e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Mektup 17

Kalbimin zincirlerine bağlanmış tüm dostlarıma merhaba,

Kızımın düğünü nedeniyle şimdiye kadar cevaplamaya vakit bulamadığım 29 Aralık tarihli mektubunuza cevaben yazıyorum.

İlk sorunuz şuydu, “Neden Yakup, babamız, bir melek kanalıyla oğullarını kutsadı?” ARI’nin açıkladığı gibi, Tzadikim’in (erdemli) NRN’si, üç dünyanın— Beria, Yetzira, Assiya— içselliğidir. Ruhların kökü Beria dünyasındadır, Ruah Yetzira dünyasından, Nefeş Assiya dünyasından uzanır. Tüm ihsan “O, O’nun yaşamı ve O’nun özü birdir,” denilen Atzilut dünyasından uzanır.

Atzilut dünyasındaki on Sefirot üç anlayışa bölünür: 1-Keter; 2-Hohma ve Bina; 3-ZA ve Malchut.

Onlar Şoreş, yani Keter, Mohin, yani Hohma ve Bina olarak kabul edilir ve Mohin’in alıcılarına, yani ZA ve Malchut’a “erkek” ve “dişi”, İsrail ve Leah, Yakup ve Rahel denir. ZON Mochin’i üç dünyanın—BYA— içselliği olan erdemlinin ruhu için alır.

Üst bereketi yayan ve aktaran Melek Mattat’tır (Zohar madde 71’e bakın). Melek Matat’a hocasının adı gibi “dünyanın yöneticisi” denir. Bazı zaman HaVaYaH olarak, bazı zaman iki işleyiş yerine getirdiğinden Şaday olarak adlandırılır.

1 – Melek Matat Hochma’yı alır ve BYA’ya verir, sonra ona “O, O’nun Dünyasına dedi ki, ‘yeter’ daha fazla yayma,” sözündeki gibi Şaday denir, bu alma arzusunun kaplarına Hohma almada kısıtlama (Tzimtzum) olduğundan, Hohma’nın bereketini işaret eder. Dolayısıyla, Bereketi Yayan, Tav’ın sol bacağını geri getirir ve bu sebeple Tav’ın sol bacağı kalındır çünkü O, Klipot (kabuklar) içinde parlamaması için sol bacağı geri getirmiştir.

2 – Melek Matat’ın ikinci anlayışı, aşağıda olanlara ihsan edecek Hassadim’i olmasıdır. Bu sırada onun adı hocasının adı gibi HaVaYaH olur ve Matat tamamlanır ve efendisinin adı HaVaYaH ile çağrılır.

Yakup oğullarını kutsadığında, bereket aşağıda olanlara yayılana kadar, derece düzenine göre kutsamayı uzatmak zorundaydı. Dolayısıyla, bereketin oğullarına akması için bereketi Melek Matat’a kadar uzattı. Böylece Yakup, bereketi Atzilut dünyasından Tzadikim’in NRN’sine ve BYA’ya taşıyan ve yayan Melek Matat vasıtasıyla oğullarını kutsadı ve bu sebeple şöyle dedi, “Kurtarıcı melek beni kutsayacak.”

Bununla Maimonides’in “Ben’im adım O’nun adıyla kuşatılmıştır,” sözüne ilişkin ikinci sorunuzu daha iyi anlayabilirsiniz. O’nun özünü değil yalnızca ifşa olanı edinebildiğimizden, şunu sormuşsunuz, “onun adı Hocasının adı gibidir ne demek?

Konu şudur ki, müşterek ad demek her ad bir edinimi belirtiyor demektir, çünkü edinemediğimizi adlandırmayız. Maneviyatta herhangi bir edinim özellikle edinen ve edinilen arasında bir bağ olduğunda söz konusudur. Sonra diyebiliriz ki burada bir adın, bir formun ve bereket üzerindeki belli bir sınırlamanın ifşası vardır. Fakat edinilen olmadan edinmede herhangi bir formdan ve kısıtlamadan bahsetmezsiniz ve burada edinim söz konusu olmaz. Bu “onda asla düşünce ve algı yoktur,” olarak kabul edilir.

Bu O’nun adının anlamıdır, yani Melek Matat vasıtasıyla edindiğimiz şey, hocasının ismi gibi olandır ki bu da bir ifşadır, yani Matat, aşağıda olanlara görünen iki anlayışı— Hassadim ve Hohma—Mohin de Atzilut’un alıcısı olan ZON’a verir.

Matat, Hohma verdiğinde ona hocasının adı Şaday denir. Hassadim verdiğinde ise hocasının adı HaVaYaH olur. Sonra Matat’a “sahip olduğu her şeye hükmeden evin en büyüğü,” denir, Malek Matat dünyanın yöneticisidir ve ona hükmeder, yani onun vasıtasıyla bereket BYA dünyalarına uzanır.

Bu “Ben’im adım O’nunkiyle kuşatılmıştır,” sözünün anlamıdır, yani Matat adı iki formu—Hohma ve Hassadim— içeren bereketi işaret eder.

Üçüncü sorunuz, “Neden Kutsal Tora Efraim’den Menaşe’ye girişte bu kadar detaylandırılmıştır” ile ilgili olarak, bunu Yaradan çalışmasındaki kurala göre açıklayabiliriz, amaç daima kişinin önünde olmalı ve kişi nihai noktaya ulaşmak ve yaşamdaki rolünün ne olduğunu bilmek için huzur ve sessizliği elde ettiğini söyleyebilmelidir.

Bu böyledir, çünkü yalnızca nihai amaç ifşa olduğunda kişi kendini her tür yöntemle hazırlar ve tasarrufunda olan güçleri aktive eder. Eğer amaç olmasaydı güçlerini ve yerine getirdiklerini nasıl dengeleyeceğini bilemezdi, çünkü alt edilmesi gereken asıl düşmanını, onun gizli güçlerini bilmediği zaman, tehlikeler içeren yolları gidebilmek için gerçek araçlara ihtiyaç vardır. Dolayısıyla çalışma düzeninden bahsettiğimizde amaç çok önemli olmalıdır.

Ayrıca bilinir ki, çalışma yolunda yürümeye başlarken, kişi hafiften ağıra geçer. İlk önce anlaması ve yapması en kolay olanı yerine getirir ve öğrenir, sonra daha zor olana geçer, ta ki alışana ve eğilimine karşı savaşının tüm yollarını deneyimleyene kadar. Bu sırada en acımasız saldırılarla karşılaşırız.

Öyle anlaşılıyor ki, birbiri ardına yapmamız gereken iki şey vardır. Yusuf, düzene göre çalışma yolu izlemeliyiz der, yani kolaydan zora. Yakup ise her şeyden önce amaçtan konuşmamız gerektiğini söyler.

BU MEKTUBA YAPILAN EKLEMELER

  1. Üçüncü sorunuz “Neden Kutsal Tora Efraim’den Menaşe’ye girişte bu kadar detaylandırılmıştır” ile ilgili olarak: Bilinir ki, birinden birinin önce gelmesi konunun önemine bağlıdır. Yaradan’ın çalışmasıyla ilgili neyin önemli olduğunu bilmeliyiz yani amaca, esas noktaya odaklanmalıyız.

Zohar madde 41 de yazılıdır ki, iki tane yüce ve önemli yönetici vardır. Biri, İsrail’i sürgünde tutmak ve orada çoğalmalarını sağlamak olan Efraim’den gelen yönetici, ikincisi sürgünde unutulmalarını sağlayan Menaşe’den gelen yönetici.

Zohar iki tür yargı olduğunu açıklar: 1) Bina’daki Malhut denilen Rahamim’den gelen yargı, 2) “Malchut’tan gelen yargılar” denilen Malhut’taki Malhut’tan gelen yargı. Her yönetici her iki anlayışı da içerir.

Menaşe yöneticisinin Rahamim (merhamet) ve merhametteki yargıyı içerdiğini ve Efraim yöneticisinin merhamet ve Malhut denilen yargı içinde yargı içerdiğini söyler.

Bunu takiben Yakup onları kutsar, yani yargılar hafifletilmelidir, böylece kurtuluşa erişilebilir. Çalışma düzeni önce merhamet sonra yargıda olduğundan, bilinir ki dört anlayış vardır: 1) almak için almak; 2) almak için ihsan etmek; 3) ihsan etmek için ihsan etmek; 4) ihsan etmek için almak.

İlk iki anlayış aslında Tora yoluna göre değildir, fakat Lişma’ya göre, ihsan etmek için ihsanla başlar ve buna “merhamet niteliği” denir. Tora Lişmanın ikinci anlayışına “ihsan etmek için almak” denir ve buna “yargı niteliği” denir.

Bu sebeple Yusuf onları çalışma düzeninde, yani onları önce Menaşe denilen merhamet niteliğinin, sonra Efraim denilen yargı niteliğinin olduğu yerde kutsamak istedi. Fakat Yakup önem düzenine göre kutsadı, yani “karanlık ışık gibi parlar” denilen tüm yargı niteliği ıslah olana kadar. Yakup, merhamet niteliği ile çalışmaya başlasak bile, amaç kişiye ifşa olmalıdır diye düşünür—amaç ıslahın sonunu elde etmek ve sonrasında düzene göre yani merhamet niteliği ile çalışmaya başlamaktır.

2) Melek: Şehina’ya (kutsallık) melek denir şöyle yazdığı gibi, “Dur, sana bir melek gönderdim.” Ona melek denir, çünkü Şehina Matat vasıtasıyla çalışır. Sürgün sırasında bu böyledir, fakat kurtuluş zamanında ZA denilen kralla beraber Dvekut’tadır.

3) Ayette yazar “ve hayvanlar ordan oraya koştu.” “Oraya” Nuriel, “oradan” Matat’tır. “Oraya” Hohma, “oradan” Hassadim demektir. Kişinin zaten Hohma’sı olduğundan, Hassadim alacaktır. Öyle anlaşılıyor ki, onun hali hazırda beraberce tam Hohma’sı ve Hassadim’i var. Bu sebeple Matat’a “dünyanın yöneticisi” denir çünkü onun içinde bütünlük vardır.

Bu, “Evindeki yaşlı kişi sahip olduğu her şeyi yönetir,” sözünün anlamıdır, yani onun Hohma’sı ve Hassadim’i var. Dünyayı yönetirken, onun adı Şaday idi ki bu “oradan,” yani sol olan Sefira Hohma’dan gelen ilk anlayış ve Şaday adının anlamıdır. Sonrasında ikinci anlayışa yükselir. Bu demektir ki, HaVaYaH olan, Hassadim adına geri döner ve efendisinin HaVaYaH adıyla çağrılır.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,086