roş’una döndü ve içinde ortaya çıkan tüm dereceler Reşimot’unu Masah’da bıraktı.

Dolayısıyla, Masah SAG’ın Roş’undaki Zivug’a dâhil olduğunda önceki Reşimot’u içinde yenilendi. Başlangıçta Masah Behina Dalet’in Aviut’unda Atzilut’un Atik’i denilen içindeki En Üst Behina’yı, Partzuf Keter’in Reşimo’sunu, doğurdu. Masah’da geriye kalan Reşimot Atik’in doğumuyla birlikte Atik’in olduğu yerde ortaya çıktı.

Ve Atik tamamlandığında içindeki Masah’ın geri kalanının Behina Gimel olan En Üst Behina’sında bir Zivug de Hakaa gerçekleşti ve Masah’ın üzerinde AA seviyesini doğurdu. Ve üzerinde henüz Zivug de Hakaa yapılmamış olan Masah’daki geriye kalan Reşimot AA’nın doğumuyla birlikte AA’nın yerine indi.

Ve AA tamamlandığında Masah’ın geri kalanının Behina Bet olan En Üst Behina’sı üzerinde bir Zivug yapılır ve AVİ seviyesini doğurur, vs, benzer şekilde. Dolayısıyla tüm Partzufim Üst Işığın Masah’la Zivug de Hakaa yapması ile gerçekleşir.

67. İkinci koşul her alt derecenin Keter ve Hohma’sının Üst Derecenin Bina ve TM’sine bağlanmasıdır. Dolayısıyla, Üst Derece tamamlanıp Bina ve TM’sinin yükselttiğinde alt derecenin Keter ve Hohma’sı onlarla birlikte Üst derecenin olduğu yere yükselir ve Üst Derecenin Zivug’una dâhil olurlar. Böylece her alt derece seviyesini Üst Derecenin Roş’unun Zivug’undan alır.

68. Üçüncü koşul şöyledir, ZA YEŞSUT’a yükselir YEŞSUT’un sağ ve solunun Işıklarını tamamlar ve birleştirir. ZA’nın MAN için yükselişi olmasaydı YEŞSUT’un sağ ve solu ışıyamazdı. Bundan sonra ZA’nın YEŞSUT’a yükselişi YEŞSUT’un HBD’si olan sağ, sol ve orta çizgi olan üç çizginin doğmasına neden oldu.

Bir kural vardır: alt derece Üst Derecede ışımasına neden olan Işığın tüm ölçüsüyle ödüllendirilir. Dolayısıyla, ZA YEŞSUT’dan HBD’nin aynı Mohin’ini alır. “Üç birden meydana gelir; bir üçte var olur” sözlerinin anlamı budur. Böylece Zivug’un alt dereceyi doğurmasının üç koşulunu açıklamış olduk.

69. Özünde, alt dereceyi doğuran Zivug Üst Işığın Masah üzerindeki Zivug de Hakaa’sından ortaya çıkar zira bu alt derecenin seviyesini ölçer. Ancak, bu alt derecenin uyandırılmasını gerektirir ve bu uyanış Üst Derecenin Bina ve TM’sine bağlı olan alt derecenin Keter ve Hohma’sı tarafından yapılır. Dolayısıyla, bir alt Partzuf doğurmak için her ikisi de gereklidir.

Bununla beraber ZA’da ek bir konu vardır: ZA’nın Masah’ı GAR’ın Kelim’ini genişletmez zira bir Behina Alef’in Masah’ıdır. Dolayısıyla, Üst Derece ona Üst Işıkta Masah’la Zivug’undan bir Mohin veremez. Bu nedenle üçüncü koşula ihtiyaç vardır – Mohin’i Üst Derecesindeki Mohin’i tetikleyerek almak, tıpkı “Üç birden meydana gelir; bir üçte var olur” sözlerindeki gibi.

ON SEFİROT’UN DOĞUŞUNDAKİ ÜÇ SAFHA

70. İlk safha on Sefirot’un aynı anda meydana geldiği AK’ın ilk Partzufim’indedir. Behina Dalet’in Masah’ı üzerindeki Zivug de Hakaa’da Keter seviyesinin on Sefirot’u meydana geldi. Ve Behina Gimel’in Masah’ı üzerindeki Zivug de Hakaa’da Hohma seviyesindeki on Sefirot meydana geldi. Ve Behina Bet’in Masah’ı üzerindeki Zivug de Hakaa’da Bina seviyesindeki on Sefirot meydana geldi.

71. İkinci safha Behina Alef’in bir Masah’ı üzerinde meydana gelen, Malhut’a bağlanan ve içinde on Sefirot’un iki seferde ortaya çıktığı Nekudim dünyasıdır. Önce Malhut AK’ın SAG’ının Bina’sına yükseldi. Sonra, SAG’ın Masah’ı Nikvey Eynaim denilen Behina Alef’e arındığında Malhut yükseldi ve Behina Alef’le birleşerek Hohma’nın altında Eynaim denilen dereceyi sonlandırdı. Bundan derecede sadece iki Işıkla, Ruah ve Nefeş, iki Kelim, Keter ve Hohma kaldığı sonucu çıkar. Ve üç Kelim, Bina ve TM dereceden düşer. Buna Nekudim’in Katnut’u (çocukluk, küçüklük) denir.

Gadlut (büyüklük, yetişkinlik) zamanında üç Kelim, Bina ve TM, dereceye döndü ve derecedeki beş Kelim, KHB TM, beş Işık NRNHY ile tamamlandı. Dolayısıyla, Nekudim dünyasında on Sefirot’un AK’ın ilk üç Partzufim’inde olduğu gibi tek seferde ortaya çıkmadığı tersine iki seferde – Katnut zamanı ve Gadlut zamanı – meydana geldiği açıklığa kavuşmuş oldu. Katnut sırasında sadece iki Sefirot ortaya çıktı ve Gadlut sırasında kalan üç Sefirot meydana geldi.

72. Üçüncü safha içinde on Sefirot’un İbur (gebe kalma), Yenika (emzirme) ve Mohin denilen üç seferde meydana geldiği Atzilut dünyasıdır. Bunun nedeni burada son derecedeki Masah’ın Hizdakhut’unun Atzilut dünyasına eklenmiş olmasıdır çünkü Masah Nikvey Eynaim denilen Behina Alef’den Behinat Şoreş’in Aviut’u ile bir Masah’a arınmıştı ki bunun Or Hozer’i Metzah denilen Keter’in Kli’sindeki Malhut’un Işığının seviyesini kıyafetlendirir. Dolayısıyla, bu Işık “Metzah’dan (alın) ortaya çıkan MA” olarak adlandırılır. Bunun nedeni Roş’un KHB TM’sinin Galgalta, Eynaim, AHP olarak adlandırılmasıdır ve Metzah da Galgalta’dır.

Dolayısıyla, burada Malhut’un iki inişi gerekmektedir:

   25. Yenika olarak adlandırılan Metzah’dan Nikvey Eynaim’e bir iniş.

   26. Nikvey Eynaim’in olduğu yerden Pe’deki yerine iniş. Buna Mohin denir.

Böylece, Aviut Şoreş’in Masah’ı üzerinde ortaya çıkan ilk seviye İbur olarak adlandırılır. Malhut’un Behina Alef’e inişinden sonra Masah üzerinde ortaya çıkan ikinci seviyeye Yenika denir. Ve Malhut’un kendi yerine inmesinden sonra ortaya çıkan üçüncü seviyeye Mohin denir. Böylece Atzilut dünyasında on Sefirot’un İbur, Yenika ve Mohin denilen üç seferde ortaya çıktığı açıklanmış oldu.

İBUR, YENİKA, AHOR’UN MOHİN’İ VE İBUR, YENİKA, PANİM’İN MOHİN’İ

73. Bir Masah üzerinde sadece Aviut Şoreş’le ortaya çıkan seviyenin “İbur seviyesi” olarak adlandırıldığı açıklanmıştı. Bu Keter’in Kli’sindeki Nefeş Işığının seviyesidir. Üç çizgisine göre “NHY seviyesi” olarak adlandırılır. Ancak, içinde “HGT sevieyesi” denilen Ruah seviyesi de bulunmaktadır. Bu nedenle HGT NHY’nin Kelim’inde kıyafetlenmelidir ki bu nedenden dolayı İbur seviyesi “üçün içinde üç” yani HGT NHY’nin içinde olarak adlandırılır.

74. Bunun anlamı şudur; Masah’ın Hizdakhut’u son Behina’nın kaybolmasına neden olmasına rağmen, ki on seviye bu yüzden birbirinin altındadır, son Behina tamamen kaybolmamıştır, Hitlabşut’un bir Reşimo’su Masah’da kalır. Örneğin, AK’ın Partzuf Keter’i arınıp Roş’un Pe’ine yükseldiğinde oradaki Zivug’a dâhil olmuş ve Reşimot’u yenilenmişti. Üzerinde Zivug de Hakaa’nın gerçekleştiği Masah’daki Aviut’a kıyasla sadece Behina Gimel’in Aviut’unun Reşimo’su Masah’da kaldı zira son Behina olan Behina Dalet kaybolmuştu. Ancak Behina Dalet’in Hitlabşut’u hâlâ Masah’da kaldı.

Buradan Masah’da Zivug’a uygun olan iki Üst Behinot bulunduğu sonucu çıkar:

   1. Üst Işığı engelleyen ve üzerinde Hohma seviyesinin ortaya çıktığı Zivug de Hakaa’yı alan Behina Gimel’in Aviut’u.

    2. Behina Dalet’in Hitlabşut’u. Zivug de Hakaa için uygun olmasa da, zira Işığın genişlemesini engelleyen Aviut’u yoktur, Behina Gimel’in Aviut’una dâhil edilip onunla ilişkilendirildiğinde üzerinde neredeyse Keter seviyesini meydana getiren bir Zivug de Hakaa da yapılır.

Bu iki seviyeye “erkek” ve “dişi” denir. Hitlabşut’un Behina Dalet’i üzerinde ortaya çıkan ve Aviut’un Behina Gimel’i ile ilişkilendirilen seviyeye “erkek” ve sadece Aviut’un Behina Gimel’i üzerinde ortaya çıkan seviyeye “dişi” denir.

Benzer şekilde, AK’ın Partzuf Hohma’sının Guf’unun Masah’ı arınıp kendi Roş’unun Pe’ine yükseldiğinde içinde iki Reşimot kaldı – erkek ve dişi. Bunun nedeni Aviut’un Behina Bet’i ile ilişkilendirilen Hitlabşut’un Behina Gimel’inin Reşimo’su neredeyse Hohma seviyesini üretir. Bu erkek olarak kabul edilir. Ve Zivug de Hakaa’yı öncelikli olarak alan Aviut’un Behina Bet’inin Reşimo’su Bina seviyesini meydana getirir. Bu dişi olarak kabul edilir.

Aynı şekilde, Partzuf Nekudim’in Guf’unun Masah’ının Hizdakhut’unda da erkek ve dişi vardır. Erkek, yani Masah’da kalan Hitlabşut’un Behina Alef’inin Reşimo’su neredeyse Behina Alef seviyesinde yani Ruah, HGT seviyesi olan ZA seviyesinde Şoreş’in Behinat Aviut’uyla ilişkilendirilir. Ve Zivug de Hakaa’yı alan Behinat Şoreş’in Aviut’u olan dişi Nefeş Işığı, Malhut, seviyesindedir ki üç çizgi açısından bakıldığında NHY olarak adlandırılır.

75. Dolayısıyla, İbur seviyesinde iki seviye ayırt ediyoruz: HGT seviyesi ve NHY seviyesi. Erkek olan HGT seviyesi Şoreş’in Aviut’u ile birleşen Hitlabşut’un Behina Alef Reşimot’u üzerinde ortaya çıkar. Ve dişi olan NHY seviyesi sadece Aviut Şoreş’in Reşimo’su üzerinde ortaya çıkar.

Ve Hitlabşut’un Reşimo’su Aviut Şoreş’le ilişkilenmeden bir Zivug de Hakaa almak için uygun olmadığından HGT seviyesi kendi başına durmaz, o nedenle NHY’nin içinde kıyafetlenmelidir. Bu nedenle, HGT ve NHY birlikte olan İbur seviyesi “üçün üçünde üç” olarak yani NHY’nin içinde HGT olarak kabul edilir.

76. Ve Üst Derecenin Zivug de Roş’unun Hitkalelut’u içinde ortaya çıkan NHY içindeki iki HGT seviyesinden ve Üst Dereceden farklı yeni seviyeler oldukları kabul edildikten sonra bu kabul ediş “doğum” olarak bilinir. Bunun anlamı burada Üst Dereceden farklı yeni bir Partzuf’un doğduğunun kabul edilmesi anlamına gelir ve bunlar inerek Üst Derecenin Guf’unu kıyafetlendirir. Eğer bunlar GAR’ın Partzufim’i iseler HGT olan Guf’un GAR’ını kıyafetlendirirler ve eğer VAK’ın Partzufim’i iseler Hazeh’den aşağı TNHYM olan Guf’un VAK’ını kıyafetlendirirler.

Ayrıca, Üst Partzuf’dan Işığı emerler, bu işlem Malhut’un Metzah’dan Nikvey Eynaim’e inmesini sağlar. Aynı anda bir kez daha Malhut’a bağlı olan Behina Alef’in Aviut’unu da alır, Nekudim’in Partzufim’inde olduğu gibi. Sonra, HGT seviyesi Behinot Kelim’i de edinir ve artık NHY’nin Kelim’ine ihtiyaçları yoktur. Dolayısıyla, emme vasıtasıyla HGT’nin genişlediği ve NHY’den çıktığı kabul edilir. Ve sonra Ruah seviyesinin tamamına sahiptir.

Örneğin, Atzilut’un Partzuf Atik’inde Nekudim’in Masah’ı – Hizdakhut’u vasıtasıyla – AK’ın SAG’ının Roş’una önce yükseldi. Ve içindeki son Behinat Aviut’dan (Aviut’un Behinat’ı) kaybolduktan sonra Masah Metzah denilen Behinat Şoreş’in Aviut’u ve Behina Alef’in Hitlabşut’unun Reşimo’su ile kaldı. Ve sonra iki HGT NHY seviyesi Masah’ın üzerinde, üçün içinde üç olarak ortaya çıktı zira HGT’nin Kelim’i yoktur.

Yeni bir seviye olarak kabul edildiklerinde ayrıldıkları ve doğdukları ve AK’ın Tabur’undan aşağısını kıyafetlendirmek için yerlerine geldikleri kabul edilir. Ve Partzuf VAK olduğundan da sadece Guf’un VAK’ını kıyafetlendirir ve buna Partzuf Atik denir.

Sonrasında, AK’ın SAG’ından emen Yenika’dan geçerek Masah’ı Metzah’dan Nikvey Eynaim’e indirir. Daha sonra, Kelim de NHY’nin içinde genişleyerek HGT’sine gelir. Böylece İbur ve Yenika denilen iki Behinot açıklanmış oldu.

77. Şimdi Partzuf Mohin’i açıklayacağız. Partzuf iki Behinot, İbur ve Yenika’yı aldıktan sonra MAN için Üst Dereceye yükselir ve Üst Derecenin HB’sini yüz-yüze olmaya geri getirir. Sonra alt dereceye Malhut’u Nikvey Eynaim’den kendi yerine – Pe’e – indirecek ışığı verirler.

Aynı anda, Malhut’un Bina’ya yükselmesinden sonra düşen bu üç Kelim, Bina ve TM, derecelerine yükselirler ve Partzuf beş Kelim, KHB TM ve beş Işık NRNHY ile tamamlanır. Buna Partzuf Mohin denir, zira ilk üç Işık, Neşama, Haya ve Yehida, Mohin olarak adlandırılır.

Örneğin, Atik Nefeş ve Ruah seviyeleri olan iki Behinot İbur ve Yenika’nın tamamını aldıktan sonra MAN için SAG’ın Roş’una geri yükselir ve oradaki Hohma ve Bina’yı yüz-yüze olmaya çevirir. Ve AK’ın Partzuf Hohma’sındaki Bina Malhut’la karışmadığından Atik onun ışığını aldığında kendi Malhut’unu da Bina’sından indirir. O zaman, Bina’da Malhut’la karışmasıyla düşen üç Kelim, Bina ve TM’yi kendi derecesine yükseltir ve şimdi Kelim’in KHB TM’sine sahiptir ki bunun içinde NRNHY Işıkları kıyafetlenebilir.

78. Ve bu Mohin ilk kez ortaya çıktığında sağ ve sol arasında bir bozulmaya neden olur. Bunun nedeni Hohma ışığını taşıyan sol çizginin Hasadim Işığını taşıyan sağ çizgiyi iptal etmek istemesidir. Bu ayrılık ve bu Mohin’de ortaya çıkan sağ ve solun Bituş’undan (çarpışma) dolayı bunlara Ahor’un Mohin’i denir. Böylece üç Behinot İbur, Yenika ve Ahor’un Mohin’i açıklanmış oldu.

79. Sağ ve solun bu Bituş’u Partzuf’un Üst Dereceye MAN yükseltmeye geri dönmesine neden olur. Bunun nedeni Hohma ışığı olan solun ışığının Masah Üst Derecenin Roş’una yükseldiği zamanki gibi arı olana dek Partzuf’daki tüm Aviut’u çarparak arındırmasıdır. Bu, içinde sadece Aviut Şoreş ve Behina Alef’in Hitlabşut’unun Reşimo’su kaldığı anlamına gelir. Ve bu eşitlemeyle Üst Derecenin Roş’una yapışır.

Üst Derecenin Zivug de Hakaa’sına dâhil olur olmaz Masah’da yenilenen Hitlabşut’un Behina Alef’i ve Behinat Şoreş’in Aviut’u üzerinde Üst Işıktan bir kez daha Zivug de Hakaa alır. Bu işlem “İbur seviyesi” denilen NHY seviyesinde kıyafetlenmiş HGT seviyesi anlamına gelen üçün içinde üç seviyesini doğurur. Böylece Ahor’un Mohin’inde meydana gelen sol ve sağın Bituş’unun Partzuf’un Üst Dereceye geri dönmesine ve Üst Dereceden yeni bir İbur Behina’sı almasına neden olduğunu açıklamış olduk.

80. Ve yeni Behinat İbur’u alır almaz Üst Derecenin Roş’undan bir kez daha ayrılır ve Üst Derecenin Guf’unu kıyafetlendirir. Ve bu kıyafetlenmeyle Üst Dereceden Işıkları bir kez daha emer.

Yenika’nın bu Işıkları Şoreş’in Aviut’unu Behina Alef’in Aviut’una indirir. Malhut’u Metzah’dan Nikvey Eynaim’in olduğu yere indirir ki aynı zamanda Behina Alef’in tamamlanmış seviyesi Masah üzerinde ortaya çıkar. Bu, NHY’nin içinden HGT’nin Hitpaştut’u (genişleme) olarak kabul edilir. Böylece Ruah seviyesi olan yeni bir Yenika Behina’sı edinir.

81. Ve yeni İbur ve Yenika’yı edindikten sonra MAN için Üst Dereceye bir kez daha yükselir ve bu yükseliş tek başınadır zira Üst Derecenin Bina ve TM’sine (Madde 67) yapışık olan kökünü bırakarak artık oraya istediği zaman dönebilir. Orada yüz-yüze olan HB’yi birleştirir ve bunlar ona Malhut’u Nikvey Eynaim’den kendi yerine indirecek ışığı ihsan ederler. O zaman Bina ve TM yükselir ve Partzuf’un önceki gibi birleşirler ve Partzuf Kelim’in KHB TM’sini ve NRNHY Işıklarını alır.

Sağ ve solun ayrılığının tekrar uyandırılmaması için orta çizgi aşağıdan yükselir ve sağ ve solu birleştirir ki birlikte parlasınlar: soldaki Hohma sağdaki Hasadim’in içinde kıyafetlenir ve sağdaki Hasadim soldaki Hohma’ya entegre olur (Madde 37). Sonra Mohin mükemmelliklerinin en üst noktasında parlar ve Panim’in Mohin’i olarak adlandırılırlar. Böylece, Ahor’un Mohin’inde sağ ve solun Bituş’unun nasıl üç Behinot İbur, Yenika ve Panim’in Mohin’inin meydana geldiğini açıklamış olduk.

82. Dolayısıyla, bir Partzuf sadece İbur, Yenika ve Ahor’un Mohin’ini ve İbur, Yenika ve Panim’in Mohin’ini aldıktan sonra tamamlanır. Atzilut derecesinde Behinat Şoreş’in Aviut’una Masah’ın Hizdakhut’unun eklenmesinden dolayı Atzilut’un Partzufim’i İbur, Yenika, Mohin denilen ardı ardına koşullar hariç on Sefirot’unu alamaz. Ve Mohin’in ilk ortaya çıkışında sağ ve solun Bituş’u olduğundan sol Masah’daki tüm Aviut’u arındırana kadar aldığı tüm Işıklar, İbur, Yenika ve Mohin ayrıldılar.

Böyle olmasının nedeni şudur; Masah’daki Aviut iptal olduğunda Zivug da iptal oldu ve Işıklar ayrıldılar. Partzuf Üst Derecenin Roş’una döner ve üçün içine yeni alır. Sonra doğar ve Malhut’u Metzah’dan Eynaim’e indiren yeni Yenika alır, HGT NHY’den çıkar ve ruah seviyesini tekrar alır. Sonuç olarak MAN için yükselir ve bir kez daha içinde zaten orta çizgi olan ve sağ ve solu birbiriyle birleştiren Neşama, Haya ve Yehida alır. Buna Panim’in Mohin’i denir, bunlar sonra ışır ve böyle devam ederler. Dolayısıyla, Mohin ikinci kez alınmadan önce devam edemezler.

PANİM VE AHOR (YÜZDEN SIRTA) VE PANİM BE PANİM (YÜZ-YÜZE)

83. Partzuf Panim’in Mohin’ini aldıktan sonra bile Hohma ve Bina hâlâ Panim ve Ahor koşulundadır. Bu sadece Hohma’nın Panim’in Mohin’ini aldığı anlamına gelir. Fakat Bina hâlâ merhamet içinde haz vermek koşulundadır ve Hasadim ve Hohma ister; dolayısıyla Ahoraim’i Hohma’ya doğru kabul edilir ve ondan Panim’in Mohin’ini almak istemez.

Hohma ve Bina, ZA onlara MAN için yükselene dek Panim ve Ahor koşulundadır. Ayrıca, Or Yaşar’ın ZA’sına Hohma ışığı veren Or Yaşar’ın Bina’sıyla bir bağı vardır. Dolayısıyla, ZA Bina’ya MAN’a yükseldiğinde Bina ondan Panim’in Mohin’inin alabilmek için Or Yaşar’ın beş Behinot’unda yaptığı gibi anında ZA için Panim’ini Hohma’ya geri çevirir ki bunlar Hohma ışığının Mohin’idir. Ondan sonra fark edilir ki Hohma Bina ile zaten Panim be Panim’dir.

ATZİLUT’DAKİ SEVİYEYİ KİM ÖLÇER

84. Ve şunu sormalıyız: “Atzilut’un Masah’ı sadece Or Nefeş seviyesine sahip olan ve Metzah denilen Aviut’un Behinat Şoreş’ine sahiptir. Dolayısıyla, Atik’in Yehida, AAHaya seviyesi, AVİ’nin Neşama seviyesi ve ZON’un Ruah seviyesi Atzilut, Atik, AA, AVİ ve ZON’daki beş Partzufim’in ortaya çıkışına kim neden oldu? Bu soru ayrıca Nekudim dünyası için de geçerlidir zira Nikvey Eynaim denilen Masah’da sadece Behina Alef’in Aviut’u kaldı. Dolayısıyla, beş Partzufim Nekudim’de nasıl ortaya çıkabildi?

85. Konu şu ki Behina Dalet de Nekudim’in Masah’ına ve Atzilut’un Masah’ına AK’ın SAG’ının Nekudot’una yükselen Malhut’un gücüyle bağlıydı. Ve Behina Dalet onlarla Masah’da ilişkilenmemiş olsaydı on Masah üzerinde bir Partzuf ortaya çıkamazdı. Bunun nedeni Nekudim’deki Behina Alef’in Aviut’u bile “ince Histaklut” (görünme) olarak kabul edilir ki Zivug de Hakaa bundan her hangi bir Partzuf doğurmaz. Bu Atzilut’daki Metzah’ın Aviut’u ile de böyledir: bir Partzuf’un doğabilmesi için Zivug de Hakaa’ya uygun değildir.

Ancak, Behina Dalet perdeleriyle birleştiğinden Zivug de Hakaa’ya uygun hale geldi. Şimdi şöyle sorabiliriz, “Bu durumda Keter seviyesi Masah’ın üzerinde ortaya çıkmalıydı zira Behina Dalet Masah’a bağlıdır!”

86. Cevap şu; Behina Dalet Malhut’un olduğu yerde değilse Keter seviyesini meydana getirmez. O zaman, üzerindeki Zivug de Hakaa’dan yükselen Or Hozer, NRNHY Işıklarının üzerinde beş Kelim KHB TM’yi kıyafetlendirir. Ancak Behina Dalet sadece dört Kelim KHB Tiferet’in bulunduğu ZA’nın olduğu yerde durursa Or Hozer dört Kelim KHB ve Tiferet’de sadece dört Işık NRNH’yi çeker.

Ve eğer Behina Dalet sadece üç Kelim KHB’ninbulunduğu Bina’nın olduğu yerde durursa Or Hozer sadece üç NRN Işığını çeker. Ve eğer Behina Dalet sadece iki Kelim’in – Keter ve Hohma – bulunduğu Hohma Kli’sinin olduğu yerde durursa Or Hozer’i sadece Nefeş ve Ruah Işıklarını çeker.

Hohma Kli’si olan Nikvey Eynaim’de Zivug’un yapıldığı Nekudim’de bu olmuştur. Dolayısıyla Katnut’da sadece Nefeş Ruah seviyesi ortaya çıktı.

Ve eğer Behina Dalet sadece bir Kli’nin bulunduğu Keter seviyesinde durursa Or Hozer’i sadece bir Işık çeker: Nefeş. Atzilut’da olan budur – İbur’da sadece Nefeş seviyesi ortaya çıktı zira Zivug Keter Kli’si olan Metzah’ın olduğu yerdeydi.

Ancak, Behina Dalet’in Nikvey Eynaim denilen Behina Alef’in yerine geri çevirdiği Yenika’nın ışımasından sonra Ruah seviyesi ortaya çıktı. Fakat sonra Behina Dalet’i düşmüş olan Bina ve TM’yi yerlerine yükselten Malhut’daki yerine indiren Üst Derecenin HB Panim be Panim’inin ışımasıyla orada yeniden beş Kelim KHB TM olur. O zaman Behina Dalet Yehida Işığında Keter seviyesini doğurur ve bu Atzilut’un Atik seviyesidir.

87. Şimdi Atik’in altındaki Partzufim’in nasıl dışarı çıktığını açıklamamız lazım. Başlangıçta, kapların kırılmasından sonra Nekudim’in Masah’ı SAG’ın Roş’una yükseldi. SAG’ın Roş’unun Masah’ıyla eşitlenene dek içindeki beş Partzufim’de ortaya çıkan tüm beş Behinot Aviut’dan arınmıştı. Ancak, içinde ortaya çıkan beş Partzufim’in Aviut’unun Reşimot’u tüm Partzufim’le ilgili yazıldığı gibi son Behina hariç orada kaldı. Dolayısıyla, SAG’ın Roş’unun Masah’ının Zivug’una dâhil olduğunda tüm beş Partzufim’in Aviut’u Nekudim’in Masah’ında yenilenmişti ve Masah’da Aviut üzerinde bir Zivug de Hakaa ortaya çıktı.

Bununla beraber Aviut’daki tüm Behinot Zivug de Hakaa’ya dâhil olmadı, sadece Metzah’ın Aviut’u olan En Üst Behina Behina Dalet’e bağlandı. Ve üç Behinot İbur, Yenika ve Mohin vasıtasıyla on Sefirot Keter seviyesinde tamamlandı.

Masah’daki Nekudim’in Partzufim’inden olan diğer Reşimot SAG’ın Roş’undaki bu Zivug de Hakaa’dan bir şey almadı zira Keter seviyesinin altındaydılar; dolayısıyla onun değerine göre işe yaramazdılar. Bu nedenle, SAG’ın Roş’da Atik’in ortaya çıkmasıyla Zivug’una dâhil olmayan kalan Partzufim’in tüm Reşimot’u onunla birlikte aşağı indiler.

Ve Atik İbur, Yenika ve Panim’in Mohin’inde tamamlandıktan sonra Üst Işık Behina Gimel’in Aviut’u olan kalan Reşimot’dan En Üst Behina’yı aydınlattı. Ve üç Behinot, İbur, Yenika ve Mohin vasıtasıyla on Sefirot Hohma seviyesinde ortaya çıktı. Bu Partzuf AA’dır.

Burada da aynıdır; Behina Gimel’in Aviut’undan daha az olan Aviut’un tüm Reşimot’u Atik’in Roş’unda ortaya çıkan Behina Gimel seviyesinin Zivug’uyla karşılaştırıldığında işe yaramazdır. Dolayısıyla, AA doğup Atik’in Roş’unu yerine ayırdıktan sonra tüm o Reşimot onunla birlikte yerine çekildi.

Ve AA tüm üç Behinot İbur, Yenika ve Mohin’i bütün olarak edindiğinde o Reşimot içinde kalan Üst Işık En Üst Behina’yı aydınlattı ki o da Behina Bet’i Aviut’udur. Sonra üç Behinot İbur, Yenika, Mohin aracılığıyla Bina seviyesinde on Sefirot ortaya çıktı. Bu Partzuf AVİ’dir ve kalan Partzufim de benzer şekilde ortaya çıktı. Böylece Atzilut’un Partzufim’inin nasıl bir diğerinden ortaya çıktığını açıklamış olduk.

MALHUT’UN İKİ KOŞULU

88. Malhut ZA’nın Nukva’sıdır. Kökü, Nekudim’in ZA’sının Katnut’unun yedi Sefirot’unu sonlandıran Tsimtsum Bet’in Malhut’unda başlar. Ve ZA’dan ayrı bir derecedir zira Nekudim’in HGT NHY’sini içerir ve altındaki derece Nekudim’i sonlandıran Malhut’dur. Dolayısıyla, bu Malhut ZA’dan ayrı bir Nukva ve ZA’dan daha alt bir derece kabul edilir.

Ayrıca ZA’nın Guf’unda Behinat Nukva vardır zira ZA’nın sol tarafı onun Nukva’sı kabul edilir. Ancak bu Nukva ZA’nın kendi Guf’u (beden) sayılır zira ZA Bina’nın sağ ve sol iki çizgisinden alan orta çizgidedir. İçindeki sağ Or Hasadim olan ve erkek kabul edilen Bina’nın sağ çizgisinden alır ve sol çizgi Or Hohma olan ve içindeki Nukva taraf sayılan Bina’nın sol çizgisinden alır. Bununla beraber ikisi birbirine dâhil tek derecedir.

Başlangıçta ayrı Nukva ve ZA olan güneş ve ay iki büyük ışık kabul ediliyordu. Nukva seviyesi ZA seviyesine eşitti ve onun kadar büyüktü. Fakat sonra ay – ZA’dan ayrılan Nukva – yakındı ve şöyle dedi, “İki kral aynı Keter’i (taç) kullanamaz.” O zaman ona şöyle denildi, “git kendi küçült.” Böylece küçük ışık oldu.

Böylece Nukva’da iki koşul görüyorsunuz:

   27. İlk koşulda ZA ile birlikte ZA’ya eşit iki büyük ışık koşulundaydı;

   28. İkinci koşul Nukva küçüldükten ve küçük ışık olduktan sonraydı.

Açıklama: ZA’nın ayrı Nukva’sının ıslahının başlangıcında Kaynak onu ZA’nın Guf’unda Nukva ile birleştirdi ki bu onun içindeki sol taraftır ve ikisi ZA için bir Nukva oldu. Mohin’in sağ ve solu bunlar için içindeki sağ olan Bina’dan, ZA, çekildiğinde Bina’nın sağının Işıklarını aldı ve ayrı olan Nukva Bina’nın solunun Işıklarını aldı tıpkı ZA’nın Guf’unun Nukva’sı gibi, zira onunla birleşerek tek bir Nukva olmuştu.

Ve Bina’nın sağ çizgisinin Işıklarının Hasadim ve Bina’nın sol çizgisinin Işıklarının da Hohma olduğunu zaten biliyorsunuz. Sonrasında ZA Bina’nın solunun Hohma’sını Hasadim olmaksızın aldı ve Hohma’nın Hasadim olmadan ışıyamadığı bilinmektedir. Bu nedenle, Hohma dondu ve Işık değil karanlık oldu.

İki kralın aynı Keter’i kullanamayacağını söylediği ayın şikâyetinin anlamı budur. Bunun nedeni şudur; Keter kabul edilen ve Bina olan aynı Keter’i kullandıklarında ZA Hohma’sız Hasadim olur ve Nukva Hasadim’siz Hohma olur ki bu karanlıktır ve bu koşula dayanamaz.

Şöyle sorabiliriz, “Ayrı olan Nukva, Guf’unun Nukva’sıyla birleşmeden önce içindeki erkek olan sağ Hasadim’i aldı ve Guf’undaki Nukva olan sol Hohma’yı aldı; ancak Guf’undaki buna müsamaha gösterebildi ve karanlık yoktu!” Konu şu ki Guf’undaki Nukva ZA’nın kendisidir. Dolayısıyla, içindeki Hohma ZA’nın içindeki Hasadim’den ayrı değildir. Ancak, aslında ZA’dan farklı olan ayrı Nukva’yla böyle değildir. Fakat Guf’undaki Nukva’yla birleştiğinden onun gibi Bina’nın solunun Hohma’sını aldı. Dolayısıyla Hohma’yı içine aldıktan sonra Hohma Hasadim’den ayrıldı zira ZA’nın Hasadim’i ile bağlantısı yoktu.

Böylece ayrı Nukva’nın ilk koşulunu detayıyla açıklamış olduk. Alt derecelere aydınlatabilmesi için ona şöyle denilmişti, “Git, kendini küçült,” yani ZA’nın o yüksek derecesine eşit olmak ve Bina’dan almaktan kendini indirge. Daha doğrusu kendisini ZA’nın Yesod’unun altına indirgeyecek çünkü onun kökündeydi: ZA’nın tüm derecesinin altına ve tüm Işığını ZA’dan alacak.

Ve Işıklarını orta çizgi olan ZA’dan aldığından onun verdiği Hohma Hasadim’le entegre olur ve o da ışıyabilir. Bu, ayrı Nukva’nın ikinci koşuludur. İlk koşulda aldığı Nefeş, Ruah ve Ahor’un Neşama’sı sayılır yani bunlar ışımazlar. Ve ikinci koşulda aldığı Nefeş, Ruah ve Panim’in Neşama’sı kabul edilir yani bütünlük içinde ışırlar (Zohar, Bereşit 1, Madde 111-116; İdra Raba, Madde 323-325).

İlk koşulun faydaları vardır, zira o zaman En Üst seviyesi Bina’ydı ve ondan Hohma alabiliyordu ve ZA’dan almaya gerek yoktu. Ancak Hasadim’in eksikliğinden dolayı alt derecelere yansıyamıyordu. Bu nedenle Ahoraim kabul edilir.

Ancak ikinci koşulda ZA’nın Yesod’unun Masah’ında küçüldükten sonra Hohma almaya yeterli değildi zira Yesod ZA’nın Masah’ı onu küçülttü. Dolayısıyla, ilk koşulda içinde kalan Hohma’yı Ahoraim’in Kelim’inde alması gerekiyordu. Fakat ikinci koşulun birinci koşuldan daha fazla faydası vardır, zira o zaman hem Hohma’yı hem de Hasadim’i alt derecelere yansıtabilir, ilk koşulda ise alt derecelere yansıyamıyordu.

[1] Çevirmenin notu: Bu isimler Aramikçe’dir. Kitra, Sefira Keter’dir ve Hohma Stimaa, engellenmiş Hohma anlamına gelir.

[2] Çevirmenin notu: Gimatria’da Tsadik’in sayı değeri 90’dır.

[3] Çevirmenin notu: Kabala’da Zakkut arılık kelimesinin geleneksel anlamından ziyade Masah’ın gücünü ifade eder.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,360